Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De richtlijn Het Preoperatieve Traject betreft de patiënt die een electieve chirurgische procedure moet ondergaan. Het bevordert standaardisatie van het preoperatieve proces en bijbehorende informatie-uitwisseling, samenwerking en regelt verdeling van taak- en eindverantwoordelijkheden van de diverse zorgverleners.

Voor de richtlijn is het preoperatieve traject verdeeld in vier onderdelen: spreekuur operateur, preoperatieve screening en verpleegkundige intake, planning en opname en voorbereiding operatie. Per onderdeel wordt aangegeven welke minimale informatie uitgewisseld moet worden, wie de informatie aanlevert of ontvangt en waar de verantwoordelijkheden voor het aanleveren, verwerken of toepassen van de informatie en uitvoeren van bepaalde taken liggen. Ook besteedt de richtlijn aandacht aan de (ziekenhuis)-organisatie, die verantwoordelijk is voor de randvoorwaarden en procesbewaking.

Op een viertal cruciale momenten zijn stopmomenten ingevoerd: dit zijn momenten

waarop gecontroleerd wordt of het voorafgaande proces volgens afspraak is verlopen, of alle

partijen hun taken hebben uitgevoerd, of de benodigde zaken zijn gedocumenteerd en of de

patiënt het beschreven traject verder kan vervolgen (er is groen licht om door te gaan).

Deze stopmomenten zijn Preoperatief risicomanagement, Planning – kan de patiënt ingepland worden voor de operatie?, Controle actuele situatie en Vlak voor start van de operatie: klaar voor de start?

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1) Geautoriseerde richtlijn

Er is een geautoriseerde richtlijn het Preoperatieve Traject ontwikkeld door een kerngroep in samenwerking met een brede werkgroep.

De richtlijn geeft antwoord op de volgende vragen:

a. Wat dient in het preoperatief traject geregeld te worden en waarom?

b. Welke informatie moet preoperatief uitgevraagd en/of gedeeld en vastgelegd worden

om de veiligheid van de patiënt perioperatief te bewaken/vergroten?

c. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Daarnaast vormt de beoogde richtlijn een essentiële basis voor EPD (Elektronisch Patiënten

Dossier)-ontwikkeling rondom het preoperatieve traject.

 

2) Conceptindicatoren

Er zijn conceptindicatoren ontwikkeld. Indicatoren zijn bedoeld om te kunnen meten in hoeverre instellingen en zorgverleners werken volgens de richtlijn. Bijvoorbeeld: bij hoeveel procent van de operaties worden de aanbevolen stopmomenten daadwerkelijk uitgevoerd? De indicatoren zijn ter becommentariëring voorgelegd aan de wetenschappelijke verenigingen, maar nog niet geautoriseerd. Autorisatie zal naar verwachting in de loop van 2010 plaatsvinden.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan het begin van het traject is een werkgroep samengesteld waarin een groot aantal wetenschappelijke verenigingen die betrokken zijn bij het preoperatieve proces participeren. Vanuit deze werkgroep is een kerngroep geformeerd, waarin vertegenwoordigd zijn de NVA, NVvH, NVZ, NPCF, V&VN en NICTIZ. De kerngroep en de werkgroep wordt ondersteund door twee adviseurs van het CBO.

De kerngroep heeft, in samenspraak met de werkgroep, een conceptrichtlijn ontwikkeld. De in het IGZ-rapport “Toezicht Operatief Proces” geformuleerde conclusies zijn hierbij als uitgangsvragen gebruikt. Een literatuursearch heeft geen evidence voor de organisatie van het preoperatieve proces opgeleverd. Daarom is gebruik gemaakt van best practices uit het veld. Zo is er contact met de onderzoekers van SURPASS (AMC).

De kerngroep heeft in een pressure cooker sessie van 1,5 dag in januari 2008 de lijnen uitgezet en een eerste concept richtlijn ontwikkeld. Deze richtlijn is een aantal malen voorgelegd aan een brede werkgroep, die als klankbord wordt gebruikt.

De conceptrichtlijn is in april 2008 in een invitational conference voorgelegd aan het veld. Reacties naar aanleiding van deze invitational zijn in een volgend concept verwerkt.

De aangepaste richtlijn wordt in september / oktober in een praktijktest op procesniveau getest in een vijftal ziekenhuizen. NICTIZ heeft hiervoor een eenvoudige applicatie gemaakt die via Internet beschikbaar is voor de deelnemende ziekenhuizen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Welke resultaten heeft u tot op heden behaald?

Er is een conceptrichtlijn, ontwikkeld door een kerngroep in samenwerking met een brede werkgroep, waarin ook het commentaar van het veld is verwerkt (invitational conference). De conceptrichtlijn wordt in september / oktober op procesniveau in de praktijk uitgetest.

 

Welke belemmerende en bevorderende factoren in uw richtlijnontwikkelproces kunt u aanwijzen? Hoe heeft u eventuele knelpunten aangepakt?

 

Hoewel de pressure cooker sessie in januari een aanzienlijke versnelling in het ontwikkelproces heeft opgeleverd is het niet mogelijk gebleken daarna te volstaan met een klein aantal vergaderingen om tot een concept te komen dat in de praktijktest kan worden uitgetest. De belangrijkste reden hiervoor is dat het nodig bleek de richtlijn een aantal malen aan de brede werkgroep en het veld voor te leggen. Ook was het vanwege de strakke tijdsplanning nodig om regelmatig in gezamenlijk overleg de taken af te stemmen. De kerngroep heeft daarom meer vergaderingen nodig gehad, dan oorspronkelijk was gepland. Wel was het mogelijk een deel van deze vergaderingen telefonisch te voeren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De richtlijn vormt een leidraad bij een problematiek, waarbij veiligheidsaspecten/ maatregelen, communicatie, verdeling van verantwoordelijkheden en dossiervoering centraal staan; de richtlijn geeft antwoord op de volgende vragen:

- wat dient in het preoperatief proces geregeld te worden en waarom?

- welke informatie moet preoperatief uitgevraagd en/of gedeeld en vastgelegd worden om de veiligheid van de patiënt op de OK en na de OK te bewaken?

- wie is verantwoordelijk voor wat?

Daarnaast vormt de beoogde richtlijn een essentiële basis voor EPD ontwikkeling rondom het preoperatieve proces. De richtlijn heeft betrekking op alle patiënten die in Nederland electief geopereerd worden.

 

Het onderwerp leent zich voor diverse kwaliteitsverbeterende activiteiten, zoals

- eenduidigheid over de verantwoordelijkheidsverdeling in het preoperatief proces (niet alleen wat, waar en waarom, maar ook wie, wanneer)

- formulering van een aantal essentiële veiligheidsmaatregelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de time out procedure, de ontwikkeling van crew resource management trainingen voor OK teams , controle op medicatie bewaking rondom de operatie etc.

- de ontwikkeling van zogenoemde zorgpaden, welke tevens de basis kunnen bieden voor een EPD. Een analyse van reeds bestaande zorgpaden vooraf, zou naar verwachting een goede basis kunnen bieden voor de richtlijnontwikkeling en tevens een efficiencyslag kunnen bewerkstelligen

- pilot testen van de richtlijn in een aantal ziekenhuizen, waardoor de haalbaarheid van implementatie van de richtlijn getest kan worden, en het daadwerkelijke implementatie traject bevordert gaat worden.

- een budget impact analyse op basis waarvan de kosten(investeringen) en opbrengsten die samenhangen met (de implementatie) van het "nieuwe" werkwijze/zorgproces kunnen worden ingeschat

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website