Projecten

ontwikkeling werkwijze modulaire vormgeving Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Lopend (mei 2019 - mei 2019)

Werkwijze voor het omzetten en herzien van JGZ richtlijnen naar modules Binnen dit project wordt een werkwijze ontwikkeld voor het omzetten en herzien van JGZ-richtlijnen naar modules. Een modulaire vormgeving in een vast format vereenvoudigt het vinden van relevante informatie door de jgz-professional en maakt flexibeler onderhoud van de richtlijnen mogelijk. Bovendien kan er meer samenhang...

Bekijk dit project

Verwijsregels ten behoeve van de opsporing van kinderen met taalstoornissen op een leeftijd van 3 en 3,9 jaar

Afgerond (april 2015 - oktober 2016)

Aanleiding Eén van de belangrijke taken van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, waaronder een taalontwikkelingsstoornis (TOS). In de JGZ wordt bij kinderen tussen 0 en 4 jaar het Van Wiechenonderzoek (VWO) gebruikt voor het volgen van de ontwikkeling. De taalkenmerken van het VWO kunnen worden gebruikt voor het vroegtijdig opsporen van kinderen...

Bekijk dit project

Gespreksvoering met ouders en jeugdigen: verbinding tussen JGZ-richtlijnen

Afgerond (maart 2018 - juni 2020)

Ondersteuning bij gespreksvoering in de spreekkamer Er zijn ruim tien JGZ-richtlijnen met een focus op psychosociale problematiek van jeugdigen. Daarin komt communicatie met ouders en jeugdigen uiteenlopend aan bod. Door beperkte afstemming tussen deze richtlijnen, waren adviezen betreffende gespreksvoering in de praktijk lastig om consistent te gebruiken. Er was behoefte aan meer eenduidigheid;...

Bekijk dit project

Richtlijnenspel

Afgerond (mei 2018 - januari 2021)

Wat houdt het JGZ-richtlijnenspel in? Het JGZ-richtlijnenspel is beschikbaar via een online platform, waarbij met korte vragen kennisvergaring en intercollegiaal gesprek over richtlijnen gestimuleerd wordt. Spelers krijgen drie keer per week de ‘Vraag van vandaag’. Beantwoording kan direct vanuit de e-mail, waarna een korte toelichting op het juiste antwoord volgt op basis van de richtlijn....

Bekijk dit project

Proces van ontwikkelen en implementeren van jgz richtlijnen verbeteren met Lean, slimmer en sneller

Afgerond (december 2017 - juli 2020)

Kan het proces van richtlijnontwikkeling effectiever worden ingericht? Vindt u dat JGZ-richtlijnen van toegevoegde waarde zijn voor de gezondheid van jeugdigen? Of juist niet? De richtlijnen zijn bedoeld om bij te dragen aan een goede kwaliteit van de preventieve zorg voor jeugdigen. Maar worden de richtlijnen wel in de praktijk gebruikt zoals ze zijn bedoeld? Er is discussie over de haalbaarheid...

Bekijk dit project

Kinderen, jongeren en ouders op betekenisvolle wijze betrekken bij JGZ-richtlijnen: de co-creatie van een inspirerende Roadmap.

Lopend (augustus 2018 - januari 2021)

Aandacht voor clientparticipatie bij richtlijnontwikkeling Er is steeds meer aandacht voor cliëntenparticipatie bij de ontwikkeling van richtlijnen. Cliënteninbreng is belangrijk omdat (1) cliënten over unieke en belangrijke ervaringskennis beschikken (2) het de waarde en toepasbaarheid van een richtlijn vergroot (3) cliënten het recht hebben om betrokken te worden omdat het over hen gaat. We...

Bekijk dit project

Herziening JGZ-richtlijn Astma

Afgerond (juli 2018 - november 2020)

Vroegtijdig opsporen van Astma Drie tot vier procent van de vijf- tot zeventienjarigen heeft astma. Dit kan tot nadelige gevolgen in het dagelijks leven van deze kinderen en hun ouders leiden. Vroegtijdige opsporing van symptomen van astma is zinvol omdat dan eerder gestart kan worden met behandelen, al dan niet met medicijnen, waardoor klachten verminderen of voor langere tijd verdwijnen. Het...

Bekijk dit project

JGZ-richtlijn Houding en bewegen

Afgerond (juli 2018 - oktober 2020)

Opsporen van houding en bewegingsafwijkingen en aansporen om jeugd in beweging te krijgen De JGZ richtlijn “Houding en bewegen”  biedt informatie over (vroeg)signalering van houding en bewegingsafwijkingen en geeft aanbevelingen over het voorkomen van houdings- en bewegings-afwijkingen en langdurig beeldschermgebruik. De richtlijn biedt veel achtergrondkennis en wetenschappelijk onderbouwde...

Bekijk dit project

Richtlijn Ouder-Kind relatie met aandacht voor hechting

Lopend (juli 2018 - januari 2021)

Vroegtijdig signaleren met de JGZ Richtlijn ‘Ouder-Kind relatie met aandacht voor hechting’ Zowel in sociaal-emotioneel als cognitief opzicht zijn kinderen met een gezonde ouderkind  relatie beter af. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) verkeert bij uitstek in de positie om belemmeringen in de ouder-kind relatie vroegtijdig te signaleren. Professionals in de JGZ kunnen ouders adviezen geven over hoe...

Bekijk dit project

Herziening richtlijn "Vroege opsporing van gehoorstoornissen 0-19 jaar"

Afgerond (maart 2014 - december 2016)

Aanleiding Een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van spraak en taal is goed kunnen horen. Als het taalverwervingsproces niet (volledig) tot ontplooiing komt, betekent dit een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind. Screenen op gehoorverlies behoort tot het basispakket van de Jeugdgezondheidszorg. TNO en NSDSK ontwikkelen in opdracht van ZonMw een herziene JGZ-richtlijn Gehoor. De...

Bekijk dit project

LSA Preventie van wiegendood

Afgerond (december 2015 - december 2016)

Gezamenlijke afspraken over preventie van wiegendood De LSA Preventie van wiegendood is het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van beroeps- en brancheverenigingen van verloskundig zorgverleners, kraamverzorgenden, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, neonatologie- en kinderverpleegkundigen, huisartsen, kinderartsen/neonatologen, kinderfysiotherapeuten, lactatiekundigen en medewerkers...

Bekijk dit project

Jgz-richtlijn ondergewicht

Afgerond (december 2016 - november 2019)

Monitoring van groei, signaleren en zo nodig verwijzen van kinderen met (dreigend) ondergewicht en ondervoeding behoort tot de taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ heeft aangegeven ouders en kinderen beter preventief te willen adviseren over voeding en risicofactoren bij dreigend ondergewicht. Ook gaven zij aan behoefte te hebben aan een eenduidiger beleid over wanneer ze naar welke...

Bekijk dit project

Jgz-richtlijn extremiteiten

Afgerond (oktober 2016 - februari 2020)

De JGZ-richtlijn Extremiteiten zal een variëteit aan klachten en aandoeningen van de extremiteiten (armen en benen) behandelen, zoals platvoeten en X-benen. De nadruk zal liggen op preventie en vroege opsporing. Daarnaast wordt aandacht besteed aan voorlichting, adviezen, (alarm)signalen en verwijscriteria. Door vroegtijdig opsporen kunnen aandoeningen eerder worden behandeld, kan verergering...

Bekijk dit project

JGZ-Richtlijn Afwijkende Groei

Afgerond (november 2016 - november 2019)

De jgz-richtlijn Lengtegroei geeft handvatten voor het handelen van jgz-professionals tijdens contacten met individuele jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Groeimonitoring van kinderen is van groot belang voor het tijdig opsporen van aandoeningen die een effect hebben op de groei. Tijdige opsporing en behandeling kunnen leiden tot een betere prognose. De richtlijn geeft...

Bekijk dit project

Herziening JGZ-Richtlijn opsporing oogafwijkingen.

Afgerond (april 2016 - juni 2020)

Update richtlijn opsporen visuele stoornissen De richtlijn ‘opsporen oogafwijkingen’ is een herziening van de richtlijnen ‘opsporen visuele stoornissen 0-19 jaar’ uit 2010. Het is een richtlijn voor het handelen van JGZ-professionals tijdens contacten met individuele jeugdigen en hun ouders/verzorgers met betrekking tot de screening op oogafwijkingen. De richtlijn beschrijft het hele...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en praktijktest van de richtlijn (faal)angst bij kinderen en jongeren in de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (maart 2014 - december 2016)

Vroeg signaleren van (faal) angst De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland van 0-18 jaar zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten die de JGZ heeft met kinderen (en hun ouders) en met jongeren bieden een uitgelezen kans te streven naar preventie van en vroeg interveniëren bij (faal)angst. Binnen de JGZ bestaat behoefte aan...

Bekijk dit project

JGZ-Richtlijn Slaap en slaapgedrag van kinderen

Afgerond (november 2014 - februari 2017)

Aanleiding In de periode 2014-2017 werd de JGZ richtlijn “Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen” ontwikkeld door TNO. De richtlijn is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van 0-18 jaar waarover vragen zijn bij ouders, de jeugdige zelf en/of professionals. Werkwijze De richtlijn werd samen met JGZ-professionals en experts op...

Bekijk dit project

JGZ-Richtlijn Kindermishandeling (herziening).

Afgerond (maart 2014 - oktober 2015)

Update jgz-richtlijn Kindermishandeling TNO en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) herschreven in 2014 en 2015 de JGZ Richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. De bestaande richtlijn had lacunes en was op onderdelen verouderd. De herziening is geschreven op basis van knelpunten uit de praktijk en is daarmee herkenbaar voor JGZ-professionals. Aanbevelingen zijn zoveel mogelijk...

Bekijk dit project

Herziening JGZ-richtlijn psychosociale problemen

Afgerond (november 2014 - oktober 2016)

Update jgz-richtlijn psychosociale problemen Psychosociale problemen bij kinderen komt vaak voor. In Nederland heeft 6-10% van de 0-12 jarigen psychosociale problemen op basis van problemen gerapporteerd door ouders. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt bijna alle kinderen en is daarmee een belangrijke voorziening voor de vroegsignalering van psychosociale problemen bij kinderen. In 2008 is de...

Bekijk dit project

JGZ richtlijn Taalontwikkeling

Afgerond (januari 2016 - augustus 2019)

JGZ helpt bij het opsporen en ondersteunen van taalachterstand De jeugdgezondheidszorg biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten van de JGZ met kinderen (en hun ouders) bieden kansen voor preventie van en vroeg interveniëren bij achterstanden in de taalontwikkeling. Als de taalontwikkeling niet (volledig) tot...

Bekijk dit project

JGZ-richtlijn Dysplastische Heupontwikkeling

Afgerond (november 2015 - juli 2018)

Aanleiding De JGZ biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen in Nederland, zodat zij gezond en veilig kunnenopgroeien. Dit biedt kansen voor vroegtijdig signaleren en behandelen van heupafwijkingen.Jaarlijks wordt bij ca. 5400-7200 zuigelingen heupdysplasie vastgesteld. Late behandeling ismeestal langduriger, invasiever en minder effectief dan vroegtijdige behandeling. Onbehandeld kaner slijtage...

Bekijk dit project

JGZ-richtlijn Motorische Ontwikkeling

Afgerond (januari 2015 - februari 2021)

Vroegsignalering van motorische ontwikkelingsachterstand en hierop volgende interventie dienen goed gecoördineerd te verlopen, vanwege de mogelijk ernstige gevolgen. Met dit project wordt het volgende geleverd: Een JGZ-richtlijn 'Motorische Ontwikkeling, voor adequate signalering, advisering en verwijzing, afgestemd met scholen, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten en met de ouders Indicatoren...

Bekijk dit project

Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ 2016-2019

Lopend (januari 2016 - januari 2021)

Gebruik van richtlijnen bevorderen met behulp van structurele implementatie Richtlijnen ondersteunen JGZ-professionals kwalitatief goede preventieve zorg te bieden aan jeugdigen en hun ouders. Uit onderzoek blijkt dat gebruik van richtlijnen vraagt om structurele implementatie. Het NCJ heeft met subsidie van ZonMw een implementatiestructuur opgezet die de invoering van richtlijnen ondersteunt. ...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en praktijktest van de richtlijn voor depressie bij kinderen en jongeren in de jeugdgezondheidszorg

Afgerond (maart 2014 - januari 2017)

Vroegtijdig signaleren van depressie De JGZ biedt preventieve zorg aan alle jeugdigen van 0-18 jaar zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien. De regelmatige contacten die de JGZ heeft met kinderen/jongeren (en hun ouders) bieden een kans te streven naar preventie van en vroeg interveniëren bij depressie. Uit onderzoek is bekend dat tijdig signaleren en interveniëren aantoonbaar een depressie...

Bekijk dit project

Update JGZ richtlijn hartafwijkingen

Afgerond (december 2014 - januari 2017)

Update jgz-richtlijn Hartafwijkingen Het opsporen van aangeboren hartafwijkingen is een wettelijke taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Vroege opsporing van aangeboren hartafwijkingen is belangrijk omdat snelle behandeling minder kans op onomkeerbare schade geeft. Daarnaast hebben JGZ-professionals steeds vaker te maken met kinderen met verworven hartafwijkingen en risicofactoren voor hart- en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website