Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Osteoporose (verminderde botsterkte) is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt. Mede als gevolg van de vergrijzing en de lifestyle neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (co-morbiditeit) en gebruiken ze hiervoor vaak medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen.

De belangrijkste doelen van deze derde herziening van de evidence-based richtlijn osteoporose naast een adequate ondersteuning van zorgverleners en (risico)patiënten bij diagnostiek en behandeling zijn:

Het verminderen van overbodige screening en diagnostiek bij patiënten met (verdenking op) osteoporose.

Het stimuleren van optimale diagnostiek en behandeling van patiënten van 50 jaar en ouder met botbreuken en van patiënten van 60 jaar en ouder met risicofactoren voor osteoporose.

Het bevorderen van samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, specialisten en paramedische disciplines zoals fysiotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen die te maken hebben met de diagnostiek en behandeling van patiënten met osteoporose. Het bevorderen van doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen tegen osteoporose, alsmede het verbeteren van de therapietrouw, in samenwerking met de apothekers.

Een beschrijving van verschillende behandelopties, waarbij de ene patiënt meer waarde zal hechten aan een zo lang mogelijke periode van zelfredzaamheid, terwijl de ander in ieder geval pijnvrij wil zijn. De optimale richtlijn voor patiënten met osteoporose zal aangeven wat de optimale behandeling is bij welke patiëntvoorkeuren en aanbevelingen geven voor zelfmanagement.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Een inhoudelijke multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van Osteoporose. In de richtlijn is een inventarisatie van het fractuurrisico bij verschillende patiëntengroepen uitgewerkt.

 

2. In de multidisciplinaire richtlijn zijn stroomschema’s opgenomen voor diagnostiek, behandeling en follow-up. Er is een apart hoofdstuk uitgewerkt met betrekking tot organisatie van zorg, afspraken voor samenwerking en arbeidsparticipatie.

 

3. In de stroomschema’s zijn ook de belangrijkste inhoudelijke aanbevelingen verwerkt zodat het

stroomdiagram tevens als samenvattingkaart van de richtlijn functioneert.

 

4. Een patiëntenversie van de richtlijn in de vorm van een zorgboek dat door de verschillende

beroepsgroepen tevens gebruikt kan worden voor informatievoorziening aan patiënten.

 

5. Keuzehulp voor patiënten en zorgverleners.

 

6. Een verspreiding- en implementatieplan (VIP).

 

7. Nascholingsmateriaal over fractuurpreventie in de vorm van een diaserie, online nascholing en E-learning.

 

8. Een set kwaliteitsindicatoren osteoporose en fractuurpreventie.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na de start van het project is een multidisciplinaire werkgroep geformeerd, die op 16 december voor de eerste maal vergaderde. Tijdens de tweede vergadering in februari 2009 werden 9 uitgangsvragen vastgesteld. Voor iedere vraag werd een vraagvoorzitter benoemd, waarbij andere werkgroepleden werden uitgenodigd mee te werken aan een of meer van de uitgangsvragen. Om het proces te versnellen werd besloten een aantal vergaderingen in te lassen met een kerngroep van de kerndisciplines, vraagvoorzitter en patiëntenvertegenwoordigers (Om het patiëntenperspectief voldoende aan bod te laten komen werd een tweede patiëntenvertegenwoordiger opgenomen in de richtlijnwerkgroep). De richtlijnwerkgroep is uitgebreid met een tweetal personen, namelijk een uroloog en een medisch oncoloog. De werkgroep is van mening dat deze disciplines niet mogen ontbreken met het oog op de frequent door deze disciplines bij patiënten met kanker voorgeschreven hormonale middelen met een osteoporosebevorderende bijwerking. Er is literatuur gezocht voor nagenoeg alle 9 uitgangsvragen. Daarvan is de literatuur geselecteerd en gedeeltelijk beoordeeld voor 5 van de 9 vragen, waarbij evidencetabellen en conceptteksten zijn vervaardigd. Inmiddels zijn de ook eerste conceptteksten voor de eerste 5 vragen besproken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een multidisciplinaire werkgroep samengesteld, waarin alle betrokken beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Ook is de werkgroep vertegenwoordigd door 2 patiënten vanuit de osteoporosevereniging. Er zijn 9 uitgangsvragen vastgesteld. Voor iedere uitgangsvraag werd een subgroep van werkgroepleden met specifieke expertise vastgesteld en werd een vraagvoorzitter benoemd. Er is literatuur gezocht voor de onderbouwing van het antwoord op nagenoeg alle uitgangsvragen. Van de helft van de vragen is de literatuur ook beoordeeld en samengevat en zijn de eerste conceptteksten besproken.

De voorbereidingen voor het ontwikkelen van een keuzehulp voor patiënten zijn getroffen. Om patiënten te recruteren voor een focusgroep in het kader van de keuzehulp heeft inmiddels een advertentie in ‘Bros’, het blad van de Osteoporosevereniging, gestaan.

 

Projectgroep

Drs. G. Siemons CBO Bestuurlijk verantwoordelijke

 

Prof. dr W.F. Lems VUMC Projectleider en penvoerder

Voorzitter werkgroep

 

Dr. J.J.E. van Everdingen CBO tot juni 2008 Aanvrager

 

Dr. A.N. Goudswaard NHG Medeaanvrager

 

Dr J.H. Hegeman NVVH Medeaanvrager

 

Mw E Poot LEVV Medeaanvrager

 

Dr P.M. van Roermund NOV Medeaanvrager

 

Mw. M. van der Zalm osteoporosevereniging Medeaanvrager

 

Dr. P.N. Post CBO secretaris werkgroep

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Osteoporose (verminderde botsterkte) is een chronische aandoening die in hoofdzaak bij ouderen voorkomt; mede als gevolg van de vergrijzing en de life-style neemt het aantal patiënten sterk toe. Daarnaast hebben ouderen vaak andere ziekten (co-morbiditeit) en gebruiken ze daardoor nogal eens medicijnen die osteoporose en/of het valrisico en daarmee het fractuurrisico verhogen. In 2002 is de tweede herziene CBO-richtlijn “Osteoporose” verschenen (Pols 2002). Doel van osteoporose detectie is behandeling van deze aandoening en daarmee voorkomen van fracturen.

In dit project zal volgens de Evidence Based Medicine (EBM)-methode met inbreng van patiënten een multidisciplinaire richtlijn worden ontwikkeld voor een brede doelgroep van zorgverleners. Daarbij zullen de volgende innovatieve activiteiten worden ontplooid: het hanteren van GRADE-systematiek bij het omzetten van evidence in aanbevelingen, het opzetten van een bewakingssysteem bij ouderen met langdurig prednison-gebruik zonder calcium- en vitamine D supppletie, de ontwikkeling van een patiëntenversie en keuzehulpen, het verrichten van een kosteneffectiviteits-analyse en capaciteitsanalyse en het inbouwen van de blauwdruk ‘Arbeid en functioneren in richtlijnen.

Essentieel is dat de CBO-richtlijn de lokale samenwerking tussen eerste en tweede lijn stimuleert.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website