Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Algemeen werkzame factoren, zoals de alliantie tussen cliënt en hulpverlener, krijgen steeds meer aandacht in de zorg voor jeugd. Over hoe deze factoren het beste gemeten kunnen worden en hoe de verkregen informatie effectief benut kan worden in de behandeling is weinig bekend. De afgelopen jaren is in 19 door ZonMw gefinancierde studies kennis ontwikkeld over het belang van alliantie, cliënt- en professionalfactoren voor het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het doel van dit project was de meetinstrumenten die in die studies gebruikt zijn te inventariseren, te beoordelen op bruikbaarheid in de hulpverleningspraktijk en aanbevelingen te formuleren voor vervolgstappen. Daarnaast was het doel de opgedane kennis op een overzichtelijke manier te presenteren en te verspreiden onder praktijkorganisaties, cliënten, onderwijs, onderzoek en beleid.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om deze doelen te bereiken werkte Praktikon nauw samen met het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van praktijk, cliënten, onderwijs en onderzoek, en de projectleiders van de 19 door ZonMw gefinancierde projecten. Met alle betrokkenen zijn de bevindingen in kaart gebracht en is nagedacht over aanbevelingen voor alle partijen binnen het jeugddomein: onderzoekers, hulpverleningspraktijk, cliënten en hun naasten, opleidingen, beleid en subsidieverstrekkers. Er is een rapport gemaakt met daarin de projectresultaten, veelbelovende instrumenten om alliantie, cliënt- en professionalfactoren te meten, en aanbevelingen voor de verschillende partijen uit het jeugddomein. Daarnaast zijn factsheets ontwikkeld voor hulpverleners en voor cliënten en hun naasten en is een animatievideo gemaakt over het belang van alliantie in hulpverleningstrajecten. Deze producten zijn via verschillende kanalen verspreid. Aandacht voor (het meten van) alliantie, en (cliënt- en professional)factoren die daarmee samenhangen, is nodig bij alle partijen in het jeugddomein om zo de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP is een vervolg op een subsidieronde van ZonMw gericht op onderzoek naar alliantie en andere algemeen werkzame factoren in de zorg voor jeugd, onderdeel van het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector’. In het kader van die subsidieronde zijn er 19 projecten uitgevoerd en ondertussen afgerond. Het doel van deze VIMP is om de opgedane kennis over de gebruikte instrumenten om algemeen werkzame factoren te meten, te bundelen, op een overzichtelijke manier te presenteren (bv. brochures en handleidingen) en vervolgens te verspreiden onder praktijk, onderwijs, onderzoek, en beleid. Het bundelen, ordenen en verspreiden van kennis en aanbevelingen maakt het voor het werkveld, onderwijs en onderzoek, en beleid makkelijker om op de hoogte te raken van bestaande kennis, om deze kennis te benutten en daarmee de kans op positieve hulpverleningsresultaten te vergroten. Daarnaast draagt deze VIMP bij aan een beter zicht op kennishiaten en daarmee samenhangende vervolgstappen in onderzoek. Om deze doelen te bereiken werkt Praktikon nauw samen met het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van praktijk, cliënten, onderwijs en onderzoek, en de projectleiders van de door ZonMw gefinancierde projecten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website