Projecten

Obstipatie en solitaire fecale incontinentie bij kinderen

Afgerond (december 2007 - mei 2009)

Obstipatie en solitaire fecale incontinentie komen veel voor bij kinderen. Deze kunnen ernstige invaliderende gevolgen hebben. Er is een grote variatie in het beleid bij kinderen met obstipatie. Er bestond nog geen richtlijn voor. Daarom is gewerkt aan de ontwikkeling daarvan. Het doel van deze richtlijn is te komen tot een betere herkenning, optimalisering van de diagnostiek en behandeling van...

Bekijk dit project

Overspanning en burn out een multidisciplinaire richtlijn voor de eerste lijn

Afgerond (maart 2008 - januari 2010)

Overspannenheid en burn-out hebben grote impact op het functioneren van mensen, maar zorgen ook voor veel ziekteverzuim. Goede samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen en psychologen zorgt voor een effectievere behandeling en sneller herstel. De beroepsverenigingen van huisartsen, bedrijfsartsen en eerstelijnspsychologen ontwikkelden een richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en...

Bekijk dit project

Otitis media bij kinderen in de tweede lijn

Afgerond (september 2008 - juni 2013)

De richtlijn ‘Otitis media bij kinderen in de tweede lijn’ sluit aan bij de standaarden voor de huisarts en richt zich met name op indicatiestelling en de verschillende behandelingsopties in de tweede lijn. In de richtlijn wordt aangegeven wat in het algemeen de beste zorg is voor kinderen met otitis media en wat momenteel beschouwd wordt als best practice. De richtlijn geeft aanbevelingen over de...

Bekijk dit project

Osteoporose

Afgerond (september 2008 - juni 2013)

Derde herziening van de evidence-based richtlijn osteoporose: naast adequate ondersteuning van zorgverleners en (risico)patiënten bij diagnostiek en behandeling:Minder overbodige screening en diagnostiek bij patiënten met (verdenking op) osteoporose.optimale diagnostiek en behandeling van patiënten van 50 jaar en ouder met botbreuken en patiënten van 60 jaar en ouder met...

Bekijk dit project

Ontwikkeling, toepassing en evaluatie van innovatieve elementen binnen multidisciplinaire richtlijnontwikkeling. Toegepast bij de richtlijn voor hartfalen

Afgerond (december 2006 - juni 2008)

In de pilot staat het ontwikkelen van innovatieve elementen binnen de multidisciplinaire richtlijn hartfalen centraal. Geslaagde innovaties zijn onder meer: Internationalisering. De medisch-inhoudelijke richtlijn en de website voor patiëntenvoorlichting zijn afgeleid van Europese versies. Een parallel ketenzorg/samenwerkingsafsprakentraject. Met een set raam-aanbevelingen over de zorgketen en de...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn CANS, toegespitst op de diagnostiek en behandeling, en gericht op functies, activiteiten en participatie.

Afgerond (december 2008 - augustus 2012)

Het KNGF heeft het initiatief genomen om samen met tien andere beroepsorganisaties en de RSI-patiëntenvereniging en met ondersteuning door de Hogeschool Rotterdam (het Kenniscentrum ZorgInnovatie), het CBO, het UMCN (IQ Healthcare) en het VUMC (Gezondheidseconomie- en Doelmatigheidsonderzoek) een multidisciplinaire richtlijn voor aspecifieke arm, nek en/of schouderklachten (CANS) te ontwikkelen....

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn (3-B)voor reumatoïde artritis

Afgerond (september 2013 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn (3-B)voor reumatoïde artritis

Afgerond (december 2007 - juli 2013)

Ongeveer 10 op de 1000 Nederlanders lijden aan gewrichtsontstekingen. Reumatoïde arthritis verergert in de loop van de tijd. Dat veroorzaakt zoveel lichamelijke en geestelijke problemen, dat de patiënt vaak invalide wordt. Daarom duurt de behandeling lang, en zijn er veel verschillende beroepsgroepen bij betrokken.Die beroepsgroepen werken al goed samen. Ook andere organisaties, waaronder de ...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een multidisciplinaire ketenzorgrichtlijn 'Diagnostiek en behandeling van a-specifieke lage rugklachten

Afgerond (mei 2007 - augustus 2010)

In dit project is de multidisciplinaire richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ontwikkeld. Deze geeft inhoudelijkeaanbevelingen voor de praktijk voor diagnostiek en behandeling bij aspecifieke lage rugklachten. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Evenals op meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen. De richtlijn is uitgewerkt aan de hand...

Bekijk dit project

Polyfarmacie bij ouderen: naar een beter medicatiebeleid

Afgerond (oktober 2009 - augustus 2012)

Resultaten In een samenwerking tussen huisartsen, specialisten en apothekers is de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ ontwikkeld. De richtlijn helpt om bij patiënten van 65 jaar en ouder de juiste keuzes te maken bij medicijngebruik en voorkomt daarmee ongewenst medicijngebruik. Bij medicatiebeoordeling kijken arts, apotheker en patiënt samen of de middelen wel nodig zijn, of ze geschikt voor...

Bekijk dit project

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en arbeidsparticipatie

Afgerond (november 2009 - juni 2013)

De ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor beoordelen, behandelen en begeleiden (3B) In Nederland wordt jaarlijks bij 20.000 individuen uit de beroepsbevolking de diagnose Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH) gesteld. Hiervan keert maar 40% binnen 2 jaar terug naar werk. Dit is de aanleiding voor de ontwikkeling van de richtlijn “NAH en Arbeidsparticipatie”. Hierin staat bevordering...

Bekijk dit project

Naar een effectieve patientenparticipatie bij richtlijnontwikkeling

Afgerond (januari 2009 - juni 2012)

Steeds vaker participeren patiënten actief bij de ontwikkeling van medische richtlijnen. Daar zijn goede redenen voor:Patiënten hebben het recht om mee te praten over richtlijnen over de behandeling van hun ‘eigen’ ziekte.Als patiënten meedenken over de mogelijke behandelingen zullen ze die ook trouwer volgen.Patiënten hebben ervaringskennis over hun ziekte, en over de gevolgen daarvan voor hun...

Bekijk dit project

Multipele Sclerose

Afgerond (september 2008 - juni 2013)

Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centraal zenuwstelsel. De ziekte veroorzaakt toenemende lichamelijke beperkingen, maar ook problemen op cognitief gebied. MS kan zich op verschillende manieren ontwikkelen, en leidt vaak tot invaliditeit. De aandoening openbaart zich vaak op jonge leeftijd. Ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt MS.In de praktijk is het vaak onduidelijk hoe...

Bekijk dit project

Multidisciplinary recommendations and patient weblog for resumption of work activities after gynaecological surgery.A modified delphi study, focus group discussions and pilot study.

Afgerond (februari 2009 - juni 2013)

Het herstel en hervatten van (werk)activiteiten na een operatie verloopt niet altijd als verwacht. Nederlands onderzoek heeft laten zien dat veel gynaecologen en huisartsen weinig aandacht besteden aan de effecten van de operatie op de kwaliteit van herstel of het hervatten van (werk)activiteiten. Tevens worden er door de verschillende beroepsgroepen soms tegenstrijdige adviezen gegeven en weten...

Bekijk dit project

multidisciplinaire verbreding van de hartrevalidatie-richtlijn:cardiopsychiatrische,sociale-enarbeidsparticipatie aspecten

Afgerond (november 2009 - augustus 2012)

Hartrevalidatie wordt aangeboden aan patiënten met een hartprobleem. Driekwart van de hartpatiënten is bang of snel geïrriteerd. Dat zijn tekenen van angst en depressie. Daardoor houden ze het niet goed vol om gezond te leven. Ook worden de hartklachten erger en overlijden ze sneller. Eenzaamheid versterkt dit allemaal. Werknemers willen van het ziekenhuis meer hulp bij werkhervatting.  De...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling en integraal kwaliteitsbeleid

Afgerond (januari 2006 - maart 2008)

ZonMw heeft in 2005 de Orde van Medisch Specialisten en het CBO in de gelegenheid gesteld 54 lopende richtlijnen en 10 nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Richtlijnen dienen tot ondersteuning van professionals. Daarmee kunnen ze zorg zoveel mogelijk eenvormig leveren. De ontwikkeling van richtlijnen is onderdeel van het medisch specialistische kwaliteitsbeleid.  Interne indicatoren versterken de...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijnen verloskunde

Afgerond (april 2009 - april 2012)

De herziening van de Verloskundige indicatielijst (VIL)In Nederland is de verloskundige zorg zo georganiseerd dat vrouwen voor hun zwangerschap begeleid worden door de verloskundige, de verloskundig actieve huisarts of door de gynaecoloog. Om te bepalen welke vrouwen bij de verloskundige (of verloskundig actieve huisarts) gecontroleerd kunnen worden en welke vrouwen specialistische zorg van de...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijn voor vrouwen met urine incontinentie

Afgerond (juni 2009 - oktober 2011)

Urine incontinentie is een veelvoorkomend probleem bij volwassen vrouwen. Het beïnvloed het dagelijks leven en kan ook op het werk een probleem zijn en aanleiding geven tot ziekteverzuim. Belangrijk hierbij is dat de bedrijfsarts dit weet te herkennen. Een bijzondere groep zijn de ouderen. Zij hebben naast incontinentie vaak meerdere medische klachten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk,...

Bekijk dit project

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Aangezichtspijn

Afgerond (december 2007 - juli 2018)

Aangezichtspijn is een verzamelterm; veel aandoeningen vallen onder pijn in het aangezicht.De diagnose wordt vaak pas na een (te) lange periode gesteld. Hierbij kunnen veel verschillende artsen en tandartsen betrokken zijn. De ziektelast wordt als zeer intens ervaren en het arbeidsverzuim is hoog. Voor het opstellen van deze richtlijn is een werkgroep samengesteld uit ervaringsdeskundigen en...

Bekijk dit project

Werken met een ernstige psychiatrische aandoening: naar een multidisciplinaire richtlijn

Afgerond (oktober 2009 - juni 2013)

Ongeveer 300.000 Nederlanders hebben een ernstige psychische stoornis. Ook zij willen meestal graag betaald werk. Dat vinden ze maar moeizaam. Op dit moment heeft ongeveer 12% van hen een baan. Het is belangrijk, dit percentage te verhogen. Daarmee worden de talenten van deze groep beter benut, en het is goed voor hun welzijn.Belangrijke knelpunten zijn:Er is nog te weinig bekend over de barrières...

Bekijk dit project

Vip

Afgerond (september 2010 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Update multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie

Afgerond (september 2008 - december 2010)

Dit project betreft een herziening van de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie uit 2005. In 2 doorbraakprojecten zijn ervaringen opgedaan met het invoeren daarvan. Daaruit bleek dat een update gewenst is. Met een betere balans tussen wetenschap en praktijk. Gebaseerd op de nieuwe wetenschappelijke inzichten. En met toevoeging van de conclusies van nieuwe interventies.  De herziene richtlijn...

Bekijk dit project

Samenwerkingsrichtlijn Lijkschouw

Afgerond (maart 2014 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samenwerkingsrichtlijn Lijkschouw

Afgerond (april 2009 - mei 2016)

De richtlijn Lijkschouw geeft aanwijzingen voor het handelen van artsen als er iemand overleden is. Het gaat met name om de aard van het overlijden. De richtlijn moet de kwaliteit van de lijkschouw op een hoger plan brengen. Behandelend artsen lijken soms ten onrechte verklaringen van (natuurlijk) overlijden af te geven. De richtlijn geeft aan welke artsen de lijkschouw mogen verrichten. Het...

Bekijk dit project

Richtlijn ‘Nacontrole bij kanker’ en een ‘Standaard nazorgplan voor patiënten

Afgerond (december 2007 - oktober 2009)

De Gezondheidsraad stelde vast dat de toename van het aantal gevallen van kanker een andere vorm van nacontrole en nazorg behoeft en adviseert tumorspecifieke nacontroleprogramma‘s op te zetten, gekoppeld aan een persoonlijk nazorgplan voor iedere patiënt.De VIKC heeft nu een praktisch advies in de richtlijn ‘Herstel na kanker’. Hierbij zijn niet alleen wetenschappelijk onderzoek maar ook...

Bekijk dit project

Richtlijn Peroperatief Traject

Afgerond (december 2008 - november 2011)

De richtlijn Peroperatief Traject maakt deel uit van een drietal richtlijnen die betrekking hebben op de organisatie van het traject rondom een operatie. Het gaat om alle patiënten die in Nederland geopereerd worden, behalve wanneer vanwege het spoedeisende karakter van de ingreep het volgen van de richtlijn niet verantwoord is. Veiligheid staat voorop in de richtlijn. De belangrijkste...

Bekijk dit project

Richtlijn Mammareconstructie

Afgerond (oktober 2011 - juli 2018)

Noodzaak richtlijnDe behandeling van borstkanker is complex en er zijn steeds meer disciplines bij betrokken. Dit geldt ook voor de beslissingen rondom het uitvoeren van borstreconstructies. Omdat hiervoor nog geen richtlijn is, ontstond de behoefte aan duidelijke kwaliteitseisen voor centra en plastisch chirurgen die zich bezighouden met borstreconstructies. Doel richtlijnHet doel van de...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijn Prikkelbare Darm Syndroom (PDS)

Afgerond (september 2008 - oktober 2011)

In de multidisciplinaire richtlijn Prikkelbaredarmsyndroom 2010 staan aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met PDS. Ook een aantal sociaal-economische aspecten van PDS komt aan bod in de richtlijn. De belangrijkste conclusies zijn:PDS leidt tot een verminderde kwaliteit van leven. De kosten van ziekte van PDS kunnen aanzienlijk zijn. Personen met PDS verzuimen...

Bekijk dit project

Richtlijn beleid bij immatuur geboren kinderen in Nederland.

Afgerond (november 2010 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Richtlijn beleid bij immatuur geboren kinderen in Nederland

Afgerond (januari 2009 - mei 2010)

Het beleid rond intensive care behandeling van ernstig te vroeg geboren kinderen lijkt in Nederland te verschillen met andere westerse landen. Daarnaast bestaat er in ons land variatie in lokaal beleid. Daarom is besloten tot het opstellen van een richtlijn voor klinisch handelen. Deze richtlijn betreft alle zwangere vrouwen met een dreigende spontane extreme vroeggeboorte vanaf een...

Bekijk dit project

Richtlijn 'Oncologische Revalidatie

Afgerond (oktober 2008 - juni 2013)

In Nederland zullen in 2015 zo’n 692.000 mensen leven met kanker, en/ of met de gevolgen daarvan. De belangrijkste (rest)klacht bij kanker is vermoeidheid. 60 tot 96% van de patiënten met kanker rapporteert tijdens of na de behandeling vermoeidheidsklachten. Jaren na afloop van de behandeling heeft 30% van de ex-patiënten nog steeds last van vermoeidheid. Door die klachten functioneren de...

Bekijk dit project

Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van baby's die excessief huilen

Afgerond (augustus 2011 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van baby's die excessief huilen

Afgerond (september 2008 - juni 2013)

Excessief huilen is een ernstig en omvangrijk probleem. 10 tot 15% van de baby’s huilt overmatig. Hiervan wordt 22% gezien door de consultatiebureauarts, die onderdeel uitmaakt van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 5% wordt gezien door de huisarts, 2% door de kinderarts en 6% door andere hulpverleners. Overmatig huilen is onaangenaam voor ouders en kind. En er zijn risico’s en hoge kosten aan...

Bekijk dit project

Preventie en behandeling van twee huidaandoeningen: decubitus en smetten

Afgerond (september 2008 - juni 2013)

Dit project betreft de herziening van de richtlijnen Decubitus (CBO, 2002) en Smetten (LEVV, 2004). In beide richtlijnen is aandacht voor samenwerkingsafspraken en voorwaarden voor goede implementatie.Richtlijn DecubitusDecubitus komt nog veel voor. De prevalentie varieert van 3,4 % tot 14,9 % per setting (LPZ ,2010). Decubitus is een prestatie-indicator en daarmee een graadmeter voor de kwaliteit...

Bekijk dit project

Preoperatief onderzoek

Afgerond (december 2007 - april 2010)

De richtlijn Het Preoperatieve Traject geeft kaders voor de informatie-uitwisseling en samenwerking  voorafgaand aan de operatie. Het bijzondere aan deze richtlijn is de focus op het proces. Tot nu toe beperkten veel  richtlijnen zich tot medisch-inhoudelijke zaken. TrajectIn de richtlijn is het preoperatieve traject verdeeld in vier onderdelen:spreekuur operateurpreoperatieve screening en...

Bekijk dit project

Praktijkproef BPR (blauwdruk Participeren in Richtlijnen)

Afgerond (april 2009 - december 2009)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diabetes en Arbeid; een multidisciplinaire richtlijnmodule

Afgerond (oktober 2009 - april 2012)

In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. Hiervan zijn meer dan 250.000 mensen tussen de 18 en 65 jaar waarvan de meesten een baan hebben. De verwachting is dat de komende jaren het aantal werkenden met diabetes toe zal nemen. Echter veel mensen met diabetes hebben moeite hun baan te behouden of een passende nieuwe baan te vinden. Ook is het voor...

Bekijk dit project

Gebruik van beslissingsanalyse en patiëntenvoorkeuren bij ontwikkeling en toepassing van richtlijnen geïllustreerd aan de hand van de richtlijn niet-scrotale testis

Afgerond (juni 2009 - mei 2012)

De niet-scrotale testis (NST) is een testis die niet in een stabiele ligging onderin het scrotum (de balzak) is te brengen. Dit wordt ook wel niet-ingedaalde testis genoemd en betreft 1,2% van de 1-maand oude voldragen jongens in de algemene populatie. Bij bepaalde vormen van een NST bestaat een hogere kans op testistumoren, vooral de bilaterale (dubbelzijdige) vorm met een verminderde...

Bekijk dit project

Follow-up van overlevenden van kinderkanker

Afgerond (december 2007 - maart 2010)

Overlevenden van kinderkanker zijn een groep bij wie de impact van ziektelast op het dagelijks functioneren nog steeds wordt onderschat. In verschillende kinderoncologische centra zijn initiatieven ontwikkeld om de zorg voor deze nieuwe groep (ex-)patiënten te optimaliseren. Op speciaal daarvoor in het leven geroepen poliklinieken kunnen zowel kinderen als volwassen overlevenden van kinderkanker...

Bekijk dit project

Facilitating patient involvement in decision making based on clinical practice guidelines. How to integrate individual patient preferences in clinical practice guidelines?

Afgerond (april 2009 - juli 2011)

Patiënten spelen zelden een actieve rol bij het bepalen van de behandeling. Toch zijn er goede redenen om patiënten meer te betrekken bij medische keuzes. En dat zijn niet alleen ethische redenen. Zo houden patiënten zich mogelijk trouwer aan de behandeling, als ze die konden meebepalen. Situaties waarin de inbreng van de patiënt wenselijk is, zijn bijvoorbeeld:er bestaan meerdere, gelijkwaardige...

Bekijk dit project

Evidence-based richtlijn voor de multidisciplinaire begeleiding bij borstvoeding (de sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK).

Afgerond (september 2008 - november 2011)

Borstvoeding heeft belangrijke gezondheidsvoordelen voor moeder en kind. Veel verschillende zorgaanbieders begeleiden en ondersteunen dit. Het starten met borstvoeding is bij geboorte in het ziekenhuis, omringd door meerdere zorgaanbieders, minder succesvol dan bij geboorte thuis. Iets meer dan de helft van de moeders had liever langer zelf willen voeden; tweederde van hen is hier teleurgesteld...

Bekijk dit project

Ethiek-in-Richtlijnen bij Arbeid en Gezondheid: Waarborg voor goede afstemming en morele kwaliteit

Afgerond (januari 2009 - oktober 2011)

Het Ontwikkelproject Ethiek-in-Richtlijnen bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) beoogt de  waarborging van de morele kwaliteit van behandeladviezen, beoordeling en begeleiding op het terrein van arbeid en gezondheid. De ervaring is dat curatieve behandelaars: huisartsen, psychiaters en psychologen, het niet altijd eens zijn met bedrijfsartsen en verzekeringsartsen over het te volgen beleid. Dit staat...

Bekijk dit project

Eindevaluatie Kennisbeleid Kwaliteit Curatieve Zorg

Afgerond (augustus 2009 - juli 2013)

Research voor Beleid evalueert het programma KKCZ. De evaluatie levert inzicht in de be-haalde resultaten van de projecten en het programma. We kijken naar resultaten op de speerpunten versnelling, verbreding en vernieuwing. Ook brengen in kaart hoe het pro-gramma is verlopen. Tenslotte inventariseren we de meningen en ervaringen van het veld met het programma.Op programmaniveau houden we...

Bekijk dit project

Een update van de leidraad voor de evidence-based begeleiding (van ouders van) kinderen met het Syndroom van Down (DS), werkgroep DS, sectie Erfelijke Aangeboren Aandoeningen (EAA) van de NVK

Afgerond (september 2008 - april 2012)

Kinderen met het Down Syndroom hebben een verstandelijke handicap en een vertraagde algemene ontwikkeling. Daarnaast hebben ze bijkomende aandoeningen. Ze hebben specifieke ondersteuning en begeleiding nodig.Voor de begeleiding van kinderen en hun ouders is in 1998 een leidraad ontwikkeld. In dit project is deze leidraad vernieuwd. Belangrijke aspecten daarbij zijn: tijdige opsporing en...

Bekijk dit project

Een multidisiplinaire richtlijn voor arbeidsgerelateerde problematiek bij mensen met HIV.

Afgerond (december 2009 - juni 2013)

Het aantal mensen met HIV in Nederland stijgt nog steeds. Dankzij de combinatietherapie (HAART) is de levensverwachting voor mensen met HIV sterk toegenomen. Dit betekent onder andere dat mensen met HIV langer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met HIV regelmatig tegen problemen aan lopen bij het uitvoeren van hun werk of bij het vinden van een nieuwe baan....

Bekijk dit project

Handboek richtlijnontwikkeling in Nederland

Afgerond (juni 2010 - juli 2018)

De laatste vijftien jaar is er veel geïnvesteerd in richtlijnontwikkeling. Vele partijen in de gezondheidszorg houden zich hiermee bezig. De samenwerking en afstemming laat echter te wensen over. Ook zijn er grote verschillen in kwaliteit en vormgeving van de richtlijnen. En sommige richtlijnen worden maar nauwelijks gebruikt in de praktijk.  Deze problemen worden aangepakt in het HARING-project. ...

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een multidisciplinaire netwerkrichtlijn 'Subfertiliteit

Afgerond (december 2007 - juli 2010)

Het gebruik van de nieuwe landelijke netwerkrichtlijn subfertiliteit leidt tot een betere patiëntenzorg. De verschillen in inzicht van verschillende professionals zijn verkleind. Naast de netwerkrichtlijn werden vier deelrichtlijnen ontwikkeld: standaard subfertiliteit, mannelijke subfertiliteit, onverklaarde subfertiliteit en semenanalyse (sperma-analyse). Bij het opstellen van de richtlijn was...

Bekijk dit project

De ontwikkeling van een multidisciplinaire ketenzorgrichtlijn ‘diagnostiek en behandeling van enkelletsel

Afgerond (december 2007 - augustus 2010)

In dit project is de multidisciplinaire richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel ontwikkeld. Deze geeft inhoudelijke aanbevelingen voor de praktijk. De richtlijn is expliciet bedoeld als ondersteuningsinstrument voor zorgverleners bij het nemen van beslissingen.De richtlijn berust op wetenschappelijk onderzoek. En op aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch handelen....

Bekijk dit project

De ontwikkeling en implementatie van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het Guillain-Barré Syndroom. Patiënten sturen mee in zorg

Afgerond (december 2007 - juni 2010)

Het Guillain-Barré Syndroom (GBS) is een zeldzame ziekte met een zware ziektelast. De zorg aan deze patiënten is complex en multidisciplinair. De Richtlijn GBS is bedoeld voor de betrokken disciplines bij de behandeling en begeleiding van mensen met GBS. Deze is ontwikkeld onder coördinatie van de patiëntenvereniging VSN (Vereniging Spierziekten Nederland). Samen met het CBO en 15 branche- en...

Bekijk dit project

De multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom. De patiënt als informatiedrager: Op weg naar herstel

Afgerond (augustus 2011 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De meerwaarde van certificatie, toegepast bij Ketenzorg patiënt met nierfunctiestoornissen

Afgerond (augustus 2007 - april 2013)

In dit project wordt onderzocht of certificering van ketenzorg(processen) de zorg verbetert en doelmatiger maakt en hoe verantwoording aan de hand van indicatoren het beste kan plaatsvinden. De eventuele voordelen van certificering worden hierbij afgewogen tegen mogelijke neveneffecten zoals hogere kosten en administratieve lastendruk.Ziektespecifieke (i.e. met betrekking tot de ketenzorg rondom...

Bekijk dit project

De aansluiting tussen landelijke multidisciplinaire richtlijnen en regionale multidisciplinaire werkafspraken

Afgerond (januari 2009 - februari 2011)

RTA’s zijn een manier om landelijke richtlijnen te vertalen in regionalesamenwerkingsprocessen van huisartsen en specialisten. Medisch Coördinerende Centra (MCC’s) stellen RTA’s op. Het onderzoek richt zich op de samenhang tussen landelijke richtlijnen en RTA’s betreffende samenwerking huisarts en specialist. Doel en vraagstelling van het onderzoek: Hoe komen RTA’s tot stand?Welke rol spelen...

Bekijk dit project

Continue patiëntenparticipatie binnen levende richtlijnen

Afgerond (juli 2009 - oktober 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bouwen & Borgen Arbeid en functioneren in richtlijnen

Afgerond (november 2007 - februari 2011)

Het betrekken van de aspecten 'arbeid' en 'functioneren' in de curatieve behandeling is geen gemeengoed. Er is gekeken naar een manier om dat te bevorderen. Dat kan door de richtlijnen uit de curatieve sector te voorzien van aanbevelingen aangaande arbeid en functioneren van mensen. In een eerder project is de Blauwdruk Participeren in Richtlijnen (BPR) opgesteld. Deze geeft aan richtlijnmakers...

Bekijk dit project

Implementatie van multidisciplinaire richtlijnen in complexe en onvoorspelbare zorg.

Afgerond (december 2008 - oktober 2011)

Bij het leveren van zorg zijn steeds vaker meerdere disciplines betrokken. Multidisciplinaire richtlijnen combineren de beschikbare, wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen voor zorgverlening aan een doelgroep. Het daadwerkelijke gebruik van deze richtlijnen in de praktijk valt soms tegen.Bij 28 ambulante teams werd onderzocht welke factoren bijdragen aan adoptie van zo’n richtlijn, in casu de...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijn Beoordeling en Behandeling van Patienten met Suicidaal Gedrag

Afgerond (september 2008 - juli 2018)

Jaarlijks proberen zo’n 94.000 Nederlanders suïcide te plegen. Ongeveer 1.500 mensen plegen daadwerkelijk zelfmoord, meer dan het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Suïcidaliteit, suïcidepogingen en suïcide vormen een groot gezondheidsprobleem. Toch bestaat er geen duidelijkheid over de beoordeling en behandeling van suïcidaal gedrag. En slechts een minderheid van de ziekenhuizen heeft een...

Bekijk dit project

Mensen met migraine....aan het werk!

Afgerond (december 2009 - juli 2018)

Mensen met migraine ervaren vaak problemen op hun werkplek. Door een migraineaanval vallen zij onverwachts uit of functioneren ze beduidend minder. Migraine wordt vaak niet als een ziekte, die in aanvallen optreedt, herkend. Veel mensen, waaronder ook veel migrainepatiënten, denken dat er weinig tegen een migraineaanval te doen valt. Toch kan de ziektelast verminderd worden door een gerichte keuze...

Bekijk dit project

Lyme-borreliose

Afgerond (december 2007 - juli 2013)

De richtlijn lyme gepubliceerd in 2004 bleek niet altijd goed aan te sluiten op de klinische praktijk en vanuit patiënten bestond veel kritiek op de wijze waarop er werd omgegaan met de onzekerheden en verschillen van inzicht die er ten aanzien van de diagnostiek en behandeling bestaan. In de herziene richtlijn wordt voor zover mogelijk getracht aan bovengenoemde bezwaren en kritiek tegemoet te...

Bekijk dit project

Levende Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)

Afgerond (december 2007 - juni 2013)

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) betreft de diagnostiek en behandeling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In 2006 is een multidisciplinaire richtlijn verschenen. Deze richtlijn en de daarvan afgeleide NHG-Standaard CVRM zijn in dit project geactualiseerd. Een grondige vernieuwing was noodzakelijk. Sinds de publicatie...

Bekijk dit project

Landelijk Implementatieplan Diagnostiek en Behandeling Suicidaal Gedrag

Afgerond (januari 2014 - januari 2016)

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex maatschappelijk probleem. Zorgprofessionals hebben in hun dagelijks werk regelmatig te maken met suïcidaal gedrag. Dit implementatieproject draagt eraan bij dat zorgprofessionals zorg bieden overeenkomstig de Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. De implementatieactiviteiten bestonden uit: - het verspreiden van...

Bekijk dit project

Innovatie en snelle ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson binnen een breed samenwerkingsverband

Afgerond (december 2006 - juli 2008)

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij veel verschillende disciplines zijn betrokken. Er was veel behoefte aan een multidisciplinaire richtlijn, als overkoepelende paraplu voor de reeds bestaande monodisciplinaire richtlijnen. Het doel van het project was om op innovatieve wijze een brede multidisciplinaire richtlijn voor de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Bij de...

Bekijk dit project

Implementatietraject Richtlijn Lijkschouw voor behandelend artsen

Afgerond (augustus 2011 - augustus 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie- en evaluatieproject Polyfarmacie bij ouderen

Afgerond (december 2012 - juli 2018)

In de pilot werd de multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' gevolgd. Vooral omdat bij alle patiënten verbeterpunten werden gevonden, zijn de huisartsen en apothekers erg over medicatieboordelingen te spreken. Het verbetert ook de samenwerking, vinden ze. De deelnemers liepen echter ook tegen een aantal praktische problemen aan. Zo is het selecteren van patiënten die in aanmerking...

Bekijk dit project

Bloedtransfusiebeleid

Afgerond (december 2007 - juni 2013)

Deze herziening van de richtlijn bloedtransfusie is een update van de multidisciplinaire richtlijn bloedtransfusiebeleid uit 2004, waarbij nieuwe onderzoeksgegevens en ontwikkelingen in het maatschappelijk debat op relevantie zijn beoordeeld en in de richtlijn verwerkt. Het doel van de aanbevelingen in deze richtlijn is het stimuleren van een meer uniform klinisch denken en handelen op het gebied...

Bekijk dit project

Implementatie Richtlijn Oncologische revalidatie

Afgerond (augustus 2011 - juni 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie Richtlijn Follow-up na Kinderkanker

Afgerond (februari 2013 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie en evaluatie richtlijn niercelcarcinoom

Afgerond (maart 2012 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie basisrichtlijn Herstel na kanker

Afgerond (augustus 2011 - juni 2013)

Begin 2011 kwam de IKNL-richtlijn ‘Herstel na kanker’ uit (ZonMw-project 150020012). Een van de adviezen van deze richtlijn is om na het einde van de kankerbehandeling voor elke patiënt de nazorg en voorlichting te bundelen in een nazorgplan. Dit nazorgplan past bij de restklachten en behoeften van de patiënt en komt ter beschikking van de patiënt, professionals in het ziekenhuis, de huisarts etc....

Bekijk dit project

Hoe wordt het thema arbeidsparticipatie verwerkt in kkcz-richtlijnen?

Afgerond (april 2012 - juli 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Het graderen van aanbevelingen in richtlijnen

Afgerond (december 2008 - oktober 2011)

Aanbevelingen in richtlijnen worden gebaseerd op het wetenschappelijk bewijs (conclusies) en de zogenaamde ‘overige overwegingen’. Het wetenschappelijke bewijs is vaak helder, op basis van de literatuur kan er gekozen worden voor een bepaalde diagnostiek of behandeling. Echter dit kan bijvoorbeeld erg duur of zeer ingrijpend zijn (overige overwegingen). Welke overwegingen en hoe zwaar deze overige...

Bekijk dit project

Herziening en doorontwikkeling van de Multidisciplinaire Richtlijnen Angststoornissen en Depressie

Afgerond (december 2006 - juni 2008)

Doel is het herzien en levend houden van de multidisciplinaire richtlijnen depressie en angststoornissen. Actualisering van richtlijnen vond plaats in een digitale projectomgeving. Dit was voor de experts een beschermde werkomgeving. Het resultaat zijn herziene multidisciplinaire richtlijnen voor angststoornissen en depressie. Herzieningen van gedeelten van de multidisciplinaire richtlijnen kwam...

Bekijk dit project

Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen

Afgerond (december 2008 - juni 2013)

Chronische pijn komt vaak voor bij kwetsbare ouderen die thuis wonen of verblijven in zorginstellingen. Pijn bij kwetsbare ouderen leidt regelmatig tot een verminderde kwaliteit van leven door bijvoorbeeld verminderde zelfredzaamheid, angst en sociale isolatie. Uit onderzoek blijkt dat pijn bij kwetsbare ouderen onvoldoende herkend en behandeld wordt. Met deze richtlijn willen we de herkenning en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website