ZonMw tijdlijn Ouderen en Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen en Geneesmiddelen nl-nl Sat, 20 Jul 2019 05:38:21 +0200 Sat, 20 Jul 2019 05:38:21 +0200 TYPO3 news-4305 Tue, 09 Jul 2019 14:08:14 +0200 Nieuwe subsidieoproepen open bij ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-open-bij-zonmw-programma-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 9 en Rediscovery Ronde 4 opengesteld. Bij Open Ronde 9 is er ook dit jaar weer financiering voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Bij Rediscovery Ronde 4 is er wederom de mogelijkheid tot het indienen van projecten die zich in een vroegere fase bevinden en waaraan nog geen humane pilotdata ten grondslag liggen. Het GGG-programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Projecten binnen dit programma kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Open Ronde 9

Voor subsidieaanvragen binnen Open Ronde 9 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Open ronde 9 (deadline 17 september 2019, 14.00 uur) bestaat uit twee gedeelten, Onderdeel A en Onderdeel B.

Onderdeel A

Onderdeel A is bestemd voor reguliere open ronde projecten. Voor dit onderdeel is 5 miljoen euro beschikbaar. Deze projecten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is of voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Onderdeel B

Onderdeel B betreft projecten die voldoen aan de criteria van onderdeel A, maar waarin complexe interventies centraal staan. Voor dit onderdeel is 2 miljoen euro beschikbaar.
Onder een complexe interventie verstaan we een interventie die uit meerdere op elkaar ingrijpende componenten bestaat, waarbij het niet noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk is welke van de componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de combinatie van een schriftelijke keuzehulp en een gespreksmethode die uit meerdere stappen bestaat, die samen als doel hebben om tot een gezamenlijke beslissing te komen over gebruik van een specifiek geneesmiddel. Of aan ontslagbegeleiding in het ziekenhuis, gecombineerd met de informatieoverdracht naar de zorgverleners in de eerste lijn, en begeleiding bij het medicatiegebruik na ontslag. Bij de interventie zijn diverse disciplines / zorgverleners betrokken, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap. Dit type onderzoek vindt voornamelijk plaats in diverse settingen, zoals eerste lijn, ziekenhuis en verpleeghuis en deels over settingen heen (ketenzorg).

Binnen projecten in onderdeel B is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is er ruimte voor deelprojecten die gericht zijn op de optimalisatie van (de toepassing van) de interventie. Thema’s die zich lenen voor dergelijke complexe interventies zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen / afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht.

Het totale beschikbare subsidiebudget voor Open Ronde 9 bedraagt 7 miljoen euro. De deadline voor indienen van projectideeën binnen Open Ronde 9 is 17 september 2019, 14.00 uur.

Rediscovery Ronde 4

Onder drug rediscovery verstaan we onderzoek naar de toepassing van een bestaand geneesmiddel bij een nieuwe indicatie. In de Rediscovery Ronde kunnen specifiek projecten worden ingediend die zich richten op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
Om beter tegemoet te komen aan de vragen die er op dit moment liggen op het gebied van drug rediscovery zijn de kaders van de ronde uitgebreid. In deze ronde kunnen daarom 2 type projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: vroegefase-projecten en vervolgfase-projecten. Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie (vervolgfase-project). In deze ronde kunnen ook projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, laboratorium- of diermodellen of een andersoortige analyse.

Vroegefase-project

Dit type projectidee betreft een proof-of-concept, oftewel een vroege klinische evaluatie of hypothese-bevestigende humane pilot. Het projectidee is gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg op laboratorium- en/of diermodellen, op literatuur en/of op een andersoortige analyse die de stap naar een klinische studie rechtvaardigt. In deze fase zijn echter nog geen valide humane pilotdata beschikbaar die een trial in een grotere populatie rechtvaardigen.

In het geval van een vroegefase-project beschrijft het projectidee in grote lijnen een vervolgstudie naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van het middel. Deze vervolgstudie sluit direct aan op de vroege, meer exploratieve, fase.  

Vervolgfase-project

De projectideeën vallend onder de zogenoemde ‘vervolgfase-projecten’ konden in eerdere Rediscovery rondes en nu ook in deze Rediscovery Ronde 4 worden ingediend. Dit soort projecten beslaan confirmatory/pivotal trials die voortbouwen op humane pilotdata en die in een grotere populatie, op basis van hardere eindpunten, een meer definitief antwoord trachten te geven op de vraag of en hoe het middel in de klinische praktijk kan worden ingezet.

Binnen deze ronde is cofinanciering door bedrijven gewenst waar mogelijk en zinvol.

Het totale beschikbare subsidiebudget voor Rediscovery Ronde 4 bedraagt 1 miljoen euro. De deadline voor indienen van projectideeën binnen de Rediscovery Ronde 4 is 17 september 2019, 14.00 uur.

Contact met het team voor specifieke vragen

Heeft u een specifieke vraag over uw aanvraag, dan kunt u contact (telefonisch/mail) opnemen met de teamleden van de Open Ronde en de Rediscovery Ronde. Er kan een telefonische afspraak worden gemaakt voor een uitgebreid gesprek. Daarnaast is er tot de deadline van de subsidieoproep een telefonisch spreekuur waarin de teamleden u direct te woord staan.
Tel. (070) 349 54 64
E-mail: geneesmiddelen@zonmw.nl

Meer weten?

Zie voor meer informatie de oproepteksten voor beide rondes en de speciaal hiervoor ingerichte informatiepagina:

]]>
news-3251 Wed, 06 Feb 2019 09:00:00 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 4 april 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-4-april-2019/ Op donderdag 4 april 2019 organiseert ZonMw het 7e congres Goed Gebruik Geneesmiddelen in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk. Voor wie

Het GGG-congres is bedoeld voor onderzoekers, (huis)artsen, medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers, apothekersassistenten, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, maar ook voor beleidsmakers, koepelverenigingen, farmaceutische industrie, zorgverzekeraars, studenten en patiënten(organisaties).

Samenwerking

Het programma is dit jaar voor het eerst opgesteld in samenwerking met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu).

Programma

Het gevarieerde programma met presentaties van recent onderzoek, paneldiscussies en interactieve sessies belicht de resultaten van projecten uit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en andere ZonMw-programma’s, en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Daarnaast komen ter inspiratie en navolging voorbeelden aan bod van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk.

Netwerken

Tijdens de pauzes en de afsluiting van het congres is er volop mogelijkheid voor netwerken op laagdrempelige wijze. Voor zowel professionals als medisch studenten biedt het congres alle gelegenheid tot het genereren en delen van kennis en het vergroten van hun netwerk.

Meer informatie en aanmelden

Het programma is bekend en aanmelden is mogelijk. Bekijk hier het volledige programma.


Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws over het programma Geneesmiddelen? Schrijf u dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief Geneesmiddelen.

 

]]>
news-3159 Mon, 29 Oct 2018 10:40:41 +0100 Depressieve ouderen met chronische aandoeningen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/depressieve-ouderen-met-chronische-aandoeningen/ Ouderen met een depressie hebben meer chronische aandoeningen en gebruiken meer medicijnen dan ouderen die niet depressief zijn. Huisartsen zouden daarom bij de groep depressieve ouderen extra goed moeten letten op welke medicijnen ze voorschrijven. De uitkomsten van een onderzoeksproject moeten hen daarbij helpen. Psycholoog Peter Verhaak is bijzonder hoogleraar GGZ binnen de huisartsvoorziening aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij leidt ook een onderzoek naar polyfarmacie (het gebruik van veel medicijnen tegelijkertijd) en comorbiditeit (het hebben van meerdere ziektes tegelijkertijd) bij oudere depressieve patiënten in huisartsenpraktijken. ‘Ouderen hebben vaak meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd en slikken daarom veel medicijnen,’ verklaart Verhaak. ‘En depressie brengt de therapietrouw in gevaar.’

Dossiers van huisartsen en apothekers

Voor het onderzoek zijn geanonimiseerde dossiers van patiënten van 60 jaar en ouder uit 100 huisartspraktijken en daarmee samenwerkende apotheken gebruikt. Doel was na te gaan of de kans op méér chronische ziektes nog toeneemt bij ouderen die depressief zijn, in vergelijking met ouderen die dat niet zijn. Daartoe is het aantal chronische ziektes bij een groep oudere mensen die in 2012 de diagnose ‘depressie’ hadden, vergeleken met een vergelijkbare groep ouderen zonder deze diagnose. ‘De kans dat je als oudere met een depressie ook andere chronische ziektes hebt, ligt 20% hoger dan bij ouderen zonder een depressie,’ vertelt Verhaak. 

Nadelige gevolgen

Het lijkt logisch dat mensen met meer chronische ziektes meer pillen slikken, vervolgt hij. Dat is op zich al niet gunstig, omdat die medicijnen elkaar in de weg kunnen zitten. Nu blijkt bovendien dat mensen met meerdere aandoeningen en een depressie nóg meer medicijnen slikken dan mensen met dezelfde chronische aandoeningen, die niet depressief zijn. Oók als je de voorgeschreven antidepressiva buiten beschouwing laat. 

Valincidenten

Met name bij hart- en vaatziektes en diabetes slikken mensen verhoudingsgewijs nóg meer pillen. ‘Ook pillen die suf maken en een hoger risico geven op bijvoorbeeld valincidenten en slechtere aandacht, en zelfs op aandoeningen als epilepsie,’ onderstreept Verhaak. ‘Depressieve ouderen hebben dus zowel een hogere kans op het hebben van meerdere ziektes tegelijkertijd als op polyfarmacie en op nadelige farmacologische gevolgen van de multimorbiditeit.’ 

Volgens de onderzoeksgegevens over het medicijngebruik begonnen de ouderen met een depressie vaak wel volgens voorschrift met hun medicijnen. Maar ze haalden daarna de vervolgmedicatie vaak niet meer op. ‘Dat gebrek aan therapietrouw is dus een extra risicofactor bij depressieve mensen.’ 

Persoonlijkere benadering

De combinatie van meerdere chronische aandoeningen en depressie vraagt een sterk persoonlijke benadering, buiten de richtlijnen om, besluit Verhaak. ‘De huisarts doet er goed aan per patiënt te kijken welke middelen het beste voorgeschreven kunnen worden. De interferentie van de diverse medicijnen middelen kan het nodig maken soms een ‘second best’ middel te kiezen. Ook is er intensiever overleg met de apotheker nodig.’ 

De onderzoekers bespreken in focusgroepen met huisartsen en apothekers hoe ze hun bevindingen het beste kunnen verwerken in een brochure voor huisartsen. ‘We willen dat ze bij gecompliceerde patiënten in detail kunnen opzoeken welke veelvoorkomende combinaties van medicijnen de grootste risico’s geven. Aan zulke patiënten moeten ze medicijnen misschien heel erg op de vierkante millimeter voorschrijven. Ze moeten hen ook goed blijven volgen.'

]]>
news-3096 Wed, 10 Oct 2018 11:50:13 +0200 12 oktober: Wereldreumadag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-oktober-wereldreumadag/ Op 12 oktober is het Wereldreumadag. In Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Reumapatiënten willen volwaardig meedoen in de maatschappij, maar de omgeving heeft niet altijd door welke extra inspanning zij hiervoor moeten leveren. We zetten ons in voor betere geneesmiddelen en behandelingen voor mensen met reuma en dat doen we door onderzoek te faciliteren. Op onze speciale pagina rondom reuma zijn deze projecten verzameld en beschreven.
> Naar de Reumapagina

]]>
news-2926 Tue, 28 Aug 2018 17:44:24 +0200 Inzicht nodig van bijwerkingen medicijnen bij ouderen http://farma-magazine.nl/inzicht-nodig-van-bijwerkingen-medicijnen-bij-ouderen/ Ouderen zijn grootgebruikers van geneesmiddelen. Ruim een miljoen mensen van 65 jaar en ouder gebruikt vijf of meer medicijnen. Polyfarmacie is dus troef bij de meeste ouderen. Polyfarmacie in combinatie met een hogere leeftijd leidt mogelijk tot andere bijwerkingen van geneesmiddelen. Het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb hebben een methode ontwikkeld om bijwerkingen bij ouderen in het verpleeghuis systematisch in kaart te brengen.  

]]>
news-2908 Mon, 27 Aug 2018 09:45:11 +0200 Therapietrouw voor DOAC-gebruik bij atriumfibrilleren https://www.medicijnbalans.nl/nieuws/51271 Bij direct werkende anticoagulantia (DOAC’s) met een eenmaal daagse dosering lijkt de therapietrouw beter dan bij DOAC’s met een tweemaal daagse dosering. Dit is de voorzichtige conclusie van Jacobs et al. in het tijdschrift Current Medical Research and Opinion. De onderzoekers keken hiervoor in databases met medicatiegegevens naar een afgeleide maat voor therapietrouw: de Medication Possession Ratio (MPR).  

]]>
news-2894 Wed, 22 Aug 2018 09:41:53 +0200 Vier van tien senioren heeft problemen met gebruik medicatie https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid/nieuws/gebruiksvriendelijkheid-medicatie-moet-beter Het gebruik van medicijnen levert voor veel senioren problemen op. Het gaat om verpakkingen die te veel op elkaar lijken en over de manier van innemen van de verschillende medicijnen. Gevolg is dat de werkbaarheid van de medicijnen vermindert en zelfs dat mensen bijwerkingen krijgen.  

]]>
news-2714 Thu, 05 Jul 2018 15:35:15 +0200 Nieuwe subsidiemogelijkheden binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-binnen-het-zonmw-programma-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Binnen het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) zijn de subsidierondes Open Ronde 8 en Rediscovery Ronde 3 opengesteld. Om beter tegemoet te komen aan belangrijke vragen op het gebied van het goed gebruik van geneesmiddelen zijn de kaders voor beide rondes uitgebreid. Bij Open Ronde 8 komt financiering beschikbaar voor projecten waarin complexe interventies centraal staan. Bij Rediscovery Ronde 3 betreft de uitbreiding de mogelijkheid tot het indienen van projecten die zich in een vroegere fase bevinden en waaraan nog geen humane pilotdata ten grondslag liggen. Het GGG-programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Projecten binnen dit programma kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk.

Open Ronde 8

Voor subsidieaanvragen binnen Open Ronde 8 geldt dat een relevante vraag of probleem uit de praktijk met betrekking tot het goed gebruik van geneesmiddelen het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Open ronde 8 (deadline 25 september 2018, 14.00 uur) bestaat dit jaar voor het eerst uit twee gedeelten, Onderdeel A en het nieuwe Onderdeel B.

Onderdeel A

Onderdeel A is bestemd voor reguliere open ronde projecten. Voor dit onderdeel is 5 miljoen euro beschikbaar. Deze projecten hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Dit kan op het niveau van het geneesmiddel, waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om het gebruik van een geneesmiddel voor de indicatie waarvoor het geregistreerd is of voor groepen die buiten het kader van de registratie vallen. Of het project heeft tot doel een bijdrage te leveren op het niveau van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

Nieuw: Onderdeel B

De uitbreiding binnen Onderdeel B betreft projecten die voldoen aan de criteria van onderdeel A, maar waarin complexe interventies centraal staan. Voor dit onderdeel is 2 miljoen euro beschikbaar.
Onder complexe interventies verstaan we interventies die uit meerdere componenten bestaan; zoals een combinatie van ondersteuning van samen beslissen door patiënt en zorgverlener in de spreekkamer, een proces rondom samenwerking tussen zorgprofessionals en/of een methode als hulp voor de patiënt bij zijn/haar medicijngebruik. Bij de interventie zijn diverse disciplines / zorgverleners betrokken, die bij voorkeur werkzaam zijn in verschillende settingen van het zorglandschap. Dit type onderzoek vindt voornamelijk plaats in de ketenzorg, in de eerste lijn en in de verpleeghuiszorg. Binnen projecten in onderdeel B is nadrukkelijk ruimte voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast is het mogelijk het project gefaseerd op te bouwen, waarbij bijvoorbeeld gestart kan worden met een pilotfase. Thema’s die zich lenen voor dergelijke complexe interventies zijn bijvoorbeeld polyfarmacie, therapietrouw, stoppen / afbouwen van medicatie of medicatieoverdracht.

Rediscovery Ronde 3

Onder drug rediscovery verstaan we de ontwikkeling van een nieuwe toepassing voor een bestaand geneesmiddel. In de Rediscovery Ronde kunnen specifiek projecten worden ingediend die zich richten  op klinisch onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd.
Om beter tegemoet te komen aan de vragen die er op dit moment liggen op het gebied van drug rediscovery zijn de kaders van de ronde uitgebreid. Idealiter vormen bestaande humane pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis van de voorgestelde studie.

In Rediscovery Ronde 3 kunnen, in tegenstelling tot voorgaande rondes, óók projectideeën worden ingediend gebaseerd op een aannemelijk signaal uit de zorg, literatuur of een andersoortige analyse. In deze ronde kunnen daarom 2 type projectideeën worden ingediend, door ZonMw gedefinieerd als: vroegefase-projecten en vervolgfase-projecten.

Nieuw: Vroegefase-project

Dit type projectidee betreft een vroege klinische evaluatie of hypothese-bevestigende humane pilot. In het geval van een vroegefase-project beschrijft het projectidee in grote lijnen een vervolgstudie naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van het middel. Deze vervolgstudie sluit direct aan op de vroege, meer exploratieve, fase. De intentie is om een dergelijke vervolgstudie mede te financieren. Afhankelijk van de resultaten van een vroegefase-project is ZonMw bereid gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden voor financiering van een vervolgfase-project.

Vervolgfase-project

De projectideeën vallend onder de zogenoemde ‘vervolgfase-projecten’ konden zowel in eerdere Rediscovery rondes als in deze Rediscovery Ronde 3 worden ingediend. Dit soort projecten beslaan (pivotal) trials die voortbouwen op pilotdata en die in een grotere populatie, op basis van harde eindpunten, een meer definitief antwoord trachten te geven op de vraag of en hoe het middel in de klinische praktijk kan worden ingezet. Met name bij deze vervolgfase-projecten verdient het tijdig aanhaken van een producent, die in coalitievorming kan werken aan transparante verdere ontwikkeling van het product, de voorkeur.

Het totale beschikbare subsidiebudget voor Rediscovery Ronde 3 bedraagt 1 miljoen euro. De deadline voor indienen van projectideeën binnen de Rediscovery Ronde 3 is 25 september 2018, 14.00 uur.

Overige GGG-subsidierondes in 2018

In 2018 staan de volgende rondes binnen het GGG-programma op de planning: STIP Ronde 4 (medio juli 2018) en Grote Trials 4 (dec 2018).
Bij STIP Ronde 4 gaat het in eerste instantie om een ronde gericht op één samenwerkingsverband op het gebied van therapietrouw.
Grote Trials blijft specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies dat op hoog evidence niveau uitsluitsel dient te geven over een bestaand doelmatigheidsprobleem met betrekking tot geneesmiddelen in de praktijk en direct implementeerbare opbrengsten levert.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de oproepteksten voor beide rondes:

]]>
news-2510 Thu, 24 May 2018 10:21:52 +0200 Eenzaamheid ouderen stabiel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eenzaamheid-ouderen-stabiel/ 10% van de ouderen in Nederland is eenzaam. Volgens de Nivel participatiemonitor (2008-2016) is dit aantal de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Resultaten participatiemonitor

Hoewel het percentage eenzame ouderen de afgelopen tien jaar stabiel is gebleven, is het aantal eenzame ouderen wel toegenomen. Dit komt door het toenemende aantal ouderen in Nederland. Uit de resultaten van het Nivel blijkt dat ouderen tot 75 jaar goed kunnen participeren in de samenleving, dit geldt ook voor ouderen met een lichamelijke beperking. De eenzaamheid onder deze groep is vergelijkbaar met ouderen in de algemene bevolking, namelijk 12%. Volgens het Nivel ligt vooral bij de groep ouderen boven de 85 jaar de knelpunten. Ondanks deze verwachting kunnen er geen harde uitspraken worden gedaan over deze groep omdat ze ondervertegenwoordigd is bij de respondenten.

Pact voor de Ouderenzorg

In maart van dit jaar sloot minister De Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) samen met 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met dit Pact vragen de deelnemende partijen aandacht voor eenzaamheid bij ouderen. Door het stijgende aantal ouderen is het belangrijk om eenzaamheid vroeg te signaleren en te doorbreken. Daarnaast komt het Pact in actie voor goede zorg, om ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.
De participatiemonitor van Nivel kan aan de doelstellingen van het Pact voor de Ouderenzorg bijdragen. Sinds 2008 worden de mate van participatie en de behoeftes rondom deelname in de samenleving gemeten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om eenzaamheid onder ouderen in kaar te brengen.

Create health

Een van de focuspunten binnen het subsidieprogramma Create Health van ZonMw is om eenzaamheid bij kwetsbare ouderen te voorkomen. De resultaten van de participatiemonitor en de behoefte aan een Pact voor de Ouderenzorg, laten zien dat dat onderzoek naar actief en gezond ouder worden belangrijk en nodig is.

Meer informatie


]]>
news-2100 Tue, 30 Jan 2018 10:02:06 +0100 Verpleegkundigen nu ook tabletcoach https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verpleegkundigen-nu-ook-tabletcoach/ Nieuwe technologieën houden de ouderenzorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit. De nieuwste ontwikkelingen waren te zien op de beurs OuderenTECH. Wat doet een tabletcoach? Lees het artikel in het magazine van KBO-PCOB.

Meer informatie over slimme ICT-oplossingen.

]]>
news-1985 Thu, 21 Dec 2017 12:50:11 +0100 Minister Bruins ontvangt evaluatie 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/minister-bruins-ontvangt-evaluatie-5-jaar-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Op 19 december hebben ZonMw directeur Henk Smid en Dick Dees, voorzitter GGG-raad, het evaluatierapport 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) aangeboden aan minister Bruins voor Medische Zorg (VWS). Het GGG-programma is nu vijf jaar onderweg en werkt sinds 2012 aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen.
In deze evaluatie, uitgevoerd door Technopolis, blijkt dat vijf jaar lang lijkt, maar voor een complexe vernieuwing als het verbeteren van geneesmiddelgebruik is het nog maar een korte periode. Bert Leufkens, voorzitter externe evaluatiecommissie: ‘Het is duidelijk dat er veel klinisch relevante kennis is opgedaan. Het GGG-programma heeft een grote impact op de kennisinfrastructuur rondom medicijngebruik. Onderzoekers zoeken elkaar op, agenderen relevante vraagstellingen, ontwikkelen interacties met het zorgveld en werken aan consortia om samen projecten uit te voeren.’ Maar er is ook verdere aandacht gewenst op het gebied van gerichte programmering, verbetering in de eerstelijnszorg - zoals therapietrouw en polyfarmacie -, en op het gebied van implementatie, patiëntenparticipatie en financiering door derden.

5 jaar GGG-programma

Sinds 2012 werkt het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen. Ruim 140 projecten zijn gehonoreerd, die deels inmiddels zijn afgerond maar meestal nog volop aan de gang zijn. Daarnaast lopen er 170 projecten uit andere in GGG ondergebrachte geneesmiddelenprogramma’s.
Projecten uit het GGG-programma leveren resultaten op waar de patiënt direct baat bij heeft in de vorm van optimale behandeling die past bij de situatie van de patiënt, informatie over veiligheid van een geneesmiddel of een toedieningsvorm die beter bij de patiënt past. Maar ook in de vorm van ondersteuning welk medicijn het beste past bij de wensen van de patiënt. Dat betekent soms de keuze voor een extra of een ander middel omdat dat betere resultaten oplevert, maar het kan ook gaan over het stoppen van behandeling omdat het geen meerwaarde heeft.

De resultaten van het GGG-programma komen tot stand dankzij de inzet van patiënten, onderzoekers, zorgverleners en andere stakeholders die samen werken om een verschil te maken in de dagelijkse praktijk richting het optimaal gebruiken van geneesmiddelen.

Naar aanleiding van de evaluatie is het digitaal magazine: 5 jaar goed gebruik geneesmiddelen: grote impact op de zorg verschenen.

Meer informatie

Evaluatierapport 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen

]]>
news-1983 Thu, 21 Dec 2017 10:55:57 +0100 Digitaal magazine 5 jaar Goed Gebruik Geneesmiddelen: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitaal-magazine-5-jaar-goed-gebruik-geneesmiddelen/ Effectief, veilig en doelmatig gebruik van bestaande geneesmiddelen. Daaraan werkt het GGG-programma van ZonMw, inmiddels al vijf jaar. Het digitale magazine '5 jaar GGG: Onderzoek naar goed gebruik geneesmiddelen’ laat het GGG-programma zien vanuit verschillende perspectieven. Het digitale magazine vertelt de verhalen over wat er komt kijken bij onderzoek dat het gebruik van geneesmiddelen verder kan verbeteren. En over de bijdrage van wetenschappelijk onderzoek aan de dagelijkse praktijk in de Nederlandse gezondheidszorg. Aan de hand van mooie voorbeelden komen projectleiders en stakeholders zelf aan het woord.

Het magazine is ontwikkeld naar aanleiding van de evaluatie die deze week aan minister Bruins voor Medische Zorg (VWS) is aangeboden door ZonMw.

Resultaten waar de patiënt direct baat bij heeft

In het magazine staan enkele thematische artikelen en wordt een overzicht weergegeven van opmerkelijke facts & figures. Daarnaast hebben onder het hoofdstuk ‘Opbrengsten en resultaten’ verschillende projecten in korte schetsen het podium gekregen, ondergebracht in de zeven ‘kamers van het GGG-huis’.  
Alle projecten zoals beschreven in het magazine leveren resultaten op waar de patiënt direct baat bij heeft in de vorm van optimale behandeling die past bij de situatie van de patiënt, informatie over veiligheid van een geneesmiddel of een toedieningsvorm die beter bij de patiënt past. Maar ook in de vorm van ondersteuning welk medicijn het beste past bij de wensen van de patiënt. Dat betekent soms de keuze voor een extra of een ander middel omdat dat betere resultaten oplevert, maar het kan ook gaan over het stoppen van behandeling omdat het geen meerwaarde heeft. De GGG-projecten leveren resultaten op om dit mogelijk te maken.
Voorbeelden hiervan zijn:

5 jaar GGG-programma

Sinds 2012 werkt het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen aan het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van geneesmiddelen. Ruim 140 projecten zijn gehonoreerd, die deels inmiddels zijn afgerond maar meestal nog volop aan de gang zijn. Daarnaast lopen er 170 projecten uit andere in GGG ondergebrachte geneesmiddelenprogramma’s.
Bij het GGG-programma zijn patiënten, onderzoekers, zorgverleners en andere stakeholders betrokken die voor deze resultaten hebben gezorgd en er aan werken een verschil te maken in de dagelijkse praktijk richting het optimaal gebruiken van geneesmiddelen.

Meer informatie

]]>
news-1850 Tue, 28 Nov 2017 09:09:40 +0100 Onderzoek naar het verminderen van ziekenhuisopnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen http://nvza.nl/zonmw-subsidie-voor-zuyderland-medisch-centrum-t-b-v-onderzoek-naar-het-verminderen-van-ziekenhuisheropnames-die-zijn-veroorzaakt-door-geneesmiddelen/ Zuyderland Medisch Centrum heeft onlangs een subsidie toegekend gekregen om onderzoek te doen naar het verminderen van ziekenhuisheropnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen. Het project ‘CHECkUP’ wordt geleid door dr. Hugo van der Kuy en dr. Kim Hurkens, beide verbonden aan het centrum voor gerontofarmacologie en Esther Veraa, projectbureau additionele gelden. Zij werken daarbij onder meer samen met de ziekenhuisapotheek van Zuyderland en ziekenhuisapotheker Frank de Vries uit het Maastricht UMC+.  

]]>
news-1597 Tue, 26 Sep 2017 15:30:00 +0200 Samenwerking programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en farmaceutische bedrijven https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/nieuwsberichten-in-content-pagina/samenwerk-farmaceutische-bedr/ Het GGG-programma en de farmaceutische bedrijven AstraZeneca, Janssen en Pfizer hebben gezamenlijk het initiatief genomen om te investeren in onderzoeksprojecten naar het goed gebruik van specialistische geneesmiddelen.  

]]>
news-1578 Mon, 18 Sep 2017 14:33:00 +0200 Medicatie is vaak gebruiksonvriendelijk voor oudere patiënten https://www.uu.nl/nieuws/medicatie-is-vaak-gebruiksonvriendelijk-voor-oudere-patienten De gebruiksvriendelijkheid van geneesmiddelen moet aanzienlijk verbeterd worden. Dat zegt farmaceutisch onderzoeker Kim Notenboom van de Universiteit Utrecht. Zij deed onderzoek naar de problemen die ouderen ervaren bij hun medicijngebruik en promoveert op 27 september op dit onderwerp.  

]]>
news-1569 Fri, 15 Sep 2017 15:35:00 +0200 'Geef dementerenden minder antipsychotica' https://www.pw.nl/nieuws/2017/geef-dementerenden-minder-antipsychotica Antipsychotica doen meer kwaad dan goed bij demente ouderen met gedragsproblemen. Zorgverleners in verpleeghuizen zouden daarom meer moeten weten van de bijwerkingen, het beperkte effect van medicatie bij deze indicatie, en van de niet-medicamenteuze opties zoals cognitieve gedragstherapie. Dat stelt klinisch geriater Astrid van Strien, die op 14 september promoveerde aan het VUmc.  

]]>
news-1498 Tue, 22 Aug 2017 08:46:28 +0200 ANBO pleit voor periodieke geneesmiddelencontrole bij ouderen http://farma-magazine.nl/anbo-pleit-voor-periode-geneesmiddelencontrole-bij-ouderen/ ANBO heeft onder 7.000 ouderen onderzoek gedaan naar het gebruik van medicatie in de thuissituatie. Op basis van de uitkomsten concludeert ANBO dat er beter toezicht zou moeten komen op het gebruik van medicatie door ouderen in de thuissituatie. Met een periodieke controle door de apotheker in afstemming met de huisarts.  

]]>
news-1468 Fri, 11 Aug 2017 10:42:31 +0200 Problemen met medicijnen bij kwetsbare ouderen rondom ziekenhuisbezoek http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Problemen_met_medicijnen_bij_kwetsbare_ouderen_rondom_ziekenhuisbezoek Wanneer kwetsbare ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis of weer naar huis gaan, ontstaat een risico op problemen bij medicijngebruik. Voorbeelden zijn een ongunstige wisselwerking tussen middelen, onder- of overbehandeling en ongeschikte medicatie. Dit leidt mogelijk tot onnodige bijwerkingen of een minder effectieve therapie. Het beter digitaal vastleggen en uitwisselen van medicatiegegevens zou problemen kunnen voorkomen, evenals betere voorlichting aan de patiënt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van de IGZ.  

]]>
news-1349 Wed, 05 Jul 2017 14:53:41 +0200 Ephor ontwikkelt APP https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ephor-ontwikkelt-app/ In samenwerking met EverywhereIM ontwikkelt Ephor een APP met informatie over geneesmiddelen bij ouderen. Alle informatie over de geneesmiddelen die in de Ephor rapporten staan worden in een verkorte versie weergegeven. Er kan worden gezocht op individuele geneesmiddelen, geneesmiddelengroepen en indicaties.

Per geneesmiddel gegevens

Per geneesmiddel wordt het standpunt van Ephor weergegeven gevolgd door het aantal oude patiënten dat in randomized controlled trials is bestudeerd, het aantal oude patiënten dat het middel krijgt in de dagelijkse praktijk, de effectiviteit en bijwerkingen van het middel, het interactiepotentieel, farmacokinetische gegevens bij ouderen, dosisadviezen en gebruiksgemak en of het middel mag worden fijngemalen.

Geneesmiddelen onderling vergeleken

Bij de  geneesmiddelengroepen worden de geneesmiddelen onderling vergeleken en van een kleuradvies voorzien: wit is het referentiemiddel waarmee wordt vergeleken, groen heeft bij ouderen de voorkeur boven het referentiemiddel, oranje heeft nadelen bij ouderen ten opzichte van het referentiemiddel. Bij de indicaties worden de geneesmiddelengroepen per indicatie getoond.

APP begin 2018 beschikbaar

In de APP komen links naar websites die van nut zijn om zo goed mogelijk aan oude patiënten voor te kunnen schrijven. Het is de bedoeling dat alle geneesmiddelen die van belang zijn voor ouderen in de APP worden opgenomen. De verwachting is dat de eerste versie van de APP begin 2018 beschikbaar is

]]>
news-1159 Wed, 17 May 2017 11:28:36 +0200 eLearning 'Evidence-based Medicine voor Ouderen' http://www.iemo.nl/index.cfm?p=943F946B-404B-4629-A21259FFBED49C3A De nieuw ontwikkelde e-learning ‘EBM voor oudere patiënten’ behandelt vragen als wat is Evidence Based Medicine (EBM)? En hoe kan een arts of arts in opleiding EBM inzetten voor het behandelen van oudere patiënten? Product vanuit GGG-project: Kennisinstituut IEMO  

]]>
news-456 Mon, 19 Dec 2016 13:03:48 +0100 Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen belangrijk onderdeel van actieplan VWS ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-goed-gebruik-geneesmiddelen-belangrijk-onderdeel-van-actieplan-vws-gepast-gebruik-van-g/ Minister Schippers van het ministerie van VWS heeft op 15 december 2016 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief geïnformeerd over het actieplan ‘Gepast gebruik van geneesmiddelen’. Hierin gaat zij nader in op het gepast gebruik van geneesmiddelen als onderdeel van de VWS-geneesmiddelenvisie die in januari 2016 is gepubliceerd. In de Kamerbrief is een uitgebreide beschrijving opgenomen van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Een samenvatting van de lopende projecten uit dit programma maakt deel uit van de Kamerbrief. Gepast gebruik van geneesmiddelen

De minister geeft aan dat er veel wordt gedaan door partijen aan gepast gebruik: zorgprofessionals werken hard aan de verdere bevordering van doelmatig voorschrijven, er lopen meerdere programma’s waarbij de aandacht voor samen beslissen bij medisch specialisten en patiënten verder vergroot wordt en er is een toenemende rol voor de apotheker als zorgverlener bij het adviseren van de patiënt en de zorgprofessional.
Bij gepast gebruik draait het erom dat het juiste geneesmiddel wordt verstrekt aan de juiste patiënt, in de juiste dosering, op het juiste moment en dat het op de juiste manier wordt gebruikt en niet duurder dan nodig. Zowel over- als onderbehandeling bij geneesmiddelengebruik moet worden voorkomen. Gepast gebruik van geneesmiddelen leidt niet alleen tot betere kwaliteit van zorg, maar ook tot beheersing van kosten.

Rol GGG-programma bij onderzoek naar gepast gebruik van geneesmiddelen

Sinds 2012 financiert VWS het GGG-programma, dat een breed spectrum aan onderzoeksprojecten subsidieert. Het programma richt zich met onderzoek, praktijkprojecten en patiëntenregistraties op vragen rondom onder- en overbehandeling, oude middelen voor nieuwe indicaties, personalised medicine, doelmatige inzet dure geneesmiddelen, therapietrouw, polyfarmacie, gebruik van geneesmiddelen bij zwangere vrouwen, kinderen en ouderen en gepast gebruik van antibiotica. Publieke en private partijen (bijvoorbeeld farmaceutische industrie en zorgverzekeraars) krijgen de ruimte om financieel en inhoudelijk samen te werken op programma-, thema- en/of projectniveau. Om gegevens beschikbaar te krijgen voor spiegelinformatie, monitoren van het gebruik en wetenschappelijk onderzoek biedt het programma tevens ruimte voor de opstart van patiëntenregistraties. Er lopen op het moment 250 projecten vanuit het GGG-programma. De minister verwacht met deze integrale benadering een aanzienlijke verbetering van de inzet van beschikbare geneesmiddelen.

Nieuwe investeringen

Diagnostische testen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van nieuwe methoden die de toepassing van meer patiëntgerichte geneesmiddelen (personalised medicine) succesvol maken. Met dergelijke testen moet duidelijk worden voor welke patiënt welk specifiek geneesmiddel het beste zal werken. Om dergelijke testen sneller naar de praktijk te brengen heeft het GGG-programma de opdracht gekregen voor het opstellen van het onderzoeksprogramma Ontwikkeling voorspellende diagnostiek, te starten in 2017. Het gaat om een eenmalige investering van 10 miljoen euro. Het doel van dit programma is om betere voorspellende diagnostiek te ontwikkelen op basis waarvan alleen die patiënten worden behandeld waarvan zeker is dat die daar baat bij hebben. De verwachting is dat door de ontwikkeling van betere diagnostiek in sommige gevallen voorkomen kan worden dat patiënten onnodig (dure) geneesmiddelen zullen worden voorgeschreven en dat hierdoor kostenbesparingen op geneesmiddeleninzet gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan ook primair om diagnostische testen die met enige doorontwikkeling snel in de praktijk toepasbaar zijn.
Daarnaast gaat de minister in 2017 in overleg met de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie hoe de financiële bijdrage aan onderzoeksprogramma’s rondom gepast gebruik kunnen worden vergroot.

Samenhang creëren

In de Kamerbrief wordt verder ingegaan op de rol van gepast gebruik bij vergoeding van geneesmiddelen, gepast gebruik van beschikbare alternatieven - biosimilars, registers, informatie voor patiënten en nadere afstemming van gepast-gebruik-initiatieven. De minister wil door overzicht en samenhang te creëren, eraan bijdragen dat de verschillende acties uiteindelijk ook daadwerkelijk leiden tot gepast gebruik van geneesmiddelen en daarmee betere zorg voor de patiënt.

Meer informatie

 

]]>
news-301 Wed, 23 Nov 2016 14:17:25 +0100 Pillen op de keukentafel (PW, jun 2016) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/pillen-op-de-keukentafel-pw-jun-2016/ De apotheekhoudende huisartsen hebben een klinisch farmacoloog ingeschakeld omdat ze zelf geen tijd hebben voor medicatiebeoordelingen, vertelt Koos Brouwers, verbonden aan het Expertisecentrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor). “Apotheekhoudende huisartsen zijn bovendien verplicht de medicatiebeoordelingen uit te besteden aan een collega, wat de organisatie veel complexer maakt.” Lees het gehele artikel

]]>
news-1466 Fri, 01 Jul 2016 10:40:00 +0200 De juiste keuze van geneesmiddelen bij ouderen https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/ouderen-en-geneesmiddelen/de-juiste-keuze-van-geneesmiddelen-bij-ouderen/ Oudere patiënten gebruiken veel geneesmiddelen, terwijl er nauwelijks gegevens zijn over de werking en veiligheid ervan bij ouderen. Zo blijkt dat van de informatie die de European Medicine Agency eist over geneesmiddeltoepassing bij ouderen, 56% in de bijsluitertekst en slechts 20% in het Farmacotherapeutisch Kompas vermeld is. Het Expertisecentrum PHarmacotherapie bij OudeRen (Ephor) heeft voor een aantal geneesmiddelgroepen alle beschikbare informatie over ouderen uit de (inter)nationale literatuur verzameld en van een voorschrijfadvies voorzien.  

]]>
news-264 Tue, 28 Jun 2016 09:37:00 +0200 Evidence-based medicine voor ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evidence-based-medicine-voor-ouderen/ In deze animatie wordt besproken waarom de elementen van evidence-based medicine anders zijn bij oudere patiënten dan bij jongere. Geneeskunde voor ouderen is anders! Bekijk de animatie.

]]>
news-1465 Thu, 02 Jun 2016 10:39:00 +0200 Soms kan je een zieke oudere beter niet genezen https://www.nrc.nl/nieuws/2016/06/02/soms-kan-je-een-zieke-oudere-beter-niet-genezen-1623667-a206239 Hoe kwetsbaar is de zieke 70-plusser? Daar is niet veel onderzoek naar gedaan. Enkele ziekenhuizen zoeken nu samen ‘kritische factoren’. Voor efficiëntere zorg en vooral „betere uitkomsten voor de oudere patiënt”.  

]]>
news-571 Mon, 09 May 2016 12:13:00 +0200 Vroegsignalering van kwetsbaarheid door ouderen zelf https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vroegsignalering-van-kwetsbaarheid-door-ouderen-zelf/ Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is het project ‘Easycare’ ontwikkeld door het NPO-netwerk 100. Easycare is een methodiek van vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen. Inmiddels omvat deze methodiek meerdere instrumenten voor verschillende gebruikers. Nu wordt ook een methodiek van vroegsignalering door ouderen zelf ontwikkeld: ‘Easycare onderzoek uw welzijn en zorg zelf’. Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) is het project ‘Easycare’ ontwikkeld door het NPO-netwerk 100. Easycare is een methodiek van vroegsignalering van kwetsbaarheid bij ouderen. Inmiddels omvat deze methodiek meerdere instrumenten voor verschillende gebruikers. Met het meetinstrument Easycare Tweetraps Ouderen Screening (TOS) kunnen huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen kwetsbaarheid onder ouderen snel in kaart brengen. Easycare Welzijn richt zich op professionals in het sociaal domein. Easycare Signalering richt zich op doorgeleiding van kwetsbare ouderen door apotheken. Maar nu wordt ook een methodiek van vroegsignalering door ouderen zelf ontwikkeld: ‘Easycare onderzoek uw welzijn en zorg zelf’.

De testversie van ‘Easycare Zelfonderzoek’ is ontwikkeld door ouderen, in nauwe samenwerking met Netwerk 100. Het zelfonderzoek betreft onder andere het boekje ‘Als ik ouder word’, met vragen gericht aan een individuele oudere. Het doel is dat de oudere:
•    zelf gericht nadenkt over zijn/haar dagelijks leven, welzijn, gezondheid en (nabije) toekomst
•    plannen maakt en hulpbronnen daarbij betrekt,
•    zich kan voorbereiden op het gesprek met familie, een hulpverlener of arts.
Deze testversie is voorgelegd aan andere ouderen. Hier kwam de aanbeveling naar voren om dit zelfonderzoek in een groepsgesprek te doen plaatsvinden, onder begeleiding van lokale getrainde vrijwilligers en professionals die ook sleutelpersonen zijn in de buurt. Het eigenaarschap van dit project ligt dan niet alleen bij ouderen maar ook bij lokale professionals.

Voordelen van groepsgesprek

Met een Easycare-groepsgesprek raken ouderen in gesprek over het ouder worden. Ze worden ervan bewust wat belangrijk is voor hun welbevinden, hoe ze dit kunnen verwezenlijken en met wie. Ouderen hebben zo een hulpmiddel om zich voor te bereiden op een volgende levensfase. Dit ondersteunt de zelfsturing en veerkracht van ouderen. Een groepsgesprek brengt ook mogelijkheden tot (verdieping van) sociale contacten. Wellicht ontstaan zo kleine netwerkjes van ouderen, mantelzorgers/vrijwilligers en professionele ondersteuners. Als nevenopbrengst wordt de sociale infrastructuur van buurten en dorpen versterkt, doordat sleutelpersonen samenwerken met welzijns- en zorgprofessionals. Samen kunnen zij verbeteringen van mogelijkheden voor ouderen in de betreffende buurt signaleren en stimuleren.

Pilot

Het Easycare Zelfonderzoek is actueel omdat het de signalering van (potentieel) kwetsbare ouderen mogelijk maakt en ouderen - vanuit de eigen regie - ondersteunt bij het stellen van doelen. Bijvoorbeeld om een goede keuze voor wonen en welzijn te maken en om zorgvragen te voorkomen. Vanaf 1 juni 2016 start Easycare Zelfonderzoek, in de vorm van het groepsgesprek, met een pilot van een jaar. In dit jaar worden onder andere vrijwilligers en professionals getraind en er worden buurtgerichte groepsgesprekken met ouderen gevoerd in de regio.

Relevante links

]]>
news-695 Tue, 19 Jan 2016 08:04:00 +0100 Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/digitale-zelfevaluatietool-voor-dementienetwerken/ Dementienetwerken of -ketens bestaan vaak uit zeer veel partijen. Lang niet altijd vindt men elkaar, spreekt men dezelfde taal of is er sprake van een gedeelde visie. Om de samenwerking te verbeteren, heeft het Trimbos-instituut samen met Vilans, Hogeschool Rotterdam en Stichting Transmurale Zorg de digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken ontwikkeld. Aan de hand van de digitale zelfevaluatietool kunnen dementienetwerken evalueren hoe ze ervoor staan op 7 zachte factoren van samenwerking:

  1. laagdrempelige samenwerking
  2. toegevoegde waarde ervaren
  3. rolduidelijkheid
  4. prioriteit geven aan netwerkbelang
  5. competenties netwerkregisseur
  6. gemeenschappelijke uitgangspunten
  7. transparantie en openheid van het netwerk

Kosteloos beschikbaar

De tool is kosteloos online beschikbaar. De tool kan ingevuld worden met of zonder inlogcode. Voordeel van de inlogcode is dat antwoorden van verschillende netwerkpartners gebundeld worden in de resultatenpagina. Dit maakt inzichtelijker op welke factoren meningen van verschillende netwerkpartners over de samenwerking uiteenlopen.

Digitale publicatie

Meer informatie over de achtergrond en het gebruik van de digitale zelfevaluatietool vindt u in de digitale publicatie ‘Onderzoek naar zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg’. Naast de zelfevaluatietool staan er in de digitale publicatie nog 5 andere instrumenten om samenwerking te toetsen en te verbeteren.

Op één lijn

Dit onderzoek is gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Op één lijn, dat naast dit onderzoek nog 5 andere onderzoeksprojecten naar de zachte factoren van samenwerking in de eerstelijnszorg heeft gefinancierd. Het programma Op één lijn richt zich op samenwerking en organisatieontwikkeling in de eerstelijnszorg. Voor meer inhoudelijke informatie over dementieonderzoek kunt u terecht bij het ZonMw-programma Memorabel.

Meer informatie

]]>
news-704 Tue, 12 Jan 2016 14:54:00 +0100 Staatssecretaris Van Rijn: 'Met SamenOud goud in handen' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/staatssecretaris-van-rijn-met-samenoud-goud-in-handen/ SamenOud is een nieuw zorgmodel voor thuiswonende ouderen, dat sinds 2012 gerealiseerd wordt in Veendam, Pekela en Stadskanaal en sinds vorig jaar ook in Emmen, Erica en Schoonebeek. Onderzoek toonde aan dat door SamenOud het welbevinden van ouderen en de kwaliteit van zorg toenemen. SamenOud is gefinancierd vanuit het NPO. Emmen - Staatssecretaris Martin van Rijn bezocht maandagochtend SamenOud in woon-, zorg- en welzijnscomplex Meerstede in de wijk Emmermeer in Emmen. Tijdens het werkbezoek sprak Van Rijn met ouderen en professionals over hun ervaringen met SamenOud en met de bestuurders van organisaties voor zorg en welzijn, met zorgverzekeraars en de gemeenten.

Ouderen en professionals

Het werkbezoek met de staatssecretaris kwam tot stand na een uitnodiging van de  organisaties die betrokken zijn bij SamenOud in Zuidoost Drenthe. Om een goed beeld te krijgen hoe SamenOud werkt in de praktijk, ging Van Rijn tijdens het werkbezoek eerst in gesprek met diverse ouderen en zorgprofessionals van SamenOud. De boodschap die zij Van Rijn meegaven was dat SamenOud voor hen onmisbaar is.

Aanbieders en financiers

Daarna ging Van Rijn uitgebreid in gesprek over duurzame oplossingen voor de financiering van dit project met de partijen, aanbieders en financiers, die betrokken zijn bij het realiseren van SamenOud.

De aanbieders zijn de lokale huisartsen, Zorggroep Meander, Zorggroep Tangenborgh, Icare, Tinten Welzijnsgroep en Treant Zorggroep. De belangrijkste financiers zijn Zorgverzekeraar Menzis, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Pekela en Emmen. Het UMCG ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van SamenOud en voert het onderzoek uit.

Samen bespraken zij mogelijkheden om tot duurzame oplossingen te komen voor de financiering van SamenOud. Van Rijn concludeerde dat de aanwezige partijen met SamenOud 'Goud in handen hebben'. Van Rijn is graag bereid experimenteerruimte te creëren om integrale zorg mogelijk te maken, indien dat nodig blijkt te zijn. Gespreksleider Frank van der Linden van Zorggroep Tangenborgh vatte samen: “Het gevoel overheerst dat we met SamenOud iets moois aan het doen zijn”.  Betrokken partijen concludeerden dat dit gesprek een goede start was voor een vervolg.

'Financiering is een uitdaging'

De betrokken organisaties botsen tegen de schotten tussen de verschillende financiers en hebben daarom Van Rijn uitgenodigd met hen hierover in gesprek te gaan.

Kenmerkend voor SamenOud is dat de zorg en begeleiding voor ouderen als het ware over ‘de schotten tussen organisaties en professionals’ heen georganiseerd wordt: zij werken in SamenOud goed met elkaar samen. Zover is het nog niet met de financiering van SamenOud: die moet van meerdere financiers komen. De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Positieve effecten

Onderzoek na twaalf maanden toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. SamenOud heeft ook een duidelijk effect op de ervaren kwaliteit van zorg door ouderen, en professionals kunnen beter ‘de vinger aan de pols houden’, vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is, en escalaties voorkomen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht.  De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk is een jaar daarvoor te kort.

Oudere als uitgangspunt

SamenOud is het nieuwe zorgmodel waarbij het welbevinden van thuiswonende ouderen het uitgangpunt is. Doel van SamenOud is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk prettig thuis kunnen blijven wonen. In SamenOud wordt de zorg en begeleiding door een Ouderenzorg Team van de huisartspraktijk ‘rondom de oudere’ georganiseerd: dicht bij de oudere thuis.

SamenOud wordt sinds begin 2012 gerealiseerd in Stadskanaal, Veendam en Pekela, waar zo’n 1500 ouderen begeleid worden door vijftien Ouderenzorg Teams. In het najaar van 2014 is SamenOud ook gestart in Drenthe. Daar begeleiden veertien Ouderenzorg Teams bijna 1400 ouderen.

Bron: Emmen.nu

]]>
news-1467 Fri, 25 Sep 2015 10:41:00 +0200 Veel praktische problemen bij gebruik geneesmiddelen door ouderen http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Veel_praktische_problemen_bij_gebruik_geneesmiddelen_door_ouderen Bijna alle ouderen ondervinden veel praktische problemen bij het gebruik van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij het lezen van de bijsluiter, gebruik van de verpakking, het klaar maken voor gebruik of het innemen van medicijnen. Hierdoor kan incorrect gebruik van geneesmiddelen ontstaan en dat kan klinische gevolgen hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht.  

]]>