Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om tot een gedegen methodiekbeschrijving van het Intensief casemanagement (ICM) te komen zijn er diverse onderzoeksmethoden ingezet, namelijk: literatuurstudie, interviews, dossieronderzoek en observaties. Binnen het literatuuronderzoek zijn de bestaande theorieën waarop ICM gebaseerd in kaart gebracht. De interviews zijn afgenomen bij de doelgroep, de casemanagers zelf en stakeholders van het ICM om de opinie van de betrokkenen van ICM in beeld te brengen. Deze interviews hebben geleid tot een kenniscirkel van actief betrokkenen waaraan de voorlopige resultaten van het onderzoek in Juni 2014 zijn gepresenteerd en waar input is geleverd voor de verdere verwerking van de methode.

Uit de dossiers zijn de basisgegevens gedestilleerd over de wijze waarop interventies worden ingezet en is het palet aan interventies in kaart gebracht aan de hand van de leefgebieden aanpak. Gedurende de observaties is een duidelijk beeld ontstaan van de benodigde competenties van de casemanagers en meewerkend voorman en de randvoorwaarden waaraan voldaan dient te zijn om de methode in praktijk te kunnen brengen.

Op de website van Futuro: www.futuro.nl is informatie over Intensief Casemanagement en de methodiekbeschrijving te vinden en op te vragen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De methodische onderbouwing van de werkwijze van ICM is versterkt en is onder andere bestendigd op de website van Futuro waar de methodiek beschrijving is terug te vinden.

Aan de hand van de methodiekbeschrijving ICM is een training on the job gegeven aan nieuwe casemanagers die dit jaar via Futuro zijn ingezet in het wijkteam.

Er is een kenniscirkel ontstaan van betrokken stakeholders die het ICM een warm hart toe dragen, met wie minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst wordt georganiseerd waar belangrijke thema’s die betrekking hebben op de werkwijze van ICM behandeld worden. Hiertoe is ook een digitaal platform opgezet in samenwerking met Coopcreations, opdat kennis wordt overdragen en er zowel een formeel als informeel netwerk duurzaam wordt geborgd.

Het op papier zetten en onderbouwen van de methode van ICM heeft een duidelijke structuur aangebracht in de werkwijze van de casemanagers en deze overdraagbaar gemaakt. Het heeft veel inzichten gebracht en het zorgt nu al voor een optimalisering van de inzet van de casemanagers in de wijkteams in Rotterdam.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Samenvatting

Het Intensief Casemanagement Delfshaven (ICD) van Futuro is in 2006 in het leven geroepen ter ondersteuning van jongeren in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar met (multi-) probleemgedrag, uit de Rotterdamse deelgemeente Delfshaven, die vaak buiten het bereik van voorzieningen blijven of voor wie de bestaande hulp ontoereikend is. Het ICD is opgericht met als hoofddoel het realiseren van een zinvolle dagbesteding, werk en/of scholing voor deze jongeren, door de inzet van de eigen kracht van de jongeren.

Aan het eind van het traject kan de jongere zelfstandig verder. Het ICD tracht dit te bewerkstelligen door middel van een intensieve, outreachende en onconventionele manier van begeleiding, waarbij niet alleen de eigen expertise, maar ook de expertise van netwerkpartners wordt ingezet. We hebben het dan over partners die actief zijn op de verschillende leefgebieden waarop de jongeren problemen kunnen hebben (politie, BJZ, SoZaWe, onderwijs, woonbegeleiding, (psychiatrische)hulpverlening etc.). Het is niet de doelstelling dat alles door de casemanager (CM) wordt opgelost, maar er wordt gezocht naar de eigen kracht van de jongeren en samenwerking en inbedding binnen reguliere instellingen. Op deze manier levert het ICD ook een bijdrage aan de leefbaarheid van Delfshaven doordat overlastgevend gedrag aangepakt wordt inmiddels is deze aanpak ook in andere deelgemeenten ingezet.

 

2. Samenvatting methodiek

De methodische werkwijze van het Intensief Casemanagement (IC) is gebaseerd op ervaringen vanuit de praktijk, diverse theorieën en een aantal methodische uitgangspunten. Aan de hand hiervan zijn er 7 pijlers te onderscheiden die de kern van de werkwijze van het IC vormen. Tegelijkertijd vormen deze pijlers ook de randvoorwaarden om de methodiek van het IC succesvol uit te voeren. Onderstaand volgt een korte omschrijving van de pijlers.

1) Integraal aanbod

De aanpak van het IC is gericht op 9 leefgebieden rondom de cliënt. Te weten: gezin, huisvesting, opleiding, werk, financiën, (psychische)gezondheid, sociale omgeving, vrijetijdsbesteding, politie/justitiecontacten. Er wordt een integraal hulpaanbod gedaan, dit betekent dat op elk leefgebied waar nodig een interventie wordt ingezet om de problematiek aan te pakken.

2) Intensief

Het begeleidingstraject dat ingezet wordt door het IC is een intensief traject. De CM heeft wekelijks contact met de cliënt. Het traject bestaat uit 7 fasen die gedurende een periode van 6 tot 9 maanden wordt doorlopen. Gedurende deze maanden worden er door de CM diverse interventies opgezet om een verandering te brengen in de situatie van de jongere. De fasen zijn achtereenvolgens: aanmelding, intake, begeleiding, 1e evaluatie, 2e evaluatie, afsluiting en nazorg.

3) Outreachend

Outreachend werken betekent dat de CM ongevraagd hulp biedt aan de cliënt. De cliënten van de IC zijn vaak zorgmijders en zullen niet zelf om hulp vragen terwijl zij vaak wel zorgbehoevend zijn. Na aanmelding van een cliënt, gaat de CM naar hem of haar toe en biedt ondersteuning aan in de thuissituatie.

4) Eigen kracht

Eigen kracht wordt oa ingezet door netwerkontwikkeling van de jongeren te motiveren. Via het systeem mindmapping maken we een inventarisatie van iedereen die de jongere kent. Bij drie mensen in de omgeving kan dan een gesprek gevoerd worden. Hiermee wordt het netwerk van de jongere vergroot. Ook wordt aandacht besteedt aan talentontwikkeling; jongeren hebben vaak meer ervaring en kennis dan ze denken. We proberen ook deze kennis te mobiliseren.

5) Maatwerk

Het IC erkent en respecteert de diversiteit binnen de doelgroep. Dit betekent dat de CM hulp aanbiedt welke aansluit bij de problematiek, mogelijkheden en leefwereld van de cliënt. De CM analyseert samen met de cliënt de problematiek en bekijkt waar de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt liggen.

6) Toekomstgericht

De interventies die opgesteld worden tijdens het begeleidingstraject zijn toekomstgericht en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. De CM biedt tijdens het traject tools aan waardoor de cliënt een realistisch toekomstperspectief creëert en hier met ondersteuning van de CM naartoe kan werken.

7) De persoon van de casemanager

De spil binnen de begeleiding is de CM. De CM is degene die het vertrouwen van de cliënt moet winnen zodat de problematiek aangepakt kan worden. Een vertrouwensrelatie kan alleen opgebouwd worden als de CM in staat is om aan te sluiten bij de perspectieven van de cliënt.

 

3. Samenvatting plan van aanpak beschrijven en onderbouwen methodiek

 

Fase 1 Hoofdstructuur bepalen

Actieplan

Informatieverzameling

Brainstormsessies

Literatuurstudie

 

Fase 2 Beschrijven

Formeren meelees-team

Opzet methodiekbeschrijving

Incubatieperiode

 

Fase 3 Afwerking

Herlezen

Verwerking feedback meelezers

Praktijktoets

Verbeteringen aanbrengen

Eindredactie

Publicatie

 

Deze fasen zijn verder uitgewerkt in deel 3 van deze aanvraag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website