Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Introductie: De impact van een gezondheidstoestand op iemands leven moet accuraat gemeten worden om bruikbaar te zijn voor het evalueren van gezondheidszorg. De richtlijnen bevelen het gebruik aan van multi-attributen utiliteiten instrumenten, zoals de EQ-5D, of een waarderingstechniek, zoals de Time Trade-Off (TTO), om de waarde van een gezondheidstoestand te bepalen (een utiliteit). Er is echter gebleken dat dergelijke taken moeilijk te begrijpen zijn, omdat ze en hypothetische voorspelling of retrospectieve evaluatie van de impact van gezondheid vereisen. Daarom is geopperd om ervaren gezondheid direct te meten in het moment, een zogenaamde ‘evaren utliteit’. Dat is mogelijk met behulp van twee instrumenten: de Experience Sampling Method (ESM) en de Day Reconstruction Method (DRM). De ESM is een methode waarbij personen 10x per dag door een apparaatje wordt opgepiept om een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld hun gezondheid en kwaliteit van leven op dat specifieke moment. De DRM is een instrument waarbij personen wordt gevraagd een reconstructie te maken van de voorgaande dag, en vervolgens daarover een aantal vragen te beantwoorden die vergelijkbaar zijn aan de vragen in de ESM. Het doel van deze studie was het testen van de haalbaarheid van het gebruik de ESM en DRM in verschillende populaties, en het onderzoeken van de verschillen tussen de ‘klassieke utiliteit’ en de 'ervaren utiliteit' gemeten aan de hand van de ESM en de DRM.

 

Methode: Er werden 139 proefpersonen uit 4 verschillende populaties geïncludeerd. De klassieke utiliteiten werden gemeten met behulp van een TTO, het EQ-5D tarief en de EQ-5D VAS. Daarnaast werd algemeen welzijn gemeten met de Satisfaction with Life Scale (SLS). Met de ESM en DRM werden stemming, fysieke klachten, algemene gezondheid (met een VAS), en algemeen welzijn gemeten.

 

Resultaten: Het bleek haalbaar om de ESM en DRM toe te passen in patientenpopulaties.

Er bleek zowel tussen als binnen personen variabiliteit te zijn in ervaren utiliteit. Hoe lager de algemene ervaren gezondheid, hoe groter de variabiliteit in ervaren gezondheid. Zoals verwacht vonden we hoge correlaties tussen de EQ-5D VAS en globale ervaren gezondheid. De EQ-5D (maatschappelijke) utiliteiten hadden hogere correlaties met globale ervaren momentaire gezondheid dan de TTO score voor de eigen gezondheidstoestand. Voor alle maten gold dat de correlaties met momentair positief affect en negatief affect sterker waren dan met momentaire fysieke symptomen. Lage correlaties zijn gevonden tussen de TTO score voor de eigen gezondheidstoestand en globale ervaren gezondheid. Dit gold ook voor de meer specifieke momentaire maten positief affect, negatief affect en fysieke symptomen. De geobserveerde lage correlaties tussen de TTO van de eigen gezondheid en globale momentaire gezondheid geven aan dat de TTO scores geen accurate reflectie zijn van de werkelijk ervaren gezondheid, van moment tot moment, in het dagelijks leven. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat bij de prospectieve TTO scores, die immers vragen naar toekomstige gezondheid, een andere herinneringsstrategie wordt gebruikt dan bij de momentaire VAS en (tijd-inclusieve; vandaag) EQ-5D VAS.

Een factor analyse gaf zowel met de ESM als de DRM data een oplossing met drie factoren: positief affect, negatief affect en fysieke klachten. De geaggregeerde gemiddelde ESM en DRM scores voor positief en negatief affect verschilden niet significant. De gemiddelde geaggregeerde scores voor fysieke klachten en globale gezondheid waren wel statistisch significant verschillend. Ook vertoonde de ESM data meer variabiliteit dan de DRM data. Het dagelijks verloop van positief en negatief affect, fysieke klachten en globale gezondheid was vergelijkbaar tussen de beide meetmethoden.

Verder werd gevonden dat de EQ-5D VAS en de TTO de relatieve impact die mentale gezondheidsproblemen (en dus interventies die zich daarop richtten) hebben in het dagelijks leven onderschatten. Het gebruik van QALYs gebaseerd op deze instrumenten om de allocatie van middelen te informeren, leidt daarom mogelijk niet tot maximale baten.

 

Conclusie: De ‘klassieke utiliteit’ (op basis van de EQ-5D en TTO) en de 'ervaren utiliteit' gemeten aan de hand van de ESM en de DRM, zijn verschillend. Deze bevinding geeft aanleiding tot verder onderzoek, alsmede een brede discussie over de plaats van 'ervaren utliteit', gemeten van moment tot moment in het dagelijks leven, bij het bepalen van de impact van gezondheid op iemands leven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

-

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voorstel exploreert nieuwe methoden om waarderingen voor gezondheidstoestanden (‘utiliteiten’) te meten. Volgens de richtlijnen, moeten utiliteiten zijn gebaseerd op ‘beslissingen onder onzekerheid’. Echter, de literatuur beschrijft verscheidene problemen met het meten van deze utiliteiten. Deze problemen kunnen leiden tot een inaccurate schatting van de utiliteiten, en dus de waardering van gezondheidstoestanden. Om problemen met het meten van utiliteiten op te lossen is gesuggereerd om ervaringen te meten, hetzij episodisch of ‘in het moment’. Het doel van dit voorstel is om de potentiële bruikbaarheid en waarde van ervaringen als bron van de waardering van gezondheidstoestanden te onderzoeken. Hiervoor worden twee methoden om ervaringen te meten, de Day Reconstruction Method (episodisch) en de Ecological Sampling Method (momentair), vergeleken met de utiliteiten die zijn gebaseerd op ‘beslissingen onder onzekerheid’ .

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste vijf maanden van voorbereiding zijn gebruikt om toestemming te verkrijgen van de Medische Ethische Commissie (MEC). Daarnaast zijn de pilot versies van de vragenlijsten, en de Day Reconstruction Method (DRM) en de Ecological Sampling Method (ESM) instrumenten ontwikkeld. Nadat MEC toestemming was ontvangen is de pilot test gestart. In juli zijn de definitieve vragenlijsten en instrumenten vastgesteld. In augustus is de dataverzameling gestart. Op dit moment zijn 65 deelnemers geincludeerd in de studie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Introduction: This proposal explores new methodology regarding the measurement of health state utilities. A new pharmaceutical is nowadays only reimbursed if there is evidence of cost-effectiveness. This can be determined by different types of economic evaluations, of which cost-utility analysis (CUA) is preferred in most guidelines. In CUA the health outcome of a technology is measured in quality adjusted life years (QALY). Utilities to calculate QALYs should be based on decisions under uncertainty (decision utilities). However, the health care literature describes several problems that lead to bias in the measurement of decision utilities. These biases lead to an inaccurate estimation of the value of a health state and can therefore cause policy makers to allocate resources inefficiently. To solve some of these problems, it was suggested to determine experiences associated with different health states by measuring well-being moment-to-moment.

 

Aim: The aim of this proposal is to investigate the potential use and value of experienced utility, as measured by the ESM and the DRM, in the economic evaluation of health care.

 

Methods: Three samples of 40 patients with different conditions relevant to the program of expensive medicine and orphan drugs and one sample of 40 healthy controls will be included in the study. The Experience Sampling Method (ESM) and the Day Reconstruction Method (DRM) will be adapted and subsequently used to measure experienced utility. Decision utilities will be elicited by traditional preference based methods.

 

Expected results: The expected results of this study are threefold. First, unified versions of the ESM and DRM for use in the economic evaluation of health care will be developed and applied. Second, a rich dataset will allow us to investigate the differences between the results of experienced utilities derived from these methods, with the traditional preference based measures. Third, the normative implications of the use of QALYs based on either decision utilities, experienced utilities, or a combination of the two, for health care resource allocation decisions, will be examined.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website