Projecten

De verbindende rol tussen onderwijs en jeugdhulp

Afgerond (juli 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sterk in dialoog (Dialoogtafel Methodiek)

Afgerond (mei 2021 - augustus 2022)

STERK! in regie heeft regelmatig de casusregie bij complexe hulpvragen waar veel hulpverlening bij betrokken is. Om op een goede manier naast de cliënt te kunnen staan en deze ook daadwerkelijk te horen en de regie aan de cliënt te kunnen geven, zodat de hulpverlening op de cliënt wordt afgestemd, wil STERK! zich graag de dialoogtafelmethodiek, ontwikkeld door de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland,...

Bekijk dit project

Bijscholing in gesprek met ouders over de schaduwkanten van het ouderschap

Afgerond (juni 2021 - mei 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontdek mijn pad

Afgerond (april 2021 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderen van cultuursensitief werken bij TOP kinderfysiotherapeuten die gezinnen met zeer prematuurgeboren kinderen begeleiden in het eerste jaar na ontslag uit het ziekenhuis, in Nederland.

Afgerond (mei 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevorderen cultuursensitief werken behandelaren jeugd-GGZ

Afgerond (september 2021 - mei 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

schaduwkanten van ouderschap

Afgerond (juni 2021 - juni 2022)

C4youth biedt de pedagogisch medewerkers en medewerkers van de stapprogramma’s de workshop; “In gesprek over de schaduwkanten van ouderschap” aan. Deze workshop wordt digitaal gegeven aan medewerkers van stichting Scala die werkzaam zijn in de gemeente Ooststellingwerf. Doel: medewerkers kunnen op een laagdrempelig manier het gesprek aangaan met ouders over opvoeding. Hiermee willen we voor ouders...

Bekijk dit project

Kennisbevordering ADHD en druk gedrag 2021

Afgerond (maart 2021 - mei 2022)

Met de organisatie van 6 webinars en online workshops rondom ADHD en druk gedrag wil de landelijke oudervereniging Balans een grote groep ouders, ervaringsdeskundigen en professionals bereiken op een snelle en laagdrempelige manier. De webinars kunnen met een voucher gratis worden aangeboden waardoor alle informatie ook echt voor iedereen beschikbaar is. Met de combinatie van experts van de...

Bekijk dit project

LOL-training: Cultuursensitieve kennis voor professionals

Afgerond (april 2021 - mei 2022)

Binnen het CJG Apeldoorn wordt integraal gewerkt. Zowel jeugdgezondheidszorg, praktische gezinondersteuners, ambulante jeugdhulpverlening, jeugdconsulenten en gedragswetenschappers werken samen in de gezinnen in Apeldoorn. Mede door aanwezigheid van de AZC POL-locatie zien we een toename aan gezinnen met een andere culturele achtergrond die hulp vragen. Of problemen hebben maar geen hulpvraag...

Bekijk dit project

Meer ruimte maken voor de stem van jongeren in de jeugdhulp met Mijn Pad en B-Ready!

Afgerond (maart 2020 - mei 2022)

Jongeren meer stem geven in jeugdhulp en onderzoek stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling, leidt tot betere zorg en een grotere betrokkenheid. Met participatief onderzoek werden eerder de gespreksmethode Mijn Pad en de app B-Ready! ontwikkeld. Met Mijn Pad ondersteunen jeugdhulpverleners de autonomie-ontwikkeling van jongeren, zodat zij kunnen participeren op een manier die bij hen past. De app...

Bekijk dit project

Kleinschalige voorzieningen: transitie van de Justitiële Jeugdzorg naar de gemeenten

Afgerond (januari 2020 - januari 2021)

Vanaf 2020 starten vijf Kleinschalige Voorzieningen (KV) voor justitiële jongeren. In een KV verblijven jongeren in/vlakbij hun eigen woonplaats (lokaal), met zorg en beveiliging op maat. Tijdens verblijf in de KV wordt wat goed gaat in het leven van de jongeren (bijvoorbeeld school) gecontinueerd en jongeren en ouders worden actief betrokken bij het plan van aanpak. Van 2016-2019 is door de AWRJ...

Bekijk dit project

Implementatie VONK onderwijsmodule De schaduwkanten van ouderschap

Afgerond (maart 2020 - mei 2022)

Leernetwerk VONK ontwikkelde een film “De schaduwkanten van ouderschap” waarin ouders vertellen over hun worsteling met de moeilijke kanten van ouderschap. Behalve het aanzwengelen van het maatschappelijke debat en het verlagen van de drempel om over deze schaduwkanten in gesprek te gaan, beoogt de film het vakmanschap van professionals rond deze problematiek te vergroten. VONK ontwikkelt samen...

Bekijk dit project

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Afgerond (januari 2020 - oktober 2022)

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dit doen wij door het aanbieden van Live Online Leren (LOL) trainingen over specifieke thema's, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast wordt intervisie aan de hand van eigen casuïstiek aangeboden in kleine groepjes met een...

Bekijk dit project

Steun en perspectief voor Schiedamse risicojeugd. Verbondenheid in de werkrelatie van risicojeugd met intensief jongerenwerk.

Afgerond (juni 2021 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sterker op Pad

Afgerond (september 2021 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Train-de-trainer bijeenkomst over 'Praten over eenzaamheid met kwetsbare jongeren'

Afgerond (september 2021 - mei 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezinstriage in de Jeugdzorg: Meteen het juiste doen... beter én goedkoper

Lopend (maart 2022 - februari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diversiteitsgevoelig werken bij Delft Support.

Lopend (maart 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

werkalliantie bij JBnoord Jeugdreclassering

Afgerond (oktober 2021 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diversiteitsgevoelig werken in de Maatschappelijke – en Vrouwenopvang.

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Wender is een organisatie voor maatschappelijke- en vrouwenopvang in Noord-Nederland. De Maatschappelijke Crisisopvang biedt tijdelijk onderdak aan gezinnen die, om welke reden dan ook, hun woonsituatie hebben verlaten. De Vrouwenopvang is er voor vrouwen en hun kinderen voor wie het thuis niet veilig is. Een groot percentage van deze cliënten heeft een migratieachtergrond. Dit vraagt om...

Bekijk dit project

Bouwstenen van evalueren voor professionals verder brengen in het sociaal domein.

Afgerond (januari 2022 - september 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meetinstrument Bejegening

Afgerond (november 2021 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cultureel en diversiteit sensitief werken in gezinshuizen

Afgerond (juli 2021 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Transformatieproject ‘Verbeteren overgang van gesloten naar open residentiele jeugdhulp’

Afgerond (oktober 2021 - mei 2022)

Stichting Timon richt zich op het helpen van kinderen, jongeren en hun gezin om dichterbij hoop, herstel en perspectief te komen. Een van de voorzieningen van Timon is het Perspectiefhuis in Rijnmond. Deze vorm van residentiele hulp richt zich op jongeren tussen de 14 en 18 jaar om ze een tijdelijk vervangend thuis te geven. Het uiteindelijke doel van de hulp is gericht op herstel van het normale...

Bekijk dit project

Aanvraag Kennisvoucher - Gezonde kinderen in Krappe tijden - Stichting Buurtwerk - Werkgebied Prins Alexander, Rotterdam

Lopend (oktober 2021 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouders voor Altijd

Afgerond (september 2021 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbondenheid in de werkrelatie van lvb-risicojeugd met professionals van Middin en Cordaan

Afgerond (september 2021 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eenzaamheid, wij maken er werk van! Ondersteuning e-learing eenzaamheid onder kwetsbare jongeren.

Afgerond (september 2021 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie-impuls AW Gezin aan Zet: online tool 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals'.

Afgerond (januari 2020 - januari 2021)

Het project Gezin aan Zet heeft de afgelopen jaren professionals in lokale Jeugd- en Gezinsteams in Holland Rijnland en Den Haag ondersteund in het verbeteren van evaluaties. Samen met de praktijk is in dit project een handleiding ontwikkeld: 'Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals'. De handleiding bevat praktische tips en aanknopingspunten voor professionals voor het verbeteren van...

Bekijk dit project

Bouwen aan het WIJ gevoel

Afgerond (maart 2020 - maart 2021)

Wat is het? Bouwen aan het WIJ gevoel is een interactieve workshop waarmee de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan worden versterkt. De workshop duurt een dagdeel en levert concrete verbeterpunten op. Er kunnen minimaal 6 en maximaal 12 personen aan de workshop deelnemen.  Voor wie is het? De workshop is voor meerdere doelgroepen geschikt. Te denken valt aan leerlingen, mentoren en...

Bekijk dit project

De meerwaarde van de regionale leernetwerken Transformatie Jeugd

Afgerond (april 2019 - december 2020)

In september 2018 zijn 5 regionale leernetwerken jeugd van start gegaan, met het doel om duurzame uitwisseling tussen het onderwijs- en werkveld te realiseren door middel van innovatieve samenwerkingsverbanden in de jeugdsector. Binnen deze leernetwerken wordt een gezamenlijk leerproces in gang gezet, waarbij bestaande kennis wordt vertaald ten behoeve van structurele toepassing in opleiding en...

Bekijk dit project

samen aan de Slag, versterken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Lopend (november 2021 - augustus 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

deskundigheidsbevordering middels Mijn Pad

Afgerond (april 2021 - juni 2022)

Deskundigheidsbevordering met Mijn Pad Mijn Pad is een methode en training die schoolmaatschappelijk werkers van MEE Rotterdam Rijnmond (SMW-ers) geholpen heeft om autonomieversterkend werken te ontwikkelen. De methode is direct ingezet op de scholen zodat naast de professionals ook de jongeren konden leren. Leerlingen gaven aan zich door deze methode gesteund te voelen in het maken van keuzes....

Bekijk dit project

Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam (ST-RAW)

Afgerond (augustus 2018 - maart 2020)

Regionaal leernetwerk (ST-RAW): voor een effectieve kennisuitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, praktijk en gemeentelijk jeugdbeleid. Er bestaat een noodzaak om (toekomstige) jeugdprofessionals beter toe te rusten om hun werk binnen het nieuwe jeugdstelsel goed uit te voeren. Een actuele vraag blijft hoe kennis structureel ingebed kan worden in onderwijs, praktijk en beleid. Het doel van het...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd C4Youth 2.0 'Naar voren bewegen'

Afgerond (december 2015 - november 2020)

C4Youth 2.0 bouwde aan een duurzaam en efficiënt jeugdzorgstelsel in de provincie Groningen, met als uitgangspunten zijn: innovatie; kenniscirculatie en monitoren van effecten. De basis van C4Youth 2.0 is een stevig samenwerkingsverband van gemeenten, praktijkorganisaties en kennisinstellingen. Er werd voortgebouwd op de ervaringen van C4Youth 1.0 en hiermee optimaal gebruik gemaakt van elkaars...

Bekijk dit project

Samen-Werken, Samen-Leren

Afgerond (augustus 2018 - november 2020)

Het consortium Samen-Werken Samen-Leren bouwt een regionaal leernetwerk op het terrein van jeugd. De inhoudelijke focus ligt op 3 thema’s: multiproblematiek, kindermishandeling en werkplezier. Vanuit 5 perspectieven – de jongere en zijn ouders, de professional, de student, de docent, de onderzoeker – wordt gewerkt aan het versterken van het professioneel handelen. Gezamenlijk wordt verkend op...

Bekijk dit project

Samen werken aan ambulante (gezins)hulp

Afgerond (september 2018 - november 2020)

Goede samenwerkingsrelaties van professionals met cliëntsystemen en met betrokken hulpverleners zijn belangrijke voorspellers voor het resultaat van hulp aan jeugdigen en gezinnen. Het realiseren van goede samenwerkingsrelaties is echter ingewikkeld. Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Nijmegen, maar ook breder in het land, is kennis en expertise ontwikkeld die (toekomstige)...

Bekijk dit project

Regionaal leernetwerk Utrecht: Leren voor de toekomst

Afgerond (september 2018 - april 2022)

Het ‘Regionaal Leernetwerk Utrecht: Leren voor de Toekomst’ bestaat uit professionals uit praktijkorganisaties, docenten uit onderwijsinstellingen (hbo, universitair, post-master), ervaringsdeskundige jeugdigen, opvoeders, onderzoekers en beleidsmakers. Zij verzamelen kennisonderwerpen die relevant zijn voor onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering binnen het brede jeugddomein....

Bekijk dit project

Regionaal Leernetwerk Veilig Opgroeien Nieuwe impuls Kennis (VONK)

Afgerond (september 2018 - november 2020)

Onderzoek laat zien dat scholing van (toekomstige) professionals een voorwaarde is om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen. Bovendien hebben professionals elkaar steeds vaker nodig om kinderen en jongeren veilig, positief en gezond op te laten groeien. Dit vraagt om professionals die bijblijven, die zich ontwikkelen en die in kunnen gaan op nieuwe behoeften. Opleidingen besteden echter...

Bekijk dit project

Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA)

Afgerond (september 2015 - oktober 2020)

In 2015 is de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) opgericht. Onderzoekers, de gemeente, praktijkorganisaties en vertegenwoordigers van ouders en jeugd werken hierin samen. KeTJA deed onderzoek naar de kern in het werk van de Ouder- en Kindteams en het leren in deze organisatie. Met als resultaat handreikingen over werken aan eigen kracht, omgaan met culturele diversiteit,...

Bekijk dit project

AWJTwente: versterking van zorg voor kinderen in armoede

Afgerond (december 2015 - september 2020)

De AWJTwente heeft zich ingezet voor het versterken van zorg voor kinderen in armoede. Daarbij stond de positieve gezondheid van kinderen centraal. Professionals en ouders die in een armoedesituatie leven ontwikkelden samen de interventie ‘Gezonde kinderen in krappe tijden’. Deze interventie is bedoeld voor ouders die in armoede leven. Via de ouders richtte de interventie zich op verbetering van...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Risicojeugd (Voortkomend uit de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd)

Afgerond (september 2015 - september 2020)

De Academische Werkplaats Risicojeugd is een bovenregionaal werkende werkplaats. De doelgroep bestaat uit dat deel van de kinderen en jongeren in Nederland die met ernstige problemen kampen, zoals schooluitval, psychische problematiek, gezinsproblemen, ernstige gedragsproblemen, soms zelfs justitiecontacten. Deze doelgroep is voor elke gemeente klein, maar heeft wel veel impact. De Academische...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats SAMEN, Gezin aan Zet

Afgerond (december 2015 - juni 2020)

De Academische Werkplaats SAMEN is een leer- en onderzoeksnetwerk met praktijkpartijen door de hele keten van zorg voor jeugd, gemeenten en hogescholen/kennisinstituten voor de regio's Holland Rijnland, Haaglanden en Midden-Holland. Steeds meer werken wij samen met gezinnen onder het motto ‘nothing about us, without us’. Wij ontwikkelen kennis en benutten deze en bestaande kennis maximaal door: ...

Bekijk dit project

Samen Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW

Afgerond (september 2015 - januari 2020)

Het belangrijkste doel van ST-RAW was om kennis te delen en te zorgen dat kennis wordt toegepast. Kennis waardoor jeugdhulp verbeterd kan worden. Vooral rond het thema eigen kracht. Er is nieuwe kennis verzameld door de werking van het jeugdstelsel in Rotterdam drie jaar lang te onderzoeken. Door de werking van nieuwe vormen van jeugdhulp en preventie te onderzoeken. Door de inzet van...

Bekijk dit project

Samen voor het veilig opgroeien van kinderen! Een leeromgeving voor àlle professionals in de Jeugdhulp met jongeren en ouders als partners om goed te kunnen schakelen tussen (opvoed)ondersteuning en risicogestuurde zorg.

Afgerond (december 2015 - juli 2019)

De AWTJ Veilig Opgroeien werkte aan een verbeterde aanpak bij (dreigende) onveiligheid voor kinderen en gezinnen. Doel daarbij was het creëren van een optimale verbinding tussen preventieve hulp aan gezinnen bij het gewone opgroeien, en zorg voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling en seksueel misbruik. Bij alle activiteiten lag de nadruk op praktijkgericht onderzoek en...

Bekijk dit project

Verbetering van de toegang tot de jeugdzorg: een studie naar het expliciteren van keuzes en monitoring van sturingsprocessen.

Afgerond (december 2015 - maart 2020)

Een belangrijk doel van de nieuwe jeugdwet van 2015 was om jeugdigen en hun ouders eerder de juiste hulp op maat te bieden en de inzet van (onnodige) specialistische hulp te verminderen. Deze aanname was voor de Academische Werkplaats Jeugd in Noord-Brabant aanleiding om in vier West-Brabantse gemeenten een onderzoek op te zetten met de volgende twee doelstellingen: Het ontwikkelen van een...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht

Afgerond (september 2015 - mei 2020)

Bij AWTJ Utrecht slaan jeugdigen, ouders, praktijk, beleid, opleidingen en onderzoekers de handen ineen. Onze missie is om met elkaar de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen te vernieuwen en verbeteren, zó dat alle jeugdigen gezond en veilig kunnen opgroeien. In onze projecten benutten we samen bestaande kennis en ontwikkelen we nieuwe kennis. We zijn gestart met vier projecten. Het...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF): in dialoog naar een sterker opvoedklimaat, effectieve preventie en doelmatige zorg voor jeugd

Afgerond (december 2015 - september 2020)

In de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland stond het versterken van leer-en verbetercycli in de jeugdzorg centraal. Het project heeft zich gericht op de ontwikkeling van een systematische leer- en reflectie aanpak - de dialoogtafelmethodiek. Tijdens de dialoogtafels reflecteert een gezin samen met partijen betrokken bij hun zorg op de ontvangen hulp. Hierbij gaat de aandacht naar...

Bekijk dit project

Samen op School (SoS)

Afgerond (december 2015 - juli 2020)

De Academische Werkplaats ‘Samen op School’ richtte zich op 2 hoofdvragen: ‘Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening’. ‘De wijze waarop de gemeentelijke jeugdhulp filosofie (beleid, sturing en provisie van jeugdhulp) doorwerkt in de kwaliteit van samenwerken tussen onderwijs en...

Bekijk dit project

Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers

Afgerond (december 2015 - augustus 2020)

De Academische Werkplaats Inside-Out is een samenwerking tussen jeugd- en opvoedhulp, jeugdggz, jeugdgezondheidszorg, wetenschap, beleid, opleidingen en cliënten. Het doel van het project “De verhalen achter de cijfers” was beschikbare gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp samen te brengen en daarover een gesprek op gang te brengen tussen cliënten, aanbieders van jeugdhulp...

Bekijk dit project

LOL in cultuursensitief werken

Afgerond (april 2016 - januari 2018)

Waarom dit project Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd en niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL (Live Online Leren) training ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen. Activiteiten en resultaat In dit project zijn 250 professionals uit 46 gemeenten getraind in cultuursensitief werken en herkennen van psychische problematiek en...

Bekijk dit project

Diversiteit in transformatie: Duurzame integratie van diversiteitgevoelig werken in jeugdteams

Afgerond (juni 2016 - mei 2019)

Gemeenten hebben de opdracht om ouders en jeugd tijdig en effectief te ondersteunen. Bij gezinnen met een migratie-achtergrond vraagt dit soms om extra kennis, vaardigheden of inspanningen. Drie academische werkplaatsen transformatie jeugd (KeTJA Amsterdam, AWTJ Twente, AWTJ Noord-Brabant) hebben in hun eigen regio aan gewerkt aan agendering en professionalisering rond cultuursensitief werken....

Bekijk dit project

Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag

Afgerond (december 2016 - november 2022)

Een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-en druk gedrag blijkt in het hulpcircuit terecht te komen. Dit roept allerlei vragen op vanuit de samenleving en de wetenschap rond de beste aanpak van deze kinderen. Doel van de Academische Werkplaats is het stimuleren van gepaste zorg bij ADHD en druk gedrag. Het betreft een samenwerking tussen Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de afdeling Klinische...

Bekijk dit project

Grip op Gedrag: Wat verbetert de maatschappelijke participatie van de kwetsbare groep van normaalbegaafde jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblematiek?

Afgerond (december 2016 - november 2019)

Dit project had als doel om via verschillende onderzoeksmethoden informatie te verzamelen over belemmerende en faciliterende factoren voor het functioneren en de maatschappelijke participatie van normaalbegaafde jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) en gedragsproblemen. Er is informatie verzameld bij mensen met ASS, hun naasten, hulpverleners en professionals uit onderwijs en...

Bekijk dit project

Naar inclusief voortgezet onderwijs. Versterken van de schoolbegeleiding bij psychische problemen van schoolgaande jongeren

Afgerond (december 2016 - mei 2020)

Psychische problemen kunnen jongeren belemmeren goede schoolresultaten te behalen en hun school af te ronden. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun maatschappelijke participatie. Dit project gaat na in hoeverre jongeren in de middelbare schoolleeftijd niet herkende psychische problemen hebben en of een extra preventief contact met deze jongeren de herkenning daarvan kan verbeteren. Vervolgens...

Bekijk dit project

Over de drempel: De inzet van een mobiele applicatie ter ondersteuning van de transitie 18+

Afgerond (december 2016 - november 2020)

Veel jongeren verlaten op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg of maken een andere vorm van transitie door (bijv. naar een andere vorm van zorg). Deze fase is vaak belastend voor jongeren met psychische problemen, omdat bekende structuren wegvallen, er een toenemend beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en een steunend netwerk vaak ontbreekt. In dit project, uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats...

Bekijk dit project

Leer mij kennen! Maatschappelijke participatie van risicojongeren met psychische problemen door lokaal integraal werken in het sociaal domein – regio Flevoland.

Afgerond (december 2016 - september 2020)

Leer mij kennen! is een samenwerkingsproject van de Academische Werkplaats Risicojeugd en de Werkplaats Sociaal Domein Flevoland. Er zijn twee deelprojecten: Het eerste project betreft de ontwikkeling van een wijkgerichte intensieve ketenaanpak die zich richt op 25 risicogezinnen in Almere Haven. Dit project is bedoeld om kennis te ontwikkelen over de wijze waarop lokale samenwerking in het...

Bekijk dit project

Participatie van jeugdigen met psychische of gedragsproblematiek in Amsterdam beter ondersteund

Afgerond (december 2016 - juni 2020)

Voor jongeren (tot 23 jaar) zijn school, werk of een bijbaantje, sporten en chillen met vrienden belangrijk. Bij jongeren met psychische of gedragsproblemen is vaak praktische ondersteuning nodig om deze gewone, dagelijkse activiteiten te doen en vol te houden. Hulpverleners of docenten weten soms niet goed hoe zij het beste met hen in contact komen én blijven. Ook vinden zij het lastig te...

Bekijk dit project

KOPLOPERS Participatie van jongeren met psychische problemen

Afgerond (december 2016 - november 2020)

Jongeren met psychische problemen vallen eerder uit in het onderwijs, komen moeilijker aan stageplekken en werk, en ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Doel van het project KOPLOPERS, een project van de Rotterdamse werkplaats ST-RAW en Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo,...

Bekijk dit project

Integrale aanpak voor MBO-studenten met psychische problemen gericht op het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van maatschappelijke participatie

Afgerond (december 2016 - maart 2021)

Centraal in dit project staat de vraag hoe MBO-studenten met psychische problemen maatwerk in begeleiding kunnen krijgen door effectieve samenwerking van o.a. schoolondersteuners, MBO-team en ervaringsdeskundigen. Begeleid leren en begeleid werken worden ingezet om schooluitval en stigmatisering te voorkomen en om de kans op een baan en maatschappelijke deelname te vergroten.Fasering: In kaart...

Bekijk dit project

Peer School Support Project: studenten verbeteren School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO

Afgerond (december 2016 - juni 2020)

In het Peer School Support Project verbeteren studenten School als Werkplaats, de ondersteuning van jongeren met psychische problemen in het MBO. Hoe wordt de ondersteuning op school door jongeren ervaren? Wat zou helpen om de hulpbehoefte beter en eerder te signaleren? Deze vragen staan centraal in het project dat bestaat uit praktijkgericht behoeftenonderzoek gecombineerd met participatief...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website