Projectomschrijving

De MDT-reis

Streetcoaches 2.0 bestrijdt verveling en eenzaamheid onder jongeren uit Bergen op Zoom. Ook zorgt het voor vermindering van sociale- en leerachterstanden.

Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de jongeren leuk vinden en waar hun expertise ligt. Vervolgens gaan ze gedurende maximaal 6 maanden tussen de 4 en 16 uur per week écht aan het werk, ondersteund door andere jongeren en/of jongerenwerkers. Ze kunnen bijvoorbeeld samen aan de slag met opruimacties in de wijk, het tegengaan van overlast op straat door actief contact te zoeken met groepen jongeren, eenzaamheid onder jongeren tegengaan door (online) spelletjesavonden te organiseren of kickboks- of zaalvoetbalactiviteiten opzetten voor de jeugd. Afhankelijk van de activiteit werken de jongeren samen met andere jongeren, wijkbewoners, maatschappelijke organisaties, (sport)verenigingen en scholen.

Dit reguliere MDT-project is een uitbreiding en opschaling van het project Streetcoaches.

Betekenis

  • Voor jongeren

De jongeren werken samen met de jongerenwerkers aan hun persoonlijke én sociale ontwikkeling. Denk aan het stimuleren van talentontwikkeling, het functioneren als rolmodel, het helpen opbouwen van een sociaal netwerk, het helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen, het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, het bevorderen van actieve participatie in de samenleving en het vinden van een nieuw toekomstperspectief.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Het vergroten van het toekomstperspectief van jongeren leidt tot minder schooluitval, minder overlast op straat, een leefbare en veilige(re) buurt, meer kansen voor participatie in de maatschappij en het vinden van een zinvolle dagbesteding. Ook draagt het bij aan sociale cohesie: de jongeren leren elkaar beter kennen en vergroten zo het sociale netwerk waar ze in de toekomst op kunnen terugvallen. De meerwaarde voor de deelnemende organisaties is dat de jongeren de weg naar beschikbare ondersteuning beter weten te vinden.

Doelgroep

Jongeren van 15 t/m 27 jaar die eenzaam zijn, overlast veroorzaken of rondhangen op straat.

Regio

West-Noord-Brabant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website