Projecten

SPIL - Even buurten Noord Nederland

Afgerond (oktober 2014 - februari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Academisch Centrum Netwerk Ouderen Limburg, ACZIO

Afgerond (januari 2008 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland

Afgerond (januari 2008 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Als krachten afnemen. Eigen kracht conferenties voor kwetsbare ouderen

Afgerond (december 2010 - april 2013)

Zelf beslissen met hulp van het netwerkEen cliënt die samen met zijn vrienden, kennissen en familie een plan opstelt rondom een hulpvraag. Dat is een Eigen Kracht-conferentie (EK-c). Op deze manier krijgt de cliënt regie over de hulp die hij nodig heeft. Soms is dat hulp uit het netwerk, soms is dat professionele hulp. Bij verschillende doelgroepen blijkt dat de EK-c de zelfstandigheid van...

Bekijk dit project

Analyse van zorgbehoefte en organiseren van zorg en ondersteuning vanuit het perspectief van de oudere

Afgerond (november 2009 - april 2013)

Zorgpaden op maatVeel ouderen hebben (gezondheids)problemen, bijvoorbeeld geheugenverlies, incontinentie en sociaal isolement. Deze problemen komen vaak tegelijk voor en kunnen elkaar beïnvloeden. De zorg gaat echter uit van enkelvoudige ziektemodellen: bij iedere aandoening is een andere zorgverlener betrokken. Dit leidt tot overlap of gaten en tegenstrijdige behandelingen. Daarnaast heeft...

Bekijk dit project

Bereiken van kwetsbare ouderen met behulp van een maatschappelijk steunsysteem gebaseerd op buren, vrijwilligers en mantelzorgers, waarbij WonenPlus de rol heeft van initiator, ontwikkelaar, organisator en achtervang (werktitel: Lang Leve Thuis)

Afgerond (augustus 2010 - augustus 2013)

Langer zelfstandig thuisVeranderingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg zorgen ervoor dat vaker een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van ouderen. Ook wordt vaak gerekend op informele zorg, bijvoorbeeld van de buren. Maar er zijn ook ouderen met een klein sociaal netwerk en weinig contact. De organisatie WonenPlus biedt ouderen daarom ondersteuning en praktische...

Bekijk dit project

Borging en verspreiding van het Nijmeegs Netwerk voor Zorg en Welzijn van kwetsbare ouderen (ZOWEL NN)

Afgerond (april 2011 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cross-culturele adaptatie van de 'Minimale Dataset' voor toepassing onder oudere migranten in Nederland

Afgerond (februari 2010 - januari 2011)

Vertalen van vragenlijstenAlle projecten van het Nationaal Programma Ouderenzorg gebruiken het instrument de Minimale Dataset (MDS) om resultaten te meten. Daardoor kunnen de resultaten van de projecten met elkaar vergeleken worden. De MDS is echter niet gericht op allochtone ouderen, terwijl dat een grote en groeiende groep is. Omdat deze ouderen vaak een slechtere gezondheid hebben, meer...

Bekijk dit project

De implementatie van de GRIP- en GLANS-cursussen: een zelfmanagement cursusaanbod voor ouderen gericht op eigen regie en welbevinden

Afgerond (april 2010 - januari 2014)

Cursusaanbod voor eigen regie en welbevindenOuderenzorg draait niet alleen om het verlenen van medische zorg, maar ook om het ondersteunen van eigen regie en welbevinden. Het blijkt echter moeilijk om dit in te vullen en praktisch toepasbaar te maken. Als dat wel lukt, zoals bij de GRIP- en GLANS-aanpak, is het belangrijk dit aanbod in de praktijk in te voeren. DoelDe doelstelling van dit project...

Bekijk dit project

De kwetsbare oudere centraal in samenhangende zorg

Afgerond (december 2009 - mei 2014)

Samenwerken in de zorgIn de ouderenzorg worden gezondheidsrisico’s van ouderen laat ontdekt. Zorgbehoeften zijn onbekend en het blijkt lastig ouderen een rol te geven in het eigen zorgverleningproces. Ouderen ervaren de zorg als losse stukken met onvoldoende afstemming tussen zorgverleners.DoelHet project onderzoekt of zorg aanbieden via het geriatrisch zorgmodel een oplossing is. Binnen dit model...

Bekijk dit project

De kwetsbare oudere van allochtone herkomst op de juiste weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn: een probleemanalyse

Afgerond (december 2010 - april 2014)

Inzicht in vraag van de oudere migrantAllochtone ouderen vormen een kwetsbare en groeiende groep in Nederland. Ze hebben in vergelijking met autochtone ouderen een slechte gezondheid en hun welzijn is lager. Er is echter weinig bekend over deze ouderen en er is veel behoefte om de oudere migrant beter in beeld te krijgen.DoelHet doel van dit project is onderzoeken of de voorzieningen van zorg en...

Bekijk dit project

De rol van de fysieke omgeving voor zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen

Afgerond (december 2010 - december 2013)

Effect van de woonomgevingHet wordt steeds duidelijker dat de fysieke en sociale omgeving van ouderen invloed hebben op zelfredzaamheid. Zeker wanneer de leefwereld van ouderen zich steeds meer beperkt tot de directe woonomgeving. Onbekend is echter om welke factoren het hierbij gaat en wat de relatie is met kwetsbaarheid. DoelHet doel van dit project is inzicht geven in de rol van de woonomgeving...

Bekijk dit project

De waarde van G(OUD): een evaluatiestudie naar de effecten van de consultatiefunctie voor ouderen

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2013)

Het effect van een consultatiebureauEr komen steeds meer consultatiebureaus voor ouderen. Tijdens een consult krijgen en geven ouderen informatie over bijvoorbeeld hun fysieke gezondheid, leefstijl of cognitief functioneren. Deze consulten zijn een vorm van preventieve zorg, want problemen worden eerder opgespoord. Het is echter onduidelijk of deze screening van ouderen effectief is. DoelHet doel...

Bekijk dit project

DELFGOUD: een innovatieve strategie om de sociale competentie en gezonde leefstijl van zelfstandig wonende ouderen van > 70 jaar in achterstandswijken te bevorderen

Afgerond (december 2010 - maart 2014)

DELFGOUD: bevorderen van sociale competentie en gezonde leefstijl Delfzijl Noord scoort laag op Sociaal Economische Status. Een ‘lage SES’ hangt samen met ongezonde leefstijlkenmerken en een lagere levensverwachting. Ongezonde leefstijlkenmerken kunnen het beste in samenhang worden beïnvloed met een wijkgerichte aanpak die is afgestemd op de behoeften van de doelgroep.   DoelHet doel is nagaan in...

Bekijk dit project

Deskundigheidsbevordering Hulp bij Dementie

Afgerond (mei 2011 - mei 2012)

Deskundigheidsbevordering bij dementieIn Noord-Limburg zijn door het groeiende aantal cliënten met dementie maatregelen nodig om hun vraag en het aanbod van mantelzorgers op elkaar af te stemmen. Inmiddels hebben zorg- en welzijnsorganisaties ketenzorg georganiseerd. De kennis en vaardigheden van medewerkers zijn speerpunten voor verbetering.DoelZorg- en welzijnsorganisaties hebben afgesproken dat...

Bekijk dit project

Domotica, automatisch goede zorg?!

Afgerond (mei 2011 - december 2012)

Domotica: automatisch goede zorg?!Omdat de zorgvraag van ouderen het zorgaanbod overtreft, is de tijd rijp voor zorgdomotica, apparatuur die ondersteunt bij de zorg. Zorgvuldig gebruik leidt tot een groter gevoel van veiligheid en zelfredzaamheid. De invoering verloopt echter moeizaam vanwege de kloof tussen techniek en zorg. De vraag is hoe studenten optimaal geschoold kunnen worden in het...

Bekijk dit project

E-learning modules voor verzorgenden over depressie bij cliënten in de ouderenzorg

Afgerond (juli 2011 - december 2012)

E-learning voor verzorgenden over depressie bij ouderenDepressie is een ernstig en veelvoorkomend zorgprobleem. Helaas worden depressieve klachten bij verpleeghuisbewoners vaak niet opgemerkt, waardoor depressieve stoornissen kunnen ontstaan. Als verzorgenden leren hoe ze depressieve klachten herkennen en maatregelen kunnen inzetten, kunnen ze daarmee depressieve stoornissen voorkomen. DoelDe...

Bekijk dit project

Easy Care

Afgerond (september 2014 - juni 2018)

In het Netwerk 100 werken aanbieders in zorg en welzijn samen bij vormgeving van Zorg en Welzijn.  Doel Easy Care(Elderly Assessment System) hanteert als centrale waarden:  de verbinding van welzijn en zorg.samen met ouderen opstellen van behandel- en ondersteuningsplannen. realiseren van zorg in de eigen omgeving en kostenefficiëntie. Easy Care. Binnen het netwerk wordt dit systeem als...

Bekijk dit project

Een wijkleerplaats voor de zorg en ondersteuning van ouderen in een kwetsbare positie

Afgerond (september 2014 - mei 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Effect meting 10 proeftuinen woonservicegebieden

Afgerond (oktober 2010 - december 2012)

Langer zelfstandig dankzij aanpassing en dienstenWoonservicegebieden zijn gewone wijken of dorpen met een dienstenaanbod op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Het doel van de gebieden is dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen wonen. De effectiviteit hiervan is echter nog niet onderzocht.DoelDit project onderzoekt in tien proeftuinen het effect van de...

Bekijk dit project

Effect van functioneel trainen op de zelfredzaamheid van kwetsbare 75-plus ouderen

Afgerond (april 2009 - april 2013)

Trainingen voor zelfstandig wonende 75-plussersHet samengaan van meerdere aandoeningen (multimorbiditeit) en ingrijpende gebeurtenissen leiden bij zelfstandig wonende 75-plussers vaak tot minder activiteit en beweging. Dit verslechtert hun lichamelijke conditie en verhoogt het valrisico, wat ook een afname van dagelijkse activiteiten betekent.DoelHet doel is om met een trainingsprogramma voor...

Bekijk dit project

Effecten van een op maat gesneden multidisciplinair (na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA na revalidatie binnen het verpleeghuis

Afgerond (januari 2010 - maart 2014)

Effect van nazorg na een beroerteDe Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder hebben gesignaleerd dat goede nazorg vaak ontbreekt na de revalidatiebehandeling van een beroerte (CVA). Oudere CVA-patiënten zijn daardoor onvoldoende toegerust om thuis met hun overgebleven beperkingen om te gaan. Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor hun dagelijkse activiteiten en sociale...

Bekijk dit project

Ethiek van de zorg rond het levenseinde

Afgerond (juni 2012 - augustus 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Evaluatie van casemanagement dementie

Afgerond (december 2009 - juni 2012)

Evaluatie van casemanagement dementie  Vanaf de eerste verschijnselen van dementie tot aan het overlijden maken mensen met dementie en hun mantelzorgers een langdurig zorgtraject door. Daarin blijkt de afstemming tussen diverse zorgaanbieders belangrijk. Het programma Ketenzorg Dementie verbetert deze afstemming door de inzet van casemanagement. Hierover is echter nog veel onduidelijk.  DoelHet...

Bekijk dit project

Familie (in)zicht

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

First evaluation Dutch National Programme Geriatric Care (NPGC)

Afgerond (april 2009 - oktober 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Geïntegreerde ouderenzorg in netwerk ACZIO: implementatie van de Transmurale Zorgbrug

Afgerond (oktober 2014 - juli 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Genero implementatievoorbereiding

Afgerond (januari 2011 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GENERO Regionaal Implementatieplan 2

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

GENERO verbetert ouderenzorg via toepassing van positieve onderzoeksresultaten. Met 40 partners werken we aan KETENZORG VOOR OUDEREN. In Nieuwe Waterweg Noord werken huisartsen, gemeenten, ziekenhuis, welzijn, thuiszorg, V&V, ouderenorganisaties aan realisatie van samenhangende en proactieve ouderenzorg bij 20 huisartspraktijken, volgens het Walchers integrale zorgmodel.DoelgroepKwetsbare ouderen...

Bekijk dit project

Genero regionaal implementatieplan npo

Afgerond (december 2012 - april 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving (GENERO). Netwerkaanvraag Nationaal Programma Ouderenzorg Erasmus MC

Afgerond (januari 2009 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gewrichtspijn bij ouderen met comorbiditeit: vroege signalering van kwetsbaarheid en identificatie van knelpunten in de zorg

Afgerond (februari 2010 - april 2014)

Gevolgen van gewrichtsklachtenDe helft van alle ouderen heeft dagelijks pijn door gewrichtsaandoeningen, bijvoorbeeld in handen of heupen. Dat zorgt ervoor dat zij minder mobiel zijn en minder kunnen meedoen aan activiteiten. Ouderen denken dat het bij het ouder worden hoort, zorgverleners herkennen het vaak niet goed, zeker als de oudere andere ziekten heeft. Gewrichtspijn kan echter wel worden...

Bekijk dit project

Gezamenlijk doorwerken aan integrale zorg en welzijn door de partners van de Kring OuderenZorg AMC & partners (KOZ)

Afgerond (april 2011 - april 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezamenlijk een nieuwe stap voorwaarts

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gilde leren in de wijk, verbinden van formele en informele zorg in zowel het onderwijs en in de integrale zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk volgens het zorgmodel SamenOud

Afgerond (oktober 2014 - oktober 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord

Afgerond (december 2010 - oktober 2013)

Help dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord    De zorg voor mensen met dementie is complex en er wordt vaak een beroep gedaan op mantelzorgers. Onderzoek laat zien dat betrouwbare en belevingsgerichte informatie patiënten en hun verzorgers goede steun kan bieden. DoelDe onderzoekers willen de ervaringen van patiënten met dementie en van hun mantelzorgers op een website zetten:...

Bekijk dit project

Het concept kleinschalig wonen integraal leeronderdeel van de opleiding verzorgende / maatschappelijke zorg

Afgerond (juli 2011 - februari 2013)

Kleinschalig wonen in de opleiding Werken in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie is anders dan op grootschalige zorgafdelingen. De meeste medewerkers die deze omslag maken, vinden dat best lastig. Dit wordt makkelijker als in het onderwijs aandacht wordt besteed aan het werken binnen kleinschalige woonvoorzieningen.DoelHet doel is van dit project is om de kennis over wonen en werken...

Bekijk dit project

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Afgerond (maart 2010 - januari 2014)

Zelfredzaamheid behouden na ziekenhuisopnameEen ziekenhuisopname gaat voor veel ouderen samen met verlies van zelfredzaamheid. Het huidige zorgsysteem kan dit niet voorkomen door een versnipperd zorgaanbod, wet- en regelgeving, marktwerking en financiering. DoelHet doel van het HerstelZorgProgramma is voorkomen dat kwetsbare ouderen minder zelfredzaam worden en verbeteren van hun herstel na...

Bekijk dit project

Het implementeren van de "Verzoamelstee": het gebruik van ICT-voorzieningen voor het verhogen van welzijn, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van ouderen

Afgerond (december 2010 - juni 2014)

Langer zelfredzaam dankzij techniekOuderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Op het platteland, waar veel voorzieningen verdwijnen, wordt dat steeds moeilijker. Drie dorpen in Groningen ontwikkelden daarom een ICT-voorziening in het dorpshuis: de Verzoamelstee. De Verzoamelstee maakt het mogelijk om contact te leggen met de gemeente en aanbieders van welzijn en zorg. DoelHet doel is de...

Bekijk dit project

Het ontwikkelen van relevante en gestandaardiseerde meetinstrumenten voor wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg

Afgerond (januari 2010 - januari 2014)

Eenduidig meetinstrumentOm vast te stellen of een project van het Nationaal Programma Ouderenzorg leidt tot verbetering van de zorg is een goed meetinstrument noodzakelijk. Een instrument dat rekening houdt met alle aspecten van een oudere, van lichamelijke tot psychische. Daarvoor worden nu nog verschillende instrumenten gebruikt terwijl een psychisch probleem bijvoorbeeld ook lichamelijke...

Bekijk dit project

Het triageinstrument: (predictieve) validiteit van de Groninger Frailty Indicator, de INTERMED client versie en de Welbevinden lijst

Afgerond (november 2009 - november 2013)

Meetinstrumenten voor kwetsbaarheidAls de fitheid of vitaliteit van ouderen onder een bepaalde drempel komt, voldoen zij aan criteria voor kwetsbaarheid. Kwetsbare ouderen hebben meer kans op bijvoorbeeld lager welbevinden. Om dergelijke gevolgen te voorkomen, is het goed te weten of ouderen kwetsbaar zijn en welke (zorg)behoeften zij hebben.DoelHet doel van het project is om instrumenten voor...

Bekijk dit project

ICOVE: Ontwikkeling van een beslissingsondersteuningssysteem voor huisartsenpraktijken en de 2e lijn met behulp van kwaliteitsindicatoren

Afgerond (september 2009 - september 2014)

Beslissen met kwaliteitsindicatorenCoördinatie en management van zorg voor kwetsbare ouderen is niet optimaal. Er ontbreekt een proactieve benadering voor het verbeteren van de ouderenzorg. Bovendien hebben ouderen geen handvatten waarmee ze de ontvangen zorg kunnen beoordelen. DoelHet project zet computerprogramma’s in voor het toepassen van indicatoren voor kwaliteit van zorg. Doel hiervan is...

Bekijk dit project

Implementatie npo nhg

Afgerond (september 2014 - juni 2018)

In dit project vertaalden het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) de ervaringen uit het Nationaal Programma Ouderenzorg naar de dagelijkse praktijk. NHG en V&VN werkten aan een samenhangend zorgaanbod dat beter is  afgestemd op individuele behoeften van ouderen. Doel: Het doel van dit project was om de zorg voor ouderen met complexe...

Bekijk dit project

Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing

Afgerond (juli 2011 - februari 2013)

Actuele kennis over dementie in onderwijs en bijscholingDe laatste jaren zijn verschillende richtlijnen voor verzorgenden ontwikkeld op het gebied van dementiezorg. Verzorgenden niveau 2-4 krijgen deze kennis in hun opleidingen nog niet standaard aangeboden. Zij krijgen echter wel regelmatig te maken met cliënten met dementie en dat neemt de komende jaren alleen maar toe. DoelDe betrokken partijen...

Bekijk dit project

Implementatieplan

Afgerond (juni 2013 - november 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatieproject: de 5 van "100"

Afgerond (april 2013 - oktober 2014)

Het ZOWEL NN netwerk (thans: "100 Ons zorg en welzijnsnetwerk") heeft in 2012 een borgingstraject  doorlopen, De missie van de nieuwe fase is: het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe innovaties en het implementeren van, met behulp van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), reeds succesvol ontwikkelde onderdelen. De nieuwe naam "100"geeft de innovatiedrang van de ouderen weer, met de innovatie...

Bekijk dit project

Innovatieagenda Ouderenzorg Twente 2014-2016

Afgerond (september 2014 - juni 2018)

Het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente wil meer welzijnsaspecten in haar zorgonderwijs integreren en haar docenten en studenten nauwer bij de beroepspraktijk betrekken.DoelgroepVMBO studenten, oud opgeleide verzorgenden / verpleegkundigen, studenten die willen doorstromen vanuit de opleiding MMZ. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van het onderwijsmateriaal.DoelDoel is het...

Bekijk dit project

Inspiratie & Kennisdagen Levensles

Afgerond (maart 2014 - maart 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integrated senior services (ISS): Op optimalisering van functioneren en kwaliteit van leven gerichte ondersteuning van ouderen in een kwetsbare positie. Support of frail elderly, aimed at optimizing their functioning and quality of life

Afgerond (december 2010 - december 2014)

Ondersteuning voor meer kwaliteit van levenMet goede ondersteuning kunnen kwetsbare ouderen langer zelfstandig blijven, een hoge kwaliteit van leven ervaren en naar behoefte deelnemen aan de samenleving. Het is echter onduidelijk hoe zij het beste ondersteund kunnen worden.DoelHet doel van dit project is het ontwikkelen van aanbod op het gebied van zorg, welzijn, wonen en preventie dat qua inhoud,...

Bekijk dit project

Interdisciplinair opleidingsmodel Ouderenzorg Samen ontwikkelen, samen opleiden en samenwerken

Afgerond (december 2010 - oktober 2012)

Interdisciplinair opleidingsmodel OuderenzorgOuderen worden ouder en wonen langer thuis. Daardoor groeit de vraag naar complexe zorg in de thuissituatie. De aandacht voor kwaliteit van leven en welbevinden wordt belangrijker. Dit vereist betere samenwerking tussen zorgverleners en integratie van wonen en welzijn. Bestaande zorgopleidingen zijn echter disciplinegebonden en vooral georiënteerd op...

Bekijk dit project

INVEST Duurzame borging van samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen: van regionale initiatieven naar landelijk implementeerbare financieringsmodellen

Afgerond (mei 2009 - september 2012)

Financiering op ordeDe experimenten die binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg worden uitgevoerd gaan meestal over complexe veranderingen. Om ervoor te zorgen dat die veranderingen blijvend zijn, is financiële borging erg belangrijk. Versnippering van de verschillende geldbronnen (van Wet maatschappelijke ondersteuning tot zorgverzekeraars) maakt dat lastig.DoelHet doel van het project is...

Bekijk dit project

ISCOPE Betere signalering, zorg op elkaar afstemmen (Vinger aan de pols; zorg in actie!)

Afgerond (januari 2009 - december 2012)

Betere signalering voor samenhangend zorgaanbodOudere mensen worden door lichamelijke, functionele en psychische achteruitgang vaak minder zelfredzaam. Daarnaast valt de sociale omgeving weg. Deze achteruitgang zien zorgverleners vaak pas laat. Het gevolg: hulp wordt niet op tijd georganiseerd, er wordt steeds gezocht naar oplossingen voor ad-hocproblemen en het zorgaanbod is...

Bekijk dit project

Kennisbundel Risicosignalering

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisbundel technologie en digitale communicatie

Afgerond (december 2014 - maart 2016)

In samenwerking met de werkplaats ‘Nieuwe functies en technologie’ en andere werkgroepen werken we efficiënt aan het breed implementeren van beschikbare kennis over dit thema, zowel in het onderwijs als in de zorgpraktijk. Doelgroep Docenten MBO-zorgopleidingen, praktijkbegeleiders, praktijkopleiders in de ouderenzorg. Doel Ondersteunen van ROC-docenten en praktijkopleiders om efficiënter...

Bekijk dit project

Ketenzorg dementie, versterking en evaluatie van beginnende transities: op weg naar een complete keten

Afgerond (maart 2010 - november 2014)

Ketenzorg voor mensen met dementieHet aantal mensen met dementie, de duurste aandoening binnen de gezondheidszorg, zal de komende twintig jaar verdubbelen. Mogelijkheden om het welzijn en de kwaliteit van leven van deze mensen en hun mantelzorgers te verbeteren, worden onvoldoende benut. Ook worden zorg en ondersteuning nog vaak los van elkaar aangeboden.DoelHet project werkt aan zorg en...

Bekijk dit project

Ketenzorg Ouderen Walcheren

Afgerond (januari 2010 - december 2014)

Een samenhangend aanbodDe zorg voor kwetsbare ouderen is vanuit het aanbod georganiseerd en wordt niet in samenhang aangeboden. Het aanbod van zorg, welzijn en wonen bijvoorbeeld, wordt door verschillende partijen geregeld. Een partij die de regie en verantwoordelijkheid heeft ontbreekt. De complexe behoeften die ouderen hebben, vragen hier echter wel om.DoelHet doel van dit project is het...

Bekijk dit project

Krachtig Clientenperspectief 4

Afgerond (juni 2012 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Krachtig clientenperspectief binnen het NPO 2010

Afgerond (april 2010 - juli 2011)

Ouderen denken meeKoepel van ouderenorganisaties CSO ondersteunt ouderen die in netwerken van het NPO meedenken over verbeteringen in de ouderenzorg. Daarnaast betrekt het CSO professionals uit de netwerken bij dit proces. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden zodat ouderen hun bijdrage kunnen leveren.DoelCSO wil ouderen handvatten geven om hun stem te laten horen...

Bekijk dit project

Krachtig Cliëntenperspectief binnen het NPO 3, 2011- 2012

Afgerond (april 2011 - januari 2013)

In alle acht netwerken ouderenzorg participeren ouderen op verschillende manieren en in de verschillende fases van het NPO. Het is een verdienste binnen het NPO dat ouderen op dergelijke schaal bij zorgvernieuwingen betrokken worden. De ouderendelegaties worden steeds zelfbewuster en vinden effectiever hun weg binnen de netwerken. Ook wordt de meerwaarde van de ouderendelegaties door steeds meer...

Bekijk dit project

Kwetsbaarheid bij ouderen met verstandelijke beperkingen: operationalisering, risico en opsporing

Afgerond (december 2010 - maart 2015)

Ouderen met een verstandelijke beperkingDe levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking neemt toe. Dat leidt mogelijk tot extra levensjaren met een slechtere gezondheid of lagere zelfredzaamheid dan vroeger. Er is echter geen inzicht in de omvang, verspreiding en ernst van de kwetsbaarheid van ouderen met een verstandelijke beperking. Onder meer omdat geen standaard vragenlijsten...

Bekijk dit project

Langer zelfstandig thuis: thuis in de wijk De landelijke implementatie van Lang Leve Thuis

Afgerond (juni 2014 - juni 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lekker aan de slag; doorbouwen aan betere zorg voor kwetsbare ouderen

Afgerond (juni 2013 - juli 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lessen van patiënten - dementie

Afgerond (november 2014 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Levenslust: betere toegang tot zorg voor depressieve ouderen

Afgerond (maart 2010 - december 2013)

Aandacht voor depressieDepressie is voor kwetsbare ouderen een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in de 21ste eeuw. Toch komt bij de meerderheid van hen depressiviteit niet ter sprake. Daardoor krijgen zij ook geen behandeling, terwijl die behandelingen er wel zijn.DoelHet doel van dit project is het verbeteren van de (h)erkenning, zorg en behandeling voor kwetsbare, depressieve ouderen....

Bekijk dit project

Meer Mantelzorg (KOZ code OAO1)

Afgerond (november 2010 - november 2013)

Hulp via jongerenAllochtone ouderen zijn moeilijk te bereiken voor gemeenten, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. Hun jongeren staan echter zowel in de moderne wereld als in de wereld van traditionele familieverbanden waarin zorgen voor je ouders normaal is. De jongeren vormen dus de brug. Daarom is de website zorgvoorjeouders.nl gestart, een site waarop Marokkaanse jongeren informatie...

Bekijk dit project

Monitoring van fysieke kwetsbaarheid bij ouderen; een innovatief systeem ter ondersteuning van zelfmanagement en zorg

Afgerond (januari 2010 - april 2014)

Advies over lichaamsbewegingEr zijn aanwijzingen dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op fysieke kenmerken die kwetsbaarheid kunnen aantonen, zoals balans en uithoudingsvermogen. Maar een systeem om deze indicatoren te monitoren is er niet. Ook ontbreekt advies dat daarbij aansluit.DoelHet doel van dit project is het ontwikkelen van een eenvoudig en praktisch meetsysteem voor het...

Bekijk dit project

MOVIT Optimalisering van de kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen; implementatie van een veelbelovend zorgmodel

Afgerond (november 2009 - mei 2013)

Betere medische zorg in verzorgingshuizenDe politiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de beroepsorganisaties KNMG, LHV en NHG vinden dat de medische zorg in verzorgingshuizen onvoldoende is. Bewoners worden steeds ouder en kwetsbaarder en hebben meer verzorging nodig. De zorg is echter niet meegegroeid. DoelHet doel van MOVIT (Medische zorg Optimalisatie Verzorgingshuizen...

Bekijk dit project

Netwerk Nationaal Programma Ouderenzorg Regio Noord

Afgerond (januari 2008 - januari 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Netwerkplan Kring OuderenZorg (KOZ) AMC en partners

Afgerond (januari 2008 - december 2011)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NPO de markt op! wegwijzen, verrijken en gebruiken

Afgerond (maart 2014 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

NUZO: Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen

Afgerond (januari 2008 - januari 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Om U Iemand met overzicht die met me meedenkt

Afgerond (oktober 2009 - april 2014)

Screenen en coördinerenOuderen hebben vaak meerdere gezondheidsproblemen waardoor ze ook met meerdere zorgverleners te maken hebben. Ze hebben echter wel behoefte aan overzicht en coördinatie van al deze zorg. Ook kunnen ze hulp gebruiken bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid. Verder hebben huisartspraktijken kwetsbare ouderen onvoldoende in beeld en blijkt de zorg versnipperd: vragen...

Bekijk dit project

Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact

Afgerond (september 2014 - juni 2018)

Het NUZO (Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen) heeft een transitieproject opgezet voor betere aansluiting van het zorgaanbod op de behoeften van oudere migranten. De opgedane kennis en ervaring uit dit project wordt geborgd door vertaling naar het onderwijs.DoelgroepStudenten MBO, HBODoelVergroten van kennis van studenten over wensen en behoeften in zorg- en welzijn contact van oudere migranten....

Bekijk dit project

Ontwikkelen van kwaliteitscriteria voor zorg en welzijn vanuit ouderenperspectief

Afgerond (december 2012 - oktober 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling bijscholing voor verzorgenden niveau 2/3 ‘Familievriendelijk werken’ met gebruik van e-learning

Afgerond (mei 2011 - december 2012)

‘Familievriendelijk werken’ met gebruik van e-learningHet vraagt veel van verzorgenden om een goede relatie te onderhouden met hun cliënten en de familie. Dat het contact niet altijd goed verloopt, blijkt uit talloze conflicten tussen familie en professionals. Zorginstellingen zoeken naar manieren om hun personeel te ondersteunen in hun communicatie met de familie.DoelHet doel is om een...

Bekijk dit project

Op weg naar de zorg- en welzijnsstandaard (ZWS) voor kwetsbare ouderen. Korte werktitel: De ZORG- en WELZIJNSSTANDAARD

Afgerond (februari 2010 - augustus 2013)

Samenhangend zorgaanbod Voor kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen is het ontbreken van coördinatie en afstemming van het zorg- en welzijnsaanbod een groot knelpunt. Het lijkt alsof de aanbodzijde, de vraagzijde en de regelgeving elkaar belemmeren op weg naar betere zorg.DoelHet doel van het project is het ontwikkelen van de Zorg- en Welzijnsstandaard (ZWS). Die richt zich op een samenhangend,...

Bekijk dit project

Op weg naar herstel. Implementatie van het zorgpad herstelgerichte zorg voor ouderen met complexe problematiek

Afgerond (december 2010 - oktober 2015)

Zorgpad voor geriatrische revalidatieIn Nederland worden jaarlijks ruim 27.000 ouderen na een ziekenhuisopname doorverwezen naar een afdeling voor geriatrische revalidatie, meestal in een verpleeghuis of herstelkliniek. Doel is terugkeer naar hun oorspronkelijke woonsituatie. Ouderen ondervinden daarbij echter knelpunten, zoals gebrek aan coördinatie tussen zorgverleners. Al jaren vinden...

Bekijk dit project

Opsporen en begeleiding van ouderen in een kwetsbare positie. Op weg naar een geïntegreerd ketenzorgmodel

Afgerond (januari 2009 - december 2012)

Het zorgproces opnieuw ontwerpenHet huidige zorgaanbod groeit onvoldoende mee met de behoeften van ouderen met complexe problemen. Dat komt bijvoorbeeld door versnippering en onvoldoende samenhang. Ook missen zorgverleners middelen om achter de hulpvraag van ouderen te komen. Daardoor kunnen ze lastig een adequaat zorgaanbod organiseren. Reactief handelen, verkeerd medicijngebruik en...

Bekijk dit project

Oud met Functiebehoud. Welke factoren bepalen functiebehoud bij ouderen?

Afgerond (september 2009 - mei 2013)

Alles kunnen blijven doenBij ouderen kunnen kleine verstoringen grote gevolgen hebben. Ouderen balanceren tussen willen en kunnen en zijn vaak kwetsbaar. Het voorkomen van achteruitgang van functioneren is belangrijk. Het verkleint het risico op afhankelijkheid van anderen. Functiebehoud moet dus prioriteit hebben, maar er is nog onduidelijk welke factoren van invloed zijn op functiebehoud.DoelHet...

Bekijk dit project

Ouderennet VUmc en partners

Afgerond (januari 2008 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderenparticipatie in het onderwijs voor de ouderenzorg: netwerk en routeplanner

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Passen en meten: een CITO-toets voor een optimale indicatiestelling (project OAZ6)

Afgerond (mei 2011 - januari 2015)

Nieuw meetinstrument voor indicatieIndicaties voor AWBZ-zorg sluiten niet altijd goed aan op de zorgbehoeften van kwetsbare ouderen. Dat komt voor een deel door de manier waarop de ernst van de beperkingen wordt bepaald. De vraag is of preciezer meten van de ernst van beperkingen bijdraagt aan een betere indicatie. DoelHet doel van dit project is het optimaliseren van de indicatiestelling voor de...

Bekijk dit project

Percepties van ouderen op somberheid en depressie: uitgangspunt voor vroegsignalering en ondersteuning

Afgerond (november 2010 - november 2013)

Percepties over somberheid en depressieVeel ouderen hebben depressieve gevoelens. Screening is een goede methode om depressieve symptomen vroegtijdig te signaleren en een klinische depressie te voorkomen. Toch zijn screening en de daaropvolgende behandeling niet altijd effectief. Dat komt omdat niet bekend is wat de behoeften zijn van ouderen die somber zijn.DoelHet doel van dit onderzoek is het...

Bekijk dit project

Peri-operatieve Fysiotherapie en Diëtetiek voor fragiele ouderen: Better in en better out (Profyd)

Afgerond (maart 2010 - oktober 2013)

Screenen van kwetsbaarheid voor operatieEen ziekenhuisopname, en dan vooral met grote chirurgische ingrepen, leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot complicaties, acute verwardheid (delier), functieverlies en sterfte. Een combinatie van screening en interventies kan bijdragen aan herstel, maar dat is nog niet onderzocht.DoelHet project onderzoekt het effect van screening voor een operatie. Daarbij...

Bekijk dit project

Polyfarmacy: too much or too little?

Afgerond (oktober 2009 - september 2014)

Medicijngebruik onder de loepEen deel van de ziekenhuisopnames onder ouderen is het gevolg van bijwerkingen van de medicatie. Van deze opnames is 80 procent te voorkomen. Voor adequaat management van medicatie ontbreekt echter een wetenschappelijke basis.DoelDit project onderzoekt een systeem dat de medicatie in de gaten houdt van patiënten die vijf of meer medicijnen gebruiken. Daarbij stelt de...

Bekijk dit project

Praktijktraining Ketenzorg en Communicatie in de Ouderenzorg

Afgerond (augustus 2011 - december 2012)

Praktijktraining ketenzorg en communicatieDe ouderenzorg werkt steeds meer in specifieke ketenzorgstructuren op wijk- en buurtniveau. Het competentiegerichte onderwijs (niveau 3 en 4) is echter gericht op brede vaardigheden en kennis. Studenten en stagiairs hebben onvoldoende vaardigheden voor de specifieke verzorging van ouderen. Bovendien is er weinig tijd voor praktijkgerichte training. DoelHet...

Bekijk dit project

Presentie in de Praktijk, de basis voor het initiële onderwijs.

Afgerond (juli 2011 - december 2012)

Presentie in de PraktijkDe presentietheorie houdt in dat een zorgverlener aandacht heeft voor de cliënt. Zo leert hij te zien wat er bij de ander leeft en wat hij voor hem kan betekenen. Er is veel materiaal dat hulpverleners ondersteunt bij het present handelen. De vertaalslag naar het mbo-onderwijs en de praktijk is echter nog niet gemaakt. DoelDit project onderzoekt hoe mbo’ers zo kunnen worden...

Bekijk dit project

Prevalentie, diagnostiek en behandeling van hartfalen bij verpleeghuisbewoners

Afgerond (juli 2010 - maart 2013)

Hartfalen in verpleeghuizenHartfalen is een toenemend probleem bij ouderen. Het heeft vervelende gevolgen voor patiënten en gaat gepaard met hoge zorgkosten. Waarschijnlijk komt hartfalen ook in verpleeghuizen voor, maar daarover zijn geen betrouwbare gegevens bekend. Vroege diagnostiek en behandeling kan symptomen en zorgafhankelijkheid echter verminderen. Dat leidt tot langere zelfredzaamheid en...

Bekijk dit project

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO): Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte samenhangende proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen

Afgerond (december 2010 - maart 2015)

Herontwerp van het zorgaanbodHet huidige zorgaanbod is gericht op het oplossen van acute, kortdurende gezondheidsproblemen. Het aanbod voldoet nog niet optimaal aan langdurige, complexe zorgbehoeften van ouderen. Het Chronic Care Model (CCM) kan een oplossing zijn. Dit model streeft naar samenhangende proactieve en preventieve zorg voor chronisch zieke ouderen. DoelHet doel van dit project is om...

Bekijk dit project

Projectvoorstel Landelijke DataBase ten behoeve van Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO-LDB)

Afgerond (augustus 2010 - juni 2018)

Landelijk gegevens verzamelenAlle experimenten van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gebruiken, naast hun eigen onderzoek, hetzelfde instrument om resultaten te meten. Dit instrument is de Minimale Data Set. Zij leggen deze gegevens vast en analyseren deze. Om het belang van het NPO aan te tonen zullen die gegevens ook landelijk geanalyseerd moeten worden.DoelHet doel van het project is...

Bekijk dit project

Reductie van beperkingen in het functioneren van thuiswonende kwetsbare ouderen. Een RCT (randomised contriolled trial)

Afgerond (augustus 2009 - juni 2013)

Beperkingen in functioneren tegengaanHet aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Zij hebben moeite met het ondernemen van activiteiten en met deelnemen aan de maatschappij. Dat verhoogt het risico op ziekenhuisopnames, vermindert de kwaliteit van leven en belast mantelzorgers en zorgprofessionals. Daarom zijn effectieve interventies nodig die beperkingen voorkomen. DoelHet doel van het project is...

Bekijk dit project

Regie, sociaal-economische status, en ervaren kwaliteit van ontvangen zorg bij kwetsbare ouderen

Afgerond (december 2010 - juni 2014)

Ideeën van ouderen over eigen regieAls ouderen meer regie hebben over hun zorg, kan dat bijdragen aan meer ervaren kwaliteit van leven en zorg. Maar dat is nog niet onderzocht. Ook is nog onduidelijk of er verschillen zijn in de mate van ervaren regie en in hoeverre een lage sociaal-economische status hierop van invloed is.DoelDit project onderzoekt:• wat kwetsbare ouderen verstaan onder eigen...

Bekijk dit project

Regionaal Implementatieplan NUZO

Afgerond (februari 2013 - november 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Regionale implementatieplannen NPO

Afgerond (februari 2013 - februari 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Werken aan Uitvoering. NUZO in en na 2011

Afgerond (mei 2011 - juli 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Senior-Stap Studie: hoe ouderen zichzelf maximaal vooruit helpen

Afgerond (november 2010 - januari 2015)

Zelf werken aan mobiliteitVallen is voor thuiswonende ouderen een groot probleem. Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden voor ouderen en mantelzorgers om hun mobiliteit en valrisico zelf te beoordelen en te verbeteren.DoelDe Senior-Stap Studie wil kennis verzamelen over hoe ouderen het beste geholpen zijn bij het lopen op leeftijd. Dat gebeurt met een eenvoudig ‘kompas’ voor mobiliteit en...

Bekijk dit project

Serious soaps als middel om evidence-based richtlijnen met betrekking tot ondersteunen bij zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen en pijn te implementeren in het MBO-onderwijs

Afgerond (oktober 2014 - april 2016)

Het betreft een gezamenlijk project van het Gezondheidszorg college ROC Midden-Nederland, opleiding Zorg & Gezondheid van ROC Flevoland, Zorggroep Almere, Actiz, Hogeschool Utrecht en Kring Ouderenzorg AMC & partnersDoelgroepStudenten niveau 3 (verzorgende) en niveau 4 (MBO-verpleegkundige)DoelOntwikkelen van serious soaps en lespakketten op de thema’s zelfmanagement, screening kwetsbare ouderen...

Bekijk dit project

Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK) bij kwetsbare ouderen; van achtergrond naar behandeling op maat

Afgerond (december 2010 - december 2014)

Inzicht in zorgvragen bij onverklaarde klachtenEr is nog onvoldoende bekend over de diversiteit van zorgvragen van mensen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en hun behoeften. Aangezien diagnostiek van SOLK complex is, worden ouderen met deze aandoening uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek. Het gevolg: er is weinig bekend over SOLK. Ook ontbreken niet-medische...

Bekijk dit project

Stem van de Oudere Migrant

Afgerond (december 2010 - juni 2014)

De zorg dichterbij oudere migrantenOudere migranten hebben problemen met het vinden van de juiste voorzieningen voor zorg, wonen en welzijn. Dat komt mogelijk omdat het aanbod onvoldoende is afgestemd op hun wensen en behoeften. Oudere migranten geven aan dat de voorzieningen daardoor moeilijk toegankelijk zijn. Hierdoor maken zij geen gebruik van zorg en verslechtert hun lichamelijk en...

Bekijk dit project

Sterk met je netwerk Opschaling en landelijke implementatie project Verzoamelstee: het gebruik van ICT-voorzieningen voor het verhogen van welzijn, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid bij ouderen in krimpregio’s

Afgerond (juni 2014 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

T1: F.I.T. Functiebehoud bij ouderen in de 1e lijn In Transitie

Afgerond (juni 2009 - september 2014)

Screening voorkomt functieverliesChronisch zieke ouderen, eenzame ouderen, allochtone ouderen en ouderen met een laag inkomen hebben een zwakke positie in de maatschappij. Ze zijn afhankelijk van hulpmiddelen, mantelzorg en vrijwilligers en hebben een informatieachterstand over het zorg- en welzijnsaanbod. Ook hebben ze een verhoogd risico op functieverlies en wordt hun zelfredzaamheid...

Bekijk dit project

T2: Een transmurale zorgbrug tussen 2e en 1e lijn

Afgerond (september 2009 - januari 2014)

Van het ziekenhuis naar huisJaarlijks wordt 14 procent van de 65-plussers acuut opgenomen in het ziekenhuis. Bij ontslag hebben zij vaak functieverlies. Of zij dat risico lopen, hangt onder andere af van hun toestand bij opname. Op tijd opsporen van de ouderen met een verhoogd risico kan functieverlies voorkomen. Maar ziekenhuizen leggen de focus op de ziekte. Ook is de overgang van het ziekenhuis...

Bekijk dit project

Thema "Acute care" onderzoeksvoorstel OAZ1 bij T2. Preventieve behandeling en vroegtijdige detectie van delirium in ziekenhuis bij ouderen met een heupfractuur.(MAPLE: Melatonin Against PLacebo in Elderly patients)

Afgerond (april 2009 - april 2012)

Voorkomen van delierEen delier is een plotselinge verwardheid. Het heeft een acuut begin, stoornissen in de aandacht en een wisselend bewustzijn. Ook is sprake van hallucinaties, angst, onrust en wanen. Patiënten met een delier hebben een hoger risico op langer verblijf in het ziekenhuis, opname in een verpleeghuis, functieverlies of sterfte. Voorkomen, tijdig herkennen en starten met behandeling...

Bekijk dit project

Thuiskracht: onderwijs en langdurende zorg

Afgerond (juli 2011 - januari 2013)

ThuiskrachtForeest Medical School, het Horizon College en de Stichting Wonen Plus Noord-Holland willen hun kennis en kunde samenbrengen in een opleidingsprogramma voor verzorgenden. Uitgangspunt is het versterken van de eigen kracht en de mogelijkheden van het sociaal netwerk van de ouderen. DoelDe organisaties ontwikkelen een scholingsmodule voor mbo-professionals. Het lesprogramma benadrukt de...

Bekijk dit project

Tijd voor oogsten: geïntegreerde zorg voor de Almeerse kwetsbare ouderen!

Afgerond (januari 2013 - juli 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Transitie van reguliere dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling-plus mantelzorgondersteuning in de wijk

Afgerond (december 2010 - september 2014)

Behandeling dichtbij in de wijkMensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel aan ontmoetingscentra in de wijk. Deze zijn laagdrempelig en er wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Tot nu toe bieden slechts enkele verpleeghuizen dit soort psychogeriatrische dagbehandeling aan in de wijk.DoelHet doel van het project is een verandering van dagbehandeling in het verpleeghuis naar...

Bekijk dit project

Triage van verminderde inspanningstolerantie bij kwetsbare ouderen (TREE)

Afgerond (september 2009 - september 2013)

Vroegtijdig herkennen van COPD en hartfalenVroegtijdige herkenning van COPD en hartfalen is zinvol omdat de aandoeningen dan goed behandeld kunnen worden. Voor beide aandoeningen is het vaststellen van kortademigheid bij inspanning een eerste stap. Daarna vindt verder onderzoek plaats. Het vóórkomen van COPD en hartfalen bij ouderen met inspanningsgebonden kortademigheid is echter nog niet bekend....

Bekijk dit project

Uitbreiding en borging netwerk ACZIO

Afgerond (april 2011 - juli 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitbreiding en borging Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Afgerond (april 2011 - september 2012)

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord is geen groot alomvattend ‘zorgnetwerk’. Het bestaan van zorgnetwerken is echter van groot belang voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. In een natuurlijk zorgnetwerk kunnen innovaties in samenhang en vraaggestuurd geïmplementeerd worden. DoelgroepOuderen en organisaties op gebied van wonen, welzijn en zorg.DoelImplementatie van het triage-instrument...

Bekijk dit project

Validerings- en kosten-effectiviteitsstudie van een twee-traps screening naar ouderen met complexe problemen: Korte titel: Twee-traps ouderen-screenings studie; Afkorting:TOS-studie.

Afgerond (juni 2009 - december 2012)

Screenen van ouderenVoor de professionals uit de eerste lijn bestaat geen goede methode om kwetsbare ouderen op te sporen. Daarnaast blijkt de invoering van een dergelijk instrument moeilijk vanwege de tijdsdruk. Daarom is behoefte aan een screening die rekening houdt met informatie die professionals al hebben over hun patiënten.DoelHet project test een simpele, doelmatige en gevalideerde...

Bekijk dit project

Van zorg naar welzijn vanuit de eigen kracht van de kwetsbare ouderen en hun omgeving

Afgerond (september 2010 - september 2012)

Putten uit eigen krachtRegie over het eigen leven vergroot de motivatie om die regie ook op langere termijn te willen houden. Er is al een instrument dat ouderen hierbij helpt: de EigenKrachtWijzer. Dit is een vragenlijst over alle zorg- en welzijnsthema’s waarmee ouderen te maken hebben. De lijst helpt ouderen bij het vinden van eigen mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten. En geeft hen...

Bekijk dit project

Van ‘meedenken met’ naar ‘beslissen voor’. Morele problemen bij zorgbeslissingen van familieleden en mantelzorgers voor verminderd beslissingsvaardige ouderen in de thuissituatie

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2013)

Ondersteuning als oudere minder beslissingsvaardig wordtAls ouderen minder beslissingsvaardig worden, worden familieleden vaak de vertegenwoordiger. Regelmatig worstelen naasten met de vraag hoe ze goede zorg kunnen bieden en tegelijkertijd rekening kunnen houden met de autonomie van de oudere. Professionele zorgverleners vragen zich af welke ruimte zij hebben om in te grijpen.DoelHet project...

Bekijk dit project

Veilige implementatie van de geïntegreerde Easycare-werkwijze in zorg, welzijn en wonen voor kwetsbare ouderen, ondersteund door het Zorg en Welzijns Informatie Portaal(ZWIP). Korte projectnaam: SAVE EASYCARE-ZWIP

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbinding ouderenperspectief en wetenschap. Deel1

Afgerond (april 2011 - maart 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorstel voor NPO kennisbenutting

Afgerond (juni 2013 - juni 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voortzetting en borging van Ouderennet VUmc & partners

Afgerond (augustus 2011 - mei 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Waardige zorg

Afgerond (september 2011 - december 2012)

Waardige zorgDe laatste jaren wordt de zorg steeds complexer, terwijl de deskundigheid van zorgpersoneel daalt. Medewerkers op niveau 3 en 4 worden vaker ingezet voor zorgcoördinatie en lager opgeleid personeel zorgt voor de cliënt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg en de medewerkertevredenheid.DoelHet doel van dit project is het aanbieden van verdiepende kennis en vaardigheden, zodat...

Bekijk dit project

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam volgens integrale wijkaanpak

Afgerond (december 2010 - december 2014)

Inzet van sociaal netwerkEen sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Mensen zijn daardoor gezonder, weerbaarder en leven langer, en zij geven ook zelf meer sociale steun. Er zijn op dit moment echter ouderen die nog onvoldoende ondersteuning hebben van hun sociale netwerk. Daardoor ligt een onnodig zwaar accent op de professionele zorg....

Bekijk dit project

Werkplaats nieuwe functies en technologie

Afgerond (februari 2014 - februari 2015)

Technologie en e-health in de ouderenzorg is in opkomst. Het is vaak simpelweg goedkoper, gemakkelijker, stimuleert zelfredzaamheid en voorkomt onnodig hospitaliseren. Doelgroep We zien dat veel zorgmedewerkers niet overtuigd zijn van de meerwaarde van inzet van e-health en andere vormen van technologie. Doel Zorgmedewerkers in de ouderenzorg met filmpjes tonen wat de meerwaarde is van...

Bekijk dit project

Werkplaats Risicosignalering Zorg voor Beter

Afgerond (mei 2014 - mei 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Werkplaats vraaggericht werken

Afgerond (februari 2014 - februari 2015)

De zorg wordt anders ingericht en ook de visie op zorg is veranderd. Cliënten blijven langer thuis wonen, worden aangesproken op hun zelfredzaamheid samen met hun sociale netwerk. Dit vraagt een nieuwe kijk op samenwerken en communiceren tussen cliënt, de zorgprofessional en het sociale netwerk. Doelgroep Zorgprofessionals in de ouderenzorg. Doel Zorgmedewerkers een inspirerend beeld te geven...

Bekijk dit project

Zichtbare plannen

Afgerond (april 2011 - december 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg voor Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen (ZOWEL NN)

Afgerond (januari 2008 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorg- en WelzijnsInfoPas: verbeterde informatievoorziening over en aan ouderen met complexe problemen en hun mantelzorgers

Afgerond (mei 2009 - mei 2013)

Informatie voor betere zorgZorg voor ouderen met complexe problemen vraagt om goede informatievoorziening. Die informatie ontbreekt regelmatig. Hulpverleners delen informatie onvoldoende met elkaar of begrijpen elkaar niet door verschillend jargon. Ook de voorlichting aan ouderen zelf kan beter. Vaak is de informatie eenzijdig en nauwelijks afgestemd op hun informatiebehoefte. DoelHet project...

Bekijk dit project

Zorgnetwerken van kwetsbare ouderen: de afstemming en samenwerking tussen hulpverleners

Afgerond (december 2010 - januari 2015)

De werking van zorgnetwerkenKwetsbare ouderen met gezondheidsproblemen gebruiken vaak meerdere vormen van zorg, bijvoorbeeld van mantelzorgers, professionals en vrijwilligers. Dit noemen we ook wel een ‘netwerk van zorgverleners’. Maar over hoe deze netwerken werken is nog weinig bekend.DoelHet doel van dit project is het beantwoorden van vijf vragen over zorgnetwerken:1. Hoe zijn de zorgnetwerken...

Bekijk dit project

Zorgprogramma voor Preventie en Herstel

Afgerond (november 2009 - januari 2014)

Ook zelfstandig na opnameVan de 65-plussers die in het ziekenhuis zijn opgenomen, functioneert ongeveer 30 procent daarna slechter. De oorzaak daarvan is meestal niet de medische reden van de opname, maar de opname zelf. Bijvoorbeeld door gebrek aan beweging. Het ziekenhuis probeert de ziekte zo goed mogelijk te behandelen, maar heeft weinig aandacht voor de zelfstandigheid van de patiënt. DoelHet...

Bekijk dit project

Zorgregie en Seniorenkracht: Regiebehoud en betekenisvol leven met ZZP’s

Afgerond (juli 2011 - januari 2013)

Zorgregie en Seniorenkracht: regiebehoud en betekenisvol leven met ZZP’sRegie houden betekent voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen dat hun zorg- en ondersteuningsbehoefte samen met de verzorgenden wordt ingevuld. Dit is nieuw, ook voor de verzorgende. Als zij niet de juiste kennis en vaardigheden hebben, kan de overgang naar daadwerkelijk cliëntgerichte zorg niet plaatsvinden. DoelHet...

Bekijk dit project

Kunst en zorg: een kennissynthese van culturele interventies, langdurige zorg en positieve gezondheid.

Afgerond (januari 2017 - februari 2018)

Kunstenaars zijn steeds vaker actief in de zorg. Ook is er erkenning voor de waarde van hun bijdrage in de langdurige zorg. Er ontbreekt echter een overzicht van de activiteiten en effecten van deze ‘culturele interventies’. De kennis hierover uit onderzoek, beleid en de praktijk is onvolledig en versnipperd. Doelgericht project Met dit project willen we die kennis in kaart brengen en input...

Bekijk dit project

Groep GMN Proactieve ouderenzorg Midden Nederland, implementatie OMU

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voorbereiding voor het ontwikkelen van de ‘Kwaliteitsstandaard Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg’

Afgerond (februari 2018 - juni 2019)

Dit project betreft de ‘voorbereidingsfase’ voor het ontwikkelen van de ‘Kwaliteitsstandaard Persoonsgerichte en Geïntegreerde Ouderenzorg’. Deze standaard heeft als doelen ondersteuning te bieden aan de transformatie in het zorgstelsel, het bereiken van consensus over waarden en normen van zorg voor (kwetsbare) ouderen, het geven van helderheid aan ouderen en professionals, en het bieden van...

Bekijk dit project

Continuing nursing education leading to care tailored to the elderly (CONNECT) Een eerste pilot met een innovatieve werkplek-leeractiviteit gericht op voeding bij ouderen

Afgerond (maart 2018 - juli 2018)

Achtergrond Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is veel kennis ontwikkeld over effectieve zorg voor kwetsbare ouderen met als doel hen in staat te stellen zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook daadwerkelijk baat hebben van deze kennisontwikkeling is het van belang dat deze kennis in het dagelijks handelen van verpleegkundigen en verzorgenden wordt...

Bekijk dit project

Meer grip op kwetsbaarheid - Duiden van effectiviteit van integrale zorginterventies door het onderscheiden van subpopulaties van kwetsbare ouderen

Afgerond (december 2016 - juni 2018)

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn een aantal proactieve, integrale eerstelijnsinterventies voor kwetsbare ouderen onderzocht. Deze acht interventies hadden gemeenschappelijke kenmerken zoals screening, assessments en multidisciplinaire, integrale follow-up. Deze interventies hebben echter geen (overtuigende) effecten laten zien. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat...

Bekijk dit project

Delphi studie: Vertegenwoordiging van de waarden van ouderen in de TOPICS-MDS

Afgerond (februari 2017 - februari 2020)

TOPICS-MDS vragenlijsten zijn binnen het NPO ontwikkeld. Met deze vragenlijsten wordt op een eenduidige manier informatie over de gezondheidstoestand van ouderen en naasten verzameld. Ouderen zelf zijn echter niet bij de ontwikkeling van de lijsten betrokken. Doel Onderzoeken:- Of de vragenlijsten volgens ouderen en naasten de juiste onderwerpen bevatten;- Of de vragen duidelijk te begrijpen...

Bekijk dit project

VIMP transmurale zorgbrug ouderen

Afgerond (mei 2016 - juli 2018)

De Transmurale Zorgbrug (TZB), ontwikkeld en onderzocht binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg, is een bewezen effectieve innovatie voor het voorkomen van sterfte bij ouderen na ziekenhuisopname. Doel Het doel van deze VIMP was om de Transmurale Zorgbrug onder ouderen in de regio Amsterdam teverspreiden.Door deze bottom-up verspreiding via de ouderen zelf heeft de implementatie een verdere...

Bekijk dit project

Werkplaats 'Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg versterken'

Afgerond (maart 2017 - september 2018)

Het aantal ouderen en chronisch zieken in Nederland neemt in de komende jaren sterk toe. Zij blijven langer thuis wonen. De overheid verwacht van burgers dat zij meer participeren in de zorg voor naasten. Er wordt daarmee een steeds groter beroep gedaan op de hulp van mantelzorgers (familie, naasten en vrijwilligers). Voor zorgprofessionals in de thuiszorg ligt er een uitdaging om op deze...

Bekijk dit project

Werkplaats zinvolle robotica in de zorg

Afgerond (maart 2017 - november 2018)

In de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ gaan we samen met het veld aan de slag met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We verkennen of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voert Vilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Doel Het doel van de werkplaats is dat zorgprofessionals...

Bekijk dit project

Warme overdracht in Zuid-Holland Noord

Afgerond (december 2016 - november 2018)

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord en de zorg- en welzijnspartijen hebben op basis van een knelpuntenanalyse een regionale wens geformuleerd om de ‘warme overdracht’ breed te implementeren en deze structureel te bekostigen. Doel Het doel van dit project is het implementeren van de ‘warme overdracht’ van de kwetsbare oudere na opname in het ziekenhuis. Warme overdracht betekent...

Bekijk dit project

Managing Frailty. A comprehensive approach to promote a disability-free advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative ADVANTAGE: application for participation RIVM

Afgerond (januari 2017 - december 2019)

Nederland neemt deel aan de Joint Action ADVANTAGE. Dit is een internationaal samenwerkingsverband, dat gericht is op de preventie van  kwetsbaarheid bij ouderen (frailty). Hiermee doelen we op de opeenstapeling van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren die de kans vergroten op negatieve gezondheidsuitkomsten zoals functiebeperkingen, ziekenhuisopname, of overlijden. ...

Bekijk dit project

Houdt ouderen op de been: Met een wijkgerichte aanpak met ouderenparticipatie op weg naar structurele invoering van Senior-Stap

Afgerond (december 2016 - oktober 2018)

Effectieve preventieve interventies voor ouderen zijn beschikbaar voor valpreventie, maar implementatie verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast. Participatie door ouderen is beperkt, terwijl daarmee juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt. Doel Implementatie en structurele borging van de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel binnen een wijkgerichte...

Bekijk dit project

Borging en bestendiging van Krachtig Clientenperspectief

Afgerond (maart 2017 - januari 2019)

De afgelopen 10 jaar hebben ouderen, professionals, onderzoekers en beleidsmakers binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) bijgedragen aan het verbeteren van de zorg voor ouderen. Daarbij was de inbreng van ouderen zelf (krachtig cliëntperspectief) van groot belang. Doel In november 2016 vond de overdracht plaats van 10 jaar NPO naar BeterOud. In 2017 is er een projectaanvraag ingediend...

Bekijk dit project

Borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie in Limburg

Afgerond (september 2017 - januari 2019)

Doel Dit project heeft als doel verbindingen tussen ouderen en het sociale domein te leggen. Daarnaast heeft dit project als doel om meerdere vormen van ouderenparticipatie vorm te geven in Limburg.<o:p></o:p>   Werkwijze Dit doen we door het samen met ouderen, gemeenten en het sociale domein organiseren van verbindingsbijeenkomsten, verspreidt over Limburg. Tijdens deze...

Bekijk dit project

Dementie Thuis Amstelland Meerlanden

Afgerond (december 2016 - oktober 2018)

In de regio Amstelland werken vijf organisaties ( vier zorgorganisaties en één welzijnsorganisatie) samen in een project genaamd Dementie Thuis Amstelland. Om de kwaliteit van leven van de mensen met dementie in de thuissituatie zo lang als mogelijk te behouden beoogt dit project innovaties te implementeren en structureel te borgen in de thuissituatie van de betrokkenen. De deelnemers kregen een...

Bekijk dit project

Extra zichtbaarheid NUZO 2016 en 2017, een aanpak op maat, regionaal deelplan

Afgerond (augustus 2016 - januari 2019)

NUZO maakt de opbrengsten van haar netwerk en de samen met ouderen uitgevoerde projecten zichtbaar en duurzaam. De ouderen vertellen het verhaal van de NUZO opbrengsten. Centraal staat: Wat doet NUZO voor u, wat kan u als oudere of partner NUZO bieden, heeft u een idee of vraag vertel het ons, wordt partner van NUZO, meldt u aan als lid van het ouderenpanel. Resultaten Tien jaar geleden besloten...

Bekijk dit project

Implementatie en borging van de Cardiologische Zorgbrug

Afgerond (januari 2017 - januari 2019)

De gehonoreerde subsidieaanvraag was een vervolg op de Nationaal Programma Ouderenzorg innovatie ‘Transmurale Zorgbrug’ (TZB). De Transmurale Zorgbrug is effectief gebleken op het voorkomen van sterfte bij ouderen na een acute ziekenhuisopname. De inzet van de wijkverpleegkundige zorg in de transitie van ziekenhuisopname naar huis en in de eerste periode thuis heeft echter geen effect aangetoond...

Bekijk dit project

VIMP aanvraag NUZO Ouderen Samenredzaam

Afgerond (juni 2016 - januari 2019)

Samenredzaam is een basispakket dat makkelijk kan worden uitgebreid met voorlichting en andere activiteiten waar de ouderen behoeften aan hebben. Is Alles Besproken voor nu, zo en later dient als basis te worden beschouwd; de ouderen geven aan wat zij graag willen, wat zij missen. Op grond hiervan kunnen voorlichtingsbijeenkomsten met thema’s als Mondzorg en Weet Wat U Slikt worden georganiseer...

Bekijk dit project

Verschillen tussen oudere mannen en vrouwen met hartfalen op het gebied van multimorbiditeit en zorggebruik

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

Een van de aandoeningen die veel bij ouderen voorkomt is hartfalen. Patiënten met hartfalen hebben niet alleen meer andere ziekten, maar ook worden zij frequent opgenomen in het ziekenhuis en hebben zij meer depressieve klachten. Er is weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met hartfalen in het vóórkomen van andere ziekten, het voorkomen van depressieve klachten en het aantal...

Bekijk dit project

Vernieuwend Leerplein en Methodiek Dementie in Aalsmeer

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

Inleiding Het Leerplein Dementie Aalsmeer is voor iedereen die te maken heeft met dementie. Het is een combinatie van een digitale en fysieke plek waar veel te leren valt over dementie. De website biedt informatie, een overzicht van alle activiteiten in en rond de gemeente Aalsmeer en de nodige leerelementen. Tevens kan men via deze site contact opnemen met een deskundige en worden er...

Bekijk dit project

Ontwikkeling en evaluatie scholing ‘Proactieve integrale ouderenzorg in de eerstelijn’

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

Zorgprofessionals in de eerste lijn krijgen in toenemende mate te maken met een complexere zorgvraag van thuiswonende kwetsbare ouderen of ouderen met dementie. Het doel van dit project was om een interprofessionele bijscholing te ontwikkelen waarbij het samenwerken in de eerstelijnszorg centraal stond. De scholing moet ertoe leiden dat professionals in de wijk vanuit de domeinen zorg en welzijn...

Bekijk dit project

Ouderenparticipatie in de zorgvernieuwing in Amsterdam;De borging en doorontwikkeling van ouderenparticipatie vanuit het NPO in het Ben Sajetcentrum

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

Het Ben Sajetcentrum is een nieuwe academische werkplaats voor de langdurige zorg. Het centrum wil nieuwe zorgpraktijken ontwikkelen in Amsterdam, met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgbehoefte te verbeteren. Actieve deelname van ouderen bij de activiteiten van het Ben Sajetcentrum is erg belangrijk, daardoor kan de zorg worden vernieuwd op een manier die aansluit...

Bekijk dit project

Participatie gemeenten, ouderen en onderwijs bij verbetering welzijn/zorg voor (kwetsbare) ouderen

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

GENERO is een regionaal netwerk Zuidwest-Nederland gericht op de verbetering van ondersteuning, welzijn en zorg van (kwetsbare) ouderen. Het netwerk legt verbindingen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij ondersteuning, zorg en welzijn voor ouderen. Door de transities in de zorg hebben gemeenten meer verantwoordelijkheden voor ondersteuning en zorg van ouderen. Gemeenten hebben...

Bekijk dit project

Proactieve samenhangende ouderenzorg: een online start!

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Doel van dit project is om de zorg van huisartsen en andere hulpverleners beter te laten aansluiten bij de wensen van ouderen zelf. En daarbij te zorgen dat zij goed onderling samenwerken en vooruit denken. Hiervoor zijn de afgelopen jaren allerlei hulpmiddelen ontwikkeld. Deze hulpmiddelen worden in de praktijk echter weinig gebruikt. Doel Binnen dit project wordt een praktische online...

Bekijk dit project

SamenVerder: verspreiding en implementatie van SamenOud in Groningen en Drenthe

Afgerond (mei 2016 - juli 2018)

Dit project is verbonden aan SamenOud, het nieuwe persoonsgerichte en integrale zorgmodel dat in oost-Groningen ontwikkeld en gerealiseerd werd. Onderzoek na 12 maanden toont aan dat het welbevinden, de zelfredzaamheid, de eigen regie van ouderen en ervaren kwaliteit van zorg zijn toegenomen. Er is nog geen sprake van kosteneffectiviteit. In dit project wordt SamenOud gerealiseerd in...

Bekijk dit project

Samenwerken aan betere dementiezorg door samen te leren

Afgerond (september 2016 - juli 2018)

In dit project is vernieuwend onderwijs over dementiezorg ontworpen, dat hbo-studenten enthousiasmeert voor de zorg aan mensen met dementie en hun mantelzorgers en hen in staat stelt om als professional meer zorg op maat te kunnen geven. Het aanbod sluit aan bij verschillende leerstijlen door ervaringsgericht leren (concrete ervaringen opdoen in de praktijk, observeren en reflecteren, concepten...

Bekijk dit project

Scholing over (de vroege signalen van) dementie en de veranderingen in de zorg gericht op verschillende doelgroepen in de regio Midden-Holland.

Afgerond (oktober 2016 - juni 2018)

Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland heeft scholing opgezet over vroege signalen van dementie gericht op verschillende doelgroepen. Doel is het vergroten van de veiligheid van mensen met beginnende dementie en hun naasten, kennis over (omgaan met) dementie, het adequaat aankaarten en verwerken van waargenomen signalen en informatie over de veranderende zorg. Hoe het werkt De volgende scholing...

Bekijk dit project

Sociaaleconomische en etnische verschillen in kwetsbaarheid onder zelfstandig-wonende ouderen in Nederland.

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van gezondheidsproblemen. Kwetsbare ouderen zijn vaker afhankelijk van anderen en hebben een groter risico op ziekenhuisopname en vroegtijdig overlijden. Veel onderzoek naar kwetsbaarheid gaat over lichamelijke problemen bij ouderen, aan psychische en sociale problemen wordt minder aandacht besteed. Gezondheidsproblemen zijn bovendien...

Bekijk dit project

TOD project: 'Inzet van Technologie ter bevordering van de eigen regie van Ouderen en mensen met dementie'

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Ouderen en mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. Technologie kan een grote rol spelen bij de ondersteuning van de zelfstandigheid van deze doelgroep, maar ook om de zorg voor de formele en informele zorgverleners te verlichten. Het is echter nog niet voor alle spelers in het veld duidelijk hoe en waar zij de geschikte technologie kunnen vinden, hoe zij de...

Bekijk dit project

Transmurale Zorgbrug: op weg naar integrale zorg voor kwetsbare ouderen: de route tussen ziekenhuis en thuis. Samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorgorganisaties in de regio Apeldoorn.

Afgerond (maart 2016 - juni 2018)

Het doel van dit project is het voorkomen van functionele achteruitgang bij kwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname, het verminderen van de sterfte binnen de eerste 30 dagen na ontslag uit het ziekenhuis en verminderen van heropname door implementatie van Transmurale Zorgbrug©.Voor kwetsbare ouderen wordt in het ziekenhuis extra diagnostiek verricht naar problemen die het zelfstandig...

Bekijk dit project

Veilig Ouder Worden

Afgerond (september 2016 - november 2018)

Hbo-opleidingen besteden onvoldoende aandacht aan ouderen. Docenten werkzaam in het hbo hebben behoefte aan audiovisueel en interactief materiaal. Tijdens het project Veilig Ouder Worden zijn een drietal onderwijsmodules op hbo-niveau ontwikkeld. Deze modules zijn samen met de HAN, zorgprofessionals en ouderen in de gemeente Lingewaard ontworpen en gedeeltelijk ook in deze gemeente uitgeprobeerd....

Bekijk dit project

Integrale, gestructureerde eerstelijns ouderenzorg in Amsterdam

Afgerond (november 2016 - oktober 2018)

Het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt sterk toe en daarmee stijgt ook de zorgvraag. Dat vereist nieuwe werkwijzen van zorg en ondersteuning.    Doel Doel van dit project is de 1stelijnszorg rondom ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid te verbeteren, zodat zij langer zelfredzaam kunnen zijn.    Werkwijze Om zo lang mogelijk zelfredzaam te zijn, is samenhangende 1stelijnszorg en...

Bekijk dit project

NPO Ouderendelegaties AMC/VUmc 2017-2018

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Het ouderennetwerk Amsterdam merkt nog steeds dat er bij veel gezondheidsprojecten over ouderen wordt gesproken en niet met ouderen zelf. Doel Het netwerk wil zich het komend jaar inzetten op twee hoofddoelen. Ten eerste streeft het netwerk naar het verder vormgeven, uitvoeren en opstarten van projecten samen met verschillende partners. Centraal staan hierbij de uitkomsten van het Nationaal...

Bekijk dit project

Een Frisse Blik op Ouderen door Ouderen

Afgerond (juni 2017 - november 2018)

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord streeft naar borging, bestendiging en voortbestaan van ouderenparticipatie voor de langere termijn. Om dit te bereiken wil het Ouderenberaad met een aantal organisaties een stabiele en structurele samenwerkingsrelatie aangaan en binnen die samenwerkingsrelatie projecten uitvoeren en laten coördineren. Werkwijze De concrete activiteiten die zij beoogden uit te...

Bekijk dit project

Hoe fit bent u? Test het zelf met de Vitaliteitswijzer.

Afgerond (januari 2017 - mei 2021)

De Vitaliteitswijzer is een online zelftest die is ontwikkeld vóór en dóór ouderen (70-plussers). In de zelftest geven ouderen antwoord op verschillende vragen over hun gezondheid, zodat zij zelfstandig veelvoorkomende geriatrische problemen op kunnen sporen.  Doel Het doel van de Vitaliteitswijzer is om ouderen te ondersteunen bij zelfzorg. Ook zorgt de Vitaliteitswijzer voor een actieve...

Bekijk dit project

Projectvoorstel Werkplaatsen en leergemeenschappen BeterOud

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Dit project is onderdeel van BeterOud (zie www.beteroud.nl) en bevat vijf deelprojecten. Deze vijf deelprojecten bestaan uit twee werkplaatsen en drie leergemeenschappen. Werkplaatsen In een werkplaats ontwikkelen we, samen met ouderen, professionals en experts toepasbare producten die bijdragen aan beter oud worden.  Binnen dit project valt een werkplaats waarin een variant wordt gemaakt op de...

Bekijk dit project

Regionaal Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen - Invoering en structurele borging van de doorontwikkelde NPO innovatie Om U

Afgerond (december 2016 - juli 2020)

Bij de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen zijn vaak meerdere professionals betrokken. Een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod is daarom belangrijk.  Doel Zorg en ondersteuning op maat, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en ‘iemand die met mij meedenkt’, zijn voor de meeste ouderen belangrijke wensen.  Werkwijze Om dit te realiseren, zijn de organisaties uit het medisch en...

Bekijk dit project

Bijeenkomsten Keuzes in de laatste levensjaren

Afgerond (september 2017 - oktober 2018)

Bijeenkomsten keuzes in de laatste levensjaren; wat kan en wat mag?!Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiekgericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste...

Bekijk dit project

Het effect van gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven van ouderen op de tijdskosten en de zorg-gerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers: Twee mapping modellen voor gebruik in economische evaluaties.

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

- English summary below - Een groot deel van de zorg voor patiënten en ouderen wordt geboden door familie en vrienden (mantelzorg). Het geven van mantelzorg kan gevolgen hebben op het leven van de mantelzorgers, hun gezondheid en hun welzijn. Naar verwachting zal de vraag naar mantelzorg toenemen als gevolg van de vergrijzing en bezuinigingen. Daarom zal het steeds belangrijker worden dat de...

Bekijk dit project

In gesprek: Implementatie van Keukentafelgesprekken voor Ouderen in Sociale wijkteams

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Dit project is gericht op de implementatie van keukentafelgesprekken voor ouderen in sociale wijkteams. Het ‘keukentafelgesprek’ is een interventie waarbij men actief op zoek gaat naar kwetsbare ouderen. Aan de hand van huisbezoeken probeert het sociaal wijkteam de leefstijl bij deze ouderen te verbeteren. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van ouderen te behouden en...

Bekijk dit project

Plan van aanpak NUZO Ouderendelegatie 2014-2016 'NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!'

Afgerond (januari 2015 - februari 2020)

'NUZO Ouderen voorbereid de toekomst tegemoet!' De Ouderendelegatie wil in zijn brede samenstelling een voortdurende inspiratiebron zijn voor de netwerkpartners, de aanbieders van zorg en professionals die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen in de regio. De Ouderendelegatie haalt hiertoe de vragen van ouderen op en vertaalt deze naar maatschappelijke antwoorden. Werkwijze Om dit te bereiken...

Bekijk dit project

Het beloop van functieverlies bij thuiswonende ouderen: dynamisch of progressief?

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Up! Festival voor het leven

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

Ouder worden is elke dag weer een persoonlijk verhaal, met een volstrekt eigen perspectief. UP! werkt vanuit het idee van positieve gezondheid en biedt podium aan culturele en maatschappelijke innovatieve initiatieven rond belangrijke en soms schurende thema’s, die ertoe doen als je ouder wordt. Zoals eenzaamheid, technologie, beweging, moeilijke gesprekken, rouw, zelfbeeld, wonen en spijt.  ...

Bekijk dit project

Doorstart en borging Beter Oud in Amsterdam

Afgerond (januari 2018 - april 2019)

Gedachtegoed Beter Oud in Amsterdam verspreid zich steeds meer over de regio Amsterdam Na een pilotperiode van anderhalf jaar, maakten de vier aanbieders van wijkverpleging (Cordaan, Evean, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring) en drie aanbieders van huisartsenzorg (CHAG, GAZO en SAG) op 8 februari jl. een doorstart om het gedachtegoed van Beter Oud in Amsterdam* verder te implementeren. Doel...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire regionale scholingen zorg en welzijn voor ouderen.

Afgerond (september 2016 - september 2018)

Om ouderen zelfstandig thuis te laten wonen is samenwerking tussen zorg en welzijn noodzakelijk. Zodat er persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt geboden, die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de ouderen zelf. In dit project is om dit te realiseren in de gemeente Leiden met betrokken partijen multidisciplinaire scholing ontwikkeld. Hoe het werkt Een stuurgroep van...

Bekijk dit project

Het profiel van kwetsbare ouderen na bezoek aan de huisartsenpost

Afgerond (november 2016 - augustus 2018)

Ouderen krijgen vaak te maken met de acute zorg. Die is vooral gericht op een lichamelijke beoordeling en behandeling. De mate van kwetsbaarheid, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal, is vaak niet volledig in beeld. Kwetsbare ouderen op de huisartsenpost (HAP) worden daardoor niet altijd adequaat behandeld en/of overgedragen aan de Spoedeisende Hulp (SEH) of eigen huisarts of wijkteam. Doel ...

Bekijk dit project

Zorg voor delen. Een evaluatie van het proces van data delen in TOPICS-MDS

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

TOPICS-MDS is een data deel initiatief. Binnen TOPICS-MDS werd gevraagd in diverse studies van het Nationaal Programma Ouderenzorg een minimale dataset af te nemen in hun studie. Deze onderzoeksgegevens werden vervolgens samengebracht in een database. De TOPICS-MDS database staat open voor hergebruik.  Doel Zorg voor Delen evalueerde het proces van data delen binnen TOPICS-MDS om te komen tot...

Bekijk dit project

Op weg naar herstel: structurele borging van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg.

Afgerond (december 2016 - november 2018)

Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) In Maastricht is een zorgpad ontwikkeld in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) die de continuïteit en coördinatie van zorg tussen ziekenhuis, GRZ en eerste lijn verbetert. Evaluatieonderzoek laat zien dat het zorgpad een positief effect heeft op dagelijkse activiteiten van cliënten. Tevens keert een groter percentage cliënten na ontslag terug naar de...

Bekijk dit project

Ouderen aan het stuur 2017-2018 Netwerk100

Afgerond (mei 2017 - januari 2019)

De ouderendelegatie van 100 uw welzijns- en zorgnetwerk heeft in de periode 2017-2018 de eigen rol in het netwerk versterkt en de visie van ouderenparticipatie uitgedragen. Het doel was om binnen de organisaties van Netwerk100 in gesprek te zijn over welzijn en zorg voor ouderen en te horen hoe de organisaties dit vormgeven. De ouderendelegatie heeft begin 2017 haar ambitie geformuleerd in een...

Bekijk dit project

Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk NUZO, GENERO en BeterOud, juni 2017 Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk

Afgerond (oktober 2017 - januari 2019)

Ouderen geven als aandachtspunten voor hun functioneren en kwaliteit van leven het belang aan van: sociale contacten. Heeft de oudere genoeg steun om zich heen, van persoonlijk netwerk, vrijwilligers en als nodig van professionals?zingeving. Wat maakt het leven van waarde zodat de oudere betekenisvol kan leven, ook als zijn/haar situatie kwetsbaarder wordt?bespreken van ideeën over ouder worden...

Bekijk dit project

Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk NUZO, GENERO en BeterOud, juni 2017 Ouderen, mantelzorgers en hun netwerk

Afgerond (oktober 2017 - januari 2019)

Tijdens dit project zijn door NUZO, GENERO en MOVISIE gezamenlijk in 2018 vier succesvolle bijeenkomsten gehouden. In Woerden, Nieuwegein, Bergen op Zoom en in Rotterdam. Het betrof twee netwerkbijeenkomsten, twee ronde tafels tijdens regiotour in Nieuwegein en een uitwisselingsbijeenkomst in Bergen op Zoom. Een evaluatiebijeenkomst volgde in november 2018. Thema’s bijeenkomsten 1.    Het belang...

Bekijk dit project

Ouderendelegaties 2017-2018

Afgerond (september 2017 - februari 2020)

Sinds de start van GENERO Netwerk Ouderenzorg Zuidwest Nederland, 10 jaar geleden, maakt het Ouderen- en mantelzorgforum deel uit van het netwerk. Doel Doel van het forum is om vanuit het ouderenperspectief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van welzijn en zorg voor ouderen. De meerwaarde van het bij alle activiteiten meespreken door ouderen wordt...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Anders Oud 2030/SPONN Periode 2017-2020 Subsidieronde Ouderendelegatie

Afgerond (mei 2017 - februari 2019)

Deze aanvraag namens SPONN (Stuurgroep Participatie Ouderen Noord-Nederland) was inhoudelijke leidraad voor hoe het Zorg Innovatie Forum na de afsluiting van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door is gegaan onder de titel Anders Oud 2030 met het betrekken van ouderen bij zorg die voor en over hen gaat. Het borduurt voort op ervaringen en inzichten van de voorgaande 8 jaar NPO en de uitgave...

Bekijk dit project

plan van aanpak NUZO Ouderendelegatie 2017-2018

Afgerond (juli 2017 - januari 2019)

“De kracht van de Ouderendelegatie is dat zij niet handelt als belangenbehartiger voor of namens een specifieke groep ouderen. Die kwaliteit dient behouden te blijven” De NUZO (Netwerk Utrecht Zorg Ouderen) ouderendelegatie heeft met behulp van de subsidie expertise ingehuurd voor een gerichte oriëntatie op de mogelijkheden van koppeling met panels, landelijk en/of regionaal. Aan Movisie is...

Bekijk dit project

Regioplan 'de beweging van Netwerk100'

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Welzijns- en zorgnetwerk 'Netwerk100' wil de opbrengsten van haar projecten en onderzoeken borgen en verspreiden in de regio. De ouderen van Netwerk100 benadrukken dat de opbrengst van jaren onderzoek, visieontwikkeling en samenwerking, zichtbaar en herkenbaar moet zijn.   Doel   Netwerk100 wil de opbrengsten van het NPO/Beter Oud in de regio Nijmegen borgen, in het bijzonder de...

Bekijk dit project

Regioplan NPO Regio Noord

Afgerond (juli 2016 - juni 2018)

Het Zorg Innovatie Forum heeft via een publicatie ‘Anders Oud 2030: de stem van ouderen’ bekendheid gegeven aan de aanpak en resultaten van Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) I en II (regio Noord). De regiotafels gaan door onder de noemer van Anders Oud 2030, samen met en voor ouderen gericht op implementatie van effectieve ouderenzorg. In deze publicatie zijn door middel van interviews een...

Bekijk dit project

Van AWO naar AGE Van Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland naar Academische werkplaats voor Geriatrie in de Eerstelijn

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Om de kwaliteit van zorg voor ouderen in de LUMC regio te borgen en te stimuleren, wilden we de verschillende onderdelen van het NPO in onze regio samenvoegen tot een krachtige en toekomstbestendige organisatie. We wilden de oude Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland omvormen tot een dynamisch platform dat dient als basis voor verdere academisering van het extramurale veld,...

Bekijk dit project

Verhalen Vertellen

Afgerond (oktober 2017 - januari 2019)

'Verhalen Vertellen' is een vernieuwend project, waarin ouderen vanuit diverse achtergronden onder leiding van een verhalenvertelster hebben aangegeven wat zijn écht nodig hebben om langer te thuis blijven wonen. Het doel is om van deze verhalen concrete thema’s te ontlenen voor regionale en landelijke activiteiten. Tevens willen we deze stemmen bundelen en benutten als bijdrage voor toekomstige...

Bekijk dit project

Grootschalig luisteren naar ouderen

Afgerond (december 2014 - april 2018)

'Netwerk Perspectief' en 'LOC Zeggenschap in zorg' ontwikkelden samen de methode Grootschalig Luisteren. Doelgroep Thuiswonende ouderen met een lage sociaal economische status (SES). Doel Inzicht krijgen in de betekenis van veranderingen in de zorg voor ouderen in het algemeen én voor ouderen met een lage SES. Ouderen, die thuis wonen kunnen aangeven wat de verleende zorg betekent voor de...

Bekijk dit project

Meer aandacht voor inlevingsvermogen in mensen met dementie in regio West-Brabant

Afgerond (oktober 2016 - juli 2018)

Het Regionaal Platform Dementieonderzteuning (RPD) heeft met Trimbos en Into D'mentia een verdiepingscursus ontwikkeld waarin cursisten met een VR-bril kennis maken met de belevingswereld van iemand met dementie. De verdieping met Dementiebril is voor zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en leerlingen PG-leerlijn ontworpen. Deelnemers ervaren een beter begrip en inlevingsvermogen van...

Bekijk dit project

1. Werkplaats ‘Meer bewegen, minder zorgen’ Zorg voor Beter

Afgerond (januari 2015 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inhoudelijke analyse zorgplannen NPO.

Afgerond (september 2015 - juni 2018)

Binnen het NPO is een groot aantal preventieve eerstelijns experimenten uitgevoerd. Vrijwel al deze interventies zijn uitgevoerd door verpleegkundigen. Hiertoe zijn zorgplannen en scholingsmodules ontwikkeld. Onduidelijk is op dit moment welke verpleegkundige zorg is verleend aan ouderen en wat de inhoudelijke componenten van deze zorgplannen en zorgprogramma’s zijn.DoelgroepOnderzoekers,...

Bekijk dit project

ISCOPE II: Follow-up studie van ISCOPE ‘Integrated Systematic Care for Older people’

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg is de ISCOPE-studie (Integrated Systematic Care for Older PEople) uitgevoerd. Doel van deze ISCOPE-studie was het invoeren van een eenvoudig signaleringssysteem voor problemen in fysiek, psychisch en sociaal functioneren bij ouderen. Voor die ouderen die op de signaleringsvragenlijst een combinatie van problemen bleken te hebben, werd aansluitend zorg...

Bekijk dit project

Krachtig Cliëntenperspectief 5: naar resultaten voor ouderen

Afgerond (juli 2014 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kunnen mannen de zorg beter aan dan vrouwen? Een verklaring van sekseverschillen in de zorggerelateerde kwaliteit van leven van partner-mantelzorgers

Afgerond (september 2015 - maart 2016)

Voor veel partners is het verlenen van mantelzorg vanzelfsprekend. Partners verlenen, in vergelijking met andere type mantelzorgers, de meeste uren en type zorg, waardoor zij een verhoogd risico op overbelasting hebben. Mannen lijken vaak zorg als minder zwaar te ervaren en zorg vaker met hulp van anderen te kunnen delen dan vrouwen. Omdat partner-mantelzorgers vaak worden vergeleken met andere...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen: de rol van mantelzorg en leefomgeving

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Demografische veranderingen (vergrijzing en krimp), leiden tot maatschappelijke uitdagingen. In reactie op vergrijzing en stijgende zorgkosten voert de overheid beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Doelgroep Kwetsbare ouderen en mantelzorgers DoelWe gaan factoren analyseren die van invloed zijn op het langer thuis blijven wonen en onderzoeken hoe de kwaliteit van leven van...

Bekijk dit project

Last van ziekten! Welke ziekten zijn de grootste oorzaak van beperkt functioneren, verlies van kwaliteit van leven en zorggebruik in de oudere bevolking?

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mantelzorg, de oplossing? In welke mate kan mantelzorg het gebruik van formele zorg doen afnemen, en wat zijn hiervan de gevolgen voor de mantelzorger?

Afgerond (november 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mondzorg bij ouderen; bewustwording onder zorgprofessionals

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Slechte mondgezondheid kan bij ouderen tot problemen leiden, zoals ondervoeding, longontsteking en sociaal isolement. De eerste stap naar de verbetering van mondgezondheidvan ouderen is de bewustwording over het belang van mondzorg voor de algemene gezondheid enwelbevinden bij verzorgenden en verpleegkundigen. Doelgroep: Verpleegkundigen en verzorgenden. Doel: Het doel is de verpleegkundigen...

Bekijk dit project

Monitoring 4 OMU projecten

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Vroegsignalering van kwetsbaarheid en het voorkomen van acute ontsporingen zoals een ziekenhuisopname of SEH contact is een belangrijke taak van professionals in het medisch en sociaal domein. In acht gezondheidscentra is in de periode 2015 tot en met oktober 2017 het proactieve ouderenzorgprogramma Om U geïmplementeerd. Werken met Om U betekent dat er een eerste screening op de zorgdata uit het...

Bekijk dit project

NPO de markt op! Fase 2

Afgerond (augustus 2015 - juni 2018)

Dit project levert een bijdrage aan de uitdagende ambitie uit de Toekomstvisie en Veranderagenda Beter Oud: In 2025 geeft 90% van de ouderen in een kwetsbare positie in Nederland de ervaren kwaliteit van leven een ruime voldoende. In fase 1 is een beweging op gang gekomen met prachtige initiatieven, betrokken ouderen en bevlogen professionals. Die beweging wilden we verbreden, versterken en...

Bekijk dit project

Oefen je Vitaal!

Afgerond (mei 2016 - november 2018)

In dit project worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van ouderenorganisaties PCOB en KBO. Doelgroep Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer (fysieke) beperkingen. Werkwijze PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode...

Bekijk dit project

Implementatieproject Transmurale Ouderenzorg Zeeland in de regio Boven de Westerschelde

Afgerond (oktober 2015 - juni 2018)

Dit project implementeert in de regio Boven de Westerschelde opbrengsten uit eerdere NPO-projecten: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) met een element van de Transmurale ZorgBrug (TZB) en het Walchers Integraal Zorgmodel, rekening houdend met de couleur locale en aansluitend op bestaande praktijken in de regio.DoelgroepAcuut opgenomen 65-plussers met een verhoogde kans op...

Bekijk dit project

Implementatie Transmurale Zorgbrug rondom IJsselland ziekenhuis

Afgerond (december 2015 - juni 2018)

Jaarlijks worden in het IJsselland Ziekenhuis via de Spoed Eisende Hulp zo’n 4000 ouderen opgenomen. Na ziekenhuis opname hebben ouderen een hoger risico op functionele- of cognitieve beperkingen en op overlijden.DoelImplementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). De TZB is gericht op het verbeteren van de overgang tussen ziekenhuis en thuis voor ouderen met complexe...

Bekijk dit project

Implementatie Transmurale Zorgbrug in regio Helmond en omstreken. Op weg naar integrale zorg voor kwetsbare ouderen: de route tussen ziekenhuis en thuis.

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Jaarlijks wordt 14% van de ouderen in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Ongeveer 100.000 van hen krijgt te maken met nieuwe beperkingen in het functioneren, zoals problemen met lopen, wassen, aankleden of eten. Daarnaast overlijdt ongeveer 25% binnen drie maanden na opname in het ziekenhuis. Een betere overgang tussen ziekenhuis en huis kan bijdragen aan behoud van het functioneren en...

Bekijk dit project

Borging Ouderenparticipatie door de ouderendelegaties van het Ouderennet VUmc.

Afgerond (januari 2015 - juli 2018)

Vanuit AMC en VUmc zijn twee NPO-netwerken opgezet waarin ouderen participeren. De twee netwerken worden samengevoegd en de ouderenparticipatie zal daarin een belangrijke plaats krijgen.DoelgroepOuderen in de regio’s van AMC en VUmc.DoelDoel is om ouderenparticipatie te garanderen in onderzoeksprogramma's en zorgbeleid in de regio West-Friesland en die van het Ouderennet VUmc, die in Amsterdam en...

Bekijk dit project

Clienten vertegenwoordigen. Participatie- en emancipatietraject Clientenraden. Het toerusten van clientenraden op de natuurlijke rol van de naasten in de ouderenzorg.

Afgerond (augustus 2014 - november 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De stem van de cliënt gehoord, werkplaats Zorg voor Beter cliëntperspectief

Afgerond (juni 2016 - juni 2018)

Cliënten zijn geen ‘doelgroep’ van het Kennisplein Zorg voor Beter, maar uiteindelijk zijn zij wel degenen waar het om gaat. Cliënten zijn nog te beperkt in beeld op het Kennisplein; er wordt minimaal aandacht besteed aan wat zij belangrijk vinden.DoelgroepZorgprofessionals in de ouderenzorg.DoelDoel is het samen met cliënt(vertegenwoordigers) en zorgmedewerkers ontwikkelen van een methode...

Bekijk dit project

Doorbraaktraject Transmurale Zorgbrug

Afgerond (januari 2016 - januari 2019)

Binnen het NPO-thema transmurale samenwerking is vanuit het veld veel belangstelling voor de Transmurale Zorgbrug. Vanuit de meeste netwerken is er vraag naar de implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). In totaal zijn nu zo’n 20 ziekenhuizen en thuiszorgorganisatie geïnteresseerd om de TZB te implementeren. Doelgroep Kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder na ontslag uit ziekenhuis naar...

Bekijk dit project

EasyCare: onderzoek uw welzijn en zorg zelf

Afgerond (mei 2015 - april 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Een frisse blik op ouderen

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

Binnen dit project werd de participatie van ouderen bij de ontwikkeling van zorg, welzijn en wonen voor ouderen en in het bijzonder voor kwetsbare ouderen versterkt. Resultaten Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland (AWO-NZH) functioneren vijf geriatrisch netwerken, waaraan een gestructureerde vorm van ouderenparticipatie is gekoppeld. In de regio Zuid-Holland Noord...

Bekijk dit project

Eigen Kracht: de Wijzer staat op 5 voor 12

Afgerond (november 2014 - mei 2016)

De transities binnen het sociaal domein vragen hulpbehoevenden langer thuis te wonen. De eigen kracht moet maximaal ingezet worden, om enerzijds de kwaliteit van bestaan te vergroten en anderzijds tot reductie op dure zorg te komen.DoelgroepThuiswonende kwetsbare ouderen. Het betreft daarbij met name ouderen in een kwetsbare positie, die traditioneel intramuraal zouden wonen, maar volgens de...

Bekijk dit project

GENERO Ouderen- en Mantelzorgforum:

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Grip & Glans in Rotterdam

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

In Rotterdam voelen veel ouderen zich eenzaam. Zij ervaren een minder goede (psychische) gezondheid en hebben een verhoogde kans op depressie en angststoornissen. Dit betreft vooral (allochtone) ouderen met een lage Sociaal Economische Status in de oude wijken. De cursus Grip&Glans kan de aanpak van eenzaamheid in Rotterdam versterken, maar kan niet zonder meer in Rotterdam worden ingezet. Daarom...

Bekijk dit project

Implementatie noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen Helpende zorg & welzijn, Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige

Afgerond (oktober 2015 - maart 2016)

In dit project worden door ROC's en belanghebbenden samen drie onderwijsservicedocumenten ontwikkeld en geïmplementeerd in mbo-opleidingen. Tevens worden diverse activiteiten ontplooid om consolidatie te realiseren. De documenten zijn voor de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn niveau 2, Verzorgende-lG niveau 3 en Mbo-Verpleegkunde niveau 4 van de herziene kwalificatiestructuur. Ze faciliteren...

Bekijk dit project

Onderwijsprogramma Netwerkondersteuning rond Ouderen met Dementie

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Steeds meer mensen met Dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken ze samen met professionals? Onder welke omstandigheden ontstaat mantelzorgstress? Kan het netwerk ook ondersteuning bieden? Kunnen mantelzorgers een eigenstandig leven blijven leiden bijvoorbeeld de combinatie met werk? Hoe is de sociale kaart...

Bekijk dit project

Ontzorgen met Samenkracht - Versterking van samenwerking met gemeenten en eerstelijnsgezondheidszorg

Afgerond (oktober 2015 - augustus 2018)

Acht organisaties, die bij WonenPlus Noord-Holland (WPNH) zijn aangesloten, gaan de komende 15 maanden (okt. 2015 t/m dec. 2016) 1.650 kwetsbare ouderen ondersteunen bij versterking van hun eigen kracht en sociale netwerk.DoelgroepKwetsbare ouderenDoelDoel is het actief opzoeken en ondersteunen van kwetsbare ouderen met als doel het versterken van het steunnetwerk en het verminderen van...

Bekijk dit project

Optimaliseren van de kwaliteit van farmacotherapie bij ouderen met verstandelijke beperkingen in de eerste lijn: implementatie van systematische multidisciplinaire medicatiebeoordeling

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

Polyfarmacie (het gebruik van meer dan vijf geneesmiddelen) komt bij ouderen met een verstandelijke beperking veel voor. Dit komt door de specifieke gezondheidsproblemen bij deze groep ouderen. Polyfarmacie kan leiden tot nadelige bijwerkingen. Doelgroep Ouderen met verstandelijke beperkingen. Doel Het doel van dit project is het bepalen wat geregeld moet worden (randvoorwaarden) om zonder...

Bekijk dit project

Werkplaats 'De handen ineen'

Afgerond (mei 2015 - mei 2016)

Professionals in de thuiszorg krijgen handvatten voor ondersteuning en stimulering van de zelf- en samenredzaamheid van cliënten.DoelgroepProfessionals in de thuiszorgDoelNaast een inhoudelijke doelstelling op het gebied vanzelf- en samenredzaamheid(a), heeft deze werkplaats een procesdoelstelling, namelijk hetkomen tot een vernieuwde werkwijze voor werkplaatsen op onze...

Bekijk dit project

Werkplaats 'Van registratielast naar leiderschap op kwaliteit'

Afgerond (februari 2016 - juni 2018)

Zorgteams verzamelen in verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties dagelijks veel informatie over kwaliteit. Veel van deze informatie is bedoeld om aan anderen (de inspectie, zorgkantoren, zorgverzekeraars) te laten zien dat zaken op orde zijn. Zorgteams krijgen het resultaat van de verzamelde informatie meestal niet te zien of deze is te onduidelijk weergegeven. Zij weten dan niet hoe het met de...

Bekijk dit project

Zorgprestatie SamenOud Drenthe Onderdeel van 'Implementatieplan NPO regio Noord'. Deelproject 2: Implementatie van SamenOud in Drenthe (ZonMw - NPO projectnummer 318010002).

Afgerond (januari 2015 - januari 2016)

SamenOud (www.samenoud.nl) is het succesvolle zorgmodel dat ontwikkeld en gerealiseerd werd in Groningen tijdens het NPO transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO). Partijen in Emmen (Zorggroep Tangenborgh en Sedna/Tinten welzijnsgroep) namen het initiatief om de start van SamenOud in deze gemeente voor te bereiden. M.b.v. een NPO-implementatie subsidie is het project per 1...

Bekijk dit project

Communicatie tussen zorg en welzijn over thuiswonende ouderen: vat op de Babylonische spraakverwarring met de SBAR

Afgerond (oktober 2016 - juni 2018)

Aanleiding Bij thuiswonende kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners uit zorg- en welzijnssector betrokken. Communicatie en afstemming tussen hulpverleners vindt echter weinig plaats of verloopt stroef. In dit project werd een training voor eerstelijns verpleegkundigen en welzijnswerkers ontwikkeld. Deze had als doel het implementeren van het gebruik van het communicatie instrument...

Bekijk dit project

COMZT, Het innovatieve onderwijsprogramma complementaire zorg en ondersteunende technologie

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Aanleiding Huidige en toekomstige zorgmedewerkers zijn nog onvoldoende competent om de zorgvrager met beginnende dementie met behulp van complementaire zorg en ondersteunende technologie te ondersteunen. De ontwikkelde leereenheid voorziet in de scholingsbehoefte van de huidige zorgmedewerkers en kan ingepast worden in een onderwijsprogramma voor (toekomstige) zorgmedewerkers. Werkwijze Er is...

Bekijk dit project

Easycare 'Als ik ouder word'; groepsgesprek

Afgerond (juni 2016 - september 2018)

Ouderen van het netwerk ‘100, uw welzijns- en zorgnetwerk’ ontwikkelen groepsgesprekken, genaamd: ‘Samen praten over ouder worden, het leven van alledag als ik ouder word.’ Het groepsgesprek hoort bij Easycare benadering. Door ‘Samen praten over ouder worden’ komen ouderen in gesprek over wonen, leven en ouder worden en de zaken die zij daarbij belangrijk vinden. Het helpt ouderen zich bewust te...

Bekijk dit project

Gevolgen van verweduwing bij ouderen op welbevinden en zorg

Afgerond (maart 2017 - juli 2018)

In het bijzonder voor ouderen kan het verliezen van de partner grote gevolgen hebben. Naast datzij vaak al jaren lief en leed delen, zijn ouderen vaak afhankelijk van hun partner voor informelezorg en ondersteuning. Daarnaast is het sociale netwerk van ouderen doorgaans kleiner. Dit allesmaakt dat het wegvallen van de partner grote gevolgen kan hebben. Uit eerder onderzoek werdduidelijk dat...

Bekijk dit project

Goed besteed: De bijdrage van dagbesteding aan kwaliteit van leven van ouderen in verhouding tot de maatschappelijke kosten

Afgerond (mei 2017 - juli 2018)

In dit project is onderzocht wat de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Daarnaast is onderzocht hoe de opbrengsten zich verhouden tot maatschappelijke investeringen in dagbesteding. De studie beantwoordt de volgende vragen:1.    Welke ouderen maken gebruik van dagbesteding? 2.    Is er een verschil in kwaliteit van leven en zorggebruik van...

Bekijk dit project

Hoe verandert de ervaren zorgbelasting van partner-mantelzorgers over de tijd? Variaties naar sekse en zorgbehoefte nader onderzocht.

Afgerond (november 2016 - juni 2018)

Met de vergrijzing van de populatie worden echtparen en ongehuwde stellen steeds vaker samen oud. Zij krijgen daardoor vaker te maken met gezondheidsproblemen en bijbehorende zorgbehoefte van één of beide partners. Partners zijn de eerste in de rij om mantelzorg te leveren voor een langere periode. Werkwijze Dit onderzoek gaf antwoord op de vraag hoe de zorgverlening door oude...

Bekijk dit project

Implementatie van Ouderenparticipatie, een handreiking komt tot leven.

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Tijdens het project ‘Plan van aanpak ouderendelegatie Limburg’, is een handreiking ontwikkeld over ouderenparticipatie. Activiteiten in dit regioplan sluiten aan bij dit project. Het regioplan heeft tot doel om de implementatie van de handreiking te versterken en het extra stimuleren van ouderenparticipatie. Doelgroep Ouderenvertegenwoordigers, gemeenten, belangengroepen en sociale wijkteams. ...

Bekijk dit project

Lesmateriaal voor het MBO en de dementie vriendelijke gemeente

Afgerond (september 2016 - december 2020)

Aanleiding Volgens onderzoek van Alzheimer Nederland krijgt één op de vijf mensen een vorm van dementie. Al deze mensen doen boodschappen, gaan naar het café en naar de kapper. Hoe herken je in je winkel of salon signalen van dementie en hoe reageer je erop? Als werknemers in het midden- en kleinbedrijf dit al in hun opleiding leren, komt de dementievriendelijke gemeente overal binnen bereik. ...

Bekijk dit project

VIMP Even Buurten

Afgerond (augustus 2016 - september 2018)

Binnen het project Even Buurten is veel ervaring opgedaan met het informele (wijk)netwerk. De inzichten die binnen Even Buurten zijn opgedaan kunnen ook andere integrale (wijk)teams helpen. Doel van dit VIMP project was om de methodiek van Even Buurten verder te verspreiden.   Werkwijze Tijdens dit project werden de volgende twee instrumenten ontwikkeld: de Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool en een...

Bekijk dit project

Verduurzaming en professionalisering Stichting Zwementie

Afgerond (maart 2015 - augustus 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Synthese van resultaten van NPO-projecten over vroegopsporing van complexe problematiek en multi-disciplinaire zorg voor de ouderen in de Nederlandse huisartspraktijk.

Afgerond (september 2014 - maart 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderendelegatie koz amc & partners

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

In deze aanvraag van KOZ AMC en partners is een toekomstbeeld geschetst van de ouderennetwerken en de ouderenparticipatie voor de periode 2014-2016. Doelgroep Ouderen in ouderennetwerken Doel Formeren van een drieledige ouderenvertegenwoordiging; De huidige ouderenmonitors zoals deze nu bestaat handhaven. Deze groep speelt belangrijke rol bij monitoren van projecten;Inrichten van een groep...

Bekijk dit project

Plan van aanpak Ouderendelegaties Limburg, verbonden aan het netwerk ACZIO

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

De ouderenbonden in Limburg (KBO, ANBO en PCOB) en het Huis voor de Zorg richten zich op kwalitatief goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie (mensgericht, samenhangend, op maat en versterkend voor regie en zeggenschap). Doelgroep Kwetsbare ouderen Doel Om goede ondersteuning van en zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te kunnen waarborgen was een omschakeling nodig; in regels en...

Bekijk dit project

Praktijkleren met gepersonaliseerde dagbesteding thuis

Afgerond (augustus 2016 - juni 2018)

Studenten binnen het hoger onderwijs zijn momenteel onvoldoende geïnteresseerd in en bekend met  de ouderenzorg. Terwijl het aantal ouderen toeneemt en kennis en vaardigheden van de zorgprofessional aan het veranderen zijn. Door studenten binnen relevante studierichtingen (pre-geneeskunde, verpleegkunde en social work) als buddy’s van thuiswonende mensen met dementie in te zetten, verbeteren...

Bekijk dit project

Proactieve zorgplanning binnen een Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg in de Westelijke Mijnsteek

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

Veel vragen bereiken huisarts niet Een palliatieve cliënt komt nu pas vaak als zodanig op het netvlies van de huisarts, zodra er zich een gerelateerde crisissituatie voordoet of wanneer de cliënt daadwerkelijk terminaal is. Veel vragen in de palliatieve fase bereiken de huisarts niet of pas in genoemde late fase. Dit is een gemiste kans voor de huisarts om palliatieve zorg proactief te starten op...

Bekijk dit project

Resultaatevaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richt zich op het verbeteren van zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen. Het NPO loopt van 2008 t/m 2016 en wordt nu geëvalueerd.  Het evaluatieonderzoek wordt uitgevoerd door het iBMG en het NIVEL en kent een looptijd van een jaar..DoelgroepHet ouderenzorg veldDoelDe resultaatevaluatie beantwoordt de centrale vraag;  Welke beweging heeft het NPO in gang...

Bekijk dit project

Samen bouwen aan Vertrouwen

Afgerond (december 2014 - november 2017)

Aanleiding: op zoek naar succesvolle factoren binnen PaTz-groepen PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. In Rotterdam zijn inmiddels 22 groepen actief die zich bezighouden met palliatieve thuiszorg (PaTz). Aanleiding voor dit project was de vraag wat de succesvolle factoren zijn in deze PaTzgroepen. Proces: interviews,...

Bekijk dit project

Samen toekomstbestendig competent in dementiezorg Een interprofessioneel onderwijsprogramma voor HBO-Verpleegkunde en Social Work

Afgerond (september 2016 - juni 2018)

Zuyd Hogeschool heeft samen met wijk- en welzijnszorg in Noord- Midden- en Zuid-Limburg een interprofessioneel onderwijsprogramma ontwikkeld. Doel is het versterken van de interactie tussen welzijn en zorg. Wijkverpleegkundigen en sociaal werkers worden hiermee ondersteund in assessment en begeleiding van de thuissituatie van ouderen met dementie en hun informele zorgverlener. Hoe werkt het Elke...

Bekijk dit project

Spil-Hoogeveen

Afgerond (december 2014 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Spillen in het land. De implementatie van een kansrijk zorgconcept in een landelijke omgeving.

Afgerond (juni 2015 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Stuurgroep Participatie Ouderen NPO-Noord SPONN: Plan van Aanpak

Afgerond (januari 2015 - juni 2018)

SPONN is de ‘ouderendelegatie’ van NPO-Noord; een groep senioren uit de vier noordelijke provincies, ondersteund door het ZorgInnovatieForum en Zorgbelang Groningen en lid van het landelijk Ouderenplatform.DoelgroepNetwerken van actieve senioren in het noorden des landsDoelSPONN bevordert de invoering van succesvolle vernieuwingen, kantelt de participatie van ouderen van reactief naar proactief en...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Transmurale zorgbrug regio Apeldoorn Een samenwerkingsverband tussen 1e en 2e lijn zorgverleners

Afgerond (november 2014 - juni 2018)

Samen met Apeldoornse thuiszorgorganisaties en Caransscoop is Gelre ziekenhuizen Apeldoorn het project Transmurale Zorgbrug© gestart.DoelgroepKwetsbare ouderen tijdens en na ziekenhuisopname. DoelVoorkomen van heropname of overlijden na ontslag uit het ziekenhuis. Bij kwetsbare ouderen is er gedurende en/of na ziekenhuisopname vaak sprake van functionele en cognitieve achteruitgang, die zorg in de...

Bekijk dit project

Less is more: Item reductie van de TOPICS-CEP en verkorten van de TOPICS-MDS voor verbeteren van praktische toepasbaarheid.

Afgerond (december 2016 - januari 2019)

Om de meerwaarde van interventies in de ouderenzorg te evalueren is er een samengestelde uitkomstmaat ontwikkeld genaamd Composite EndPoint (CEP). Deze uitkomstmaat combineert de uitkomsten van 42 items uit The Older Persons and Informal Caregivers Survey (TOPICS) en wordt TOPICS-CEP genoemd. Het is een rapportcijfer voor de gezondheidssituatie van een persoon, waarbij rekening wordt gehouden hoe...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website