Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De AWJTwente heeft zich ingezet voor het versterken van zorg voor kinderen in armoede. Daarbij stond de positieve gezondheid van kinderen centraal. Professionals en ouders die in een armoedesituatie leven ontwikkelden samen de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Deze interventie is bedoeld voor ouders die in armoede leven. Via de ouders richtte de interventie zich op verbetering van (de brede) gezondheid van de kinderen, waarbij eigen kracht centraal stond.

 

De effectstudie laat kleine veranderingen zien bij ouders die de interventie volgden, op ervaren gedragscontrole, sociaal welbevinden en empowerment. De ervaren gezondheid van ouders die de interventie niet volgden, ging achteruit, bij deelnemers aan de interventie bleef dit gelijk. Bij de kinderen van de ouders zijn echter geen effecten gevonden. Op basis van alleen de effectstudie is niet te concluderen dat de interventie effectief is. Wel is het een kansrijk programma waar deelnemende ouders baat bij lijken te hebben. Zij vonden het prettig om ervaringen te delen en van elkaar te leren. De samenwerking tussen ervaringswerker en professional gaf versterking van elkaars competenties en zorgde voor betere aansluiting bij de deelnemers.

 

De vijf Klein en fijn projecten die de AWJTwente uitvoerde droegen bij aan meer bewustwording bij professionals over hoe aan te sluiten bij gezinnen in armoede. De dienstverlening werd hierdoor verbeterd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In zeven Twentse gemeenten werd het programma Gezonde kinderen in krappe tijden uitgevoerd. Het effectonderzoek laat zien dat er kleine, maar positieve effecten zijn van het programma. De interventiegroep laat bij ouders (kleine) verbeteringen zien in de mate van gedragscontrole en empowerment ten opzichte van de controlegroep. Daarentegen zijn er ook verbeteringen gevonden bij de controlegroep; het emotioneel en psychologisch welbevinden van de ouders is toegenomen. Deze verschillen zijn niet significant tussen de groepen. Tevens is er een verslechtering van de algemene gezondheid gevonden in de controlegroep, die significant verschilt van de interventiegroep waar de waardering van de algemene gezondheid stabiel is gebleven. Bij de kinderen van de ouders zijn echter geen effecten gevonden.

 

Uit de procesevaluaties komt naar voren dat de deelnemers het programma als waardevol hebben ervaren en ook de lokale tandems (een professional en een persoon met ervaring) die het programma hebben uitgevoerd zijn positief.

 

Het is een waardevol (leer)proces om samen te werken met de doelgroep waar je een programma voor ontwikkelt. Het zorgt ervoor dat je goed aansluit bij de wensen van de doelgroep en mee kunt nemen wat voor hun van belang is.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd in Twente – zorg voor kinderen in armoede, is een interventie ontwikkeld voor gezinnen in armoede; Gezonde kinderen in krappe tijden’. Deze interventie zet in op het bevorderen van de gezondheid van kinderen (4-12 jaar) door ouders hiervoor handvatten te geven (stimuleren van eigen kracht). De interventie is mede ontwikkelt met gezinnen die leven in armoede (ervaringsdeskundigen).

 

De interventie bestaat uit 5 groepsbijeenkomsten met afgeleide thema’s van positieve gezondheid (kindertool):

• Hier en nu

• Mijn lichaam, gevoelend en gedachten

• Mee doen en dagelijks leven

• Nu en later

• Lekker in je vel

Naast deze thema’s is er ook voldoende ruimte voor het stellen van eigen doelen en uit uitwisseling van ervaringen e.d. De bijeenkomsten zullen geleid worden door een tandem van een lokale professional en een persoon met ervaring.

 

De lokale professionals en ervaringsdeskundigen van gemeenten Losser en Almelo zijn inmiddels getraind en zijn bezig met het werven van gezinnen. In mei is het programma Gezonde kinderen in krappe tijden van start gegaan in Almelo. De gemeenten starten Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Hof van Twente en Hellendoorn starten in september/oktober.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op basis van literatuur, gesprekken met ouders en professionals is in het eerste half jaar van 2018 de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’ ontwikkeld. Deze interventie is beschreven in een handboek dat dient als draaiboek. De interventie heeft als doel om de gezondheid van kinderen van 4 tot 12 jaar die in armoede opgroeien te verbeteren.

 

De interventie is geschikt voor deelnemers die gemotiveerd zijn om de gezondheid van zichzelf en hun kinderen te verbeteren. De bijeenkomsten bieden mogelijkheden voor ouders om competenties in te zetten of te ontwikkelen. Door lotgenotencontact met andere ouders kan men elkaar ondersteunen. Binnen de interventie is er ruimte om, indien daar behoefte aan is, kinderen te betrekken. Het programma kan hierop aangepast worden.

 

In april 2018 hebben de eerste lokale professionals en personen met ervaring de door de AWJTwente ontwikkelde training gevolgd zodat zij de interventie kunnen begeleiden. In mei tot en met juli 2018 is de interventie uitgevoerd in de eerste gemeente (Almelo). Naast het handboek is er een actielijst en checklist opgesteld voor de lokale begeleiders zodat goed kan worden bijgehouden wat er allemaal moet gebeuren en aan bod moet komen tijdens de interventie.

 

In een prospectief, vergelijkend onderzoeksdesign wordt onderzocht wat de effecten zijn van de interventie op de gezondheid van ouders en kinderen.

 

Van februari tot mei is gewerkt aan een vragenlijst die de effecten van de interventie gaat meten. De eerste metingen van de interventiegroep en de controlegroep in Almelo zijn uitgevoerd.

 

Naast het grootschalige onderzoek is in maart 2018 het resultaat van een klein en fijn onderzoek opgeleverd. In dit onderzoek is gekeken wat redenen zijn om geen gebruik te maken van de gemeentelijk voorzieningen voor kinderen uit een gezin met een beperkt inkomen. Onbekendheid en schaamte zijn de meest genoemde redenen van niet-gebruik. Eigen bijdrage, taalproblemen en niet-willen lijken een goede tweede. Daarnaast is onderzocht wat adviezen van ouders, kinderen en professionals zijn voor een zo goed mogelijk aansluitend kindpakket. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er verschillen zijn tussen kinderen, ouders en professionals over wat zij denken dat een kind in armoede nodig heeft. Behoeften die door zowel kinderen, ouders als professionals worden genoemd zijn: lid van sportvereniging/sporten, kleding, een laptop en een fiets.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De huidige werkplaats wordt uitgebreid met een project gericht op kinderen in armoede. Het doel is het mobiliseren van krachten van stakeholders (ouders en kinderen van gezinnen in armoede en praktijkprofessionals uit de zorg voor jeugd) om in samenwerking de gezondheid en het welbevinden van kinderen die in armoede opgroeien te bevorderen. De focus van deze werkplaats is gericht op het preventieve, sociale domein en sluit daarmee aan bij landelijke transformatiedoelen rondom jeugdzorg gericht op preventie en samenwerking tussen organisaties en doelgroep.

In een promotieproject wordt op basis van het concept Positieve Gezondheid (Huber, 2011) een interventie ontwikkeld waarbij Eigen Kracht principes en een public health benadering worden gecombineerd. In het onderzoeksproject worden de volgende stappen genomen:

1.Een literatuur review van methodieken die eigen kracht en veerkracht aanspreken enerzijds en interventies die betrekking hebben op armoede gerelateerde gezondheidsproblemen anderzijds.

2.Een quick scan van het huidige beleid en bestaande interventies rond het thema Armoede in de 14 Twentse gemeenten.

3.Met de AWJTwente, de partners en oudervertegenwoordigers (zowel Nederlandstalige als niet Nederlandstalige) een werkconferentie organiseren met als doel om a) samen met ouders en professionals in de zorg voor jeugd de verzamelde informatie uit stap 1 en 2 te bespreken, b) besluiten te nemen t.a.v. de inhoud en randvoorwaarden van de gecombineerde interventie, en c) eventueel aanpassingen te maken in het ontwerp van de geplande pilots voor de proces- en effectevaluatie.

4.Een handleiding voor professionals in de zorg voor jeugd schrijven voor de uitvoering van de gecombineerde interventie.

5.Pilots implementeren in Twentse gemeenten die relatief veel kinderen in armoede hebben volgens hat rapport Kinderen in Tel (Steketee, Tierolf & Mak, 2014). Een aantal Twentse gemeenten ontvangt gelden voor het oplossen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Met deze middelen zetten zij projecten op die betrekking hebben op ‘gezond in de stad’. De te implementeren pilots passen goed in dit beleid en met deze gemeenten wordt besproken of de pilots daar kunnen worden uitgevoerd.

6.Een procesevaluatie bij de pilots uitvoeren onder de betrokken stakeholders. Deze zal zich richten op het meten van de wijze van uitvoering van de interventie, op de ervaringen en voorkeuren van de ouders en hun netwerk, professionals en overige betrokkenen (Oosterkamp-Szwajcer, Gramberg & Holsbrink-Engels, 2013) en op de competenties van professionals (waaronder de mate van samenwerking).

7.Een effectevaluatie uitvoeren bij de gezinnen met kinderen die leven in armoede.

8.De resultaten van de procesevaluatie en de effectstudie bespreken met alle stakeholders (AWJTwente, de partners, oudervertegenwoordigers, praktijkprofessionals) tijdens een werkconferentie. Naar aanleiding hiervan zal de interventie en de toepassing ervan mogelijk worden aangepast en in de overige wijken/gemeenten volgens de methode van het design experiment worden geïmplementeerd.

 

Het project levert een bijdrage aan de volgende implementatielijnen:

1.Voor ouders en hun netwerk:

a.Stappenplan voor doelgroep participatie.

b.In samenwerking met ouders en hun netwerk worden strategieën ontwikkeld en toegepast om verschillende coping vaardigheden toe te passen die maken dat de gezinnen weerbaarder en veerkrachtiger worden.

2.Voor professionals in de zorg voor jeugd:

a.Scholingstraject zodat professionals leren meer naast ouders te staan en vanuit het brede concept positieve gezondheid de weerbaarheid en veerkracht van ouders te vergroten.

b.(Digitaal) ondersteuningsinstrument dat professionals helpt bij (vervolg)stappen die zij kunnen nemen in het mobiliseren van het netwerk van de gezinnen en de samenwerking met andere organisaties.

c.Communicatie-uitingen door organisaties in de zorg voor jeugd die gaan over het bijstellen van de norm over hoe er over armoede gedacht wordt.

3.Voor de samenwerking tussen de organisaties in de zorg voor jeugd:

a.Gezamenlijke scholing van professionals uit diverse werkvelden (gezondheidszorg, jeugdzorg en het sociale domein), vanuit het concept positieve gezondheid.

b.Maken van afspraken tussen verschillende organisaties in de zorg voor jeugd over de wijze van samenwerken.

4.Voor de opleidingen:

a.Competenties benoemen voor klantversterkend werken uitgaande van positieve gezondheid.

b.Aanpassingen in curriculum van professionals in jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, beleidsmedewerkers (opleidingen als HBO-V, SocialWork, gezondheidswetenschappen en bestuurskunde).

Gezinnen in armoede en professionals in de zorg voor jeugd worden vanaf de start van het project betrokken bij dit project. Het Armoedepact Almelo, Sociaal-Maatschappelijke Dienst Enschede/Haaksbergen, Alifa, de voedselbank Enschede en de JGZ leveren expertise ten aanzien van het betrekken van de gezinnen in armoede en zorgen voor toegang tot de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website