Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het Peer School Support Project (PSSP) hebben de ervaringen van studenten van het Friesland College met School als Werkplaats (SAW) centraal gestaan. Het project heeft zich gericht op de vraag hoe hun ervaringsdeskundigheid benut kan worden voor het verbeteren van de (peer-to-peer) ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychosociale problemen op school.

In het PSSP zijn de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College door middel van participatief onderzoek geïnventariseerd. Het heeft geleid tot drie centrale thema’s waarop SAW is doorontwikkeld: 1) bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid van SAW; 2) samenwerking docent/coach en SAW; en 3) peer-to-peer ondersteuning. De doorontwikkeling van SAW heeft geleid tot een uitdagend project waarin MBO en HBO studenten en professionals enthousiast hebben geparticipeerd. Het heeft daarnaast overdraagbare tools opgeleverd: factsheets, een stroomschema, een gespreksleidraad, de prototypes van een praktische waaier met de bouwstenen van de methodiek en van een handelingskompas SAW.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het Peer School Support Project was te komen tot een systematische inventarisatie van ervaringen van MBO-studenten met de ondersteuning die aan hen op school geboden wordt en het ‘vertalen’ van deze kennis naar concrete, innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar kunnen zijn in de (peer-to-peer) uitvoering van School als Werkplaats (SAW).

In het PSSP zijn de ervaringen van studenten van het ROC Friesland College door middel van participatief onderzoek geïnventariseerd. Het heeft geleid tot drie centrale thema’s waarop SAW is in de loop van het project doorontwikkeld: 1) bekendheid, benaderbaarheid, zichtbaarheid van SAW; 2) samenwerking docent/coach en SAW; en 3) peer-to-peer ondersteuning. De doorontwikkeling heeft geleid tot overdraagbare tools: factsheets, een stroomschema, een gespreksleidraad, de prototypes van een praktische waaier met de bouwstenen van de methodiek en van een handelingskompas SAW.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Peer School Support Project : studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO

 

Het ‘Peer School Support Project’ is voor leerlingen met psychische problemen op het MBO. Welke ondersteuning krijgen zij vanuit school? En hoe ervaren zij dat? Wat kan beter? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren?

 

Deze vragen staan centraal in het project. Om ze te beantwoorden werken de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland, de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland, School als Werkplaats, Friesland College en WELLZO Jongerenwerk samen. Met als doel om de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychische problemen te verbeteren en hun deelname op school en transitie naar werk te bevorderen. De projectleiding is in handen van het lectoraat Zorg voor Jeugd van NHL Hogeschool in samenwerking met Jeugdhulp Friesland.

 

In december 2016 is het project van start gegaan met een verkenning. Jongeren vertellen over hun ervaringen met de ondersteuning op school. Drie thema’s zijn daaruit naar voren gekomen: 1) benaderbaarheid, zichtbaarheid & bekendheid; 2) de samenwerking tussen docent-coach-hulpverlener; 3) peer-to-peer hulpverlening. Op basis van deze thema’s worden in de tweede fase nieuwe groepsactiviteiten en concrete tools voor en door jongeren ontworpen. De deelname aan en de opbrengsten van de groepsactiviteiten worden geëvalueerd. De jongeren adviseren betrokken professionals over concrete tools waarmee hun hulpbehoefte beter en eerder kan worden gesignaleerd.

 

Uiteindelijk worden de uitkomsten van het project en de opgedane kennis vertaald naar innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar zijn bij het tijdig en integraal ondersteunen van kwetsbare jongeren die in de opleiding (en hun thuissituatie) dreigen vast te lopen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van de inventarisatie, de focusgroepen en de diepte-interviews kan geconcludeerd worden dat het grootste gedeelte van de in dit onderzoek geraadpleegde studenten op het Friesland College beperkt op de hoogte is van het aanbod dat de school biedt om studenten te helpen bij eventuele moeilijkheden tijdens hun schoolloopbaan. Veel studenten geven aan dat, wanneer ze vastlopen op school of moeilijkheden thuis ervaren, de coach hun eerste aanspreekpunt is. Via de coach komt een gedeelte van de studenten vervolgens in contact met School als Werkplaats (SAW). Een veel kleiner gedeelte van de studenten heeft wel eens gehoord van SAW en weet ook een SAW’er op school te noemen. Het zou volgens studenten, coaches, docenten en SAW’ers goed zijn om meer structurele aandacht te besteden aan SAW, bijvoorbeeld in de coaching les.

Punt van discussie blijft de ‘locatie’ van de SAW’er binnen de school, daarover lopen de meningen uiteen. Studenten geven aan de ene kant aan dat ze het fijn zouden vinden als de SAW’er op een centrale plek (of lokaal) te vinden is, zodat ze gelijk weten of de SAW’er er is. Anderzijds geven studenten aan dat ze juist makkelijk op een SAW’er kunnen afstappen als er wat is op het moment dat hij/zij door de gang loopt of in de lessen aanwezig is. Dit in ogenschouw nemende kan er geconcludeerd worden dat er voor wat betreft de benaderbaarheid, zichtbaarheid en bekendheid nog wel wat terrein te winnen valt. Dat wordt door alle ondervraagden beaamd.

Studenten die ervaring hebben met SAW zijn over het algemeen positief over de ondersteuning die ze aangeboden krijgen op school. Ze geven aan dat ze met al hun problemen terecht kunnen bij SAW. Die mening wordt door het grootste gedeelte van de docenten en coaches gedeeld.

 

Naast deze rapportage van fase 1 worden tussentijdse resultaten in de vorm van factsheets met een breed publiek via de website van de AWTJF (www.awtjf.nl) gedeeld. Tot slot worden presentaties gedeeld die plaats hebben gevonden op landelijke en regionale bijeenkomsten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

School als Werkplaats (SAW) is een werkwijze op het Friesland College (MBO) waarbij hulpverleners en welzijnswerkers (SAW’ers) op de school en in de klas/groep aanwezig zijn naast en samen met de docent/coach. Ze volgen het leerproces, maar staan los van de opleidingen. Dat maakt het voor leerlingen gemakkelijker om over problemen te praten die ze liever niet met leraren delen. Leraren vragen soms ook advies over hoe ze een leerling kunnen helpen die het moeilijk heeft. Door de psycho-educatie die de SAW’ers aanreiken, ontdekken docenten en stagebegeleiders op welke manier ze hun aanpak kunnen aanpassen om deze jongeren beter te kunnen ondersteunen.

 

De SAW’er is als professional een specialist, die op school in de rol van generalist werkt. Generalist en docent/coach werken samen in de praktijk, doen ervaring op en leren van elkaar. Samen werken zij vanuit een preventieve visie voor studenten, enerzijds gericht op het voorkomen van schooluitval en anderzijds op het voorkomen van onnodig intensieve zorg. Over SAW is in twee rapportages verslag gedaan (Messing, 2013; Messing, 2015). Uit deze eerste rapportages van SAW komen positieve resultaten naar voren. Er wordt o.a. gerapporteerd dat de werkwijze docenten rust geeft, dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid en dat de SAW’er toegankelijk en breed inzetbaar is. De SAW’er fungeert als klankbord voor de docent/coach en geeft goede tips voor het coachende deel van de docent taken. Er is sprake van minder schooluitval en minder verzuim. De kracht en effectiviteit van samenwerken, zit in het gezamenlijk optrekken. In SAW krijgt integrale samenwerking in het onderwijs vorm. Met elkaar is men verantwoordelijk voor de begeleiding van jongeren die in hun opleiding dreigen vast te lopen.

 

Hoewel de algemene ervaring met SAW is dat het werkt, zijn er aspecten waar betrokken professionals zorgen over hebben die aanleiding kunnen zijn voor vervolgonderzoek. Dit betreft o.a.:

1) Aandacht voor de vrijheid om een passende werkwijze te vinden die bij de persoonlijkheden van betrokkenen past (maatwerk).

2) Docent/coaches verschillen in hun reactie op studenten met afwijkend gedrag (bejegening).

 

Bovendien zijn in het onderzoek dat naar SAW tot dusver gedaan is voornamelijk professionals bevraagd. In de doorontwikkeling van SAW als werkwijze is een uitwisseling van (ervarings)deskundigheid van jongeren zelf gewenst.

 

In het voorgestelde Peer School Support Project staat dit streven centraal. De Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF) in samenwerking met de regionale Werkplaats Sociaal Domein Friesland (WSDF), School als Werkplaats (SAW) en WELLZO Jongerenwerk wil onderzoek doen, specifiek gericht op het benutten van de ervaringsdeskundigheid van jongeren met psychosociale problemen in het MBO met als doel het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychische problemen. In het Peer School Support Project zal de (ervarings)deskundigheid van MBO-studenten actief gedeeld worden ter bevordering van de participatie van jongeren op school en/of hun transitie naar werk. Jongeren worden actief betrokken bij het vinden van creatieve oplossingen voor de aspecten in de SAW werkwijze waar zorgen over bestaan.

De centrale vraag luidt: Wat zijn de ervaringen van jongeren met SAW, in het bijzonder het maatwerk en de bejegening, en hoe kan hun ervaringsdeskundigheid benut worden voor het verbeteren van de ondersteuning en begeleiding van jongeren met psychische problemen op school?

 

Doel van het onderzoek is te komen tot een systematische inventarisatie van ervaringen van jongeren met de ondersteuning die aan hen op school geboden wordt en het ‘vertalen’ van deze kennis naar concrete, innovatieve en overdraagbare tools die goed bruikbaar kan zijn in de uitvoering van SAW.

 

Ter beantwoording van de vraagstelling en het realiseren van de tool wordt in het Peer School Support Project een praktijkgericht behoeftenonderzoek (needs assessment) gecombineerd met een participatief ontwerponderzoek (participatieve design research) uitgewerkt.

In drie fasen wordt samen met jongeren voorzien in de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten. In fase 1 gaat het om de verkenning van ervaringen van jongeren met psychische problemen op school. In fase 2 gaat het om het ontwerpen van groepsactiviteiten voor en door jongeren met psychische problemen op school in Communities of Practice. In fase 3 gaat het om evaluatie van activiteiten en advisering van alle betrokken professionals door jongeren met psychische problemen over het beter in contact komen met en het beter en eerder herkennen van de hulpbehoefte van deze groep jongeren op school.

 

In de rapportage wordt verslag gedaan van het verloop van project en van de uitkomsten. Concrete en praktisch bruikbare tools omvatten het advies van de jongeren aan SAW in een zelfgekozen vorm/medium. Het project wordt afgesloten met een ‘minicongrestival’ voor alle betrokkenen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website