Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedragsproblemen bij normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis hangen samen met een complex aan interne en externe factoren. Interne factoren die gedragsproblemen veroorzaken, en daarmee participatie belemmeren, zijn moeizame acceptatie van het eigen autisme en beperkt inzicht in de eigen (on)vermogens die samengaan met het autisme. Vooral het tijdig signaleren van overprikkeling en het tijdig de-escaleren van de omstandigheden is iets dat gaandeweg met vallen en opstaan geleerd moet worden. Externe factoren die gedragsproblemen verergeren zijn onvoldoende formele en informele hulpverlening, een bejegening waarbij de persoon wordt onder- en/of overschat, beperkte kennis over autisme bij betrokkenen, onduidelijke organisatie in het schoolsysteem en gebrekkige samenwerking tussen sectoren. Aanbevolen wordt dan ook om op deze interne en externe factoren aan te grijpen, om gedragsproblemen te verminderen en daarmee participatie te bevorderen. Dit zal een duurzame, multi-sectorale aanpak vergen met inzet op zowel micro (individu), meso (gezin/school), exo (zorg/werk) als macro (cultuur-maatschappelijk) niveau.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- videodocumentaire (autisme tv 7 okt 2019)

- eindrapport + fact sheet presentatie congres Nederlandse Vereniging Autisme 15 nov 2019

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project Grip op Gedrag worden factoren onderzocht die helpen of juist belemmeren bij het naar school(/opleiding) gaan, of het werken, bij jongvolwassenen met autisme en externaliserende gedragsproblemen. Onder deze populatie is er relatief veel uitval op school of ondervindt men moeite om een baan te vinden of te behouden. Door middel van interviews en focusgroepen met de doelgroep zelf, maar ook met naasten, hulpverleners en sleutelfiguren uit het onderwijs en op het gebied van werk, onderzoeken we hoe dat komt. Dit wordt gecombineerd met literatuuronderzoek op dit thema. Als eindproduct willen wij richting geven aan een instrument of ‘tool’ die voorziet in een behoefte. Bij wie er een behoefte is en wat deze behoefte precies is, is een belangrijke uitkomst van de interviews en focusgroepen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is gestart met het literatuuronderzoek en momenteel loopt de werving van deelnemers. We verwachten de eerste resultaten in het 2e kwartaal van 2018.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meerderheid van de mensen met ASS en gedragsproblemen hebben gedurende hun hele leven beperkingen in functioneren en maatschappelijke participatie (zoals dagelijkse activiteiten, scholing, zelfzorg, sociaal netwerk, zelfstandig wonen, en werk), ook als zij een gemiddeld tot hoog intelligentieniveau hebben. Dit project heeft als overstijgend doel om deze maatschappelijke participatie te vergroten. Dit zullen wij doen door nader inzichtelijk te maken welke belemmerende en faciliterende factoren van invloed zijn op het functioneren en de participatie. Kennis en expertise over belemmerende en faciliterende factoren zullen worden verzameld, verspreid en beschikbaar gesteld voor mensen met autisme zelf, hun naasten en hulpverleners in alle sectoren rondom deze doelgroep. Om dit doel te bereiken is het project opgedeeld in vier fases waarbij van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gebruik wordt gemaakt. De eerste fase is een literatuuronderzoek. De tweede fase betreft focusgroepen. In de derde fase zullen kwalitatieve interviews worden uitgevoerd op verschillende locaties, waarschijnlijk bij de deelnemers thuis. Tot slot zal in de vierde fase een integratie plaats vinden van alle informatie uit voortgaande fases en zal hieruit een beleidsadvies worden opgesteld. Informatie zal naar bovengehaald worden over welke adviezen mensen zelf, hun naasten en hun hulpverleners hebben rondom de behandeling van gedragsproblemen en welke inzichten zij hebben in hoe (on)succesvol de huidige bestaande behandelingen zijn, om zo te bepalen welk beleid ingezet moet worden om de zorg voor mensen met een ASS en gedragsproblemen zo optimaal mogelijk vorm te geven. Belangrijk is dat dit project is ingebed in de Academische Werkplaatsen Autisme ‘Reach-Aut’ en ‘Samen Doen’. Een belangrijke doelstelling van deze AWA’s is het functioneel verbinden van kennis en competenties op de terreinen onderzoek, praktijk en beleid. De binnen de AWA’s aanwezige kennis wordt aangewend om het voorliggende project met een zo hoog mogelijke kwaliteit uit te voeren. Daarnaast dragen de AWA’s bij aan het ontsluiten van de kennis en inzichten die dit project gaat opleveren voor relevante derden, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Dit project zal het tweede project zijn wat een verbinding vormt tussen beide AWA’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website