Projecten

VIMP Taming Uncertainty

Afgerond (juni 2017 - november 2020)

Samenvatting na afronding We gebruiken wetenschappelijk onderzoek om betere besluiten te nemen over onze gezondheidszorg. Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons echter vaak dat we veel niet zeker weten. Deze onzekerheid vormt een risico, omdat we daardoor de kans lopen niet de optimale besluiten te nemen. Maar risico’s goed kwantificeren, uitleggen en managen is moeilijk, en daarom gebeurt het...

Bekijk dit project

VIMP to support implementation of AdViSHE, an instrument for Assessment of the Validation Status of Health Economic decision models (ZonMw-project 152002050)

Afgerond (oktober 2016 - februari 2019)

Voor nieuwe medische behandelingen geeft een kosten-effectiviteitsanalyse inzicht in de verhouding tussen extra kosten en gezondheidswinst. Vaak worden hierbij simulatiemodellen gebruikt om de lange-termijneffecten te schatten (HE modellen). Dit project had als doel de (inter-)nationale bekendheid en het gebruik te vergroten van een instrument voor modelvalidatie: AdViSHE. Hiermee kunnen...

Bekijk dit project

Quality of life in expensive drugs: deriving preferences in absence of generic health state valuations

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Medicijnen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten. In Nederland mogen medicijnen die een hele grote winst in kwaliteit van leven bewerkstelligen duurder zijn dan medicijnen die dat niet doen. Soms is er in onderzoek echter helemaal geen informatie vergaard over de kwaliteit van leven van patiënten. Dan het moeilijk om vast te stellen of een...

Bekijk dit project

Verdiepingsmodule Kwaliteit van Leven voor de Herziening Kosteneffectiviteitsrichtlijnen van Zorginstituut Nederland

Afgerond (maart 2015 - december 2017)

Dit project beschrijft hoe het best ‘kwaliteit van leven’ gemeten kan worden wanneer kwaliteitvan leven een onderdeel is van een economische evaluatie van gezondheidszorg, zoals medicatie en operaties. Er worden met name adviezen geformuleerd over de keuze van de vragenlijst wanneer in die economische evaluatie Quality Adjusted Life Years (QALYs) worden betrokken.Zie ook:...

Bekijk dit project

Meetbaar maken van patiëntgerapporteerde ervaringen met dure geneesmiddelen

Afgerond (november 2014 - november 2017)

Samenvatting na afronding De effectiviteit van geneesmiddelen voor kleine groepen patiënten (‘weesgeneesmiddelen’) is somsonzeker door gebrek aan betrouwbare onderzoeksgegevens. Ook de kosteneffectiviteit van deze,veelal dure, geneesmiddelen is vaak moeilijk te bepalen. Ervaringen van patiënten, zoals de impactvan de werking, bijwerkingen en het gebruikersgemak op het dagelijks leven,...

Bekijk dit project

VIMP Handleiding DBC Registratie voor kostenonderzoek

Afgerond (oktober 2016 - februari 2018)

In Nederland zijn Diagnose behandelingscombinaties (DBC's) geïntroduceerd voor de registratie en vergoeding van behandelingen door medisch specialisten en ziekenhuizen. De DBC-registratie kan als databron dienen voor economische evaluaties indien specifieke patiëntpopulaties kunnen worden geïdentificeerd. De handleiding beschrijft een gedetailleerd stappenplan voor het vaststellen van...

Bekijk dit project

Verspreiding en implementatie van N-of-1 trials in de dagelijkse neurologische praktijk

Afgerond (juli 2018 - juni 2021)

Samenvatting na afronding N=1 trials zijn medicijnstudies waarbij één patiënt meerdere keren zowel het geneesmiddel als een placebo krijgt. Door meerdere N=1 trials te analyseren kun je gelijktijdig aantonen hoe goed een geneesmiddel werkt voor één patiënt en een groep patiënten. Iets wat met name bij zeldzame ziekten van belang is. Met deze VIMP (Verspreidings -en implementatie impuls) zijn de...

Bekijk dit project

Ruim 10 jaar ervaring met enzymtherapie voor de ziekte van fabry in nederland: implementatie van kennis ten behoeve van richtlijnontwikkeling en evaluatie van weesgeneesmiddelen

Afgerond (maart 2014 - maart 2015)

De ziekte van Fabry is een zeldzame stofwisselingsziekte waarvoor sinds 2002 enzymtherapie op de markt is. De symptomen en klachten van deze ziekte wisselen van patiënt tot patiënt. Eerder onderzoek toonde aan dat de effectiviteit van enzymtherapie ook sterk varieert tussen patiënten. Met dit verspreidings- en implementatieproject is een onafhankelijke, internationale richtlijn voor het starten en...

Bekijk dit project

Review van overige vast tumoren

Afgerond (september 2010 - december 2013)

De meest voorkomende vorm van blaaskanker (BC) is geklassificeerd als urotheliaal BC. Roken is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van BC. De 5-jaarsoverleving is in Nederland ongeveer 74% met niet-invasieve BC en 52% met invasieve BC. Blaaskanker is de zevende meest voorkomende type kanker en is de oorzaak van 3% van de door kanker veroorzaakt overlijden. In 2008 werden...

Bekijk dit project

Review plaatsbepaling immunoglobulines op beleidsregel dure geneesmiddelen

Afgerond (oktober 2010 - december 2013)

Immuunglobulines, ook wel antistoffen genoemd, spelen een belangrijke rol in de afweer tegen bijvoorbeeld bacteriën, en reguleren het afweersysteem. Behandeling met immuunglobulines wordt ten eerste gebruikt bij patiënten die onvoldoende immuunglobulines aanmaken en daardoor verhoogd risico lopen op infecties. Ten tweede om ontsteking te remmen bij diverse zeldzame immunologische aandoeningen,...

Bekijk dit project

Review of irinotecan, oxaliplatin, docetaxel and bevacizumab for the treatment of colorectal and gastric cancer.

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

Dit onderzoek biedt een overzicht van het wetenschappelijke bewijs voor de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van verschillende typen chemotherapie in de behandeling van maag- en darmkanker. Docetaxel kan gebruikt worden bij uitgezaaid maagkanker maar wetenschappelijk bewijs dat van toepassing is op een Nederlandse populatie is zeldzaam. Er lijkt een positieve invloed te zijn van toevoeging van...

Bekijk dit project

Review of docetaxel, gemcitabine, paclitaxel and vinorelbine for the treatment of non-small cell lung cancer.

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

Dit onderzoek beschrijft de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de geneesmiddelen docetaxel, gemcitabine, paclitaxel en vinorelbine. Effectiviteit is gebaseerd op een recente systematische review aangevuld met recentere studies. Er kon niet geconcludeerd worden of één van de middelen beter was m.b.t. (progressievrije) overleving. Voor de kosteneffectiviteit zijn ook pemetrexed (1ste/2de lijn)...

Bekijk dit project

Review of docetaxel for the treatment of prostate cancer and gemcitabine for the treatment of pancreatic cancer.

Afgerond (oktober 2010 - december 2013)

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. De behandeling van uitgezaaide prostaatkanker bestaat uit hormonale therapie. Als de ziekte niet meer reageert op hormonale therapie wordt deze castratie-refractair prostaatcarcinoom (CRPC) genoemd. De standaard chemotherapie bij symptomatisch CRPC is docetaxel met prednison, waarmee levensverlenging en verbetering van kwaliteit...

Bekijk dit project

Review of bortezomib and other (expensive) drugs for the treatment of multiple myeloma.

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

Folliculair lymfoom (FL) is een subtype van non-hodgkin lymfoom (NHL). De incidentie wordt geschat tussen de 668 en 1003 patiënten. Patiënten met FL worden frequent behandeld met chemotherapie. In dit rapport staat de farmacotherapeutische waarde van rituximab in combinatie met chemotherapie beschreven. De toevoeging van rituximab verbeterde de overleving en response significant en werd relatief...

Bekijk dit project

Review dure geneesmiddelen bij reumatoide artritis

Afgerond (augustus 2010 - december 2013)

psoriatic arthritisArtritis psoriatica (AP) komt voor bij ongeveer  10% van de patiënten met psoriasis. Antireumatica (“DMARDs”) waaronder methotrexaat zijn de hoeksteen van de behandeling van AP. De laatste jaren zijn daar  “biologicals”, waaronder de TNF-blokkers bij gekomen. Het ontstekingseiwit TNF-alfa speelt een cruciale rol bij ontsteking van de huid en de gewrichten bij AP. Dit overzicht...

Bekijk dit project

Real world Efficiency of Trastuzumab in Early Breast Cancer

Afgerond (mei 2010 - mei 2014)

Dit ZonMw project betrof een analyse van de dagelijkse praktijk naar het gebruik, de effectiviteit en doelmatigheid van trastuzumab , een dure HER2–gerichte therapie, bij vroeg-stadium borstkanker. De tumorkenmerken, behandel- en follow-up gegevens werden verzameld van ongeveer 2.700 patiënten met vroeg-stadium borstkanker vastgesteld in de jaren 2005-2007 in Zuidoost Nederland. Bij 476 patiënten...

Bekijk dit project

Real world efficiency of Bevacizumab in Advanced Breast Cancer

Afgerond (juni 2009 - mei 2013)

Om de waarde van het gebruik van bevacizumab, een remmer van bloedvatvorming bij kanker, toegevoegd aan chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide borstkanker te beoordelen in de dagelijkse Nederlandse praktijk werd een observationeel onderzoek uitgevoerd in 8 Nederlandse ziekenhuizen.  Hieruit bleek dat bevacizumab in de dagelijkse praktijk minder vaak werd voorgeschreven dan verwacht en bij een...

Bekijk dit project

Real options to support decision making on reimbursement of expensive new inpatient drugs

Afgerond (september 2010 - september 2012)

De Nederlandse Zorgautoriteit vergoedt 80% van de kosten van veel dure medicijnen die in ziekenhuizen gebruikt worden. Eeen van de voorwaarden voor vergoeding is, dat het medicijn kosteneffectief is.Maar dat is lastig aantoonbaar als een medicijn net op de markt is. Daarom worden de toegelaten medicijnen maximaal vier jaar vergoed. Dan volgt een evaluatie, waarin nieuw onderzoek wordt meegenomen....

Bekijk dit project

Quantifying health status in dementia

Afgerond (februari 2010 - februari 2013)

Dementie is een nog ongeneeslijke ziekte die voor veel mensen een bedreiging vormt voor de kwaliteit van hun laatste levensfase. Echter, er wordt veel onderzoek uitgevoerd naar zowel medische als psychosociale behandelingen om dementie tegen te gaan. Gezondheidsgerelateerde kwaliteit-van-leven is een goede maat om te meten of dergelijke behandelingen betekenisvol zijn. Tot op heden was er voor...

Bekijk dit project

SELDI-TOF analysis to predicted rituximab treatment outcome in rheumatoid arthritis patients.

Afgerond (mei 2010 - november 2012)

Samenvatting na afronding Het medicijn rituximab wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis. Helaas hebben sommige patiënten geen baat bij de behandeling. Resultaten Uit het project kan worden geconcludeerd dat SELDI-TOF analyse voorafgaand aan behandeling met rituximab bij patiënten met reumatoïde artritis niet te gebruiken is als test voor optimalisatie van de...

Bekijk dit project

Productivity costs in cost-effectiveness studies on expensive drugs

Afgerond (juni 2009 - april 2010)

Voor economische evaluaties van nieuwe extreem dure ziekenhuis geneesmiddelen gelden aparte regels. Deze evaluaties moeten gebaseerd zijn op data uit de dagelijkse praktijk en een pragmatische aanpak hebben. Het is de vraag of het meenemen van productiviteitskosten (de kosten van minder goed of niet kunnen werken door ziekte) noodzakelijk is. Deze studie heeft onderzocht of economische evaluaties...

Bekijk dit project

Prioritizing and designing outcomes research: the role of value of information analysis

Afgerond (mei 2009 - mei 2011)

Een Value-of-Information (VOI) analyse combineert de kans dat een verkeerde beslissing genomen wordt met de omvang van het verlies als de verkeerde beslissing genomen wordt. Op die manier kan geschat worden wat een beleidsmaker bereid zou moeten zijn te betalen voor het elimineren van alle onzekerheid door het verzamelen van extra gegevens. Dit soort onderzoek kan van belang zijn voor Nederlandse...

Bekijk dit project

Potential optimalisation of (Expediency) and Effectiveness of TNF-blockers

Afgerond (november 2011 - november 2015)

RA-patiënten (reumatoïde artritis) worden vaak succesvol behandeld met TNF-blokkers. In de POEET-studie is onderzocht of en welke RA-patiënten die al meer dan 1 jaar geheel rustig zijn onder invloed van de antireumatische medicatie eventueel zonder TNF-behandeling kunnen. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en DREAM (Dutch Rheumatoid...

Bekijk dit project

Potential and limitations of a Bayesian approach to the analysis and synthesis of evidence from multiple, heterogeneous sources. An inquiry into its usefulness in supporting policy decisions on drugs.

Afgerond (juni 2009 - december 2011)

Bayesiaanse statistiek maakt het mogelijk om een directe schatting te maken van de kans dat een bepaalde behandeling effectiever of doelmatiger is dan een alternatief. In die zin sluiten de resultaten van een Bayesiaanse analyse veel beter aan bij de informatiebehoeften van beleidsmakers dan de resultaten van gangbare, frequentistische analyses. OnderzoekIn dit project zijn de resultaten van...

Bekijk dit project

Patient preferences for and experiences with chronic medication use: development of two web-based instruments

Afgerond (oktober 2010 - maart 2013)

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van twee vragenlijsten om de voorkeuren en ervaringen van mensen met hun medicatie systematisch te meten: de ‘Experiences with Medication Questionnaire (EMQ) en de ‘Generic Medication Evaluation (GME)’. Met de EMQ kan worden nagegaan tegen welke problemen mensen in hun gebruik van medicijnen aanlopen. Met de GME kan worden onderzocht welke voorkeuren...

Bekijk dit project

Outcomes Beyond the QALY

Afgerond (augustus 2012 - mei 2013)

Om de resultaten van de hoofdstudie verder te verspreiden worden een aantal activiteiten ondernomen. Eén daarvan is de organisatie van een bijeenkomst op 16 november 2012. Verder wordt een wetenschappelijk artikel geschreven.

Bekijk dit project

Optimal design and analysis for clinical trials in orphan diseases

Afgerond (juli 2011 - januari 2013)

Optimale opzet en analyse van klinisch onderzoek in zeldzame ziektenHet doel van dit project was het optimaliseren van klinisch onderzoek bij patiënten met zeldzame ziekten.Verschillende benaderingen zijn bekeken: het zo betrouwbaar mogelijk schatten van het benodigde aantal patiënten;sequentiële analyse van de cumulatieve resultaten van een klinische studie;sequentiële meta-analyse van...

Bekijk dit project

Onderzoekskosten onderzocht. Een kostenstudie naar de kosten van door ZONMW programma's gesubsidieerd onderzoek

Afgerond (januari 2015 - februari 2016)

Meer kennis over de kosten van onderzoek in Nederland is nuttig voor de verschillende ZonMw-commissies en voor ‘value of information’-methodes. ZonMw-commissies moeten voorstellen beoordelen, inclusief het budget. Beoordelen van het budget is lastig zonder goede referentiewaardes.Zogeheten 'value of information'-methodes analyseren de potentiële opbrengst van nieuw onderzoek en wegen die opbrengst...

Bekijk dit project

OFFERTE. In het kader van het Programma Dure Geneesmiddelen voor uitvoering van review betreffende de ziekten van Crohn, Bechterew en artritis psoriatica met de focus op Infliximab (remicade) voor deze indicatie.

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

Anti-TNFalfa medicatie is één van de belangrijkste pijlers geworden in de behandeling van de ziekte van Crohn. In dit review concentreren we ons op infliximab (remicade) en houden we het bewijs wat betreft klinische waarde en effectiviteit en de kosteneffectiviteit tegen het licht. We hebben geconstateerd dat de klinische waarde en effectiviteit van infliximab boven superieur is aan alle niet...

Bekijk dit project

Offerte voor een review over het geburik van Laronidase bij de ziekte Mucopolysaccharidose type

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

MPS I is een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij progressieve schade ontstaat aan de gewrichten, de botten, het hart, de luchtwegen en soms ook de hersenen. Voor kinderen met de ernstigste vorm van MPS I, waarbij de hersenen beschadigd raken, is een stamceltransplantatie de beste behandeling. Voor alle andere kinderen en volwassenen met MPS I bestaat sinds 2003 de mogelijkheid van behandeling...

Bekijk dit project

Obtaining causal effect parameters from large databases using physician’s preference as instrumental variable

Afgerond (januari 2012 - juli 2015)

Voor veel therapieën bestaat geen bewijs in de vorm van gerandomiseerd onderzoek. Er is daarom veel interesse in methoden die middels observationeel onderzoek toch iets over effecten van therapieën kunnen zeggen. Een van dergelijke methoden is de Instrumentele Variabele (IV) analyse. IV-methoden proberen een gerandomiseerde studie na te bootsen door te zoeken naar een variabele die de behandeling...

Bekijk dit project

Trastuzumab en taxanen in de behandeling van gemetastaseerd borstkanker

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

De geneesmiddelen trastuzumab (Herceptin®), paclitaxel en docetaxel (taxanen) worden gebruikt in de behandeling borstkanker en zijn opgenomen in de beleidsregel Dure Geneesmiddelen. Dit review beoordeelt de kosten versus effecten en dagelijkse toepassing van deze middelen. Trastuzumab heeft een toegevoegde waarde in de behandeling van HER2-positieve uitgezaaide borstkanker met een verbeterde...

Bekijk dit project

When is it too expensive?

Afgerond (mei 2011 - mei 2013)

De zorgkosten stijgen steeds maar door, zo lijkt het. Dit komt onder andere door nieuwe, dure medicijnen en andere medische technologie. Er wordt daarom steeds vaker gekeken naar de doelmatigheid van nieuwe middelen (hoeveel ze kosten versus hoeveel gezondheid ze opleveren). Het idee is dat als een middel meer gezondheid oplevert, het ook meer mag kosten. Maar er is wel een grens. Sommige middelen...

Bekijk dit project

When is it too expensive - VIMP

Afgerond (augustus 2014 - juli 2018)

Steeds vaker wordt van zorginterventies uitgerekend hoeveel ze kosten en wat ze opleveren in termen van gezondheid. Sommige interventies zijn namelijk ‘te duur’ voor wat ze opleveren. De vraag is dan uiteraard of dat het geval is. Referentiewaarden of afkapgrenzen voor kosteneffectiviteit zijn hierbij van groot belang.   In Nederland wordt vaak gewerkt met een afkapgrens van maximaal 80.000 euro...

Bekijk dit project

What is best when using drugs in chronic disease? A study that uses best-worst scaling to determine patient preferences for the process of drug use in Parkinson Disease.

Afgerond (januari 2012 - juli 2015)

In deze studie is de methode best-worst scaling (BWS) gebruikt om voorkeuren voor symptomen, bijwerkingen en toedieningsvorm  te meten voor de ziekte van Parkinson. De onderliggende afwegingen kunnen de geneesmiddelenindustrie helpen om nieuwe medicatie aan de wensen van de patiënt te laten voldoen. Ook kan BWS gebruikt worden om de patiënt te helpen bij het kiezen van een behandeling. BWS is in...

Bekijk dit project

Web-based time trade-off incorporating interviewer help: Efficiency with validity

Afgerond (juli 2011 - december 2014)

In economische evaluaties kan de ernst van gezondheidsproblemen worden uitgedrukt met behulp van zogenaamde utiliteiten. De Time Trade-Off (TTO) is een interviewmethode om deze utiliteiten te meten. In de TTO wordt de ernst van problemen gemeten met hoeveel levensjaren iemand bereid is in te leveren om die problemen te voorkomen. Steeds vaker worden TTOs uitgevoerd via internet zonder interviewer,...

Bekijk dit project

VIMP Value of Information

Afgerond (november 2013 - juni 2015)

Gezien de stijgende zorgkosten en het beperkte budget moet er besloten worden welke behandelingen vergoed worden. Deze besluiten gaan vaak gepaard met onzekerheden. ‘Value-of-Information’ (VOI) kwantificeert deze beslisonzekerheid en schat daarmee de waarde van vervolgonderzoek. Doel van dit verspreidings- en implementatieproject was een VOI-hoofdstuk te schrijven voor de nieuwe...

Bekijk dit project

Value judgment of (new) drugs in the Netherlands

Afgerond (januari 2013 - oktober 2015)

De minister van VWS wordt door adviesorganen geadviseerd over het wel of niet opnemen van geneesmiddelen in het verstrekkingenpakket. Deze adviesorganen beoordelen geneesmiddelen onder andere op maatschappelijk criteria. Gebaseerd op een gewogen oordeel van deze criteria wordt beoordeeld of een geneesmiddel een toegevoegde waarde heeft.In deze studie is onderzocht welke criteria zwaarwegend zijn...

Bekijk dit project

Valuation of patient time

Afgerond (november 2010 - september 2013)

Tot op heden worden de kosten, die ontstaan doordat patiënten en hun omgeving tijd moeten besteden om behandeld te worden, vaak niet meegenomen in doelmatigheidsonderzoek. Deze kosten kunnen echter een groot aandeel vormen van de kosten van een interventie. Voor mensen die betaalde banen hebben, zijn er inmiddels diverse manieren om deze zogenaamde patiënttijd (zoals reistijd, wachttijd en...

Bekijk dit project

Updating parameters of decision-analytic cost effectiveness models: a systematic comparison of methods.

Afgerond (maart 2009 - februari 2011)

Na de introductie van een nieuw geneesmiddel vinden er vaak diverse onderzoeken plaats die het middel vergelijken met andere medicijnen. Deze onderzoeken hebben vaak (net) verschillende conclusies. Dit project gaat over het samenbrengen van deze verschillende bronnen van informatie. Dit proces heet meta-analyse of datasynthese. We vergelijken een aantal veel gebruikte methoden van meta-analyse.Een...

Bekijk dit project

Treatment Sequencing in Multiple Myeloma: modeling the disease and evaluating cost-efficacy vs. cost-effectiveness

Afgerond (mei 2012 - mei 2017)

Samenvatting na afronding Patiënten in de dagelijkse praktijk kunnen verschillen van patiënten in klinische studies. Dit project onderzocht de impact van verschillen op de kosteneffectiviteit. De effectiviteit uit klinische studies is vergeleken met de effectiviteit in de dagelijkse praktijk voor multiple myeloom behandelingen die al langer in Nederland gebruikt werden. Voor sommige behandelingen...

Bekijk dit project

Treatment of severe hemophilia: Optimal data-usage for optimal treatment strategies

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2011)

Ernstige hemofilie is een erfelijke ziekte met in Nederland ongeveer 650 patiënten. Deze patiënten hebben bloedingen in hun gewrichten die uiteindelijk leiden tot beschadiging, pijn en invaliditeit. Levenslange behandeling met injecties met stollingsfactoren is nodig. Dit is erg belastend, maar ook erg kostbaar: gemiddeld 129000 Euro per jaar. Omdat het een zeldzame ziekte is met levenslange...

Bekijk dit project

Treatment of Fabry disease with the orphan drugs agalsidase alfa en agalsidase beta in the Netherlands: Health Technology Assessment related to Orphan Drug reimbursement policy.

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

De ziekte van Fabry is een zeldzame stofwisselingsziekte. Sinds 2002 is enzymtherapie op de markt is. Om zowel de lange termijn effectiviteit als de kosteneffectiviteit van enzymtherapie te bepalen, werd een nationale database met gegevens van de gehele Nederlandse Fabry populatie opgezet. Analyses lieten zien dat enzymtherapie ziekteprogressie niet voorkomt. Maar ook dat het risico op het...

Bekijk dit project

Novel modelling approaches to reconcile the paradigms of randomization and representativeness in (cost-) effectiveness analyses: The case of Rheumatoid Arthritis.

Afgerond (januari 2010 - april 2012)

De effectiviteit van nieuwe medicijnen wordt allereerst onderzocht in een degelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek: gerandomiseerde klinisch trials (RCTs). Daarnaast worden deze middelen onderzocht in de dagelijkse praktijk. Resultaten uit RCTs vaak niet overeenkomen met de resultaten uit de dagelijkse praktijk. De resultaten uit RCTs en dagelijkse praktijk kunnen ook niet zomaar met elkaar...

Bekijk dit project

Trabectedin for the treatment of patients with advanced soft tissue sarcoma (STS), after failure of anthracyclines and ifosfamide or patients unsuited to receive these drugs, in clinical practice.

Afgerond (december 2010 - januari 2018)

Samenvatting na afronding Wekedelensarcoom is een kwaadaardige kanker van bindweefsels. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 500 mensen deze ziekte, van wie de helft uitzaaiingen krijgt. Patiënten zullen meestal aan de uitzaaiingen overlijden. Met chemotherapie wordt geprobeerd de groei van de kanker een tijd te remmen. Trabectedine is een nieuw soort chemotherapie. Trabectedine kan effectief...

Bekijk dit project

Effects and health economic aspects of enzyme therapy in children and adults with pompe disease. Long term follow-up of patients receiving commercially available algucosidase alfa (Myzozyme).

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

De ziekte van Pompe is een erfelijke stofwisselingsziekte veroorzaakt door een tekort aan het enzym zure alpha-glucosidase. Baby’s met de ziekte overlijden zonder behandeling binnen het eerste jaar door ernstige spierzwakte. Oudere kinderen en volwassenen worden vaak afhankelijk van een rolstoel of hebben beademing nodig. Sinds 2006 is er een geregistreerd medicijn voor de ziekte van Pompe...

Bekijk dit project

Towards a more sensible development and meaningful implementation of orphan drugs

Afgerond (juni 2014 - juli 2021)

Implementatie en betaalbaarheid van weesgeneesmiddelen is een onderwerp dat sinds de discussie over weesgeneesmiddelen voor de ziekte van Pompe en Fabry in beweging is. Weesgeneesmiddelen zijn veelal kostbaar en daarmee is het een uitdaging om innovatieve middelen die op de markt komen ook (snel) beschikbaar te maken voor de patiënt. Deze VIMP was erop gericht de ervaringen van belanghebbenden in...

Bekijk dit project

The risks of conditional reimbursement: stopping can be more difficult than not starting!

Afgerond (december 2012 - januari 2015)

Dure medicijnen zijn steeds vaker in het nieuws. Het vergoeden van die medicijnen is een moeilijk vraagstuk. Het liefst maken we nieuwe medicijnen zo snel mogelijk beschikbaar voor patiënten, alleen is soms nog niet duidelijk of die dure medicijnen de hoge kosten waard zijn. Tijdelijk deze medicijnen vergoeden en tegelijkertijd meer informatie te verzamelen over hun kosten en effecten is dan een...

Bekijk dit project

The Q in the QALY: exploring new methods

Afgerond (januari 2010 - februari 2013)

Het doel van deze studie was het testen van de haalbaarheid van het gebruik van de ESM en DRM in verschillende populaties, en het onderzoeken van de verschillen tussen de ‘klassieke utiliteit’ en de 'ervaren utiliteit' gemeten aan de hand van de ESM en de DRM.ConclusieHet resultaat is de toetsing van een nieuwe versie van de ESM en DRM. Conclusie is dat de ‘klassieke utiliteit’ (op basis van de...

Bekijk dit project

The marginal utility of health: direct and indirect valuation of EQ5D differences

Afgerond (juni 2009 - maart 2013)

Wordt gezondheid belangrijker als je er minder van hebt? Onderzoek naar rechtvaardige verdeling suggereert van wel: beleidsmakers vinden gezondheidsverbetering belangrijker voor mensen in slechtere gezondheid en hebben daar ook meer geld voor over. Maar onderzoek met meetinstrumenten voor de ernst van aandoeningen suggereren juist dat gezondheidsverbeteringen belangrijker zijn als je gezond bent....

Bekijk dit project

The inclusion of informal care in health economic evaluations: developing a standardised, modular instrument and user manual including the CarerQol

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Mantelzorg is een heel belangrijke vorm van zorg. Het geven van mantelzorg kan wel een grote invloed hebben op het leven van mantelzorgers. Dit kan positief zijn wanneer mensen voldoening halen uit het zorgen voor een naaste, maar ook negatief. Bijvoorbeeld wanneer de zorg te belastend wordt of er gezondheidsklachten ontstaan bij de mantelzorger. Bij het beoordelen van medische...

Bekijk dit project

Test of lead time TTO in the general population

Afgerond (juni 2011 - mei 2013)

TTO wordt veel gebruikt voor gezondheidswaardering. TTO meet de afruil tussen langer leven met ziekte en korter zonder. Een probleem is het vinden van een waardering voor toestanden slechter dan dood. Een alternatieve vorm van TTO is geïntroduceerd om dit op te lossen: Lead time TTO (LT-TTO). LT-TTO voegt gezonde jaren toe aan het leven met ziekte. Bijvoorbeeld, men is eerst 5 jaar gezond en dan...

Bekijk dit project

Taming uncertainty: Handling uncertainty in deciding upon new pharmaceuticals

Afgerond (februari 2013 - november 2015)

Onzekerheid rond de waarde van vaak kostbare nieuwe geneesmiddelen is een belangrijk maatschappelijk probleem. De maatschappij richt zich traditiegetrouw voor zekerheid naar de wetenschap. Wetenschappers zoeken naar methoden om de invloed van onzekerheid op de uitkomsten van onderzoek weer te geven. Patiënten, artsen en beleidsmakers zoeken naar manieren om de risico’s voor patiënten en de...

Bekijk dit project

States worse than dead: measurement, estimation, and interpretation

Afgerond (juni 2011 - april 2014)

Het onderzoek richtte zich op twee punten waarin het bestaande QALY model, dat centraal staat in onderzoek naar doelmatigheid, te kort schiet. 1. Er  is geen overeenstemming over de manier waarop toestanden slechter dan dood berekend dienen te worden. 2. Het standaard QALY model houdt geen rekening met zogenaamde ‘maximal endurable time’ toestanden, waarvan de waardering afhangt van hoe lang de...

Bekijk dit project

Societal preferences for basic health insurance in the Netherlands

Afgerond (januari 2010 - september 2012)

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren voor ziektekosten door middel van de basisverzekering. Het aantal beschikbare zorgbehandelingen is groter dan de basisverzekering kan vergoeden. Er moet dus een selectie gemaakt worden.OpzetIn deze studie is nagegaan welke kenmerken van een zorgbehandeling de maatschappij belangrijk vindt bij het kiezen tussen zorgbehandelingen.Er zijn in deze...

Bekijk dit project

Significant others in economic evaluations

Afgerond (januari 2010 - januari 2011)

Een veelgebruikte methode om tot de waarden van een’ voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar’ (QALY) te komen is de Time Trade-Off (TTO) methode. We weten niet precies waar mensen tijdens het waarderen van gezondheidstoestanden aan denken; of ze bijvoorbeeld denken aan de invloed van gezondheid op hun naasten. Dit is belangrijk omdat we willen weten wat we precies meten in een QALY. OnderzoekIn...

Bekijk dit project

Botuline Toxine Review

Afgerond (oktober 2011 - december 2013)

Botulinetoxine blokkeert zenuwen waardoor spasticiteit, dystonieën en overmatig kwijlen wordt verlicht. Dit systematische review laat zien dat botulinetoxine een effectieve en veilige behandeling is voor patiënten met een cervicale dystonie, patiënten met een blepharospasme en voor kinderen met een cerebrale parese die spasticiteit in de bovenste extremiteiten hebben. Botulinetoxine type A en B...

Bekijk dit project

Equity weights for QALYs

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Rechtvaardigheidsgewichten voor QALYsAls nieuwe medische technologie wordt beoordeeld, wordt vaak gekeken naar hoeveel die technologie kost en hoeveel gezondheid deze oplevert. Als op basis van alleen deze gegevens keuzen zouden worden gemaakt, dan zouden vooral interventies worden vergoed die veel gezondheid per euro opleveren. Dat klinkt logisch, maar toch blijkt dit in de praktijk niet te zijn...

Bekijk dit project

Eculizumab in patients with classic PNH: a cost effectivity study.

Afgerond (november 2011 - april 2015)

Patiënten met Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) zijn behandeld met Eculizumab. Patiëntentevredenheid (primaire uitkomstmaat), kwaliteit van leven, resource utilization, indirecte kosten, veiligheid en effectiviteit (secondaire uitkomstmaten) zijn vergeleken met toediening in het expertisecentrum (fase 1; N=35) met thuis/school (fase 2; N=26). Hiertoe is een programma ontwikkeld dat...

Bekijk dit project

Disease models used for decisions on expensive drugs: a new instrument to enable structured model assessment.

Afgerond (januari 2013 - april 2015)

Voor nieuwe medische behandelingen geeft een kosten-effectiviteitsanalyse inzicht in de verhouding tussen extra kosten en gezondheidswinst. Vaak worden hierbij simulatiemodellen gebruikt om de lange-termijneffecten te schatten. Resultaten Het huidige project heeft geresulteerd in een instrument voor modelvalidatie: AdViSHE. Hiermee kunnen ontwikkelaars van beslismodellen inzichtelijk maken welke...

Bekijk dit project

Discounting Health Effects; further analysis of its rationale and the theoretical & empirical implications

Afgerond (september 2009 - september 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cost-effectiveness and outcome of current treatment strategies in exudative age-related macular degeneration

Afgerond (december 2008 - december 2011)

Leeftijdsgebonden macula degeneratie is een ernstige oogziekten waardoor patiënten blind kunnen worden. In ons onderzoek is veel literatuur systematische samengevat en is onderzoek onder patiënten gedaan middels vragenlijsten en dossier onderzoek. Hieruit blijkt dat het gezichtsvermogen snel kan dalen als er geen behandeling gegeven wordt en dat er een grote invloed is op de kwaliteit van leven. ...

Bekijk dit project

Correcting health state valuations derived with TTO for discounting

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Als nieuwe medische technologie wordt beoordeeld, wordt vaak gekeken naar hoeveel die technologie kost en hoeveel gezondheid deze oplevert. Beleidsmakers die moeten kiezen tussen verschillende interventies, zijn geholpen bij een maat die gezondheidswinst in getallen uitdrukt. Dat is niet eenvoudig, maar Quality-Adjusted Life-Years, voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren, zijn zo’n maat. Om met...

Bekijk dit project

Confounding in real-life cost-effectiveness studies: assessing the validity and efficiency of different correction techniques

Afgerond (juli 2009 - juli 2011)

De kosteneffectiviteit van nieuwe medicijnen wordt allereerst onderzocht in een degelijk opgezette wetenschappelijke onderzoeken: gerandomiseerde klinisch trials. Soms vergoedt de Nederlandse Zorgautoriteit 80% van de kosten van dure medicijnen die in ziekenhuizen gebruikt worden. Voorwaarde voor die tijdelijke vergoeding is dat daarnaast onderzocht wordt, of deze medicijnen kosteneffectief zijn...

Bekijk dit project

Communicatieproject bij studie POEET

Afgerond (november 2011 - januari 2016)

Tijdens de POEET-studie hebben reumatologen onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk te stoppen met het gebruik van een biological (TNF-blokker) bij minimaal 6 maanden lage ziekteactiviteit. Ter ondersteuning van de POEET-studie heeft dit communicatieproject (potentiële) patiënten en behandelaars van de diverse betrokken ziekenhuizen gedurende de looptijd van de POEET-studie van informatie...

Bekijk dit project

Combining N-of-1 trials to estimate population clinical and cost-effectiveness of drugs using Bayesian hierarchical modeling. The case of Mexilitin for patients with Non-Dystrophic Myotonia.

Afgerond (januari 2011 - september 2017)

In dit project is gebruikgemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode: gecombineerde N-of-1 trial, waarbij het effect van het geneesmiddel mexiletine is bestudeerd bij patiënten met de erfelijke spierziekte myotonie. Van de 28 myotonie patiënten die hun individuele N-of-1 trial hebben afgerond, werd bij 25 patiënten een vermindering gevonden in de dagelijks ervaren spierstijfheid. Hiervoor was 1...

Bekijk dit project

Canakinumab in Cryopyrin-Associated Periodic Syndrome

Afgerond (juli 2012 - augustus 2018)

Samenvatting bij afronding Het cryopyrine-geassocieerd periodiek syndroom (CAPS) is een zeldzame ziekte gekenmerkt door koorts, huiduitslag en andere symptomen. In totaal zijn er veertig patiënten met CAPS in Nederland. Vierentwintig daarvan deden mee aan het onderzoek. De meeste patiënten worden behandeld met canakinumab. Dit is een effectieve behandeling voor CAPS. Resultaten De gemiddelde...

Bekijk dit project

Botulinetoxine behandeling bij focale dystonie

Afgerond (juli 2010 - december 2013)

Botulinetoxine als behandeling voor focale dystonieFocale dystonie is een aandoening waarbij de hersenen de spieren in een lichaamsdeel verkeerd aansturen, bijvoorbeeld in de nek, ogen, of handen. De meest gebruikte behandeling is injecties met botulinetoxine (BTX). We hebben verschillende aspecten van de behandeling met BTX onderzocht en een van de belangrijkste resultaten was dat de ernst van de...

Bekijk dit project

Establishing reference prices from the national database of the DBC casemix system

Afgerond (januari 2012 - juli 2015)

In Nederland zijn Diagnose behandelingscombinaties (DBC’s) geïntroduceerd voor de registratie van behandelingen door medisch specialisten. Deze studie heeft in kaart gebracht in hoeverre deze registratie mogelijkheden biedt tot (a) het schatten van behandelkosten (b) berekenen van kostprijzen voor specifieke zorgeenheden, (c1) vaststellen of klinische richtlijnen worden nageleefd, (c2) volgen van...

Bekijk dit project

Biomarkers for improving the cost-effectiveness and safety of pemetrexed

Afgerond (januari 2011 - januari 2017)

Samenvatting bij afronding Om de doelmatigheid van pemetrexed bij de behandeling van longkanker te kunnen verbeteren is binnen dit project onderzocht welke (genetische) factoren van belang zijn voor de werkzaamheid en veiligheid. In totaal namen 199 patiënten deel aan deze studie. ResultatenIn deze studie kwamen de werkzaamheid, veiligheid, kwaliteit van leven en voorspellende factoren voor...

Bekijk dit project

Bayesian Value of Information and Indirect Comparison Methodologies Applied to Dutch Expensive In-hospital Drugs: optimizing information gathering and synthesis illustrated for anti-fungal drugs

Afgerond (maart 2009 - juli 2011)

In ziekenhuizen worden veel dure geneesmiddelen gebruikt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt, of die geneesmiddelen deels vergoed worden. Middelen die op de lijst dure geneesmiddelen van de NZa staan worden voor 80% vergoed.De geneesmiddelen op die lijst moeten aantoonbaar goed werken, veilig zijn en kosteneffectief zijn. Maar juist bij nieuwe geneesmiddelen is de informatie daarover...

Bekijk dit project

Basal cell carcinoma and actinic keratoses in the Netherlands: how often do they occur and who are at risk?

Afgerond (januari 2010 - januari 2013)

Samenvatting eind In deze studie zijn meerdere onderzoeksvragen beantwoord over de epidemiologie van het basaalcelcarcinoom (BCC; de meest voorkomende vorm van huidkanker), maar ook van aktinische keratoses (huidkanker voorloper), in Nederland. Dit onderzoek is verricht met behulp van meerdere onderzoeksbronnen zoals het IKZ, PALGA en de ERGO-studie. Op basis van deze gegevens werd vastgesteld...

Bekijk dit project

Are societal perspectives on resource allocation in health care reflected in recommendations and decisions about funding of costly end of life technologies?

Afgerond (december 2012 - augustus 2017)

Omdat de Nederlandse bevolking vergrijst, de vraag naar zorg alsmaar toeneemt en er steeds meer behandelmogelijkheden zijn, dreigt de gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Daarom zullen we als maatschappij moeten bepalen wat we willen blijven vergoeden. Met behulp van interviews, discussiebijeenkomsten en vragenlijsten zijn de voorkeuren van de Nederlandse bevolking voor de verdeling van het...

Bekijk dit project

An independent prospective randomised controlled trial comparing the efficacy and cost effectiveness of infliximab and etanercept in 'high need' patients with moderate to severe chronic plaque type psoriasis

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2012)

In deze studie werden 25 psoriasis patiënten gerandomiseerd voor infliximab 5mg/kg intraveneus op week 0, 2, 6, 14 en 22, en 23 patiënten voor etanercept 50mg subcutaan 2x per week voor 24 weken en vervolgd tot een jaar. Op week 12 en 24, 76% respectievelijk 72% van de patiënten met infliximab versus 21.7% respectievelijk 34.8% met etanercept bereikten ≥75% verbetering van de ‘Psoriasis Area and...

Bekijk dit project

Advanced value of information methods to health technology assessment of expensive medicine and orphan drugs

Afgerond (augustus 2009 - april 2011)

In ziekenhuizen worden veel dure geneesmiddelen gebruikt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt, of die geneesmiddelen deels vergoed worden. Dat gebeurt op basis van beperkte informatie over (kosten-)effectiviteit. Soms moet de NZa besluiten, of er meer onderzoek nodig is om een goede beslissing te nemen.Daarbij gaan er steeds meer stemmen op om de (kosten-)effectiviteit van medicijnen...

Bekijk dit project

Acknowledging heterogeneity in Health Technology Assessment to improve efficient use of pharmaceuticals

Afgerond (mei 2010 - februari 2013)

Iedereen is uniek. In de gezondheidszorg worden daarom steeds meer behandelingen op maat gemaakt voor individuen. Tegelijkertijd worden voor de besluitvorming over vergoeding van geneesmiddelen gemiddelde resultaten van economische evaluaties voor groepen patiënten gebruikt. In dit project hebben we onderzocht hoe economische evaluaties meer rekening kunnen houden met verschillen tussen patiënten,...

Bekijk dit project

A roadmap for uncertainty analysis in MCDA

Afgerond (januari 2013 - januari 2016)

Samenvatting afronding project Autoriteiten zoals het Zorginstituut Nederland, staan voor een complexe taak bij het afwegen van de voordelen en risico's van nieuwe geneesmiddelen of medische technologieën. Een multicriteria decision analysis (MCDA) is een methode om beslissingen op basis van meerdere criteria systematisch en transparant te maken. Resultaten In dit onderzoek is de toegevoegde...

Bekijk dit project

A multi-centre cost-effectiveness evaluation of a novel treatment option in the Netherlands: Photo Dynamic Therapy with temoporfine for the treatment of advanced incurable head and neck cancers, for whom prior conventional treatments have failed.

Afgerond (april 2009 - februari 2013)

Het doel van dit project was om de kosteneffectiviteit van temoporfine gemedieerde fotodynamische therapie (PDT) bij patiënten met een terugkerend hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom te vergelijken met palliatieve chemotherapie. Het idee was dat PDT, per gewonnen levensjaar met goede kwaliteit van leven, goedkoper zou zijn. Dit door een combinatie van: langere overleving, een betere kwaliteit van...

Bekijk dit project

A framework for real world economic evaluation of pharmaceuticals

Afgerond (juni 2009 - december 2009)

Veel Health Technology Assessments (HTAs) worden geleid door de aanwezigheid van wetenschappelijk bewijs, niet door het beslisprobleem. In dit onderzoek is een checklist ontwikkeld met 7 factoren, op 3 niveaus: patiënt professional gezondheidszorgsysteem De checklist kan worden gebruikt om te bepalen of een HTA generaliseerbaar is voor besluitvorming. Dit gebeurt door de impact van elke...

Bekijk dit project

A Dutch tariff for the EQ-5D-5L

Afgerond (januari 2012 - november 2013)

Background Currently, the EQ-5D is the most commonly used instrument instruments for measuring health-related quality of life. Nevertheless, users have expressed worries about its crude level structure that restricts its potential to detect small differences in health and to evaluate health of patients with mild conditions. To improve the discriminatory potential of the EQ-5D, a new version of...

Bekijk dit project

Implementatie van Bayesiaanse analyses ter ondersteuning van vergoedingsbeslissingen over geneesmiddelen

Afgerond (januari 2013 - januari 2015)

Een centrale vraag bij medische behandelingen is: zijn ze effectief? Om die vraag te beantwoorden wordt onderzoek gedaan. Maar ook wanneer er onderzoek is gedaan, kunnen we nooit 100% zeker zijn of een behandeling effectief is. Dat komt omdat toeval altijd een rol speelt. Soms zijn we zekerder van onze zaak dan anders. De mate van onzekerheid wordt uitgedrukt in een kans.Er zijn twee verschillende...

Bekijk dit project

National registry for the evaluation of treatment patterns, guideline adherence and use of expensive anti-fungals.

Afgerond (april 2009 - september 2012)

Nieuwe medicijnen worden getest in gerandomiseerde klinische trials. Bij toepassing in de medische praktijk zijn die medicijnen vaak minder veilig en (kosten-)effectief dan tijdens de trials. Daarom is het belangrijk om de toepassing van nieuwe medicijnen in de praktijk te volgen. Doel van dit project was de opzet van een registratiesysteem. Dit systeem registreert waarom, hoe en bij welke...

Bekijk dit project

Multiple imputation and bootstrapping in health economic data

Afgerond (november 2012 - april 2015)

In economische evaluaties zijn onderzoeksgegevens vaak incompleet en scheef verdeeld. Multiple imputeren en bootstrappen zijn statistische methoden die daarmee rekening kunnen houden. Beide hebben apart hun waarde bewezen, maar het is onduidelijk hoe ze goed kunnen worden gecombineerd. ResultaatIn deze studie zijn 18 verschillende combinatiemethoden onderzocht, door ze toe te passen op zowel...

Bekijk dit project

Mucopolysaccharidosis type VI: Natural course, effects of enzyme therapy and health economic aspects. Long-term follow-up of untreated patients and patients receiving commercially available galsulfase (Naglazyme)

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

De ziekte van Maroteaux-Lamy is een erfelijke, zeldzame stofwisselingsziekte, waarbij het tekort aan het eiwit arylsulfatase-B leidt tot verschillende symptomen, zoals afwijkende botten, kleine lichaamslengte, longproblemen, oogproblemen, doofheid en hartklachten. Deze symptomen komen op de kinderleeftijd tot uiting, waarbij patiënten een langzaam progressieve of een snel progressieve vorm van de...

Bekijk dit project

Mucopolysaccharidosis type II: Natural course, effects of enzyme therapy and health economic aspects. Long-term follow-up of untreated patients and patients receiving commercially available Idursulfase (Elaprase)

Afgerond (oktober 2008 - oktober 2011)

Mucopolysaccharidose type II (MPS II) Mucopolysaccharidose type II of de ziekte van Hunter is een erfelijke, zeldzame stofwisselingsziekte, waarbij een tekort aan het eiwit iduronaat-2-sulfatase leidt tot symptomen, zoals afwijkende botten, kleine lichaamslengte, longproblemen, hartklachten, doofheid en soms mentale beperking. Deze symptomen komen meestal op de kinderleeftijd tot uiting. Patiënten...

Bekijk dit project

More customized, cost-effective use of biologicals in treatment of rheumatoid arthritis.

Afgerond (september 2009 - mei 2016)

Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte, gekarakteriseerd door ontsteking en uiteindelijk schade van gewrichten. Er zijn nieuwe behandelmogelijkheden, de zogenoemde biologicals, die bij ongeveer 60% van de patiënten aanslaan maar bij 40% slechts gering werken. Ook de niet-succesvolle behandeling gaat gepaard met hoge kosten en mogelijke bijwerkingen.Daarom zou het van grote...

Bekijk dit project

Measuring the effects of health interventions on subjective well-being comprehensively: The development and validation of the SWB-xD

Afgerond (februari 2011 - maart 2014)

De effectiviteit van interventies wordt meestal bepaald door patiënten vragenlijsten te laten invullen die kwaliteit van leven vaststellen. Deze vragenlijsten richten zich voornamelijk op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Gezondheidsinterventies hebben echter een breder effect op kwaliteit van leven dan gemeten wordt door bestaande vragenlijsten. De huidige meetinstrumenten lijken...

Bekijk dit project

Marginal structural models for the analysis of time-dependent drug use in observational studies

Afgerond (juni 2011 - juli 2014)

Marginal Structural Modelling (MSM) is een relatief onbekende statistische methode die mogelijk ingezet kan worden voor het analyseren van observationeel farmaco-epidemiologisch onderzoek. Het doel van de studie was om te bestuderen of MSM in de farmaco-epidemiologie uitvoerbaar is en toegevoegde waarde heeft. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat deze methode inderdaad uitvoerbaar is....

Bekijk dit project

Integrating evidence on patient preferences in health care policy decisions: are we up for it?

Afgerond (maart 2012 - juli 2015)

In procedurebeschrijvingen over vergoeding van geneesmiddelen is nog weinig aandacht voor onderzoek naar patiëntpreferenties. Uit de praktijk blijkt dat patiëntpreferentieonderzoek niet systematisch wordt meegenomen. Uit interviews bleek dat hiervoor wel draagvlak bestaat. Wat betreft de plek van patiëntpreferentieonderzoek in vergoedingsbesluiten rondom geneesmiddelen, houdt men bij voorkeur vast...

Bekijk dit project

informative censoring in time-to-event data and consequent bias in HTA

Afgerond (november 2010 - februari 2012)

Medische studies kijken vaak naar uitkomsten van behandelingen op lange termijn, zoals blijvende genezing of sterfte. Patiënten vallen soms uit zo’n studie, bijvoorbeeld doordat met een andere behandeling wordt begonnen. Hierdoor kan de uitkomst van de studie niet meer worden waargenomen. De standaard statistische analysemethoden geven schattingen van de uitkomst in de hypothetische situatie dat...

Bekijk dit project

Incorporating age-dependent reference points in health technology assessment

Afgerond (oktober 2011 - april 2014)

Behandelingen die veel gezondheid winnen tegen lage kosten dragen sterk bij aan de doelmatigheid van de zorg. Hoewel mensen doelmatigheid belangrijk vinden, hechten ze ook belang aan een eerlijke verdeling van gezondheid en zorg. Bij het beslissen over de vergoeding van behandelingen wordt die eerlijke verdeling niet altijd goed meegewogen. Dit project probeert een afwegingskader te ontwikkelen...

Bekijk dit project

Implementatie van n=1-trialmethodologie bij de beoordeling van zorgvergoeding

Afgerond (januari 2014 - juli 2015)

Dit is een vervolgstudie van 152002030 In een n=1-trial krijgen patiënten meerdere malen geblindeerde behandelingen met een geneesmiddel (G) of een placebo (P) in een willekeurige volgorde, bijvoorbeeld GPPGPG. Deze opzet leent zich voor het onderzoeken van snelwerkende geneesmiddelen die symptomen kunnen verlichten bij relatief stabiele ziektes. Eén n=1-trial meet nauwkeurig het behandeleffect...

Bekijk dit project

A cost-effectiveness and quality of life study on MAL-PDT in actinic keratoses and basal cell carcinoma

Afgerond (september 2009 - juni 2015)

Dit kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven onderzoek laat zien dat bij actinische keratosen (AK) behandeling met de zalf 5-FU werkzaam en goedkoper is. MetvixR fotodynamische therapie (MAL-PDT) was ook werkzaam, maar vergeleken met zalfbehandelingen 5-FU en Imiquimod duurder. Vooral patiënten met veel AKs, met een slechtere gezondheid, meer huidkanker in de voorgeschiedenis en een mindere...

Bekijk dit project

Impact of new systemic treatments of patients with hematological malignancies in the Netherlands: population-based cohort studies of process and outcome as a basis for assessments of cost-effectiveness.

Afgerond (september 2008 - oktober 2014)

Het project ‘Populationbased HAematological Registry for Observational Studies’ (PHAROS) is een samenwerkingsproject met Hemato-Oncologie Volwassenen Nederland (HOVON), de Nederlandse Kankerregistratie, institute for Medical Technology Assessment (iMTA), beleidsmakers en farmaceutische bedrijven. Binnen PHAROS zijn gegevens verzameld over patiëntkarakteristieken, uitkomsten en kosten van...

Bekijk dit project

Impact of new approaches to the management of patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (RM SCCHN: a population-based study of process and outcomes in The Netherlands.

Afgerond (april 2011 - december 2014)

Patiënten met teruggekeerde en/of uitgezaaide kanker in het hoofd/hals gebied hebben soms geen kans meer op genezing. ‘Palliatieve chemotherapie’ kan dan voor geselecteerde patiënten het leven verlengen, maar kan ook vervelende bijwerkingen geven. Er was in Nederland weinig bekend over de inzet van verschillende chemotherapeutische behandelingen voor deze patiënten. ResultaatIn deze studie is...

Bekijk dit project

Impact of new approaches to pharmacological management of patients with renal cell carcinoma: a population-based study of process and outcomes in The Netherlands.

Afgerond (januari 2010 - juli 2015)

Behandelmogelijkheden voor patiënten met gemetastaseerd niercelkanker (mRCC) zijn de afgelopen jaren toegenomen met het beschikbaar komen van nieuwe, doelgerichte therapieën. In het retrospectieve deel van deze studie werden 645 patiënten geïncludeerd die tussen 2008 en 2010 werden gediagnosticeerd met primair mRCC, d.i. metastasen bij diagnose. 52% (336/645) van deze patiënten werd behandeld met...

Bekijk dit project

HTA guidelines to assist in the decision making process for the reimbursement of orphan drugs

Afgerond (januari 2012 - juli 2015)

Internationaal zijn er grote verschillen in de vergoeding van weesgeneesmiddelen. Dit project onderzocht of de huidige richtlijnen in Nederland voor het beoordelen van effectiviteit, budget impact en kosteneffectiviteit van geneesmiddelen ook geschikt zijn voor weesgeneesmiddelen. Hiervoor zijn vergoedingsbeslissingen beoordeeld met behulp van verschillende checklists. Daarnaast zijn betrokkenen...

Bekijk dit project

Further exploration of the appropriateness of the well-being valuation method for monetary valuation of informal care: what is measured?

Afgerond (mei 2009 - december 2011)

Het is van belang om de waardering van mantelzorg mee te nemen in economische evaluaties, maar hoe? Alleen het waarderen van de tijd die de mantelzorger aan mantelzorg spendeert is niet voldoende, ook het welzijn van de mantelzorger speelt een rol. Om naast tijd ook de gevolgen voor het welzijn van de mantelzorger te kunnen waarderen is de welzijnswaarderingsmethode ontwikkeld. Op basis van 3...

Bekijk dit project

From rationing to rationality: an n-of-one trial service for off-label medicines for rare (neuromuscular) diseases

Afgerond (november 2010 - november 2012)

Een medicijn wordt op de markt gebracht voor een specifieke ziekte maar soms hebben artsen goede redenen om het medicijn voor te schrijven voor een andere ziekte. Dit heet off-label gebruik. Voordat de verzekering een duur, off-label medicijn vergoedt moet er bewijs zijn dat het effectief is. Dit is lastig te realiseren als er weinig patiënten zijn. Bij zeldzame ziekten zou het efficiënt zijn om...

Bekijk dit project

From disease specific health status to generic utility. Methods to improve piggy-back utility analysis in controlled clinical trials

Afgerond (juni 2009 - juni 2011)

Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat bij kosteneffectiviteitsonderzoek. De kwaliteit van leven wordt gemeten met behulp van een vragenlijst en omgezet naar een waarde tussen 1 en 0, waar 1 staat voor perfecte gezondheid en 0 voor dood. Tijdens klinische studies wordt vaak een ziekte-specifieke vragenlijst gebruikt waarvan het nog niet mogelijk is om de resultaten om te zetten naar...

Bekijk dit project

Feasibility of cancer registries as a Health Technology Assessment tool in pharmacotherapy

Afgerond (mei 2009 - mei 2011)

Medicijngebruik bij kankerEr zijn weinig gegevens beschikbaar over hoe vaak een bepaald middel tegen kanker wordt voorgeschreven. Beschikbare gegevensbronnenVia een koppeling van de kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Zuid aan de openbare – en ziekenhuisapotheekgegevens zoals verzameld door het PHARMO-instituut, kan het gebruik van middelen tegen kanker in kaart worden...

Bekijk dit project

Expansion and extension of the use of cancer registry data as HTA tool in pharmacotherapy

Afgerond (februari 2012 - juli 2015)

Veel dure- en weesgeneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met kanker. Gegevens uit de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming over de doelmatigheid van deze middelen. Hiervoor is een nieuw studiecohort gecreëerd: de koppeling van de kankerregistratie van het IKNL Regio Zuid (www.iknlzuid.nl) aan het datanetwerk van het PHARMO Instituut (www.pharmo.nl),...

Bekijk dit project

Evaluating putative predictive markers in randomized clinical trials of pharmaceuticals

Afgerond (juni 2010 - november 2012)

Selectief gebruik van geneesmiddelen door het gebruik van voorspellende tests De hoop bestaat dat de geneeskunde verder verfijnd kan worden. In de toekomst krijgt dan niet iedereen met een bepaalde diagnose een vaste behandeling, maar enkel de mensen die daar het meeste baat bij hebben; voor de andere wordt een andere behandeling gekozen. Die selectie gebeurt met tests die het nut van behandeling...

Bekijk dit project

Estimating indirect medical costs and its associated uncertainty

Afgerond (december 2009 - december 2011)

Als iemand dankzij een preventieve of curatieve behandeling of interventie langer leeft is het zeer waarschijnlijk dat deze persoon in zijn of haar extra levensjaren medische zorg consumeert. Neem als voorbeeld Jan die op 60-jarige leeftijd een succesvolle harttransplantatie heeft ondergaan. Dankzij de harttransplantatie sterft Jan niet in zijn 60ste levensjaar maar in zijn 75ste levensjaar en in...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website