Projecten

Effecten en validiteit van de preSPARK als inrichting van het prenataal contactmoment.

Afgerond (augustus 2016 - december 2020)

Aanstaande ouders ondersteunen met behulp van de preSPARK De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek dat het perspectief van de aanstaande ouder(s) met de expertise van de jeugdverpleegkundige combineert. In de preSPARK staan centraal het gestructureerd en oplossingsgericht bespreken van de door de aanstaande ouder(s) ervaren vragen, zorgen en problemen en het gezamenlijk beslissen over wat...

Bekijk dit project

Vimp Prenataal Campagne

Lopend (september 2020 - oktober 2021)

Prenatale campagne moet ouders over de streep trekken om hulp te vragen bij zorgprofessionals De publieksCampagne #eerlijkzwanger wil het stellen van vragen of het zoeken van hulp door aanstaande ouders bevorderen en normaliseren door eerlijke verhalen te delen van zwangeren. Aanstaande ouders kunnen terecht bij hun verloskundige, die ook de jeugdgezondheidszorg al kan inschakelen tijdens de...

Bekijk dit project

Samen sterk in de uitvoering van het werk

Lopend (september 2020 - mei 2021)

Samen sterk in de uitvoering van het werk Binnen dit project is er samengewerkt met 13 individuele projecten vanuit het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ. In gezamenlijkheid is onderzocht welke lessen er getrokken zijn op het gebied van samenwerken. Welke praktische handvatten zijn er aan te reiken als het gaat om het versterken van de samenwerking? De werkzame elementen in...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een beslishulp voor het inzetten van signaleringsinstrumenten in de JGZ en het sociale domein Bevorderen van de implementatie van valide signaleringslijsten door aansluiting op de brede gespreksmethodieken GIZ en SPARK

Lopend (september 2020 - mei 2021)

Beslishulp voor gebruik van signaleringsinstrumenten in de JGZ en sociaal domein Binnen dit project is een online beslishulp ontwikkeld dat (JGZ) professionals ondersteunt bij het gebruik van vier gevalideerde signaleringsinstrumenten (LSVG, ARI CP, SDQ en de RCADS-22) in hun werk. De Beslishulp is opgezet als een gelaagde tool. De gebruiker kan via een muisklik snel naar de korte basisinformatie...

Bekijk dit project

JGZ e-Innovatiespel; nieuw en nuttig

Lopend (september 2020 - maart 2021)

E-Innovatiespel succesvol afgerond Het JGZ-e-Innovatiespel is een variant op het JGZ Richtlijnenspel. Vragen, weetjes en tips over 6 nieuwe digitale JGZ innovaties zijn via de Vraag van Vandaag onder de deelnemers verspreid. Professionals en managers in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben zo kennis gemaakt met de meerwaarde van digitale innovaties en inspiratie opgedaan voor innovatie in de JGZ...

Bekijk dit project

Voor hetzelfde geld een gezondere jeugd!, een inspiratie-tool voor gemeenten.

Lopend (oktober 2020 - juli 2021)

Inspiratietool voor gemeenten over versterken van samenwerken in het sociaal domein Samenwerking wordt steeds belangrijker in de JGZ. Met ouders en jeugdigen, met netwerkpartners in het sociaal domein, het onderwijs en de zorg en niet te vergeten met de gemeente(n). In dit project is een samenhangend overzicht ontwikkeld op het gebied van samenwerking in en met de JGZ uit projecten van het...

Bekijk dit project

Vloggen als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren

Afgerond (januari 2018 - juni 2020)

Aandachtspunten voor vlogs; authenticiteit en voorbeeldgedrag In dit project hebben GGD regio Utrecht, RadarAdvies en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar hoe vlogs kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren. Het eerste onderdeel van het project bestond uit literatuuronderzoek en interviews met deskundigen op het gebied van gezondheidscommunicatie. Er is...

Bekijk dit project

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen

Afgerond (december 2017 - februari 2021)

Innovatie JGZ voor vluchtelingenkinderen Juist op dit moment, nu gemeenten steeds vaker geconfronteerd worden met grote aantallen nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond en overal dezelfde vragen opkomen, is het van groot belang best practices, geleerde lessen, potentieel werkzame elementen en ervaringen van vluchtelingengezinnen met jeugdgezondheidszorg en hun lokale samenwerkingspartners...

Bekijk dit project

JGZ en wijkteams: ‘De sterkste schakels’

Afgerond (december 2017 - februari 2021)

Versterken van de verbinding tussen JGZ, lokale teams en onderwijs Samenwerking tussen professionals in het sociale domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren. Het doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale teams en onderwijs, door meer zicht te krijgen op werkzame elementen in hun samenwerking. Werkwijze Op basis van...

Bekijk dit project

Versterking Innovatie in de JGZ: Samenwerking tussen de JGZ en pedagogische voorzieningen voor vluchtelingengezinnen

Afgerond (december 2017 - juni 2020)

Betere samenwerking voor hulp aan vluchtelingengezinnen Wanneer nieuwkomersgezinnen in een gemeente komen wonen, spreken zij vaak nog slecht Nederlands en hebben zij weinig sociale contacten. Meestal is er nog geen concrete hulpvraag. Toch kunnen ouders ondersteuning gebruiken bij het vinden van hun weg als opvoeder in de Nederlandse samenleving. Er zijn veel lokale initiatieven om...

Bekijk dit project

Blauwdruk prenatale registratie in de JGZ

Afgerond (juni 2018 - februari 2021)

Hoe registreer je prenatale begeleiding van aanstaande ouders bij de JGZ? Steeds vaker biedt de JGZ prenatale begeleiding aan aanstaande ouders die dit nodig hebben. Naast registratieplicht bij individuele zorg, hebben JGZ-professionals behoefte aan registratie t.b.v. de continuïteit van zorg en verantwoording van inhoudelijke aspecten. Er is geen landelijk geschikt systeem voor de JGZ, dat...

Bekijk dit project

E-learning Samen maken Samen delen. Het nieuwe leren!

Afgerond (mei 2018 - januari 2020)

Samen kennis ontwikkelen In het project ‘E-learning Samen maken Samen delen’ hebben JGZ-organisaties samen 5 e-learningen ontwikkeld die met alle JGZ-organisaties gedeeld worden via de JGZ-academie: Van Wiechenonderzoek, Groei, Introductie in de JGZ, Mondzorg en Uniform registreren. En in samenwerking met MediaDiamant is de e-learning Mediaopvoeding ontwikkeld. Deze zijn of komen binnenkort...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice

Afgerond (juni 2018 - juni 2020)

Wat is het effect van de GroeiGids app? Via de GroeiGids app-berichtenservice ontvangen ouders preventieve gezondheidsvoorlichting passend bij de leeftijd van hun kind. Onderzocht werd in welke mate de berichtenservice bijdraagt aan kennis, houding en gedrag van ouders op gebied van water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie. Hoe is het onderzoek uitgevoerd? Een landelijk...

Bekijk dit project

Los Online

Afgerond (februari 2018 - juni 2019)

Jongeren bewust maken van de gevaren van online gedrag door serious gaming. Jongeren zijn veel online. Dit biedt hen veel leuks maar ook gevaren, die zij in de puberteitsfase nog niet altijd overzien. De jeugdgezondheidszorg geeft jongeren voorlichting en advies over o.a. online gedrag. Dit gebeurt nu mondeling. Bekend is echter dat jongeren vooral leren door "zelf doen" en experimenteren....

Bekijk dit project

M@ZL app: Ontwikkeling en evaluatie van een verzuimapp voor jongeren.

Afgerond (mei 2018 - mei 2020)

M@ZL (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling, spreek uit: mazzel) is een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. GGD Flevoland en Amsterdam UMC ontwikkelden een app voor jongeren, ter ondersteuning van M@ZL. Dit deden we samen met jongeren op middelbare scholen in Flevoland en met professionals van de JGZ, scholen, gemeenten en jeugdhulp...

Bekijk dit project

Samen Gezond Groot! Leefstijladvisering in de JGZ voor 0 tot 4-jarigen: afstemmingen tussen richtlijnen, nieuwe vormen van leefstijladvisering en verhoogde ouderparticipatie

Afgerond (juni 2018 - mei 2020)

Samen Gezond Groot JGZ-professionals helpen ouders een basis te leggen voor een gezonde leefstijl van hun kinderen. Samen met ouders en JGZ-professionals uit vier organisaties, verbeterden we de huidige leefstijladvisering voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Resultaten Ouders en JGZ-professionals zijn over het algemeen tevreden met de leefstijladvisering. Om aan te sluiten bij behoeftes van alle...

Bekijk dit project

eHealth Applicatie Prematuren in de JGZ

Lopend (september 2018 - december 2021)

EHealth-applicaties in de JGZ en Apps voor ouders van prematuren 8% van alle kinderen in Nederland is prematuur. Het volgen van de groei en ontwikkeling bij prematuren is extra belangrijk, omdat zij meer risico lopen op groei en ontwikkelingsproblemen. Vroege interventies kunnen dit risico verkleinen. Het correct beoordelen van de data is vaak ingewikkeld door de samenhang tussen...

Bekijk dit project

I-JGZ: ICT-platform van geïntegreerde evidence-based eHealthmodules voor gelijkwaardige samenwerking tussen JGZ-professionals en ouders ten behoeve van de ontwikkeling van het kind

Lopend (mei 2018 - juni 2021)

Hoe kan je data beter uitwisselbaar maken om gezamenlijke besluitvorming te creeren? De transformatie in het jeugddomein vraagt meer eigen verantwoordelijkheid van gezinnen bij de ontwikkeling van het kind en daarmee meer preventief en vraag-gestuurd werken door jeugdprofessionals. Digitale innovaties (o.a. sites, apps, gesprekstools, DD JGZ) hebben aangetoond bij te dragen aan de hulpverlening,...

Bekijk dit project

Praktische, positieve anticiperende voorlichting aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd

Afgerond (december 2017 - juni 2020)

Hoe ouders en kinderen in het primaire onderwijs bereiken met preventieve voorlichting? Om ouders te versterken in hun ouderschap is door GGD regio Utrecht gezocht naar een methode om anticiperende, positieve en praktische voorlichting te geven aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. De gekozen informatie wordt aangeboden via E zines; een digitale nieuwsbrief. Dit gebeurt in groep 1,...

Bekijk dit project

Jeugddossier Noord Veluwe: een dossier van, voor en door ouders, jongeren en medewerkers

Lopend (juni 2018 - maart 2021)

'Jeugddossier Noord Veluwe’ bevordert ervaren regie en samenwerking In de regio Noord Veluwe bouwden twee JGZ-organisaties en een jeugdhulporganisatie met ouders en jongeren het ‘Jeugddossier Noord Veluwe’. Jeugdhulp, JGZ, ouders en jongeren hebben hierin toegang en werken samen. Ouders en jongeren kunnen het hele dossier lezen, vragen stellen, afspraken beheren en hun eigen...

Bekijk dit project

Implementatie van een groepsgerichte aanpak binnen het azc: een pilotonderzoek

Afgerond (december 2017 - mei 2020)

Pilot: werkt een groepsgerichte aanpak in het azc? Het doel van het project was het implementeren van een groepsgerichte aanpak voor de jeugdgezondheidszorg in asielzoekerscentra (azc’s). Deze groepsaanpak, CenteringParenting (CPa), biedt de zorg aan via groepsbijeenkomsten aan 6 tot 8 ouders per keer, in plaats van via de traditionele individuele face-to-face contactmomenten. Dat biedt ruimte en...

Bekijk dit project

VoorZorg in het sociale domein

Afgerond (maart 2017 - juli 2020)

Waarom? Kinderen in gezinnen met veel sociale risico’s beginnen hun leven vaak al met achterstand. De zorg voor hen is nog steeds versnipperd, ook na de Jeugdwet in 2015. VoorZorg biedt preventieve zorg voor jonge kwetsbare moeders en hun eerste kind, door speciaal getrainde verpleegkundigen vanaf de zwangerschap. VoorZorg werkt, voorkomt kindermishandeling en biedt een betere gezondheid en...

Bekijk dit project

OKT App voor ouder-kindteams ter versterking van samenwerking tussen professionals, integrale en passende hulpverlening en eigen kracht van ouders

Afgerond (december 2016 - januari 2021)

Gezinnen met een hulpvraag vroegtijdig signaleren en ondersteuning bieden via jeugdteams Doelstelling van dit project was gezinnen met een vraag over de ontwikkeling en het opgroeien van het kind zo vroeg mogelijk te signaleren en integrale hulp te bieden, passend bij hun hulpvraag, wensen en mogelijkheden, via jeugdteams. OKT App; proefimplementatie en evaluatie Middels co-creatie met...

Bekijk dit project

Evaluatie van de organisatie en uitvoering van CenteringParenting in de JGZ.

Afgerond (december 2016 - februari 2020)

Evaluatie van de organisatie en uitvoering van CenteringParenting in de JGZ Bij Centering Parenting (CPA) vervangen groepsbijeenkomsten de traditionele één-op-één contactmomenten bij de JGZ bij kinderen tot ongeveer 14 maanden. In dit project werd o.a. onderzocht: • Hoe kan CPA het beste worden georganiseerd, uitgevoerd en geborgd? • Hoe worden professionals vanuit het sociale domein het beste...

Bekijk dit project

De jeugdverpleegkundige als verbindingsprofessional tussen de kindergeneeskunde en het sociale domein: is dit effectief en efficiënt?

Afgerond (december 2016 - december 2018)

Aanleiding Kinderartsen zien op de polikliniek vaker kinderen met psychosociale problemen. Zij missen de juiste kennis om deze kinderen goed te kunnen helpen. Bij de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp is deze kennis wel. Werkwijze Het Amphia ziekenhuis Breda zet, op de polikliniek kindergeneeskunde, jeugdverpleegkundigen in als verbinder tussen kindergeneeskunde en psychosociale hulpverlening. ...

Bekijk dit project

De inzet van de Specialistisch Ondersteuner Jeugd (SOJ) in de JGZ: integrale versterking van de nulde en eerste lijn

Afgerond (december 2016 - juni 2020)

Verbinding en signalering verbeteren tussen diverse zorgprofessionals met de SOJ en de GW De inzet van een Specialistisch Ondersteuner Jeugdgezondheidszorg (SOJ) in de JGZ in Nijmegen en de gedragswetenschapper jeugd (GW) ter ondersteuning van huisartsen in Renkum stonden in dit project centraal. Het betreft innovatieve werkwijzen met als doel de verbinding tussen professionals en de signalering...

Bekijk dit project

Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial

Lopend (april 2017 - april 2021)

Zorgpad e-consulten Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. Het e-consult is onderdeel van de zorgpaden. Door de inzet van zorgpaden verschilt de zorg per gezin. Sommige gezinnen krijgen intensieve aandacht en bij andere gezinnen worden contactmomenten vervangen door het e-consult. Doorontwikkeling samen met professionals, ouders...

Bekijk dit project

M@ZL voor het PO. De werkwijze M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) op het primair onderwijs: een schoolvoorbeeld van positionering van JGZ in het sociale domein en in haar verbindende rol tussen medische zorg, jeugdzorg en passend onderwijs.

Afgerond (december 2016 - december 2018)

Werkwijze aanpak ziekteverzuim bij basisschoolleerlingen ontwikkeld Alle kinderen en jongeren moeten naar vermogen kunnen profiteren van het onderwijs. Ook zij die veel verzuimen om gezondheidsredenen. Om hun gezondheid te optimaliseren en (mede daardoor) hun onderwijskansen te vergroten is het van belang al aandacht te hebben voor basisschoolleerlingen met ziekteverzuim. De methode M@ZL...

Bekijk dit project

Evalueren van het extra contactmoment voor adolescenten

Afgerond (januari 2016 - juli 2020)

ECA: een verscheidenheid aan aanpakken Waar tot voor kort in de tweede klas van het voortgezet onderwijs het laatste reguliere contactmoment met de JGZ was, is vanaf 2013 geïnvesteerd in een extra contactmoment voor adolescenten. Het doel van dit extra contactmoment voor adolescenten (ECA) is het bevorderen van gezondheid en gezond gedrag voor adolescenten vanaf 14 jaar. Het ECA kan naar eigen...

Bekijk dit project

Expertise aan de voorkant. Evaluatie van een Consultatie en Adviesteam Jeugd GGZ in de regio

Afgerond (mei 2016 - februari 2020)

Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ als verbinder tussen ouders, jeugdigen en zorgprofessionals Sinds de Jeugdwet (2015) hebben gemeenten de verantwoordelijkheid voor signalering en behandeling van psychische problemen, inclusief financiering. Acht gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben een Consultatie- en Adviesteam Jeugd GGZ opgericht (CenA team). Dit team bestaat uit twee...

Bekijk dit project

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften. Effecten op motivatie, gedrag en zorgbehoeften.

Afgerond (april 2016 - februari 2020)

Hoe effectief is de methodiek GIZ bij ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar? De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) speelt een belangrijke rol om zorgen van ouders te bespreken en te ondersteunen. Sinds 2013 wordt gewerkt met de GIZ-methodiek waarin zij samen met ouders in kaart brengt hoe het gaat met kind en gezin. In huidig onderzoek vergeleken we JGZ organisaties die met en zonder de GIZ werkten: we...

Bekijk dit project

Kosten en effecten van de SamenStarten App voor de Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (maart 2016 - december 2019)

Doorontwikkeling van de SamenStarten app Eerder onderzoek naar de SamenStarten App liet zien dat ouders meer tevreden zijn met huisbezoeken door de JGZ als de SamenStarten App wordt ingezet. In dit project werd onderzocht of de SamenStartenApp ook een positief effect heeft op uitkomsten van huisbezoeken. Zo werd de SamenStarten App doorontwikkeld  om a) ouders betere mogelijkheden te geven zelf...

Bekijk dit project

Lange termijn effecten van extra zorg bij flexibilisering in de JGZ

Afgerond (mei 2016 - december 2020)

Aanleiding JGZ-instellingen stappen over naar een flexibelere uitvoering van het basispakket JGZ. Er wordt geflexibiliseerd met taakherschikking, flexibelere contactmomenten met o.a. e-consulten of groepsconsulten. Zo wordt hoog gekwalificeerde menskracht vrij gemaakt en kunnen meer kinderen vroegtijdig in de eigen omgeving geholpen worden met preventieve, lichte hulp en minder kinderen...

Bekijk dit project

Van standaard signaleringslijst naar selectiecriteria: onderbouwing voor triagewerkwijze in de JGZ

Afgerond (mei 2016 - december 2020)

Ontwikkelen van een uniform triageprotocol In het triagemodel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) worden alleen de kinderen bij de jeugdarts of - verpleegkundige uitgenodigd bij wie een mogelijk ontwikkelings- of gezondheidsrisico is gesignaleerd. Deze manier van werken is niet goed onderbouwd. Iedere JGZ-organisatie bepaalt zelf wanneer een kind uitgenodigd wordt. Doelstelling Het doel van dit...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website