Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit implementatieproject is de ontwikkeling van een interactief, digitaal scholingsprogramma en een online platform voor de landelijke verspreiding en toepassing van verworven inzichten en ervaringen uit het 360°CHILDoc -project, uitgevoerd binnen het ZonMw-programma “Effectief werken in de Jeugdsector”.

De scholing richt zich op efficiëntie van de integrale benadering van gezondheid door professionals binnen de zorg voor Jeugd, de overdracht van holistische gezondheidsinformatie aan ouders/jongeren en de uitvoering van gepersonaliseerde zorg (= pro-actieve preventie op maat met predictie, positieve benadering van gezondheid en actieve participatie van ouders/jongeren).

Uitkomsten van het 360°CHILDoc project worden verwerkt in de scholing en zijn onder meer de verbetering van de prioritering m.b.t. registratie van relevante data en een adequate wijze van inzage in gezondheidsdata uit digitale dossier (volgens de ISO-normering) aan ouders en/of jeugd (een wettelijke verplichting vanaf 2020).

Op het online platform worden korte kennisclips ten aanzien van onder meer genoemde onderwerpen en het 360°CHILDoc-profiel zelf gepresenteerd en worden interactieve Questions & Answers sessies en ervaringen van deelnemers en experts gedeeld. Potentiële deelnemers worden landelijk geworven en geattendeerd op het platform alwaar informatie te vinden is over het scholingsprogramma, dit project en informatie over mogelijke deelname.

Potentiële doelgroepen voor de scholing zijn zorgprofessionals binnen de JGZ, Sociale pediatrie, kinderrevalidatie en Jeugdzorg. Naast deze zorgprofessionals zijn ouders en jongeren belangrijke doelgroepen voor het online platform. Ouders/jongeren worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de scholing/het platform en krijgen een actieve rol tijdens de scholingsbijeenkomsten zodat input vanuit hun perspectief zo optimaal mogelijk tot zijn recht kan komen.

 

Het 360°CHILDoc wordt binnen de scholing op interactieve wijze gebruikt als ondersteunende onderwijs-tool. De verworven kennis en ervaringen met het 360°CHILDoc wordt actief verspreid, benut voor onderwijs en is van groot belang voor verbetering van de kwaliteit van longitudinale jeugdgezondheidszorg. Het 360°CHILDoc is een KIND-profiel dat gezondheidsinformatie visualiseert en ordent middels de ICF-systematiek (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het KIND-profiel is ontworpen om de complexe sociaal-medische denkprocessen tijdens preventief klinisch redeneren te ondersteunen. De visualisatie middels het KIND-profiel is zeer functioneel en bruikbaar binnen deze complexe denkprocessen vanuit een integrale Bio-Psycho-Sociaal en gepersonaliseerd perspectief.

Professionals doen ervaring op in het gebruik van het KIND-profiel en verkrijgen hiermee helder zicht op de meerwaarde voor de JGZ-praktijk. Dit zal bijdragen aan bevordering van de implementatie in de praktijk door versterking van de “bottom-up” stuw/draagkracht vanuit professionals.

 

Onderzoekers/universitair (hoofd)docenten van Universiteit Maastricht (UM, een onderwijskundige en communicatiedeskundige van UM, JGZ-professionals en ouders/jongeren werken binnen dit project samen om tot een gedegen en passend scholingsaanbod en platform te komen. De Lector Datavisualisatie van Zuyd Hogeschool die het ontwerp van het KIND-profiel ontwikkeld heeft en het NCJ zullen input leveren ten aanzien van inhoud en vormgeving.

 

De scholingsbijeenkomsten zijn interactief. Er wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde consulten, casuïstiek besprekingen, overlegsituaties en intervisie waarbij ouders/jongeren een actieve rol spelen vanuit hun eigen perspectief. Het scholingsprogramma; gebaseerd op het onderwijskundig kader “compentency based learning” en het 4 C/ID-model (four-component instructional design), bestaat uit 3 digitale bijeenkomsten van 2 uur met groepen van 8-10 professionals.

Na afsluiting van de scholingsbijeenkomsten wordt geëvalueerd met behulp van het theoretisch framework van Fleuren dat gericht is op determinanten van implementatie (op het niveau van de scholing, het platform en het KIND-profiel, de gebruikers, organisaties en wet-regelgeving), inclusief de ervaren impact en meerwaarde, het bereik, de adoptie en de borging. De deelnemers aan de scholing worden uitgenodigd een vragenlijst (mede gebaseerd op de MIDI-vragenlijst van Fleuren) in te vullen. Ook aan bezoekers van het online platform wordt gevraagd enkele korte vragen te beantwoorden bij het verlaten van het platform. Een kleiner aantal deelnemers worden uitgenodigd voor deelname aan een focusgroep bijeenkomst.

 

Na afloop van het project blijft het scholingsaanbod beschikbaar, evenals het ontwikkelde online platform/de website.

Met het NCJ, NSPOH, JGZ-staf en onderwijskundigen UM zal worden besproken hoe de projectresultaten geïntegreerd kunnen worden binnen het bestaande aanbod van kennisverspreiding/scholing binnen de JGZ en de bachelor/master Geneeskunde.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website