Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren werken samen met lokale (jeugd)organisaties en het bedrijfsleven. De jongeren hebben in deze proeftuin de regie; ze hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en hbo-studenten. De basis is in elke regio hetzelfde, maar het accent en de invulling verschillen per regio, omdat de jongeren zelf bepalen hoe de invulling er concreet uit gaat zien. Met een landelijke stuurgroep (met jongeren), een klankbordgroep (met professionals), drie landelijke MDt-festivals en een interactieve monitor volgen de jongeren en de betrokken organisaties de ontwikkelingen in de regio’s op de voet. Ze wisselen ervaringen uit, stellen plannen bij en zorgen voor een haalbare overdracht van werkwijzen en resultaten. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Met deze proeftuin krijgen ‘kwetsbare’ jongeren een steun in de rug om positieve ervaringen op te doen. Daarmee krijgen ze meer verbinding met de maatschappij, ze ontwikkelen zich persoonlijk en  creëren zo betere kansen voor hun toekomst. 

  • Voor de deelnemende organisaties en bedrijfsleven

Door samen te werken met kwetsbare jongeren gaan bedrijven en organisaties de unieke inzet van deze jongeren meer waarderen. Organisaties hebben dus niet alleen profijt van de inzet van deze jongeren, maar zij dragen ook op een praktische wijze bij aan hun inclusie in de samenleving. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen kwetsbare jongeren gestimuleerd worden om zich nog meer maatschappelijk in te zetten, en op welke wijze kunnen we de MDt voor hen het beste vormgeven?
  • Welke externe factoren (beloning, houding professionals, enzovoorts) zijn belemmerend dan wel bevorderend voor de inzet van deze jongeren? En hoe kunnen we deze factoren borgen? 
  • Welke (kwalitatieve) voor- en nadelen ontstaan wanneer jongeren zelf de MDt vormgeven, uitvoeren en evalueren? 
  • Wat is nodig om de resultaten van de proeftuin overdraagbaar te maken?

Doelgroep 

Kwetsbare jongeren, zoals licht verstandelijk beperkte jongeren, voortijdig schoolverlaters, vluchtelingjongeren en jongeren uit de jeugdhulp

Regio’s

Oss, Hoogeveen, Amsterdam, Almere

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website