Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

C4Youth 2.0 bouwde aan een duurzaam en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen, met als uitgangspunten: innovatie; kenniscirculatie en monitoren van effecten. De basis van C4Youth 2.0 is een stevig samenwerkingsverband van gemeenten, praktijkorganisaties en kennisinstellingen. Er werd voortgebouwd op de ervaringen van C4Youth 1.0 en hiermee optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren.

 

In de periode 2016-2019 werden drie projecten uitgevoerd. Hieronder een korte samenvatting van verloop en opbrengsten:

*Versterken basisondersteuning: we versterkten de kwaliteit van de lokale basisondersteuning wat betreft het gewone opvoeden en opgroeien in de Groningse gemeenten. Het project basisondersteuning heeft in de beginfase vooral bijgedragen door in kaart te brengen welke vier organisatievormen van de ‘basisteams jeugd’ in de provincie Groningen werden toegepast. Vervolgens werden vier gemeentelijke teams ondersteund in hun ontwikkeling met behulp van actieonderzoek, uitgevoerd samen met C4Youth.

*Participatie van ouders en jongeren: we ontwikkelde een visie op participatie en experimenteerden met methoden die bijdroegen aan de doelstellingen van C4Youth en tegelijkertijd zorgden voor een goede aansluiting bij de leefwereld van ouders en jongeren. Via het netwerk van het project Participatie leverden jongeren en ouders zinvolle bijdragen aan alle projecten en onderzoeken.

*Monitoring transformatie zorg voor Jeugd: we zetten de eerste stappen in de ontwikkeling van een transformatiemonitor die inzicht geeft in hoeverre de gewenste beweging naar voren (i.e. meer preventieve en minder specialistische jeugdhulp) ook daadwerkelijk wordt bereikt. De casusstudie van het project monitoring laat zien dat de transformatie zeker al zichtbaar is in de gemeente Stadskanaal: voorliggende voorzieningen aangeboden via het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) en de jeugdgezondheidszorg (GGD) hebben een groot bereik onder de jeugd. Daarnaast leidde de laagdrempelige inzet van hulpverleners (maximaal vijf gesprekken) via het CJGV en de inzet van Ondersteuners Jeugd en Gezin (OJG’ers) bij de huisartsenpraktijken tot verbreding van het vrij toegankelijke aanbod van lichte ondersteuning.

 

Het verloop van deze projecten in de periode 2016-2019 was grillig, analoog het proces van de transformatie van de jeugdhulp. Desalniettemin hebben de projecten veel waardevolle informatie opgeleverd.

 

Het regionale leernetwerk Veilig opgroeien ‘VONK’ werd vanaf september 2017 bottom up, in directe samenwerking met partners uit praktijk, opleiding en onderzoek, ontwikkeld. Het heeft inmiddels met succes de eerste stadia van ontwikkeling als lerend netwerk doorlopen (cycli 1 & 2, waarde creatie van netwerken volgens Wenger et al. (2012)). Het netwerk organiseerde zes dynamische en interactieve sessies in 1,5 jaar waaraan tussen 30 en 100 professionals deelnamen. Deze sessies waren gericht op ketensamenwerking, systemisch werken en het vergroten van vakmanschap door gesprekken met voormalig cliënten van jeugdhulpverlening. Er zijn inmiddels meer dan 300 professionals betrokken bij VONK.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma van C4Youth werd in de periode 2016-2019 uitgevoerd in de vorm van drie projecten: Versterken basisondersteuning jeugd, participatie van ouders en jongeren en het monitoren van de transformatie. In het onderstaande wordt een aantal belangrijke resultaten benoemd. Deze resultaten staan in willekeurige volgorde, met verwijzingen naar items op onze website, waar meer en uitgebreide informatie te vinden is over de genoemde producten. Ook de overige resultaten zijn te vinden op www.C4Youth.nl.

1. Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK, in samenwerking met het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling van de Hanzehogeschool (doelgroep: professionals uit praktijk, beleid en onderwijs, ervaringsdeskundige ouders en jongeren).

c4youth.nl/actueel/vonk-regionaal-leernetwerk-veilig-opgroeien/.

2. De film ‘De schaduwkanten van ouderschap’, in samenwerking met ervaringsdeskundige ouders, het Lectoraat Integrale aanpak Kindermishandeling, de gemeente Groningen en Jeugdbescherming Noord/ Veilig Thuis Groningen (doelgroep: zorgprofessionals, opleiders en beleidsmakers, ervaringsdeskundige ouders en jongeren). De film werd uitgebracht op 15 november 2019 tijdens een conferentie in de Euroborg in Groningen, waaraan ruim 150 zorgprofessionals, opleiders en beleidsmakers deelnamen.

c4youth.nl/actueel/mogelijkheden-voor-gebruik-van-de-film-de-schaduwkanten-van-ouderschap/

c4youth.nl/actueel/indrukwekkende-verhalen-leiden-tot-inzichten-bij-de-conferentie-de-schaduwkanten-van-ouderschap

3. Visieontwikkeling participatie van ouders en jongeren, de ontwikkeling van het Participatienetwerk (doelgroepen: alle samenwerkingspartners van C4Youth).

c4youth.nl/actueel/de-doelgroep-weet-het-beter/

c4youth.nl/actueel/pleidooi-voor-het-betrekken-van-ouders-en-jongeren-bij-het-verbeteren-van-de-jeugdhulp/.

4. Ervaringen met actie onderzoek (doelgroepen: met name gemeenten en jeugdhulporganisaties)

c4youth.nl/resultaten/de-moeizame-weg-van-de-transformatie/

c4youth.nl/resultaten/opbrengsten-van-een-jaar-actiebegeleidend-onderzoek/

5. Tussenevaluatie nieuwe Jeugdwet: casestudies Westerkwartier en Stadskanaal (doelgroep: met name gemeenten)

c4youth.nl/resultaten/tussenevaluatie-nieuwe-jeugdwet-groningen/.

6. Proefschrift ‘Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care’ van Marieke Nanninga (12 september 2018). De losse artikelen van dit proefschrift zijn te vinden op de website van C4Youth. De meest recente is:

c4youth.nl/resultaten/toegang-tot-psychosociale-zorg-onderzocht-door-c4youth/

7. Inventarisatie basisteams in Groningen: organisatie en werkwijze (doelgroepen: met name gemeenten en jeugdhulporganisaties)

c4youth.nl/resultaten/transformatie-van-de-jeugdhulp-groningen/

8. Doe de Zelftest Basisteams Jeugd (doelgroepen: gemeenten en jeugdhulporganisaties)

c4youth.nl/resultaten/doe-de-zelftest-voor-basisteams-jeugd/

 

 

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voortgangsverslag heeft betrekking op de algemene voortgang van C4Youth, in het bijzonder van de projecten ‘Versterking basisondersteuning’; ‘Participatie van ouders en jongeren’ en ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’. C4Youth is een Academische Werkplaats Transformatie zorg voor Jeugd (AWTJ), actief in de provincie Groningen sinds 2010. Gemeenten, kennis- en onderzoeksinstituten, zorgaanbieders, ouders en jeugd werken op een gelijkwaardige manier samen aan het oplossen van vraagstukken. We doen dat op basis van een gezamenlijke financiering, mede ondersteund door ZonMw. Er wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren. Het belangrijkste doel van C4Youth 2.0 is het met kennis ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp in de gemeenten van de provincie Groningen.

C4Youth voert momenteel, in uitvoering van een gezamenlijke onderzoeksagenda, actief 3 projecten uit, namelijk ‘Versterking basisondersteuning’; ‘Participatie van ouders en jongeren’ en ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’. Daarnaast is C4Youth actief betrokken bij veel andere ontwikkelingen en projecten rond de transformatie van de jeugdhulp.

In juni 2017 werd de onderzoeksagenda geactualiseerd en werden drie nieuwe thema’s vastgesteld die aansluiten bij vraagstukken die zich op dit moment voordoen in de provincie Groningen bij de implementatie van de nieuwe jeugdwet. Het betreft: Veiligheid, Positief opgroeien & preventie, Brede Outcome Monitoring.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit verslag heeft betrekking op de algemene voortgang van C4Youth, en in het bijzonder van de projecten ‘Versterking basisondersteuning’; ‘Participatie van ouders en jongeren’ en ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’.

C4Youth voerde in het kader van het project ‘Versterken basisondersteuning’ in de periode januari 2017 tot medio 2018 actie begeleidend onderzoek uit in drie pilotgemeenten. In dit voortgangsverslag wordt de balans opgemaakt van de ervaringen en resultaten van deze pilots.

In het project monitoring wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een transformatiemonitor, die zowel op regionaal als lokaal niveau informatie beoogd te geven over de mate waarin de vijf transformatiedoelen bereikt worden. Daarnaast werd in samenwerking met het project ‘Participatie van ouders en jongeren’ op innovatieve wijze gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede Outcome Monitor Jeugd’. In de context van dit project (Participatie) werd een visie & aanpak ontwikkeld voor de participatie van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Ook hiervan wordt verslag gedaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de provincie Groningen zijn de doelen van de stelselherziening jeugd geoperationaliseerd in het Groninger Functioneel Model. Dit model werd ontwikkeld door de projectgroep Transformatie Jeugdzorg Groningen (TJzG), een samenwerkingsverband van de 23 Groninger gemeenten en de Groningse praktijkorganisaties. De projectgroep TJzG is een uniek samenwerkingsverband van gemeenten en praktijkorganisaties, die gezamenlijk de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel hebben uitgewerkt. C4Youth 1.0 adviseerde hierbij. C4Youth 2.0 biedt een unieke gelegenheid om centrale vraagstukken in dit zich nog ontwikkelend stelsel op te pakken.

 

C4Youth 2.0 heeft als missie te bouwen aan een duurzaam, (kosten)effectief en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen. In C4Youth 2.0 wordt met de kennis en ervaring uit C4Youth 1.0 verder gewerkt door gemeenten, praktijkorganisaties, onderwijs en onderzoek, in een gezamenlijke cultuur en infrastructuur en met structurele inbreng van ouders en jeugdigen. Uitgangspunt is hierbij het gebruik maken van elkaars kennis en expertise: samenwerken in leren en verbeteren.

 

De doelstelling van C4Youth 2.0 is ervoor zorgdragen dat de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd optimaal wordt ondersteund door kennis. Hiertoe wordt bestaande kennis en kennis van de samenwerkingspartners maximaal benut. Daarnaast wordt, waar nodig, nieuwe kennis verworven. Drie uitgangspunten zijn kenmerkend voor de werkwijze van C4Youth 2.0:

1 Innovatie

2 Kenniscirculatie

3 Monitoren van effecten

 

De werkwijze van C4Youth 2.0 is projectmatig. Vraagstukken en knelpunten vanuit de praktijkorganisaties, gemeenten, kennisinstellingen, ouders en jongeren vormen de basis voor de projecten en het onderzoek in C4Youth 2.0. Deze vraagstukken en knelpunten worden ingebracht via meerdere routes: Platform Zorg voor de jeugd; Jongerenpanel; expertmeetings; werkconferenties; projectgroep en stuurgroep.

 

Relevante en urgente vraagstukken en knelpunten worden in de stuurgroep vastgesteld en vastgelegd in een gezamenlijke (onderzoeks-)agenda. Deze heeft het karakter van een doorlopend proces. De stuurgroep prioriteert en bepaalt welke (onderzoeks)projecten op welke termijn worden uitgevoerd. De eerste contouren van de gezamenlijke agenda werden vastgelegd in de expertmeeting ‘Naar een onderzoeksagenda voor de transformatie van de zorg voor jeugd’, die C4Youth 1.0 en TJzG gezamenlijk organiseerden op 25 juni 2014 (zie www.c4youth.nl/actueel/nieuws/).

 

Het bestuurlijk netwerk van C4Youth 1.0 stelde in samenspraak met de projectgroep TJzG en het Regionaal Inkooporgaan Groninger Gemeenten (RIGG) drie projecten vast die op dit moment de meeste urgentie hebben. Dit zijn:

1 ‘Versterking basisondersteuning’;

2 ‘Doorontwikkeling Expertpool’;

3 ‘Monitoring transformatie zorg voor Jeugd’.

In deze projecten vindt verdere uitwerking plaats van de transformatieplannen naar de dagelijkse praktijk van de zorg voor jeugd. Door projectleiders aan te stellen die werkzaam zijn bij verschillende praktijkorganisaties en de begeleidende projectgroep zodanig in te richten dat de partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering vertegenwoordigd zijn, is ook op dit niveau de samenwerking tussen de verschillen sectoren gewaarborgd.

 

Deze drie projecten zijn zowel inhoudelijk als wat betreft de uitvoering nauw met elkaar verbonden. Het effectief functioneren van de basisondersteuning is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de expertpool binnen het Gronings systeem van jeugdzorg en vice versa. Het is de ambitie van deze projecten om de factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de kwaliteit van (samen)werken. Deze worden vervolgens vertaald in een aanpak die de effectiviteit van de (samen)werking versterkt. Tegelijkertijd worden deze factoren vertaald naar prestatie-indicatoren in de context van een kwaliteitscyclus van meten en verbeteren. Het meten van deze prestatie-indicatoren vindt plaats in het project ‘Monitoring van de transformatie zorg voor jeugd’.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website