Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van 1 april 2012 tot 1 februari 2013 heeft Stichting BIDON een pilotstudie uitgevoerd voor het GGG programma. Stichting BIDON beoogt een basisstructuur voor een (landelijk) diabetesregister te ontwikkelen.

Terugblikkend op het project zijn een aantal concrete resultaten gerealiseerd, zoals het opzetten van een database en de opzet en werving t.b.v. de ‘RT-CGM feasibility study (TRACING)’. De ‘RT-CGM feasibility study’ had als belangrijke doelstelling inzicht te verwerven in de mogelijkheden en bereidheid van diabetesbehandelteams om te participeren in een dergelijke vorm van dataverzameling. De studie heeft in een relatief korte periode laten zien dat die bereidheid zeker bestaat. Een groot deel van de activiteiten was gericht op het verbreden van samenwerking, het zoeken van afstemming en het verwerven van fondsen. Veelal reageerden partijen positief en onderschreven het belang van de doelstelling van BIDON. Er zijn suggesties gegeven en voorstellen gedaan. Tegelijkertijd werd duidelijk dat het tijd vraagt om tot concrete resultaten te komen. Besluitvormingsprocessen hebben hun eigen dynamiek, en ook zit de economische tijd niet mee.

De conclusie is gerechtvaardigd dat de doelstelling van de haalbaarheidsstudie, namelijk dat per 1 februari 2013 duidelijk is op welke wijze BIDON structureel voortgang kan vinden, gehaald is. Er is begin 2013 veel in gang gezet om de gecreëerde kansen steeds verder vorm geven. Met name de trajecten met DICA en ZN, met de private sector en in een vervolg van het GGG Programma bieden reële mogelijkheden. Ook bij zorgverzekeraars wordt winst geboekt. Gesprekken met andere verzekeraars lopen nog.

Samenvattend: de pilotstudie heeft laten zien dat er toekomst zit in het uitvoeren van een registry zoals uitgevoerd. Na januari 2013 loopt het onderzoek rondom RT-CGM nog door, zijn andere registries rondom specifieke geneesmiddelen in voorbereiding en worden financiën geworven voor de ontwikkeling van een landelijke diabetes brede registry.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode van 1 april 2012 tot 1 februari 2013 heeft Stichting BIDON een pilotstudie uitgevoerd voor het GGG programma. Stichting BIDON beoogt een basisstructuur voor een (landelijk) diabetesregister te ontwikkelen. Dit register moet het op den duur mogelijk maken voor alle betrokken partijen om inzicht te krijgen in de farmacotherapeutische behandeling van diabetespatiënten, zowel bij nieuwe interventies als bestaande. Deze pilot was er met name op gericht om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid te onderzoeken van dit concept middels een concreet thema, te weten “Real-Time Continue Glucose Monitoring” (RT-CGM). Hierbij geven wij u een overzicht van de belangrijkste ‘highlights’ en resultaten:

 

Draagvlak en meerwaarde voor het diabetesveld.

Een voorwaarde voor dit traject om de uit te voeren onderzoeksactiviteiten goed te kunnen positioneren, is een adequate juridische entiteit. Daartoe werd eind 2011 de Stichting Basisstructuur Diabetes Onderzoek Nederland opgericht en een bestuur benoemd. Binnen dit bestuur en de werkgroep zijn de interne geneeskunde, kindergeneeskunde, verpleegkundigen en patiënten vertegenwoordigd. Daarnaast is er een link naar de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en haar leden door ambtelijke en bestuurlijke contacten. Het initiatief tot BIDON ontstond met name vanuit de twee- en derde lijn. BIDON wil echter in opstartende projecten eveneens een verbinding met de eerstelijnszorg realiseren.

 

Veilige web-based applicatie voor dataverzameling.

Dataverzameling en bundeling zoals BIDON beoogt, vereist een veilige web-based applicatie, waarbij alle voorwaarden rond databeheer en gebruik technisch, wetenschappelijk en juridisch goed geborgd zijn. Vanaf mei 2013 kunnen participerende centra aan de haalbaarheidsstudie gebruik maken van een dergelijke web-based ICT-structuur voor het aanleveren van de data.

 

Dataverzameling en Onderzoek RT-CGM.

De NDF werd reeds door CVZ gevraagd om op basis van klinische ervaring een onderzoeksprotocol te ontwikkelen waarin een nadere specificatie van indicatiecriteria, voorschrijfcriteria, evaluatiepunten ed. uitgewerkt zijn. Op basis van expertise binnen het BIDON bestuur, het UMC Utrecht en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iMTA) zijn aan de hand van dit protocol basisinformatie van de patiënt en parameters voor dit RT-CGM onderzoek (TRACING) vastgesteld. De daadwerkelijke participatie van de centra aan het onderzoek van RT-CGM is groot. Uiteraard is een periode van zes maanden voor dataverzameling te kort om goede conclusies te kunnen trekken.

 

Samenwerking.

Er is een breed draagvlak voor voortzetting van de projecten binnen de stichting bereikt, te weten bij zorgverleners en patiënten. Bij het realiseren van de eindpunten van dit project zijn veel gesprekken gevoerd met partijen (zowel publiek als privaat) die mogelijk als partner op kunnen treden voor een toekomstbestendig business plan. Tevens wil BIDON zoveel als mogelijk aansluiten bij bestaande ontwikkelingen en partijen. In 2012 startte overleg met Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) en dit leidt tot concrete samenwerking in 2013. DICA ontwikkelde en beheert een registratiesysteem, dat inzicht geeft in de kwaliteit van de medische zorg en verbeterpunten identificeert. DICA staat positief tegenover het faciliteren van registraties op het terrein van diabetes. Hierbij valt te denken aan gebruikmaking van de procedures en wetenschappelijke en juridische kaders die reeds ontwikkeld zijn.

 

Samenvattend: de pilotstudie heeft laten zien dat er toekomst zit in het uitvoeren van een registry zoals uitgevoerd. Na januari 2013 loopt het onderzoek rondom RT-CGM nog door, zijn andere registries rondom specifieke geneesmiddelen in voorbereiding en worden financiën geworven voor de ontwikkeling van een landelijke diabetes brede registry.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DEELPROJECT VERKENNING HAALBAARHEID

BASISSTRUCTUUR INNOVATIEF DIABETES ONDERZOEK NEDERLAND

 

Inleiding

In het kader van de voorbereiding van het Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik (GGG) van ZonMw vond overleg plaats tussen een afvaardiging uit het diabetesveld en ZonMw. Tijdens dit overleg bleek dat de plannen van een initiatiefgroep om gegevensverzameling rond diabetes structureel op landelijke schaal te organiseren aansluiten bij de doelen van het GGG Programma.

Onder coördinatie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) werkte een initiatiefgroep haar plannen uit in de notitie ‘Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek (BIDON), Een landelijke aanpak van gegevens verzameling rond (nieuwe vormen van behandeling van) diabetes’.

 

Achtergrondinformatie

Diabetesonderzoek in Nederland is al jaren van een hoogstaande kwaliteit. Er is echter steeds meer behoefte aan klinisch onderzoek waarin de wetenschappelijke worden toegepast en in maatschappelijk relevante uitkomsten. Deze ontwikkeling vraagt om schaalvergroting en samenwerking. Daarnaast zijn er veel innovatieve behandelmethoden beschikbaar gekomen. Om te kunnen beoordelen of deze behandelingen kosteneffectief kunnen worden toegepast is een nationaal platform voor gezamenlijke dataverzameling noodzakelijk.

 

De door BIDON beoogde landelijke aanpak van dataverzameling is in eerste instantie gericht op innovatieve behandelvormen van diabetes, met als langere termijn perspectief het in bredere zin volgen van cohorten van patiënten met diabetes.

 

Zoals in het projectplan van BIDON omschreven vormt diabetes (net als overgewicht) een wereldwijd probleem dat epidemische vormen aanneemt. Het (sneller) generen van kennis over (behandeling van) diabetes is van groot belang om adequaat om te gaan met dit probleem.

De vereiste gecoördineerde aanpak overstijgt echter de mogelijkheden van partijen afzonderlijk.

 

Aanvraag deelproject Verkenning Haalbaarheid BIDON

De looptijd van dit deelproject betreft de periode van 1 januari tot 1 november 2012.

 

Dit deelproject betreft een voorstudie, gericht op de verkenning van haalbaarheid van de doelstelling van BIDON. Dit gebeurt door de uitvoering van een feasibility study, waarbij op basis van dataverzameling rond een concreet thema vastgesteld wordt in hoeverre het beoogde concept daadwerkelijk werkt. Daarnaast vindt parallel een uitwerking plaats van de noodzakelijke voorwaarden. Op basis van beide trajecten kan na afronding van dit deelproject gefundeerd vastgesteld worden of en op welke wijze de doelen van BIDON daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.Tegelijkertijd wordt hiermee kennis opgedaan die bruikbaar is voor het opzetten van GGG registers in het algemeen.

 

1. Feasibility study RTCGM

Real-time continuous glucose monitoring (RTCGM) is een recent op de markt gebrachte technologie, waarmee middels een onderhuidse sensor en ontvanger een vrijwel continue meting van het glucose-dagprofiel bij patiënten met diabetes kan worden verricht. RTCGM draagt bij aan de mogelijkheid tot zelfmanagement door de patiënt en kan de glucose-regulatie van patiënten verbeteren.

Op basis van de bestaande literatuur wordt RTCGM voor drie indicatiegebieden vergoed sinds 1-11-2010. Verdere gegevens uit de praktijk in een algemene patiëntenpopulatie zijn nodig om het gebruik, het effect van RTCGM te kunnen beoordelen. Dit voorkomt onterecht of ineffectief en draagt daarmee bij aan kwaliteit van zorg en kostenbeheersing.

 

Opzet study

In het kader van dit deelproject wil BIDON de haalbaarheid van haar doelen verkennen door een feasibility study uit te voeren met een concreet registratietraject. Gezien de actualiteit en het draagvlak bij betrokken partijen is RTCGM hierbij de optimale keuze. Ook kan gebruik gemaakt worden van het al grotendeels ontwikkelde onderzoeksprotocol.

Tijdens de ontwerpfase worden tevens afspraken gemaakt met behandelaars, die willen participeren in de registratiepilot. Gedurende de voorbereiding van de pilot worden verder de criteria voor evaluatie nader uitgewerkt.

 

2. Uitwerking randvoorwaarden

De uitwerking van randvoorwaarden betreft drie onderdelen: database, protocol databeheer en partners.

Tijdens de feasibility sudy wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige vorm van database. Dit om met een snelle start concrete ervaring op te doen. Daar het een beperkte hoeveelheid data en participerende centra betreft is dat ook mogelijk.

Om landelijke dataverzameling op termijn te faciliteren is gebruik van een vorm van gedeelde database noodzakelijk. Er wordt een advies geformuleerd van (aanhaak)mogelijkheden en kosten voor een database.

BIDON formuleert op basis van internationale standaarden voor dataverzameling een protocol voor databeheer en laat dit toetsen door een medisch-ethische commissie.

Gedurende het gehele deelproject werkt BIDON aan de verbreding van partners en het concretiseren van afspraken met potentiele samenwerkingspartners.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website