Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2015 is de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) opgericht. Onderzoekers, de gemeente, praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van ouders en jeugd werken hierin samen. KeTJA deed onderzoek naar de kern in het werk van de Ouder- en Kindteams en het leren in deze organisatie. Met als resultaat handreikingen over werken aan eigen kracht, omgaan met culturele diversiteit, samenwerken met ketenpartners en gezinnen en over casuïstiekbespreking. In het kennisportaal gaven we via klein onderzoek en door bundeling van kennis antwoord op 33 vragen. Bijvoorbeeld over hoe samen te werken met informele partners; over definities van kwetsbaarheid of eigen regie. Het kennisportaal gaf ook een stem aan jongeren: over hun ervaringen 24-uurs opvang en bejegening. En aan ouders, over hoe zij hun kinderen helpen bij discriminatie. Resultaten zijn te vinden op www.ketja.nl. KeTJA gaat vanaf 2020 door als KeTJA-A, gericht op ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam-Amstelland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

KeTJA heeft als resultaten opgeleverd: handreikingen voor professionals over werken aan eigen kracht, omgaan met culturele diversiteit, samenwerken met ketenpartners en gezinnen en over casuïstiekbespreking. En antwoorden op 33 kennisvragen die in het kennisportaal zijn gesteld. In het kennisportaal gaven we via klein onderzoek en door bundeling van kennis antwoord op vragen. Bijvoorbeeld over hoe samen te werken met informele partners; over definities van kwetsbaarheid of eigen regie. Het kennisportaal gaf ook een stem aan jongeren: over hun ervaringen 24-uurs opvang en bejegening. En aan ouders, over hoe zij hun kinderen helpen bij discriminatie. Resultaten zijn onder andere benut voor onderbouwing van beleid. Ze zijn allemaal terug te vinden op www.ketja.nl. En tijdens de looptijd van KeTJA zijn inzichten ook al gedeeld in bijeenkomsten, bij workshops en via lezingen. KeTJA heeft in de afgelopen jaren een goed netwerk opgebouwd; ook dat is een resultaat. Vanaf 2020 gaan we - aangevuld met een aantal nieuwe partners - door als KeTJA-A, gericht op ondersteuning van kwetsbare jeugd in Amsterdam-Amstelland.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam is gestart in het najaar van 2015 en loopt door tot het najaar van 2019. De werkplaats richt zich op het met kennis ondersteunen van de doorontwikkeling van het werk van professionals die hulp en advies geven aan ouders en jeugdigen. Dit zijn de professionals in en om de Ouder- en kindteams. In de werkplaats werken we aan 1) beantwoording van kennisvragen van beleid en praktijk (professionals in en om het OKT), maar ook vrijwilligers en vertegenwoordigers van ouders en jeugd), 2) explicitering van de basismethodiek van de Ouder- en kindteams, en 3) kennisondersteuning van het lerend systeem van de Ouder- en kindteams. KeTJA is een consortium van hogescholen, universiteiten, de gemeente (tevens belangrijke cofinancier), de praktijkorganisatie van het Ouder- en kindteam, expert organisaties die gespecialiseerd zijn in het bereiken en ondersteunen van gezinnen met een migrantenachtergrond, en vertegenwoordigers van ouders en jeugd. Dit jaar zijn enkele extra projecten opgestart, onder andere rond (etnische) diversiteit en de participatie van jeugdigen met psychische en gedragsproblematiek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit jaar is het kennisportaal opgestart, de eerste 8 vragen zijn beantwoord (4 op www.neja.nl/kennsisportaal; 4 aan de vraagsteller). Er zijn nog 5 vragen in de beantwoordingsfase. De vragen die zijn beantwoord leverden kennis op t.b.v. beleidsontwikkeling (bijv. hoe eigen regie vormgeven), ondersteuning van keuzeprocessen binnen de Ouder- en kindteams (wat in te zetten bij wijkgericht werken), ondersteuning van professionals (bijv. kennis over aanpak vechtscheidingen of het bereiken van Marokkaanse vaders), en beantwoording van een vraag van vertegenwoordigers van ouders en jeugd (over diversiteit in pleegzorg). Per jaar kunnen ongeveer 10 vragen beantwoord worden (40 in de totale periode). De beantwoording gebeurt door wetenschappers uit verschillende hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Met de gemeente en het programmateam OKT is hard gewerkt aan uitwerking van de werkwijze; dit jaar was een pilot jaar.

Binnen het project 'ontwikkeling basismethodiek' is literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews met diverse professionals in de teams gehouden rond twee belangrijke thema's: vraagverheldering en ouders ondersteunen bij de opvoeding. De opzet is: werkwijzen in de praktijk worden helder en getoetst aan inzichten uit literatuur. Waarna een kern-werkwijze per thema wordt vastgesteld. Er is veel tijd besteed aan het gezamenlijk helder krijgen van de thema's of principes die uitgewerkt worden.

In het project 'ondersteuning lerend systeem' is gewerkt aan een onderbouwde doorontwikkeling van casuïstiekbespreking in Ouder en Kindteams. De gebruikte methodiek is beschreven, geconfronteerd met kennis uit literatuur en van experts, aanvullende elementen zijn uitgeprobeerd in de teams. Volgend jaar wordt een nieuw onderwerp opgepakt.

In alle deelprojecten is aandacht voor het goed inbedden van diversiteitsaspecten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) is een voortzetting van de Kenniswerkplaats Tienplus i.s.m. het Netwerk effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De activiteiten van KeTJA ondersteunen direct het werk van de Ouder- en Kindteams en daarmee het veilig opgroeien en goed opvoeden van kinderen in Amsterdam. De kern van de kenniswerkplaats is een breed georiënteerde portaal functie voor praktijk, ouders, jeugdigen en vrijwilligers en beleid, in combinatie met twee specifieke ondersteuningsprojecten voor de Ouder- en Kindteams in Amsterdam.

Bij het portaal worden ‘jeugdhulp breed’ vragen opgehaald bij Ouder- en Kindteams, gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming, Samen DOEN, (organisaties van) cliënten en vrijwilligers en migranten, en de gemeente. De vragen worden gekoppeld aan bestaande kennis en verrijkt met nieuwe praktijkkennis. De twee ondersteuningsprojecten richten zich op a) ondersteuning van de ontwikkeling van het werk van de Ouder- en Kindadviseurs (ondersteuning methodiekontwikkeling) en b) ondersteuning van het lerend systeem rondom de Ouder- en Kindteams, waaronder ook: vertaling van kennis naar het onderwijs. De keuze voor deze kernactiviteiten is gemaakt o.b.v. eerdere verkenningen voor en recente gesprekken met de gemeente Amsterdam, OKT Amsterdam en het Jeugdplatform. De activiteiten van KeTJA zijn gekoppeld aan een breder onderzoeksprogramma van de gemeente Amsterdam met kennispartners en praktijkorganisaties in Amsterdam: het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA). De activiteiten van KeTJA en NEJA zijn opgenomen in de bestuurlijke transformatieagenda van de wethouder Onderwijs, Jeugd en Diversiteit van de gemeente Amsterdam. In uitwisseling van kennis met andere academische werkplaatsen en regio’s is voorzien.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website