Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Research voor Beleid evalueert in opdracht van ZonMw het programma KKCZ. De evaluatie bestaat uit een analyse van de projecten die binnen het programma zijn uitgevoerd, aangevuld met interviews met de leden van de programmacommissie en veldpartijen. In 2009 zijn oriënterende interviews gehouden met de programmasecretaris en de voorzitter van de programmacommissie en is het analysekader vastgesteld. In 2010 is de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd, het in kaart brengen van de resultaten van de ronde 2007. Per project hebben we de beschikbare documenten (subsidieaanvraag, voortgangsverslag, eindverslag) bestudeerd, een interview gehouden met de projectleider en een internetenquête uitgevoerd onder betrokkenen bij het opstellen van de richtlijn. Door het aangevraagde uitstel bij een deel van de projecten konden niet alle projecten uit de ronde 2007 in deze meting worden betrokken. Per project is vastgesteld in hoeverre de gewenste resultaten wat betreft versnelling, verbreding en vernieuwing zijn behaald en welke bevorderende en belemmerende factoren daarbij een rol hebben gespeeld. Daarnaast is geïnventariseerd hoe de betrokkenen bij de richtlijnen hun betrokkenheid bij deze projecten hebben ervaren. De resultaten van deze meting zijn vastgelegd in een tussentijds rapport. De verzamelde informatie zal gebruikt worden als input voor de gehele evaluatie van het programma KKCZ, aan het einde van de looptijd van het programma.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Research voor Beleid heeft, als onderdeel van de evaluatie van het programma KKCZ, in 2010 gegevens verzameld over de projecten uit de ronde 2007. Aangezien een deel van de projecten nog niet is afgerond, konden niet alle projecten in deze meting worden meegenomen. Het tussentijdse rapport geeft inzicht in het proces en de resultaten van 10 van de 15 projecten uit de ronde 2007. De onderzoeksvragen die we beantwoorden zijn: 1. Hoe beoordelen de projectleiders van de ronde 2007 de rol van ZonMw bij de richtlijn-ontwikkeling? 2.Welke resultaten zijn behaald in de ronde 2007 wat betreft versnelling, verbreding en vernieuwing? Welke bevorderende en belemmerende factoren hebben daarbij een rol gespeeld? 3. Hoe hebben de betrokkenen bij de richtlijn het traject van richtlijnontwikkeling ervaren? De informatie over de projecten is verzameld door deskresearch, interviews met de projectleiders en een internetenquête en verdiepende telefonische interviews onder betrokkenen bij de richtlijnontwikkeling. De resultaten en antwoorden op de onderzoeksvragen voor de ronde 2007 zijn vastgelegd in een tussentijds rapport. Eenzelfde inventarisatie zal plaatsvinden voor de overige rondes van het programma KKCZ. Aan het einde van de looptijd van het programma voeren we bovendien interviews uit met de leden van de programmacommissie en relevante veldpartijen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderzoeksvragen

ZonMw heeft Research voor Beleid gevraagd een onderzoeksvoorstel op te stellen voor het monitoren en evalueren van het Programma KKCZ. Centrale vragen in dit onderzoek zijn hoe de uitvoering van het programma verlopen is, welke resultaten behaald zijn en hoe de betrokken partijen het programma ervaren.

 

Evaluatiemodel

Om vast te stellen welke informatie verzameld en geanalyseerd moet worden om uitspraken te kunnen doen over de resultaten en effecten van de gesubsidieerde trajecten en het programma als geheel, maken we gebruik van een evaluatiemodel. Dit model geeft de belangrijkste aspecten weer van het programma. Bekeken wordt hoe het proces verlopen is en in hoeverre de beoogde resultaten behaald zijn. De nadruk ligt, in termen van het evaluatiemodel, op de instrumenten, het proces en de resultaten.

 

Analysekader

Aan de hand van het evaluatiemodel wordt het analysekader voor de evaluatie opgesteld. Voor de uitwerking van dit analysekader maken we gebruik van 1) de terms of reference, 2) de theorie achter het programma, 3) eventuele nieuwe wetenschappelijke inzichten, 4) ervaringen in andere ZonMw-programma's.

 

Eindproducten

De evaluatie van de gesubsidieerde trajecten moet, op geaggregeerd niveau, leiden tot best/good practices en tot (succesvolle) methodieken voor richtlijnontwikkeling. Om te komen tot een selectie van best/good practices en succesvolle methodieken is een strategie beschreven.

 

Plan van aanpak onderzoek

1. Vaststellen analysekader

Doel van deze onderzoeksactiviteit is het analysekader verder uit te werken. We bestuderen achtergrondstudies om de verwachtingen van het programma scherp te krijgen. Vervolgens voeren we een beknopte literatuurstudie uit naar relevante publicaties. Ook bestuderen we reeds uitgevoerde evaluatie van ZonMw. We voeren een oriënterend gesprek met de voorzitter van de programmacommissie en de programmasecretaris. Aan de hand van het onderzoekskader stellen we vervolgens de vragenlijsten voor de projectleiders en andere betrokken op. Tevens ontwerpen we een (invul)matrix met alle aspec-ten die per project geïnventariseerd moeten worden.

 

2. Resultaten subsidieronden

Op drie momenten worden de resultaten van de subsidieronden in kaart gebracht (2009, 2010, 2011). Hiervoor voeren we de volgende onderzoeksactiviteiten uit: 1) Inventariseren en analyseren van het project (aanvraag, voortgangsverslagen, eindverslag); 2) inventariseren en analyseren van de richtlijnen; 3)uitzetten vragenlijsten bij allen betrokkenen 4) interview projectleider; 5) interview andere betrokken partijen (eventueel.

Deze onderzoeksfase leidt tot een notitie met een overview van resultaten van de gesubsidieerde trajecten.

 

3. Resultaten onderzoek en innovatie-impuls

Het in kaart brengen van de resultaten en het proces van de onderzoeksprojecten en innovatie-impuls (2011) verloopt in grote lijnen hetzelfde als bij de richtlijnen.

Middels deskresearch verkrijgen we de belangrijkste feitelijke informatie. Vervolgens interviewen we de projectleider of penvoerder en eventueel andere betrokken. Ook deze onderzoeksfase leidt tot een notitie met een overview van resultaten en processen.

 

4. Procesevaluatie

Bij de laatste meting van de evaluatie (2011) houden we interviews met de leden van de programmacommissie en met een selectie van leden van de prioriteringscommissie. In deze meting wordt tevens in kaart gebracht hoe het veld de werkwijze van ZonMw en de resultaten van het programma beoordeelt. We interviewen hiervoor een aantal verte-genwoordigers van landelijke (koepel)organisaties, zoals zorgverzeke-raars, patiëntengroeperingen, beroepsbeoefenaren, kennisinstituten)

 

5. Selecteren best/good practices

Volgens de beschreven methodiek komen we tot een groslijst van mogelijke best/good practices. Deze lijst bespreken we met de programmacommissie. Vervolgens wordt een definitieve selectie gemaakt van de best/good practices of elementen. We stellen vervolgens een format op voor de beschrijving van de methodieken. De betreffende pro-jectleiders/penvoerders vragen we input te leveren voor deze teksten. In overleg met Zon-Mw bepalen we nader of en zo ja hoe de best/good practices gebundeld, gelayoud, gepresenteerd en verspreid worden.

 

6. Analyseren en eindrapportage

In de laatste fase van de evaluatie brengen we alle verzamelde informatie bij elkaar en komen we tot een overstijgende analyse van de resultaten en een rapportage waarin de onderzoeksvragen beantwoord worden en conclusies een aanbevelingen worden geformuleerd.

 

Optioneel: Evaluatie effecten pilotprojecten

Het is mogelijk dat wij, in aansluiting op de meting van ronde 2007, ook de resultaten van de drie pilotprojecten evalueren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website