Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onbekend maakt onbemind

Voor de verklaring van antisociaal gedrag bij jongeren wordt momenteel, naast de twee traditionele disciplines sociologie en psychologie, de neurobiologie als derde discipline toegevoegd. Dit is een belangrijke vernieuwing die nog niet zijn weg heeft gevonden in het onderwijs aan (toekomstige) hbo-professionals, die te maken hebben of gaan krijgen met antisociale jongeren.

Om te komen tot deze vernieuwing wordt er momenteel een dynamisch onderwijspakket ontwikkeld dat voldoet aan de volgende eisen, zoals beschreven in de projectaanvraag:

1. Het onderwijspakket wordt ontwikkeld vanuit het perspectief van zowel cliënten (antisociale jongeren met zeer ernstig probleemgedrag) als (toekomstige) professionals.

2. Het onderwijspakket is bruikbaar binnen het initieel- en post-initieel HBO-onderwijs en binnen praktijkinstellingen;

3. Het onderwijspakket kan aangepast en onderscheiden worden naar de specifieke eisen van de (praktijk) locaties en deelnemers voor wat betreft niveau en thema’s;

4. Het onderwijspakket wordt systematisch geactualiseerd.

Om te komen tot een aanpak en onderwijspakket waarin neurobiologische- en psychosociale factoren een eenheid in aanpak worden is er als eerste een start gemaakt met de bundeling van evidence based kennis (zoals o.a. verzameld binnen NeuroLab.nl) tot een dynamisch onderwijspakket (zie punt 1). Deze kennisbundeling is vervolgens omgezet in leerdoelen en enkele eerste pilotcolleges. Deze zijn aan diverse groepen van voltijd en deeltijd/duale hbo-studenten gegeven, geëvalueerd en bijgesteld. Ook zijn er voltijd hbo-studenten van de HU iedere onderwijsperiode de materie aan het verwerken, met posters als output.

Uit deze eerste drie rondes kennisvergaring, evaluatie en fine-tuning heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de voornaamste onderwijsbehoeftes op neurowetenschappelijk vlak en de beste wijze van overdracht aan (toekomstige) hbo-professionals. Er zijn enquêtes over neuro-onderwijsbehoeftes ingevuld door 144 studenten en docenten. Hieruit blijkt onder meer dat er een behoefte is aan neuro-kennis over antisociaal probleemgedrag in het curriculum van het HBO-onderwijs.

Op dit moment wordt dit vertaald naar een nadere invulling van de neuro-onderwijs modules. Deze worden vervolgens voorgelegd aan testpanels van docenten, studenten, professionals en ervaringsdeskundigen. Zij zullen systematisch worden ondervraagd over de aanwezige bestaande en wenselijke te verwerven kennis en attitude. Inmiddels is al zichtbaar dat een gebrek aan neuro-kennis kan leiden tot deterministische denkwijzen en daarmee denkfouten in de vorm van een zekere rechtlijnigheid van denken over de invloed van Neurobiologische factoren op gedrag. De opdracht die dit inhoudelijk voortbrengt is dan ook dat deze rechtlijnigheid van denken getransformeerd dient te worden tot een denken in complexiteit van op elkaar inwerkende neurobiologische-, psychologische en sociale factoren, welke bepalend zijn voor (probleem-)gedrag. De transformatie van zienswijze zal daarbij van invloed zijn op het professionele handelen (interveniëren) van de professionals die werken met antisociale jongeren met zeer ernstig probleemgedrag.

Daarnaast is een groep mbo-studenten i.s.m. Landstede MBO en Startimpuls bezig met het ontwikkelen van een product over neurowetenschap. De attitude resultaten zijn inmiddels verwerkt en inzichtelijk weergegeven in een nationaal gepubliceerd artikel (Tijdschrift voor Orthopedagogiek, juni 2020, Horstkotter & Snoek, 2020. Om het onderwijspakket bruikbaar te laten zijn binnen het initieel en post-initieel HBO-onderwijs en binnen praktijkinstellingen worden momenteel de voorbereidingen getroffen om (i.s.m. ervaringsdeskundigen van consortiumpartner ‘Young In Prison’) bovenstaande output aan kennisbundeling te combineren met de practice based kennis vanuit antisociale jongeren met zeer ernstig probleemgedrag en hun directe begeleiders (professionals) in residentiele justitiële instellingen. Doordat het onderwijspakket wordt aangepast en onderscheiden naar de specifieke eisen van de (praktijk) locaties en deelnemers voor wat betreft niveau en thema’s wordt het tevens wederom systematisch geactualiseerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de verklaring van antisociaal gedrag bij jongeren wordt momenteel, naast de twee traditionele disciplines sociologie en psychologie, de neurobiologie als derde discipline toegevoegd. Dit is een belangrijke vernieuwing die nog niet zijn weg heeft gevonden in het onderwijs aan (toekomstige) hbo-professionals, die te maken hebben of gaan krijgen met antisociale jongeren.

Uit deze eerste drie rondes kennisvergaring, evaluatie en fine-tuning heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de voornaamste onderwijsbehoeftes op neurowetenschappelijk vlak en de beste wijze van overdracht aan (toekomstige) hbo-professionals. Er zijn enquêtes over neuro-onderwijsbehoeftes ingevuld door 144 studenten en docenten. Hieruit blijkt onder meer dat er een behoefte is aan neuro-kennis over antisociaal probleemgedrag in het curriculum van het HBO-onderwijs.

Daarnaast is een groep mbo-studenten i.s.m. Landstede MBO en Startimpuls bezig met het ontwikkelen van een product over neurowetenschap. De attitude resultaten zijn inmiddels verwerkt en inzichtelijk weergegeven in een nationaal gepubliceerd artikel (Tijdschrift voor Orthopedagogiek, juni 2020, Horstkotter & Snoek, 2020). Een tweede artikel is in de maak.

Samen met ervaringsdeskundige jongeren wordt, om het onderwijspakket bruikbaar te laten zijn binnen het initieel en post-initieel HBO-onderwijs en binnen praktijkinstellingen, samengewerkt met Young in Prison.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hersenontwikkeling en de invloed op het gedrag bij adolescenten met problematisch antisociaal gedrag is een nog onderbelicht onderwerp binnen het dagelijks handelen van professionals en in de opleiding van deze professionals. Er is daarentegen vanuit het wetenschappelijk onderzoek al veel kennis beschikbaar over neurobiologische factoren die een rol spelen bij antisociaal gedrag. Deze kennis vindt maar moeizaam zijn weg naar de praktijk, voor zowel de (toekomstige) professional als de cliënt.

De samenwerking tussen partners in bestaande consortia (NeuroLabNL en twee Academische Werkplaatsen Jeugd)maakt bundeling van kennis en de implementatie ervan in opleidingen en praktijk mogelijk.

Hiermee wordt het mogelijk om samen met alle betrokkenen inzichtelijk te maken wat nodig is om deze overdracht structureel in te passen in de praktijk en de opleidingen en om te laten zien dat een deel van deze kennis daar al klaar voor is mits de wegen hiervoor goed gebaand worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website