Projecten

Analysekader JeugdzorgPlus

Afgerond (december 2011 - februari 2014)

Het analysekader wordt uitgewerkt door een projectgroep bestaande uit 6 sr. wetenschappelijk medewerkers van verschillende jeugdzorgplus instellingen. Alle projectleden hebben complementaire inhoudelijke expertise van (gesloten residentiële) jeugdzorg en methodologische expertise van onderzoek met complexe longitudinale datasets.Het analysekader wordt door 3 onafhankelijke wetenschappers getoetst...

Bekijk dit project

Hoe gaat het nu met de jongeren uit de JeugdzorgPlus, periode 2008-2013?

Afgerond (september 2018 - juni 2020)

Hoe gaat het met jongeren die in de periode 2008-2013 in de JeugdzorgPlus (JZ+) verbleven op het gebied van wonen, opleiding, werk, sociaal netwerk, financiën en gezondheid? Wat was belemmerend en wat was behulpzaam? Op welke manier zijn zij – terugkijkend – op hun leven voorbereid in de JZ+? Het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht onderzoeken in samenwerking met SJSJ Icarus en...

Bekijk dit project

Leren van herhaald beroep

Afgerond (oktober 2018 - juli 2019)

Sommige jongeren worden meer dan één keer in de JeugdzorgPlus instelling geplaatst voor behandeling. In dit onderzoek is onderzocht of er redenen of patronen te herkennen zijn die volgens de jongeren en hun netwerk aangeven in welke mate het behandelaanbod al of niet responsief is voor jongeren die herhaald geplaatst worden in de JeugdzorgPlus. Hiertoe is in beeld gebracht om wie het gaat...

Bekijk dit project

Jongeren met strafbare feiten in JeugdzorgPlus

Afgerond (oktober 2018 - december 2019)

Sinds 1 januari 2008 worden jongeren met een civielrechtelijke maatregel, die gesloten plaatsing nodig hebben, niet meer samengeplaatst met jongeren die een strafrechtelijke maatregel hebben. Toch zijn in de JeugdzorgPlus zo’n 20% van de jongeren bekend met politie- en justitiecontacten en worden zij in het kader van een schorsing van de preventieve hechtenis in de JeugdzorgPlus geplaatst. De...

Bekijk dit project

Regionale verschillen in instroom JeugdzorgPlus

Afgerond (december 2018 - februari 2020)

JeugdzorgPlus  is een zeer intensieve vorm van gespecialiseerde jeugdhulp. Deze hulp moet met grote terughoudendheid worden ingezet. Tot 2018 is het aantal plaatsingen in JeugdzorgPlus toegenomen, daarna zien we een afname in het aantal plaatsingen. De afname is per jeugdregio verschillend.   Onderzoek In dit onderzoek zijn factoren in kaart gebracht die van invloed zijn op de afname van het...

Bekijk dit project

Als suïcide en suïcidale uitingen je dag kleuren: wat doet dat dan met jou en mij? Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van jongeren en hulpverleners in de JeugdzorgPlus en ketenpartners.

Afgerond (september 2019 - januari 2021)

Het doel van dit onderzoek is om verdiepend inzicht te krijgen hoe er binnen leefgroepen in de JeugdzorgPlus wordt omgegaan met suïcidale situaties en uitspraken. Werken met suïcidale jongeren stelt hulpverleners vroeg of laat voor een dilemma: Is de jongere nog handelingsbekwaam of moet de jongere tegen zichzelf beschermd worden en moet de regie overgenomen worden? De invloed van suïcidaal gedrag...

Bekijk dit project

Kleine groepen bij grote problemen: kleinschalige voorzieningen als alternatief voor reguliere gesloten jeugdhulp

Afgerond (oktober 2019 - september 2020)

JeugdzorgPlus is een ‘laatste redmiddel’ voor jeugdigen met de meest complexe problematiek, als alle andere vormen van hulp niet blijken te helpen. Maar JeugdzorgPlus blijkt lang niet altijd het passende antwoord voor die ene, specifieke jongere. Eén van de laatste ontwikkelingen, is de ombouw van JeugdzorgPlus instellingen naar kleinschalige voorzieningen. Hierdoor moet er meer ruimte komen voor...

Bekijk dit project

Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus

Afgerond (oktober 2019 - augustus 2021)

Werken in de JeugdzorgPlus is zwaar en vraagt veel van de professional. Veranderingen in het jeugdzorgveld hebben negatieve invloed gehad op het werk. De jongeren hier hebben behoefte aan een veilige leefomgeving en een stabiel personeelsbestand. Nu kan daaraan onvoldoende worden voldaan. Het onderzoek Dit onderzoek naar het werken in de JeugdzorgPlus wordt vanuit drie perspectieven uitgevoerd:...

Bekijk dit project

Duur van de machtigingen JeugdzorgPlus

Afgerond (december 2019 - januari 2021)

Kinderrechters blijken vaker kortdurende machtigingen gesloten jeugdhulp af te geven en deze machtigingen worden vaker verlengd. Het streven is om een plaatsing in de JeugdzorgPlus zo kort mogelijk te laten duren. Ondanks de kortere machtigingen wordt de verblijfsduur echter niet korter. Verlengingen hebben een negatieve invloed op de voortgang van de behandeling en zorgen voor onzekerheid en...

Bekijk dit project

Meisjes in Jeugdzorgplus: De mate van gendersensitiviteit in de behandelplanning (deel I)

Afgerond (april 2017 - januari 2018)

Behandeling in residentiële jeugdhulp - en onderliggende theoretische modellen - zijn van oorsprong gebaseerd op gedragsproblematiek bij jongens, aangezien vooral jongens een hoge prevalentie van antisociaal gedrag en delinquentie laten zien. Huidig onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er sprake is van sekse specifieke behoeften van jongens en meisjes in de behandeling binnen...

Bekijk dit project

Meisjes in jeugdzorg plus instellingen

Afgerond (februari 2017 - november 2017)

In dit onderzoek worden de verschillen tussen jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus aan de hand van de volgende onderzoeksvragen onderzocht: (1) Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes binnen JeugdzorgPlus ten aanzien van verwijsredenen, risicofactoren, beschermende factoren en behoeften?, (2) Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes qua behandelplan?, (3) Hoe sluiten diagnostiek,...

Bekijk dit project

Gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus: wat werkt voor wie?

Afgerond (maart 2017 - december 2017)

Bij jongeren in JeugdzorgPlus instellingen is vaak sprake van ernstige, complexe problemen. Effectieve behandeling van deze problemen heeft aandacht voor het sociale systeem van de jongere. Concreet betekent dit: ouders betrekken bij het verblijf. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht op welke manier JeugdzorgPlus instellingen dat doen, welke effecten dat heeft en door welke factoren dat effect...

Bekijk dit project

Follow-up gegevens Monitor JeugdzorgPlus: naar een gedeeld eigenaarschap over het proces.

Afgerond (maart 2017 - februari 2018)

Doel van de Monitor JeugdzorgPlus (JZ+) is meer inzicht krijgen in het resultaat van begeleiding en behandeling in de gesloten jeugdzorg. De follow-up meting, zes maanden na verblijf in JZ+, is daarom belangrijk. Zeven van de twaalf JZ+ instellingen verzamelen follow-up gegevens, waarbij de non-respons hoog is (gemiddeld 62%). Voornaamste reden is dat jongeren na uitstroom liever geen contact...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Monitor JeugdzorgPlus

Afgerond (maart 2017 - juni 2018)

De JeugdzorgPlus instellingen werken inmiddels vier jaar met de Monitor JeugdzorgPlus. De dataverzameling is ingebed bij alle organisaties en de doelstellingen van de monitor worden onderschreven. In het kader van het ZonMw-programma ‘Longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus’ zijn inmiddels een aantal verdiepende onderzoeken afgerond. Na evaluatie blijkt de wens met het systeem te werken...

Bekijk dit project

Duiding van doorstroom: onderzoek naar verklarende factoren achter verschillen in doorstroom vanuit JeugdzorgPlusinstellingen

Afgerond (november 2014 - januari 2016)

Het ministerie van VWS en Jeugdzorg Nederland hebben opmerkelijke verschillen geconstateerd in de mate waarin JeugdzorgPlusinstellingen jongeren doorplaatsen naar een andere JeugdzorgPlusinstelling of doorplaatsen naar een andere residentieele hulpvorm. Het huidig onderzoek is er op gericht meer zicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van deze verschillen. Hierbij wordt niet alleen gekeken...

Bekijk dit project

Herhaald beroep in de Jeugdzorg Plus: aard en kenmerken van de risicojongeren

Afgerond (oktober 2015 - juli 2016)

JeugdzorgPlus biedt behandeling binnen een gesloten kader voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Bij deze jongeren is de psycho-sociale ontwikkeling ernstig bedreigd en behandeling of hulp binnen een open kader werkt -naar verwachting- onvoldoende. Uit eerder onderzoek blijkt dat 27-31% van de jeugdigen na behandeling in de Jeugdzorg Plus instelling later weer opnieuw aangemeld wordt. In dit...

Bekijk dit project

Implementatie behandelrichtlijn en rapportage Monitor JeugdzorgPlus voor gebruik bij de instellingen JeugdzorgPlus

Afgerond (januari 2014 - december 2014)

Het Ministerie van VWS en de JeugdzorgPlus-instellingen willen de kwaliteit van JeugdzorgPlus stimuleren. Daartoe is een onderzoeksprogramma opgesteld; Longitudinale Effectmonitor JeugdzorgPlus 1 (ZonMw, 2011). Het doel van deze monitor is het genereren van kennis over de ontwikkeling van jeugdigen in de JeugdzorgPlus gedurende langere tijd, om daarmee (in)zicht te krijgen in de kwaliteit van de...

Bekijk dit project

Inzicht in de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus instellingen

Afgerond (september 2014 - juni 2015)

Uit de gegevens die sinds medio 2012 zijn verzameld in de effectmonitor JeugdzorgPlus blijkt dat de dagbesteding van cliënten na verblijf in de JeugdzorgPlus instelling relatief vaak onbekend is. Doel van dit onderzoek is om beter in beeld te krijgen wat de dagbesteding van cliënten is bij het verlaten van de instellingen en hoe dit in de toekomst beter vast te leggen in de monitor. Dit onderzoek...

Bekijk dit project

Jeugdzorgplus: prevalentie en uitstroom van jongeren met LVB en psychiatrische problematiek

Afgerond (oktober 2015 - oktober 2016)

In dit project is nagegaan of de prevalentie van LVB- en GGZ-problematiek volgens de Monitor Jeugdzorgplus correct was, en hoe verklaard kan worden dat slechts een klein deel daarvan na Jeugdzorgplus lijkt door te stromen naar gespecialiseerde LVB- en of GGZ-zorg. Resultaten Uit het onderzoek blijkt dat de prevalentie van LVB in de Monitor Jeugdzorgplus overschat lijkt te worden en de...

Bekijk dit project

Monitor Jeugdzorgplus representatief? Start- en ontwikkelprofielen van jongeren die wel en geen toestemming verlenen voor onderzoek

Afgerond (september 2014 - september 2015)

In Jeugdzorgplus worden de opbrengsten van de zorg in kaart gebracht met de landelijke Monitor Jeugdzorgplus. Hierin worden gegevens verzameld over kenmerken van de jongere, diens ontwikkeling en verleende zorg tijdens plaatsing. Doel is zicht te krijgen op de doelgroep binnen Jeugdzorgplus en welke zorg het meeste effect heeft. Om te kunnen leren van de monitor is het belangrijk te weten hoe...

Bekijk dit project

Prevalentie, diagnostiek en behandeling van verslavingsproblematiek bij cliënten in JeugdzorgPlus instellingen: betekenis van de gegevens verzameld in de longitudinale effectmonitor JeugdzorgPlus

Afgerond (september 2015 - februari 2017)

Aanleiding en opzet Uit de Monitor JeugdzorgPlus blijkt dat middelengebruik frequent voorkomt onder jongeren in de JeugdzorgPlus, maar dit percentage verschilt sterk per instelling. Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in het meten, signaleren en aanpakken van middelengebruik in de JeugdzorgPlus. De vraagstellingen zijn beantwoord met behulp van verschillende databronnen en –methoden:...

Bekijk dit project

Zorg na de JeugdzorgPlus: onderzoek naar de uitstroom van cliënten met LVB en/of psychiatrische problemen naar LVB-zorg of GGZ

Afgerond (september 2015 - maart 2017)

Aanleiding en opzet Uit de Monitor JeugdzorgPlus blijkt dat jongeren met LVB of psychiatrische problemen niet altijd uitstromen naar LVB/GGZ zorg na verblijf in de JeugdzorgPlus. Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de aansluiting van behandeling en begeleiding na uitstroom voor jongeren met LVB of psychiatrische problemen, en in de bruikbaarheid van de Monitor op dit terrein. De vragen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website