Subsidierondes

Het GGG-programma is in 2012 van start gegaan. Het doel van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel alsook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Het programma berust op verschillende pijlers: open rondes, gerichte rondes als Personalised Medicine en STIP Ronde, en Patiëntenregistraties.

Gratis online cursus toetsingsprocedure en wet- en regelgeving
Samen met de CCMO ontwikkelde Paul Janssen Futurelab Leiden met subsidie van ZonMw de gratis Engelstalige online cursus Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures. Ook is de Committee Finder tool beschikbaar. Beide zijn bedoeld voor onderzoekers ter ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van doelmatigheids- of klinisch (geneesmiddelen) onderzoek.

Informatiepagina subsidieoproepen Open Ronde 10

Bekijk de subsidieoproepen hiernaast in de kolom en voor meer informatie over deze oproep, lees de speciaal hiervoor ingerichte informatiepagina:

Open Ronde

Voor de Open Ronde geldt dat een relevante onderzoeksvraag of probleem uit de praktijk het uitgangspunt voor de aanvraag moet zijn; hierbij gelden verder geen beperkingen ten aanzien van specifieke thema’s of ziektegebieden. Daarnaast worden aanvragers aangemoedigd om projecten in te dienen die een transmuraal karakter en transmurale impact hebben, waarbij alle ‘transmurale partijen’ uitdrukkelijk bij de aanvraag betrokken dienen te worden.

STIP Ronde

De STIP Ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) is specifiek bedoeld voor farmacotherapeutische projecten gericht op een breed onderkend probleem uit de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten met betrekking tot het toegankelijk maken en toepassen van kennis in de praktijk, praktijkverbeterprojecten of verbetering van de organisatie en/of kwaliteit van de (farmacotherapeutische) zorg. Het is nadrukkelijk van belang dat dergelijke projecten kennis oplevert die bijdraagt aan de landelijke implementatie van oplossingen voor de betreffende knelpunten in de zorg.

Personalised Medicine

Het onderzoeksprogramma Personalised Medicine, binnen GGG, heeft als doel het waarborgen van een doelmatige implementatie van Personalised Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg, onder andere door samenwerking te stimuleren en door de kosteneffectiviteit van diagnostiek en behandeling te bestuderen.
Met de uiteindelijke onderzoeksresultaten van de innovatieve personalised medicine interventies wordt in de klinische praktijk aangetoond wat de meerwaarde voor de patiënt is en worden bewijzen verzameld op basis waarvan het Zorginstituut Nederland kan adviseren over aanpassing(en) in het basispakket.
Het onderzoeksprogramma richt zich op oncologie en zeldzame ziekten; binnen de subsidieronde gericht op immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen (IMID) is een project gehonoreerd en een derde onderdeel omvat Ontwikkeling voorspellende diagnostiek.

Grote Trials

De Grote Trials Ronde is specifiek bedoeld voor een beperkt aantal grote studies dat op hoog evidence niveau uitsluitsel dient te geven over een bestaand doelmatigheidsprobleem met betrekking tot geneesmiddelen in de praktijk en direct implementeerbare opbrengsten levert.
Het onderwerp moet een breed draagvlak bij de beroepsgroep hebben. Participatie van alle relevante partijen op nationaal niveau is essentieel. Daarnaast is het opzetten van een goede infrastructuur die ook voor toekomstige studies te gebruiken is, een onderdeel van de projecten.

ZonMw/GGG & Hartstichting

De Hartstichting en ZonMw werken in deze ronde samen aan het mogelijk maken van een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren. De betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren is één van de vijf onderzoeksprioriteiten van de Hartstichting.
Met deze samenwerking stellen de Hartstichting en ZonMw artsen en onderzoekers in staat om deze ambitie voor een betere behandeling van hartfalen en boezemfibrilleren dichterbij te brengen door behandelingen te ontwikkelen die binnen 5 en 10 jaar leiden tot wezenlijke verbeteringen voor mensen met deze aandoeningen.
Binnen deze ronde konden twee soorten onderzoeksprojecten worden ingediend: Grote Trials en Drug Rediscovery onderzoeksprojecten.

Rediscovery Ronde

De Rediscovery Ronde gaat specifiek om projecten gericht op onderzoek naar de effectiviteit en/of dosisoptimalisatie van een veelbelovende toepassing van een bestaand geneesmiddel (niet onder patent) bij een indicatie waarvoor het middel (nog) niet is geregistreerd. Het is van belang dat bestaande pilotdata en een aannemelijk verondersteld werkingsmechanisme voor de nieuwe indicatie de basis vormen van de voorgestelde studie.
Deze studies worden nadrukkelijk gezien als aanzet tot een registratietraject, waarbij de doorgeleiding van rediscovery producten naar de klinische praktijk voor een maatschappelijk aanvaardbare prijs wordt geborgd.

BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials)

De BeNeFIT Ronde is gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het biedt onderzoekers, maar ook de financierende overheidsorganisaties, een unieke kans elkaar te versterken en van elkaar te leren. Het betreft een gezamenlijk initiatief vanuit de ZonMw-programma’s Goed Gebruik Geneesmiddelen en DoelmatigheidsOnderzoek, in nauwe samenwerking met het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).
 

Patiëntenregistraties

Het GGG-programma financiert niet alleen onderzoek (via open rondes), maar stimuleert ook het opzetten van duurzame patiëntenregistraties.
Het GGG-programma ondersteunt met deze rondes patiëntenregistraties waarmee de zorg aantoonbaar kan worden verbeterd. De zorgverlener is daarbij ‘in the lead’. De patiëntenregistraties moeten spiegelinformatie opleveren voor zorgverleners in de klinische praktijk, waaronder tenminste informatie over de farmacotherapeutische behandeling(en). Het is daarnaast vereist dat de gegevens uit de patiëntenregistraties ook kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksprojecten komen in deze rondes dus niet in aanmerking voor subsidie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website