Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten worden in toenemende mate betrokken bij beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg. Het gebruik van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar patiëntpreferenties bij beleidsbeslissingen vindt echter nog beperkt en niet systematisch plaats, ondanks de mogelijke meerwaarde daarvan. Doel van deze studie is om te onderzoeken hoe patiëntpreferentieonderzoek geïntegreerd kan worden in 2 typen beleidsbeslissingen in Nederland: richtlijnontwikkeling en vergoedingsbesluiten t.a.v. geneesmiddelen. Het onderzoek bestaat uit drie sub-studies. Sub-studie 1 is een document analyse naar de huidige stand van zaken omtrent het gebruik van patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen in verschillende landen. In sub-studie 2 worden belanghebbenden geïnterviewd over hun meningen en ideeën over en mogelijke barrières voor gebruik van resultaten uit patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen. In sub-studie 3 worden voorstellen gedaan voor een aangepaste besluitvormingsprocedure voor vergoedingen en richtlijnontwikkeling, in combinatie met een taxonomie voor "preferentie" gerelateerde termen, dat als hulpmiddel kan dienen voor systematisch en transparant gebruik van resultaten uit patiëntpreferentieonderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de huidige procedurebeschrijvingen van vergoedingen is nog weinig aandacht voor onderzoek naar patiëntpreferenties. Vergeleken met de procedures voor vergoeding, wordt in de procedurebeschrijvingen voor richtlijnen meer expliciet benoemd dat het zoeken naar onderzoek op het gebied van patiëntpreferenties onderdeel is, of kan zijn van het richtlijn ontwikkelproces. Echter, uit de praktijk blijkt dat het meenemen van onderzoek naar patiëntpreferenties niet systematisch gebeurt.

Interviews met verschillende Nederlandse belanghebbenden lieten zien dat er veel verschillende termen in relatie worden gebracht met het begrip “preferentie”. Bovendien gaven belanghebbenden verschillende definities van de term “preferentie”, hetgeen de interviews nadrukkelijk kleurde. Over het algemeen is men het er over eens dat onderzoek naar patiëntpreferenties moet worden meegenomen in vergoedingsbesluiten en richtlijnontwikkeling. Voor de integratie van patiënt preferentieonderzoek in beleidsbeslissingen kwamen wel verschillende aandachtspunten naar voren, van normatieve, conceptuele, procedurele, methodologische en praktische aard.

Voor vergoedingsbesluiten rondom geneesmiddelen in Nederland kunnen patiëntpreferenties vooralsnog het best in het pakketprincipe “effectiviteit” worden ondergebracht, aangezien het maatschappelijk perspectief in economische evaluaties prevaleert. Effectiviteit en kosteneffectiviteit worden belangrijker geacht dan patiëntpreferenties. Aangezien patiëntpreferenties van invloed zijn op deze uitkomsten, is een alternatief om kwantitatieve resultaten uit patiëntpreferentie onderzoek instrumenteel in te brengen in kosteneffectiviteit onderzoek door kosten en effecten te berekenen conditioneel op acceptatie/implementatie (uptake) en/of therapietrouw (adherence).

Voor richtlijnen zijn enkele aanpassingen in de procedurebeschrijving voorgesteld, omdat in principe onderzoek naar patiëntpreferenties een plek heeft in de procedure. Aandachtspunt bij richtlijnontwikkeling is meer de vertaling van theorie naar praktijk (de vraag hoe); het gaat hierbij dan om de principes van Evidence-Based Medicine, de problemen rondom het identificeren, beoordelen en samenvatten van onderzoek naar patiëntpreferenties, en de vertaling van dit type wetenschappelijk bewijs naar richtlijnaanbevelingen.

De ontwikkelde concept taxonomie bestaat uit een aantal bouwstenen (waarden systeem, gedrag en uitkomst). De bouwstenen bevatten elk gerelateerde termen en concepten en worden met elkaar verbonden door het perceptie en (e)valuatieproces van een individu. De taxonomie kan gebruikers ondersteunen bij het uitzetten van onderzoek en formuleren van uitgangsvragen m.b.t. patiëntpreferenties, alsook het identificeren, beoordelen en samenvatten van de onderzoeksresultaten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten worden steeds meer betrokken bij beleidsbeslissingen in de gezondheidszorg. Het gebruik van resultaten uit onderzoek naar patiëntpreferenties bij beleidsbeslissingen vindt nog niet systematisch plaats, ondanks de mogelijke meerwaarde daarvan.

Doel is om te onderzoeken hoe patiëntpreferentieonderzoek geïntegreerd kan worden in 2 typen beleidsbeslissingen: richtlijnontwikkeling en vergoedingsbesluiten van geneesmiddelen.

Het onderzoek bestaat uit drie substudies. Substudie 1 is een scoping review naar de huidige stand van zaken omtrent het gebruik van patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen in verschillende landen. In substudie 2 worden belanghebbenden geïnterviewd over hun meningen en ideeën over en mogelijke barrières voor gebruik van resultaten uit patiëntpreferentie onderzoek in beleidsbeslissingen. In substudie 3 wordt een concept besluitvormingsraamwerk ontwikkelt dat als hulpmiddel kan dienen voor systematisch en transparant gebruik van resultaten uit preferentieonderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het te volgen protocol in het project zal worden ingediend voor publicatie.

 

Ten tijden van het eerste voortgangsverslag is de eerste substudie, de scoping review, voltooid. Dit heeft geresulteerd in een paper dat in het voorjaar van 2013 zal worden ingediend voor publicatie.

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de tweede substudie, de interviews. De interviews zijn afgenomen en worden nu geanalyseerd en gerapporteerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Despite the increasing attention for patient involvement/participation in health care policy decisions, systematic use of evidence on collective patient preferences in health care decisions is still limited. This suggests that there are barriers for the use of scientific data on patient preferences in health care policy decisions. This study aims to investigate whether, and if so, how and what type of evidence on patient preferences can be integrated in health care policy decisions regarding pharmaceuticals in The Netherlands, either in coverage decisions and/or in clinical practice guideline development. In Study 1, a scoping review is performed to investigate how and what type of evidence on patient preferences is currently considered in health care decision-making. In Study 2 the views of several stakeholders with regard to a potential taxonomy for research on patient preferences is revealed, as well as barriers to and facilitators for integrating collective patient preference data in health care decision-making regarding pharmaceuticals. In Study 3 a decision framework will be developed for the integration of evidence on patient preferences in health care policy decisions regarding pharmaceuticals. The decision framework will consist of two parts: 1) a process description regarding the place of evidence on patient preferences in the decision-making process, and 2) a taxonomy for research on patient preferences.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website