Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeenten hebben de opdracht om ouders en jeugd tijdig en effectief te ondersteunen. Bij gezinnen met een migratie-achtergrond vraagt dit soms om extra kennis, vaardigheden of inspanningen. Drie academische werkplaatsen transformatie jeugd (KeTJA Amsterdam, AWTJ Twente, AWTJ Noord-Brabant) hebben in hun eigen regio aan gewerkt aan agendering en professionalisering rond cultuursensitief werken. Daarbij gevoed door elkaar en door landelijke kennis van onder andere Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos. In Amsterdam stond deskundigheidsbevordering van medewerkers van het Ouder- en Kindteam centraal, waarbij nauw is aangesloten op het onderlinge leren. In Twente is een Kennisteam diversiteit opgericht en van elkaar geleerd in duo-casuïstiek. In Brabant kwam diversiteitgevoelig werken op de agenda door onder andere gezamenlijke ontbijtsessies voor professionals en studenten, en is werk gemaakt van inbedding van kennis in het hoger onderwijs.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Per regio zijn de nodige resultaten geboekt, en veranderingen zoveel mogelijk duurzaam ingezet. Er zijn lokaal veel activiteiten uitgevoerd die hebben bijgedragen aan deskundigheidsbevordering bij professionals, zowel in de praktijk van de ondersteuning van ouders en jeugdigen (OKT Amsterdam, professionals in de jeugdhulp in andere regio’s) als bij gemeenten (vooral in Twente is hier veel aan gedaan, via workshops voor ambtenaren). Ook bij toekomstige professionals (studenten van hogescholen) is gewerkt aan deskundigheidsbevordering. Dit gebeurde onder andere via ontbijttafelsessies en -colleges in Brabant en via gastlessen bij Saxion in Twente. In Amsterdam worden de bevindingen vertaald naar een hoofdstuk in een lesboek voor het hoger onderwijs. Nog niet in alle regio’s is op grote schaal kennis overgedragen (het meest is dit gebeurd in Amsterdam). Een belangrijke les is dat het versterken en inbedden van diversiteitgevoelig werken in lokale systemen veel investering en tijd vraagt. Het project heeft ook overdraagbare producten opgeleverd die lokale processen elders kunnen ondersteunen, zoals de handreiking diversiteit uit Amsterdam.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit tweejarige project werken 5 academische werkplaatsen en landelijke experts samen om diversiteitgevoelig werken in voorzieningen voor jeugd en gezin verder te brengen. De werkplaatsen wisselen kennis, inzichten en goede voorbeelden met elkaar uit. Dit gebeurde in jaar 1 onder andere in twee gezamenlijke bijeenkomsten. In jaar 1 zijn verder lokale verkenningen uitgevoerd naar behoeften, wat er al is en wat nog beter kan, en naar aansluitmogelijkheden voor diversiteitstrajecten. Dit resulteerde in (concept) plannen voor uitvoering van lokale trajecten in de vier hoofdregio's (Amsterdam, Twente, Utrecht en Noord-Brabant). Die richten zich inhoudelijk op professionalisering of bereik van moeilijk bereikbare groepen (met mogelijkheden van samenwerking met informele partijen als aandachtspunt). Specifiek aandachtspunt bij de lokale trajecten is de borging van de kennis in het werk van de voorzieningen die jeugd en gezin ondersteunen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Diversiteit in Transformatie is een jaar op streek. In dit jaar zijn na behoeftenverkenningen lokale trajecten ontwikkeld en opgestart rond diversiteitgevoelig werken in vier regio's (Amsterdam, Utrecht, Twente, Noord-Brabant). De lokale plannen van aanpak en de verkenningen zelf - en het draagvlak dat daarmee is gecreëerd - zijn al resultaten, evenals de uitwisseling van inzichten tussen regio's in een tweetal bijeenkomsten. Die uitwisseling werd als zeer waardevol ervaren en zal worden voortgezet. In Amsterdam is het lokale traject al in het voorjaar van start gegaan. Een van de activiteiten daar was een bijeenkomst die is georganiseerd samen met de welzijnsorganisaties en lokale diversiteitsexperts. Deze werd bezocht door meer dan 50 beroepskrachten die in de wijkteams (Ouder-en-kindteams) werken. De beroepskrachten zijn bevraagd op hun behoeften aan ondersteuning en ideeën over het verder borgen van kennis over diversiteitgevoelig werken in het werk van de wijkteams. Verder zijn hen een lezing en workshops aangeboden om hun kennis te versterken. Van de lezing en de dag is verslag gelegd in beeld en tekst. Er komt een vervolg. Diversiteit wordt in Amsterdam daarnaast zoveel mogelijk meegenomen in de formulering van de centrale werkprincipes en in het doorontwikkelen van het lerend systeem.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het achterblijven van het bereik, de toegankelijkheid en effectiviteit voor migrantengroepen van preventieve voorzieningen voor jeugd en gezin is een hardnekkig probleem. Investeren in verbetering hierin, in verankering van diversiteitgevoeligheid in bestaande werkwijzen is urgent. Temeer daar de komst van nieuwe groepen vluchtelingenouders en -kinderen gemeenten voor deels nieuwe ondersteuningsvragen stelt. De transformatie van het jeugdbeleid biedt nieuwe kansen op beter maatwerk, vanwege de opdracht om meer outreachend te werken en aan te sluiten bij de eigen kracht van burgers en hun netwerken. Daarbij is er ook al veel kennis beschikbaar over diversiteitgevoelig werken en de implementatie daarvan, en allerhande producten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Maar toch is duurzame inbedding van diversiteitgevoelig werken, mede door de drukte rondom de invoering van het nieuwe jeugdstelsel, niet vanzelfsprekend.

 

We beogen aan verspreiding en duurzame integratie van de beschikbare kennis en producten bij te dragen met een alliantie waarvan 5 academische werkplaatsen transformatie jeugd deel uitmaken (Amsterdam, Utrecht, Twente, Noord-Brabant en Nijmegen), die elk tot opdracht hebben transformatieprocessen in hun regio met kennis te ondersteunen. Enkele van deze werkplaatsen hebben eerder specifieke expertise opgedaan op het terrein van diversiteit in het jeugdbeleid. Daarnaast maken drie gerenommeerde organisaties met ervaring op het gebied van methodiekontwikkeling en verduurzaming van diversiteitsbeleid deel uit van de alliantie, SIPI, Al Amal en landelijk expertisecentrum Pharos.

 

De focus van onze activiteiten voor kennisdeling en implementatie ligt op 1) professionalisering van de uitvoerenden in de teams jeugd en 2) samenwerking met informele en professionele voorzieningen en expertise uit migrantenkring. Daarbij zal extra aandacht uitgaan naar (doorvertaling van beschikbare kennis en producten t.b.v.) de ondersteuning van vluchtelingenjeugd- en gezinnen. Voorwaarde voor een duurzame aanpak is dat inbedding plaatsvindt in bestaande werkwijzen. Daartoe richten we ons vooral op inbedding van principes voor diversiteitgevoelig werken in de leidende principes aan de hand waarvan de teams hun ondersteuning van jeugdigen en gezinnen inrichten, en in de systemen van werkend leren die in alle regio’s worden ontwikkeld. De activiteiten vinden plaats in vier regio’s. Nijmegen participeert als linking pin naar een andere alliantie binnen deze ZonMW ronde. Ouders en jeugdigen uit de doelgroepen worden betrokken via de bestaande inspraakstructuren en de betrokken praktijkorganisaties met een groot bereik onder de doelgroepen.

 

Het plan van aanpak voorziet in 4 stappen:

1. Behoeftenanalyse door verkenning van de lokale stand van zaken op het terrein van beschikbare kennis/producten, invoering van diversiteitsbeleid en vooral van de problemen/behoeften in de vier regio’s.

2. Kick-off bijeenkomst voor uitwisseling van de lokale kennis en vragen/ behoeften, met vertegenwoordigers van kennisinstellingen, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en migrantengroepen. In de bijeenkomst staan twee vragen centraal: welke kennis, producten, ervaringen, trainingen etc heb je te bieden voor andere regio’s? En: welke kennis etc. zou je willen gebruiken in je regio? Duurzame inbedding van kennis en kunde vormt in de lokale trajecten die volgen op de kick off bijeenkomst steeds een belangrijk punt van aandacht.

3. Vervolgplan en uitvoering per regio

Op basis van de uitkomsten van de kick off bijeenkomst wordt per regio een vervolgplan gemaakt en uitgevoerd, waarbij de aansluiting tussen de lokale vraag en beschikbare expertise, instrumenten enz. centraal staat. In verschillende regio’s kunnen verschillende accenten liggen. Waar relevant en mogelijk, zullen (vertegenwoordigers van) ouders en jeugd die de doelgroep vormen worden betrokken bij de plannen. De lokale trajecten worden door de partners zelf geëvalueerd, aan de hand van een daartoe centraal ontwikkelde vragenlijst. De bevindingen worden vastgelegd en gedeeld, zodat er breder lering uit kan worden getrokken, zoals over de betrokkenheid van ouders en jeugdigen.

4. Producten en slotbijeenkomst

Eindproduct van het werk is een gezamenlijke (digitale) handreiking, waarin handvatten geboden worden voor implementatie en verankering van de kennis en producten in 1) de belangrijkste principes die leidraad vormen voor de werkwijze van de teams en 2) in hun systemen van lerend werken. In een breed toegankelijke slotbijeenkomst worden de lokale bevindingen uitgedragen, evenals via de sites van de partners en een artikel in een vaktijdschrift. Ook tussentijds plaatsen zij blogs, artikelen etc. om hun kennis te delen. Het NJI (partner in de AWTJ Utrecht) wordt eveneens betrokken voor landelijke kennisverspreiding.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website