ZonMw tijdlijn Geneesmiddelen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Geneesmiddelen nl-nl Thu, 02 Jul 2020 06:46:17 +0200 Thu, 02 Jul 2020 06:46:17 +0200 TYPO3 news-5858 Mon, 29 Jun 2020 19:06:57 +0200 Wetenschap helpt maatschappij met herstarten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wetenschap-helpt-maatschappij-met-herstarten/ Tijdens de persconferentie van 24 juni jl. werden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Bedrijven en organisaties krijgen de mogelijkheid om hun werkzaamheden weer op te pakken of uit te breiden, wel met 1,5 meter afstand. De vraag daarbij is hoe ze dat het beste kunnen aanpakken, ook met oog op een mogelijke volgende uitbraak van het coronavirus of een andere epidemie. Daar is onderbouwde kennis voor nodig. Via de subsidieregeling ‘Wetenschap voor de Praktijk’, zijn ruim 50 samenwerkingen gestart tussen wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties of bedrijven om dat uit te zoeken. Kwetsbare groepen en hulpverleners helpen

Door de coronapandemie is gebleken dat kwetsbare mensen vaker buiten beeld bij zorgverleners bleven. Voorbeelden zijn ouderen, kinderen in een onveilige thuissituatie en mensen met een ggz-zorgvraag. Hierdoor kregen zij niet de juiste hulp en konden hun klachten verergeren. Een flink aantal onderzoeken richten zich daarom op passende hulp voor die groepen en op de zorgverleners, zowel tijdens als na coronatijd. Dr. Paul Kocken (Erasmus Universiteit Rotterdam) doet bijvoorbeeld onderzoek naar de druk op huisartsen in achterstandswijken, waar de bezoekfrequentie normaal hoger is. Door de coronamaatregelen is dat echter minder geworden. Kocken onderzoekt wat de invloed van de inzet van bijvoorbeeld beeldbellen is op het huisartsbezoek: ‘COVID-19 brengt een versnelling in het gebruik van ict in de huisartsenpraktijk. Het biedt de kans voor ‘teamscience’ met onderzoek door huisartsen en wetenschappers naar de gevolgen van zorg op afstand voor kwetsbare groepen.’

Wetenschappelijk onderbouwde kennis voor openbaar leven

De realiteit is dat de coronamaatregelen en daarmee de situatie in de samenleving voortdurend veranderen. De projecten die zijn gestart, volgen het ritme van die verandering. Een voorbeeld is de situatie in het openbaar vervoer. Professor Karst Geurs van de Universiteit Twente startte een project naar de optimalisatie daarvan: ‘De afname van het aantal reizigers en opgelegde beperkingen in de capaciteit van bussen en treinen hebben een grote invloed op de organisatie van het openbaar vervoer. Vanaf 1 juli kan weer worden gereisd voor niet-noodzakelijke reizen, maar er zijn nog wel capaciteitsbeperkingen. Reizigers moeten drukte mijden en niet alle staanplaatsen kunnen worden benut’, legt hij uit. ‘In dit project wordt een nieuw model ontwikkeld voor het openbaar vervoer in de regio Twente. Op basis van de uitkomsten kan het openbaar vervoer zo effectief mogelijk ingericht worden.’
Het coronavirus heeft effect op het hele openbare leven. De variëteit van de projecten is daarmee ook groot. Van de inzet van beeldschermzorg bij ouderen in de wijk tot de invloed van grote (hardloop)evenementen op de besmettingsgraad van COVID-19.

Dr. ir. Beitske Boonstra (Erasmus Universiteit Rotterdam) doet onderzoek naar het ontstaan van maatschappelijke coalities in coronatijd, die kunnen uitgroeien tot duurzame samenwerkingsverbanden. ‘Tijdens de coronacrisis ontstonden tal van particuliere initiatieven uit solidariteit met medestadsbewoners. Dit soort – vaak spontane – initiatieven hebben een grote meerwaarde voor de stad.’


Verschillende groepen onder de loep

De pandemie en de daartoe genomen maatregelen treffen de hele samenleving. Nu en voor langere tijd. Naast het zorgsysteem en de patiënt-behandelaar-relatie is ook de mentale gesteldheid van zorgmedewerkers onderwerp van onderzoek. Ook naar beroepsgroepen buiten de gezondheidszorg is onderzoek gestart. Zo richt onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut zich op een doelgroep waar je misschien minder snel aan zal denken; op sekswerkers in de regio Hart van Brabant in tijden van corona. Daarnaast wordt vanuit de Hogeschool Utrecht samengewerkt met de gemeente Utrecht om inzicht te krijgen in economische, psychologische en sociale behoeften van zzp’ers. dr. Josje Dikkers: ‘Uiteindelijk willen we met dit onderzoek bijdragen aan een diepgaander, kwalitatief beeld van kleinere ondernemers en zzp’ers die in Utrecht een TOZO-regeling hebben aangevraagd om deze groep vanuit de gemeente en stad beter te kunnen ondersteunen, hun veerkracht te vergroten en zo bij te dragen aan een duurzaam toekomstperspectief.’

Programma COVID-19

Door de aanzienlijke impact van de coronacrisis is er een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Daarom startte ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma heeft als doel bij te dragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en de maatregelen daartegen. Het programma levert nieuwe kennis op over preventie, behandeling en herstel van deze infectieziekte en ook over bredere maatschappelijke vraagstukken.

Meer informatie

]]>
news-5533 Fri, 26 Jun 2020 08:45:00 +0200 Coronanieuws door IVM https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/coronanieuws-door-ivm/ Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft ook deze week een 'IVM Coronanieuws' uitgebracht. Hierin wordt aandacht besteed aan actuele zaken rondom geneesmiddelen en het coronavirus. Het journaal is mede mogelijk gemaakt door het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen. Het coronanieuws van IVM behandelt deze week het onder voorwaarden goedgekeurde remdesivir, de stand van zaken binnen Europa rondom vaccins en de inzameling door Sanquin van plasma met antistoffen. Daarnaast nieuws over het expertpanel innovatieve behandelingen waarin (inter)nationale ontwikkelingen rondom corona worden geduid.

> Bekijk het laatste Coronanieuws hier

> Bekijk hier alle afleveringen van het Coronanieuws

]]>
news-5795 Thu, 11 Jun 2020 13:12:18 +0200 Antibraakmiddel ook bij huisarts effectief voor kinderen met buikgriep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/antibraakmiddel-ook-bij-huisarts-effectief-voor-kinderen-met-buikgriep/ Bijna alle jonge kinderen krijgen weleens buikgriep (acute gastro-enteritis: AGE). Meestal verloopt de infectie onschuldig. Maar als kinderen naast hun diarree ook braken, kan dit leiden tot ernstige uitdroging. Een antibraakmiddel blijkt effectief in het ziekenhuis, maar heeft het ook zin in de eerste lijn? Anouk Weghorst deed er onderzoek naar, als onderdeel van haar promotie aan het UMCG. Waarom is deze studie belangrijk?

Anouk Weghorst: ‘Er komen veel kinderen met buikgriep bij de huisarts, met name op de huisartsenpost. Er zijn ook nogal wat doorverwijzingen naar het ziekenhuis, om daar een paar uur te hydrateren. Als een kind met AGE ook braakt, spuugt het de rehydratiezouten weer uit. In het ziekenhuis krijgt zo’n kind op de spoedeisende hulp ondansetron en dat stopt het braken effectief, zo blijkt uit eerder onderzoek. Een kind kan dan weer snel naar huis. Als dit ook zo werkt in de eerste lijn, zouden er minder doorverwijzingen nodig zijn. Wij hebben daarom uitgezocht of ondansetron ook effectief is in de eerste lijn.’

Wat zijn de resultaten?

‘Op de huisartsenposten in Groningen en Zwolle hebben we de toevoeging van ondansetron aan de standaardbehandeling onderzocht bij 191 kinderen tussen 6 maanden en 6 jaar. Ouders hielden een week lang in een dagboekje bij hoe het ging met hun kind. Kinderen die ondansetron kregen, spuugden minder en ouders bleken tevredener te zijn. Hun kind was minder ziek en het is natuurlijk fijn als je kind niet naar het ziekenhuis hoeft. In een kwalitatief vervolgonderzoek gaan we hun ervaringen nader onderzoeken.’

Werd er ook minder doorverwezen?

‘Niet significant. We denken dat dit deels komt doordat we vooral kinderen met een hoog risico op uitdroging hebben geïncludeerd. Ook kunnen er andere redenen voor een verwijzing zijn dan braken alleen. Op een huisartsenpost komen misschien meer ouders die erg bezorgd zijn. Of ze komen er omdat hun kind al een voorgeschiedenis heeft. In een vervolgonderzoek zoeken we dit nu uit, onder meer door artsen in de eerste en tweede lijn te interviewen en door dossiers te onderzoeken. Zo hopen we factoren te achterhalen die een rol spelen bij het wel of niet doorverwijzen. Een van onze veronderstellingen is dat een betere voorlichting door de huisarts kan helpen. Als ouders minder ongerust zijn, neemt het aantal verwijzingen mogelijk af.’

Hoe verliep de inclusie?

‘Ik werkte zelf op een van de huisartsenposten en dat maakte het includeren makkelijker. Je zag wel een verschil tussen ouders die wat meer ervaring hadden met een ziek kind en ouders die voor het eerst kwamen. Die laatste groep was vaak erg ongerust en vond meedoen aan het onderzoek te belastend. Een ander punt was dat meestal maar één ouder naar de huisartsenpost kwam, terwijl we van allebei schriftelijke toestemming nodig hadden. Die kon de andere ouder na een telefonische toestemming alsnog geven. Maar als de ondertekende verklaring toch niet kwam, moesten we het kind weer excluderen.’

'Het zou schelen als de toestemming van de andere ouder ook mondeling zou mogen.'

Wat zou onderzoek in de eerste lijn makkelijker maken?

‘Zo’n tweede schriftelijke informed consent is lastig. Het zou schelen als de toestemming van de andere ouder ook mondeling zou mogen. Dat is ethisch misschien zelfs meer verantwoord dan achteraf kinderen moeten excluderen, die intussen wel de belasting van het onderzoek hebben ondergaan. Ook is het goed eerst een pilot te doen, zodat je kunt inschatten welke hobbels er mogelijk zijn rond inclusie. We zijn in onze studie overigens overgestapt van verwijzing als uitkomstmaat naar een klinische maat: minder braken. Die uitkomstmaat is uiteindelijk ook meer patiëntgericht.’

Hoe worden de resultaten geïmplementeerd?

‘De NHG-richtlijn Acute diarree wordt waarschijnlijk volgend jaar geactualiseerd. Onze bevindingen kunnen daarin worden meegenomen. In het Kinderformularium staat al dat ondansetron tussen 1 maand en 18 jaar kan worden voorgeschreven. En we krijgen al veel vragen vanuit het veld, het is duidelijk een thema dat speelt. Het krijgt zeker ook een plek in de bij- en nascholing van huisartsen. En ik ga volgend jaar mijn promotieonderzoek nog voortzetten in Australië. Het kan veel opleveren om ook van de aanpak in een ander land te leren.’

Met dank aan projectleider Gea Holtman.

Meer informatie

 

]]>
news-5767 Thu, 04 Jun 2020 11:31:39 +0200 Een psychiatrische instelling onderzocht patiënten opnieuw, en de helft van de diagnoses bleek niet te kloppen https://www.trouw.nl/zorg/een-psychiatrische-instelling-onderzocht-patienten-opnieuw-en-de-helft-van-de-diagnoses-bleek-niet-te-kloppen~bd7aa7e4/ De helft van de patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen heeft een verkeerde diagnose, blijkt uit een wetenschappelijke studie bij zorginstelling GGNet. news-5711 Tue, 19 May 2020 09:55:13 +0200 COVID-19 in verpleeghuizen: Nivel en RIVM starten surveillance op basis van elektronische patiëntendossiers https://www.nivel.nl/nl/nieuws/covid-19-verpleeghuizen-nivel-en-rivm-starten-surveillance-op-basis-van-elektronische Er is een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19 of bewezen besmetting met COVID-19. Het Nivel houdt zich – op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en de softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers – intensief bezig met het verzamelen van deze cijfers. news-5710 Tue, 19 May 2020 09:21:09 +0200 ‘HPV-vaccinatie heeft geen zin bij voorstadia anuskanker’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hpv-vaccinatie-heeft-geen-zin-bij-voorstadia-anuskanker/ Hiv-positieve homomannen hebben relatief vaak anuskanker. Bij een kwart tot een helft van deze mannen zijn al voorstadia te zien. Net als bij baarmoederhalskanker worden deze afwijkingen veroorzaakt door HPV, het humane papillomavirus. Prof. dr. Jan Prins (Amsterdam UMC, locatie AMC) vertelt dat een HPV-vaccinatie helaas niet voorkomt dat succesvol behandelde voorstadia weer terugkomen. Waarom is deze studie belangrijk?

Jan Prins: ‘Anuskanker is een nare aandoening en de behandeling is zwaar. Een voorstadium van anuskanker is anale intraepitheliale neoplasie, AIN. Dat zijn veranderingen in het slijmvlies in en rond de anus, vergelijkbaar met afwijkingen bij de baarmoederhals. Je kunt ze wegbranden, maar helaas komt AIN bij de helft toch weer terug. Een Amerikaanse studie stelde dat een HPV-vaccinatie na behandeling van AIN een recidief kan voorkomen. Op dat onderzoek was wel wat aan te merken. Uit onze placebo-gecontroleerde studie met 126 mannen blijkt nu dat vaccinatie helaas niet beschermt.’

Is de-implementatie nodig?

‘Het was geen vergoede zorg, dus patiënten betaalden de vaccinatie zelf. Maar het werkt dus niet als je al afwijkingen hebt. Een vaccinatie heeft wél zin voordat je seksueel actief wordt. Gelukkig krijgen vanaf 2021 ook jongens de HPV-vaccinatie aangeboden. Dat kan preventief gaan werken.’

Verwacht u problemen met de publicatie van deze ‘negatieve trial’?

‘Nee. Het gaat over een probleem dat sterk leeft onder patiënten en behandelaren. Dit is de eerste serieuze studie naar het nut van een HPV-vaccinatie voor deze groep, en de uitkomsten zijn relevant. Vroeger was er niets, toen kwam die Amerikaanse studie en nu weten we in elk geval wat niet werkt.’

‘Een vaccinatie heeft in deze fase geen zin, dus is het zaak andere mogelijkheden voor preventie en behandeling te vinden.’

Zijn de resultaten al goed geland in de praktijk?

‘Karien Gosens, onze promovendus, heeft een Martijn Verbrugge Award gekregen, een prijs voor de beste presentatie op de halfjaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren. Dat is eervol maar ook erg nuttig. Naar zo’n vergadering komt doorgaans driekwart van de hiv-behandelaren. Die hebben dus allemaal gehoord dat ze met HPV-vaccinaties kunnen stoppen. Vragen van patiënten kunnen ze nu goed onderbouwd beantwoorden.’

Hoe verliep de inclusie?

‘Het was een relatief eenvoudige studie. En de behandelaren in het OLVG, Amsterdam UMC, locatie AMC en de DC Klinieken – de drie deelnemende centra – kenden de patiënten al. We konden mensen dus direct aanspreken. De meesten wilden zelf ook graag weten of iets relatief eenvoudigs als een vaccinatie kan helpen.’

Zijn er positieve bijvangsten?

‘Zeker. De biopten hebben we allemaal bewaard. En we hebben veel kennis opgedaan over verschillen tussen afwijkingen. Niet alle voorstadia zijn namelijk even gevaarlijk. Heel bruikbaar voor vervolgonderzoek. Een vaccinatie heeft in deze fase geen zin, dus is het zaak andere mogelijkheden voor preventie en behandeling te vinden. Daarvoor moet je weten welke patiënten extra risico lopen dat hun voorstadium terugkomt. Zodat je alleen mensen voor wie het echt nodig is aan een vervelende behandeling blootstelt.

Wat zijn de volgende stappen?

‘We willen met geraffineerde technieken de voorstadia nog beter onderscheiden in hoog- en laagrisico. De bestaande kennis over baarmoederhalskanker is hiervoor heel bruikbaar. Daarom werken we nauw samen met de pathologen van het VUmc, die daar veel van weten. Als je weet welke voorstadia echt een groot risico hebben om in anuskanker over te gaan, kun je alleen die behandelen.’

Welke lessen kunt u anderen meegeven?

‘Wij hadden het vrij makkelijk vanuit onze nauwe contacten met patiënten, maar elk klinisch onderzoek is gebaat bij intensieve samenwerking met patiënten. Dat maakt het eenvoudiger je studie goed op te zetten. Ook is het zinvol vooraf te bedenken wat bepaalde mogelijke uitkomsten kunnen impliceren. In onze studie liet de gevaccineerde groep een fantastische antistoffenrespons zien, maar de prik deed dus niets met de voorstadia van anuskanker. We hadden alle serologische gegevens goed op een rijtje, zodat we konden uitsluiten dat het uitblijvende effect te maken had met een slechte antistofrespons. Stel jezelf dus vooraf altijd deze vraag: als het straks niet werkt, waardoor kan dat dan komen?’

 

Meer informatie

]]>
news-5671 Thu, 07 May 2020 15:05:04 +0200 LinkedIn: OPERA-studie gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/linkedin-opera-studie-gestart/
 • Bekijk het OPERA-project
 • ]]>
  news-5661 Wed, 06 May 2020 14:42:44 +0200 Subsidieoproep “Maatschappelijke dynamiek” binnen COVID-19 Programma open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-maatschappelijke-dynamiek-binnen-covid-19-programma-open/ De subsidieoproep voor aandachtsgebied “Maatschappelijke dynamiek” binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Consortia, onderzoeksgroepen en afzonderlijke onderzoekers uit meerdere disciplines kunnen ideeën indienen voor onderzoek gericht op de maatschappelijke effecten van de coronapandemie en van de (voorgenomen) maatregelen daartegen. Gezien de urgentie van handelen is de deadline voor het indienen van ideeën op 25 mei 2020, 19.00 uur. Het COVID-19 Programma

  Het actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 is gericht op onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Er zijn drie aandachtsgebieden:

  1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. Zorg en preventie
  3. Maatschappelijke dynamiek

  Deze subsidieoproep betreft alleen aandachtsgebied 3 “Maatschappelijke dynamiek” en heeft een totaal te verdelen subsidiebudget van € 6,5 miljoen. De subsidieoproep voor aandachtsgebied 1 en 2 is op 1 mei 2020 gepubliceerd met als deadline 14 mei 2020, 14.00 uur. Lees hier meer informatie daarover.  

  Aandachtsgebied Maatschappelijk dynamiek

  Het aandachtsgebied Maatschappelijke dynamiek betreft brede, maatschappelijk vraagstukken, waarbij meerdere wetenschappelijke disciplines betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om antwoord op vragen als: Wat zijn de maatschappelijke consequenties van de coronacrisis? Welke sociale en economische problemen zijn erdoor blootgelegd of ontstaan? Maar ook: Welke positieve effecten heeft de crisis? Welke herstartscenario’s zijn er na een kortere of langere periode van economische en brede sociale ontwrichting? Wat kunnen we van de crisis leren voor de toekomst?

  Uitnodiging tot onderzoek

  Consortia, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers zijn met deze subsidieoproep uitgenodigd om ideeën in te dienen voor onderzoeksprojecten waarmee kennis genereerd wordt over de Nederlandse en wereldwijde impact van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. Onderzoek richt zich niet alleen op uitdagingen tijdens deze pandemie, maar ook op de situatie na de coronacrisis. Daarnaast sluit het onderzoek aan bij prioritaire thema’s zoals hieronder beschreven.

  Prioritaire thema’s

  Een multidisciplinair expertpanel onder voorzitterschap van Jet Bussemaker heeft de volgende prioritaire thema’s voorgedragen, waarbij op bijbehorende onderwerpen ingediend kan worden:

  1. Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis
   Onderwerpen: Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis, de voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving, effect van de 1,5 meter maatregel, verschillen tussen Europese landen.    
  2. Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving
   Onderwerpen: Kwetsbare groepen, maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen, thuisonderwijs, psychologische effecten en emotioneel welbevinden, burgerinitiatieven.  
  3. Onderzoek naar de economische veerkracht
   Onderwerpen: De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren, heropenen sectoren van de economie, thuiswerken.

  Deze thema’s hebben de hoogste urgentie om onderzocht te worden. Projectideeën moeten aansluiten bij een of meerdere van deze thema’s. In de tekst van de subsidieoproep zijn de thema’s en onderwerpen nader toegelicht.

  Planning subsidieronde

  Voor deze subsidieronde geldt het volgende tijdpad:

  Deadline indienen projectidee
  Ontvangst advies van de commissie
  Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
  Ontvangst van het commentaar van beoordelaars
  Deadline indienen wederhoor
  Besluit
  Uiterlijke startdatum

  25 mei 2020, 19.00 uur
  Rond 18 juni 2020
  29 juni, 14.00 uur
  6 juli 2020
  8 juli 2020, 12.00 uur
  Rond 23 juli 2020
  3 augustus 2020

  Op korte termijn wordt de subsidieoproep ook in het Engels op de ZonMw-website gepubliceerd.

  Meer informatie

   

  ]]>
  news-5647 Fri, 01 May 2020 15:27:50 +0200 Subsidieoproep COVID-19 Programma (‘second wave’) open voor projectideeën https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-covid-19-programma-second-wave-open-voor-projectideeen/ De subsidieoproep voor twee aandachtsgebieden binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Gezien de urgentie van handelen is de deadline op 14 mei 2020 gesteld. Drie aandachtsgebieden

  Het programma heeft drie aandachtsgebieden:

  1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. Zorg en preventie
  3. Maatschappelijke dynamiek

  De subsidieoproep gaat over de eerste twee aandachtsgebieden.

  Aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

  Onderzoek binnen dit aandachtsgebied gaat over de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

  Het aandachtsgebied kent vier thema’s:

  1. Behandeling
  2. Diagnostiek van besmetting
  3. Risicoanalyse en prognostiek
  4. Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

  Aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

  De nadruk binnen dit aandachtsgebied ligt op het ophalen van inzichten en geleerde lessen die bijdragen aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie en aan borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het zorgsysteem voor de toekomst. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling epidemiologische modellen en inventarisaties.
  Samenwerking tussen onderzoeksgroepen, disciplines en relevante stakeholders is daarbij het uitgangspunt om op een efficiënte manier deze inzichten te verkrijgen en te komen tot een adequate voorbereiding op een toekomstige pandemie.  

  Het aandachtsgebied kent drie thema’s:

  1. Organisatie van zorg en preventie
  2. Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
  3. Transmissie en epidemiologie

  Aandachtsgebied 3 en beleids- en praktijkimpuls:

  De subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 Maatschappelijke dynamiek en het instrument beleids- en praktijkimpuls worden op 6 mei 2020 gepubliceerd. Houd hiervoor de ZonMw-subsidiekalender (openstaande subsidieoproepen) in de gaten.  

  Planning

  Voor de subsidieronde aandachtsgebieden 1 en 2 geldt het volgende tijdpad:

  Deadline indienen projectidee
  Ontvangst advies beoordelingscommissie
  Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
  Ontvangst commentaar beoordelaars
  Deadline indienen wederhoor
  Besluit
  Uiterlijke startdatum

  14 mei 2020, 14.00 uur 
  rond 5 juni 2020
  15 juni 2020, 14.00 uur
  22 juni 2020
  24 juni 2020, 12.00 uur
  rond 9 juli 2020
  30 juli 2020

  Op korte termijn wordt de subsidieoproep in het Engels op de ZonMw-website gepubliceerd.

  Meer informatie

  ]]>
  news-5623 Wed, 29 Apr 2020 09:34:36 +0200 Cijfers van huisartsen helpen mee verspreiding COVID-19 te beoordelen https://nivel.nl/nl/nieuws/cijfers-van-huisartsen-helpen-mee-verspreiding-covid-19-te-beoordelen Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen geeft hier wekelijks een update over. De cijfers zijn een aanvulling op de bestaande cijfers van ziekenhuisopnames en op de sterftecijfers. news-5610 Thu, 23 Apr 2020 15:34:27 +0200 Invulling onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’) online https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/invulling-onderzoeksprogramma-covid-19-second-wave-online/ Vandaag publiceren we het COVID-19 onderzoeksprogramma (‘second wave’). Het programma kent drie aandachtsgebieden:

  1.  Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2.  Zorg en preventie
  3. Maatschappelijke dynamiek

  Voor elk aandachtsgebied prioriteert een expertpanel op zeer korte termijn de onderzoeksonderwerpen. Wie zitting hebben in deze expertpanels publiceren we volgende week op de programmapagina van ZonMw. Nadat zij de onderzoeksonderwerpen hebben vastgesteld worden de aandachtgebieden in subsidieoproepen uitgewerkt. Het programma kent drie subsidie mogelijkheden: urgente onderzoeksvragen traject, bottom-up ronde en een traject voor beleids- en praktijkimpulsen. Binnen het traject urgente onderzoeksvragen moeten de projecten heel snel worden beoordeeld en opstarten. Daarom is een sterk verkorte procedure noodzakelijk. Bij dit traject nodigt ZonMw onderzoeksgroepen uit om een aanvraag in te dienen. Het traject bottom-up ronde wordt gedurende korte tijd (twee weken) opengesteld voor het indienen van projectideeën binnen de door de expertpanel geprioriteerde thema’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een projectidee en versnelde procedure. Voor beleids- en praktijkimpulsen is in het programma budget beschikbaar voor kleine projecten en studies, tot een maximum van € 25.000. De wijze waarop dit traject wordt vormgegeven, wordt nog bepaald.
  Meer toelichting over de aandachtsgebieden en de instrumenten staat in de programmatekst.

  Tijdschema

  Op dit moment hanteren we onderstaand tijdschema. Kijk voor het actuele tijdschema op de programmapagina.

  • Binnenkort nodigen we de onderzoeksgroepen voor het traject urgente onderzoeksvragen uit. Medio mei worden de eerste honoreringen binnen dit traject bekend gemaakt.
  • Uiterlijk 1 mei publiceren we de subsidieoproep van de bottom-up ronde aandachtsgebied 1 en 2 op de ZonMw en NWO-subsidiekalender.
  • 6 mei publiceren we de subsidieoproep van de bottom-up ronde aandachtsgebied 3 en de beleids- en praktijkimpulsen op de ZonMw en NWO-website.
  • Naar verwachting kunnen de eerste projecten van de bottom-up ronde eind juni/begin juli gehonoreerd worden.

  Meer informatie

  Bekijk de programmatekst

  Contact

  Mail voor inhoudelijke vragen over dit programma naar: COVID19@zonmw.nl.

  ]]>
  news-5603 Wed, 22 Apr 2020 13:54:56 +0200 Bart van den Bemt benoemd tot bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/2020/april/bart-den-bemt-benoemd-bijzonder-hoogleraar/ Bart van den Bemt is met ingang van 1 maart 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care aan de Radboud Universiteit/het Radboudumc. Bart van der BemtBart van den Bemt is apotheker, klinisch farmacoloog en senior onderzoeker in het Radboudumc en in de Sint Maartenskliniek. Zijn bijzondere leeropdracht is ingesteld in samenwerking met de Sint Maartenskliniek en omvat twee dagdelen per week. news-5585 Fri, 17 Apr 2020 15:00:00 +0200 Start onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-onderzoeksprogramma-covid-19-second-wave/ Door de aanzienlijke impact van de coronacrisis is er een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Daarom start ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO en in aanvulling op de ‘first wave’ binnenkort met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma heeft als doel bij te dragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over preventie, behandeling, herstel van deze infectieziekte en bredere maatschappelijke vraagstukken daarover. Het programma zal naar verwachting eind april openen voor indiening. Gezien de grote belangstelling voor onderzoek naar de coronacrisis, willen we alvast inzicht geven in de voorziene hoofdlijnen van het programma.

  Subsidiemogelijkheden voor onderzoek naar coronavirus (COVID-19)

  Het programma wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en OCW en door NWO. Er is een budget van € 27 miljoen beschikbaar voor subsidies aan onderzoeks- en praktijkprojecten. In dit nieuwe programma zal ruimte zijn voor verschillende typen onderzoek (van fundamenteel tot actie-onderzoek). Naast nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken is onderzoek nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn.

  Drie grote aandachtsgebieden voorzien in dit COVID-19 onderzoeksprogramma

  Het programma zal zich richten op drie grote aandachtsgebieden:

  1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
  2. Zorg en preventie, inclusief transmissie
  3. Maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen

  Nadere duiding van de aandachtsgebieden volgt bij bekendmaking van het programma (zie tijdschema).
  Op dit moment wordt voor elk aandachtsgebied een expertpanel geformeerd van diverse experts uit het veld. Deze panels bestaan uit wetenschappelijke en praktijk-experts. De panels hebben als taak om binnen hun aandachtsgebied onderzoeksonderwerpen (of thema’s) te prioriteren.

  Aanpak

  Voor ieder aandachtsgebied stelt ZonMw op drie werkwijzen subsidies beschikbaar:
  Zo is er de ultra snelle werkwijze via welke subsidie beschikbaar is voor vragen die zeer urgent moeten wordt opgepakt, ook omdat de antwoorden nodig zijn voor de bestrijding in deze fase van de pandemie. Voor deze werkwijze wordt zo spoedig mogelijk op uitnodiging ingediend. Een tweede werkwijze betreft thematische, bottom-up rondes voor onderzoeksvoorstellen. Als derde werkwijze zijn er de zogenoemde beleids-en praktijkimpulsen gericht op kleine projecten en studies. Deze is gericht op het (snel en kort) oppakken van concrete beleidsvragen en het geven van praktijkimpulsen.

  Naar verwachting kunt u eind april op de ZonMw-subsidiekalender meer gedetailleerde informatie vinden over het COVID-19 programma.

  Tijdschema

  • Eind april is de programmatekst van het gehele programma gereed.
  • De bekendmaking van het programma zal plaatsvinden via een nieuwsbericht eind april/begin mei.
  • De honoreringen van de urgente onderzoeksvragen worden eind mei bekendgemaakt.
  • Openstelling van de thematische subsidierondes is eind april/begin mei.

  Meer informatie

  ]]>
  news-5569 Tue, 14 Apr 2020 15:22:49 +0200 Eerste gehonoreerde onderzoeksprojecten subsidieregeling COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-gehonoreerde-onderzoeksprojecten-subsidieregeling-covid-19/ Op korte termijn starten acht projecten die direct effect hebben op het verloop van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de volksgezondheid. Dit is het eerste resultaat van de opdracht van het ministerie van VWS aan ZonMw om acuut onderzoek te financieren met directe impact op de huidige corona pandemie. Hoogste prioriteit, snelle actie nodig

  Door een expert panel zijn onderwerpen geïnventariseerd en geprioriteerd. Acht onderwerpen hebben de hoogste prioriteit gekregen omdat ze mogelijk direct effect hebben op de volksgezondheid. Vervolgens zijn gericht onderzoekers gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen op deze onderwerpen. Gezien de noodzaak om snel te handelen, is gekozen voor deze (zeer) korte aanvraagprocedure die resulteerde in het toekennen van subsidies aan deze acht onderzoeken. In totaal is een budget van € 5,5 miljoen hiervoor beschikbaar gesteld.

  Gehonoreerde projecten

  De projecten die een incidentele subsidie ontvangen, hebben de volgende onderwerpen:

  • Onderzoek naar onder andere het verloop van de ziekte, langetermijnprognose, kruisreactiviteit, her-infectie, en het verloop van immuunrespons over de tijd in relatie tot prognose. Hiertoe wordt een cohort gevolgd van personen die hersteld zijn van COVID-19 (RECoVERED studie);
  • Onderzoek naar dragerschap, ziektelast en transmissie van en naar kinderen (CoKids studie);
  • Onderzoek op het gebied van ziekenhuisepidemiologie ter ondersteuning van infectiepreventiemaatregelen (COCON studie);
  • Een farmacotherapeutische trial met anakinra bij COVID-19-patiënten op de intensive care (ANACOR-IC);
  • Het in kaart brengen van virusevolutie, verspreiding en transmissie via sequencing om verspreidingsroutes te voorspellen;
  • Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de impact van sociale isolatie op kwetsbare populaties en welke steun kwetsbare groepen hierbij nodig hebben;
  • Trial van chloroquine en hydroxychloroquine-behandeling in patiënten die opgenomen zijn met matige tot ernstige COVID-19 (ARCHAIC studie);
  • Medicijnontwikkeling: studies naar veiligheid en werkzaamheid van antilichamen tegen het coronavirus.

  Vrijwel alle projecten zijn samenwerkingsverbanden van meerdere universitair medische centra, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk kunnen starten. Uitgebreidere projectinformatie volgt op www.zonmw.nl/corona-onderzoek.

  Actie- en onderzoeksprogramma COVID-19 en andere subsidiemogelijkheden

  Naast de al verstrekte incidentele subsidies zijn er meer subsidiemogelijkheden. Om te voldoen aan de grote vraag naar oplossingen en antwoorden, start ZonMw in opdracht van VWS en samen met NWO binnenkort met het onderzoeksprogramma COVID-19. Dit programma is gericht op voorkomen of verminderen van negatieve effecten van de COVID-19-pandemie, bestrijden van de pandemie en de maatschappelijke dynamiek als gevolg van de pandemie. Vanuit dit programma gebruiken we verschillende subsidiemechanismen, waaronder ook meer open subsidieoproepen. Deze oproepen worden geplaatst op de ZonMw-subsidiekalender. Meer informatie volgt hierover in april.

  Naast deze initiatieven, liep in de afgelopen tijd ook een regeling gericht op kleine projecten met praktische oplossingen voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Daarnaast werd de SET-regeling uitgebreid. Beide regelingen zijn inmiddels weer gesloten. Ook ging het implementatienetwerk Virus Outbreak Data Access Network (VODAN) van start.

  Belangrijk: Open access publicaties, juist in deze tijd

  Alle publicaties voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk is gesubsidieerd binnen deze regeling dienen onderzoekers onmiddellijk (zonder embargo) Open Access beschikbaar te stellen met een open licentie. Zo delen we zo snel mogelijk nieuwe kennis die kan bijdragen aan de verbetering van de volksgezondheid omtrent COVID-19. Onderzoeksresultaten die geproduceerd worden binnen dit programma dienen bovendien gedeeld te worden in lijn met de Joint statement on sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (nCoV) outbreak.

  Meer informatie over ZonMw en het coronavirus

  ]]>
  news-5561 Tue, 14 Apr 2020 09:18:13 +0200 Oproep ontwikkeling en inzet apps https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-ontwikkeling-en-inzet-apps/ Open oproep! Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt bedrijven en deskundigen uit om mee te denken over de ontwikkeling en inzet van apps in de aanpak van het coronavirus. news-5541 Tue, 07 Apr 2020 08:41:02 +0200 Regeling creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) zeer gewild https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regeling-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19-zeer-gewild/ De regeling ‘Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)’ die ZonMw openstelde heeft veel aanvragen opgeleverd. Vanwege de grote belangstelling heeft het ministerie van VWS besloten om in totaal € 700.000 beschikbaar te stellen voor de inmiddels meer dan 130 creatieve ideeën die ZonMw heeft ontvangen en die nog steeds binnenkomen. De regeling sluit op zondag 12 april 2020. Veel creatieve ideeën ontvangen

  Het loopt storm en ZonMw ontvangt dan ook vele uiteenlopende ideeën uit heel Nederland. “Omdat er erg veel reacties blijven binnenkomen, kunnen we niet alles in één keer beoordelen” aldus Alice Lamain, één van de projectmanagers. “We moeten zorgen dat we alle binnengekomen creatieve oplossingen zorgvuldig verwerken. Daarom hebben we ook onze reactietermijn verlengd naar 2 weken. We komen nu 2 keer in de week met een beoordelingspanel bij elkaar en beoordelen dan 30 tot 50 creatieve oplossingen.”

  Strenge voorwaarden

  Helaas kan niet alles wat binnenkomt worden goedgekeurd. Er wordt goed gelet op de gestelde voorwaarden. “We beoordelen natuurlijk ten eerste of het gaat om een oplossing voor het huidige probleem, namelijk de coronacrisis. Daarbij gaat het erom dat de oplossing van meerwaarde moet zijn voor de doelgroep; zorgverleners of kwetsbare mensen. Daarnaast wordt gekeken naar de impact van de oplossing op korte en lange termijn. Met andere woorden: wat zijn de verwachte effecten, de kosten-baten”, legt Lamain uit. Ook wordt gelet op het aantal mensen dat met de oplossing wordt bereikt, of het idee makkelijk in de praktijk is toe te passen en of het daadwerkelijk om een creatieve oplossing gaat.

  Sluiting regeling

  Omdat de belangstelling groot is en er inmiddels veel ideeën zijn ingediend, is besloten om de regeling te sluiten op zondag 12 april 2020 om 00.00 uur. Alle creatieve oplossingen die na die tijd binnenkomen, zullen niet meer worden meegenomen in het beoordelingsproces. “De reden dat we deze regeling niet direct sluiten is dat we mensen die momenteel werken aan hun voorstel nog een kans willen geven”, aldus Lamain. “Onze verwachting is dat er genoeg kwalitatief goede aanvragen zitten tussen de vele ontvangen ideeën en wat we de komende week nog binnenkrijgen.”

  Meer informatie

  ]]>
  news-5536 Mon, 06 Apr 2020 11:48:11 +0200 Korte video's: DCRF-bestuursleden Hannie Bonink en Carla Vos met elkaar in gesprek https://dcrfonline.nl/hannie-bonink-en-carla-vos/ In een aantal korte video’s bespreken DCRF-bestuursleden Hannie Bonink en Carla Vos diverse onderwerpen, van belemmeringen bij het werven van proefpersonen, een goede infrastructuur voor data-analyses tot financiering van klinisch onderzoek. Al pratende zien ze heel veel overeenkomsten tussen hun ogenschijnlijk zo verschillende werkvelden. news-5527 Fri, 03 Apr 2020 14:00:00 +0200 Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma’s naar Corona https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-investering-in-versnelde-onderzoeksprogrammas-naar-corona/ Het kabinet trekt in totaal € 42 miljoen uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen, zo meldt minister Hugo de Jonge woensdag 1 april aan de Tweede Kamer. De inschatting is dat met deze extra middelen zo’n 80 tot 100 onderzoeksvragen onderzocht kunnen worden. Het is van belang dat deze middelen op een goed gecoördineerde maar ook eenvoudige en snelle wijze beschikbaar komen. Een fors deel van de 42 miljoen wordt uitgezet door ZonMw en NWO die hiervoor nauw samen optrekken in de onderzoeksprogrammering. 1. Snelle incidentele subsidieronde COVID-19 (‘first wave’)

  Direct nadat het coronavirus in Nederland werd geconstateerd, zijn incidentele subsidies ingezet voor gericht en urgent onderzoek naar het bestrijden van de COVID-19 pandemie. Dit wordt gefinancierd door VWS (4 miljoen euro) en ZonMw (1 miljoen euro); NWO heeft zich hierbij aangesloten en 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

  Hierbij gaat het om:

  • Medisch onderzoek: het volgen van personen die herstellend zijn, de transmissie van het virus van en naar kinderen, ziekenhuis epidemiologie, medicatieontwikkeling die op (zeer) korte termijn toegepast kan worden, antilichamen en virusevolutie. Ook zijn er sociaalwetenschappelijke onderzoeksvoorstellen geprioriteerd die naar de effecten van sociale isolatie en de consequenties ervan kijken. Deze projecten zijn al gestart of starten op zeer korte termijn. Deze onderzoeken worden vanuit ZonMw gecoördineerd.
  • Gedragsonderzoek: onderzoek naar social distancing en de impact daarvan op de verspreiding van het virus. Dit wordt gecoördineerd door RIVM.

  Tevens kan een kleine financiële vergoeding (ad € 7.500,- tot € 15.000,-) worden aangevraagd voor creatieve oplossingen voor praktische (ziekenhuis)zorg. Bijvoorbeeld voor medische hulpmiddelen of om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Om te zorgen dat de creatieve oplossingen zo snel mogelijk ingezet worden, streeft ZonMw ernaar indieners binnen een twee weken een reactie te geven.

  In totaal is € 6,5 miljoen beschikbaar voor dit eerste onderzoek vanuit VWS, ZonMw en NWO.

  2. Binnenkort te starten onderzoeksprogramma COVID-19 (‘second wave’)

  Op dit moment formuleren ZonMw en NWO in nauw overleg met VWS en het veld een additioneel onderzoeksprogramma. In dit nieuwe programma zal ruimte zijn voor verschillende typen onderzoek (actie onderzoek, toegepast en fundamenteel onderzoek) op onderwerpen vergelijkbaar met die in de snelle incidentele subsidieronde, maar waarbij tevens aandacht is voor de (bredere maatschappelijke) gevolgen van de crisis en de maatregelen daartegen op de langere termijn.
  De subsidies worden binnenkort uitgezet. Het totale programma loopt tot uiterlijk eind 2024 voor monitoring en afronding van alle trajecten.

  In totaal is zo’n € 20 à 25 miljoen beschikbaar voor deze vorm van onderzoek, vanuit NWO, ZonMw, VWS en OCW.

  3. Fast-track data onderzoek NWO

  Voor het vergaren van data die alleen nu, tijdens de crisis, kan worden verzameld, ontwikkelen de NWO-domeinen SGW, ENW en TTW een zgn. ‘fast-track data’ uitvraag. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek dat real-time data vergaring vereist rond vraagstukken die de crisis naar boven brengt, data die kan helpen om de crisis te beheersen, of het lerend vermogen van de samenleving tijdens een pandemie kan vergroten.
   
  Om te zorgen dat de data zo snel mogelijk kan worden verzameld, streeft NWO er zoveel mogelijk naar aanvragers binnen een werkweek een go/no go te geven. Onderzoekers zullen data en een eerste analyse daarvan zo spoedig mogelijk open toegankelijk maken. Medische en zorg-gerelateerde onderwerpen zijn uitgesloten van deze uitvraag. De call is reeds opengesteld en is hier te vinden.

  In totaal stelt NWO voor deze call €1,5 miljoen beschikbaar: elk NWO-domein draagt ieder € 0,5 miljoen bij.

  Aanvragen

  Kijk voor alle informatie over de financieringsmogelijkheden van onderzoek naar corona en COVID-19 op de onderzoekspagina www.zonmw.nl/coronaonderzoek. Hier wordt binnenkort ook meer bekend gemaakt over de onderzoeksmogelijkheden, de procedure en aanpak van het onderzoeksprogramma COVID-19.

  Lees hier de kamerbrief van minister De Jonge (VWS).

  ]]>
  news-5457 Tue, 17 Mar 2020 15:50:55 +0100 Gevolgen COVID-19 uitbraak voor subsidierondes ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gevolgen-covid-19-uitbraak-voor-subsidierondes-zonmw/ De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij zien ons genoodzaakt tot het nemen van passende maatregelen om zo aan te sluiten bij de maatregelen van het kabinet. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze rondes. In de huidige situatie wordt er veel van onze aanvragers, projectleiders, commissieleden, referenten en project- en onderzoekdeelnemers gevraagd. Om hen te ontzien hebben wij onderstaande maatregelen genomen.

  Bijeenkomsten

  We hebben alle bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Het kan zijn dat een bijeenkomst is uitgesteld. Kijk voor de actuele datum op onze agenda.

  Subsidieaanvragen

  Nieuwe subsidierondes gaan niet open tot 13 april. Begin april wordt de situatie opnieuw beoordeeld en volgt een eventueel aanvullend besluit.
  De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een deadline die valt tussen 17 maart tot en met 30 april is met 2 maanden verlengd. Hierop zijn echter ook enkele uitzonderingen. Kijk voor de juiste datum in de subsidieoproep in de subsidiekalender.

  Lopend onderzoek

  De indieningstermijn voor voortgangs- en eindverslagen wordt met 3 maanden verlengd. Waar nodig kan een budget neutrale verlenging worden aangevraagd. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de betrokken programmamanager.

  Subsidierondes in samenwerking met NWO

  Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Vernieuwingsimpuls, Rubicon en NWA subsidierondes. Voor deze programma’s gelden de NWO-maatregelen.

  Interviewrondes en beoordelingsvergaderingen

  Alle interviewvergaderingen vanaf 17 maart tot en met 30 april komen te vervallen en worden op een nader te bepalen moment opnieuw ingepland. Beoordelingsvergaderingen van al ingediende subsidieaanvragen zullen via skype of telefonisch doorgang vinden. Deze vergaderingen kunnen alleen doorgaan mits het benodigde quorum gehaald wordt.

  Uitzonderingen

  De genoemde maatregelen gelden niet voor de volgende programma’s:

  • De deadline van 17 maart 2020 voor indiening subsidieoproep voor het Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) onderzoek blijft gehandhaafd.
  • De deadline van 7 april 2020 voor indiening subsidieoproep Veelbelovende zorg, die wordt uitgevoerd door het Zorginstituut, blijft gehandhaafd.
  • De oproep Inclusieversneller ZE&GG gaat zo spoedig als mogelijk open.

  Actualiteit

  Afhankelijk van de actuele ontwikkelingen kan het zijn dat er nog aanvullende maatregelen volgen. Begin april wordt besloten of de hierboven genoemde maatregelen ook voor mei en juni gelden.

  Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.

  ]]>
  news-5453 Mon, 16 Mar 2020 15:16:27 +0100 ‘Maatwerk bij darmkanker kan alleen door integratie zorg en onderzoek’ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/contentpaginas-geneesmiddelen/maatwerk-bij-darmkanker-kan-alleen-door-integratie-zorg-en-onderzoek/ Jaarlijks krijgen ongeveer 13.000 Nederlanders de diagnose darmkanker. Hoe vroeger de ziekte wordt opgespoord, des te beter is deze te behandelen. Prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog in het UMC Utrecht, is betrokken bij meerdere studies en bij initiatieven als PLCRC en DCCG. Het doel: diagnose en behandeling versneld verbeteren. news-5452 Mon, 16 Mar 2020 12:15:19 +0100 Advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus https://www.ccmo.nl/actueel/nieuws/2020/03/13/advies-voor-de-uitvoering-van-klinisch-onderzoek-ten-tijde-van-de-beperkende-maatregelen-door-het-coronavirus De CCMO krijgt veel vragen over problemen die ontstaan als gevolg van het coronavirus en de effecten daarvan op de uitvoering van klinisch onderzoek. news-5443 Thu, 12 Mar 2020 18:25:15 +0100 GGG-congres van 9 april 2020 geannuleerd vanwege coronavirus. Nieuwe datum: 15 april 2021 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ggg-congres-van-9-april-2020-geannuleerd-vanwege-coronavirus-nieuwe-datum-15-april-2021/ Helaas hebben wij het onvermijdelijke besluit moeten nemen het GGG-congres van donderdag 9 april te annuleren vanwege de recente ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus. De sprekers, sessievoorzitters en deelnemers die elkaar jaarlijks tijdens het GGG-congres ontmoeten komen uit het brede veld van de gezondheidszorg. Gezien de huidige, buitengewone situatie rondom het coronavirus vinden wij het een te groot risico deze groep zorgprofessionals samen te brengen. Daarbij willen wij vanwege de essentiële rol die zij vervullen in de gezondheidszorg en bij de behandeling van kwetsbare patiënten(groepen) geen enkel risico nemen. Signalen vanuit de professionals, hun organisaties en de overheid ondersteunen onze beslissing.

  Nieuwe datum voor in de agenda

  Wij hebben direct ook nagedacht over een nieuwe datum en hebben deze vastgesteld op: donderdag 15 april 2021 in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

   

  ]]>
  news-5396 Thu, 27 Feb 2020 14:57:00 +0100 Vaste apotheker op IC: minder medicatiefouten https://www.hagaziekenhuis.nl/nieuws-agenda/minder-medicatiefouten/ Hoe voorkom je medicatiefouten bij patiënten die op de Intensive Care worden opgenomen? Ziekenhuisapotheker Liesbeth Bosma onderzocht dit en deed aanbevelingen voor een nieuw medicatieveiligheidsbeleid. Inmiddels is ze gepromoveerd op dit voor Nederland unieke onderzoek, en profiteren het HagaZiekenhuis en Erasmus MC van haar bevindingen. news-5374 Mon, 24 Feb 2020 11:12:49 +0100 Tweede Kamer geïnformeerd over kwartiermaker FAST https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-kamer-geinformeerd-over-kwartiermaker-fast/ Minister Bruins (VWS) informeert, mede namens het ministerie van EZK, de Tweede Kamer over de opdracht aan ZonMw voor een kwartiermaker om te werken aan FAST, een nationaal platform ter stimulering van therapieontwikkeling. Bekijk hier de kamerbrief of lees meer over FAST.

  ]]>
  news-5314 Wed, 12 Feb 2020 10:36:32 +0100 GEANNUULEERD! Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020 'Geneesmiddelen van nu en voor later' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geannuuleerd-congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-geneesmiddelen-van-nu-en-voor-later/ Op donderdag 9 april organiseert ZonMw het achtste jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema: 'Geneesmiddelen van nu en voor later' in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Dit achtste GGG-congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek.
  Geneesmiddelengebruik en ontwikkeling staat centraal. Op welke wijze kunnen geneesmiddelen optimaal worden ingezet? Waar liggen kansen op samenwerking? Waar zijn mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak? En op welke wijze kunnen we ontwikkelingen stimuleren? Naast een boeiend programma biedt het GGG-congres volop gelegenheid tot netwerken, mede door de diversiteit van aanwezigen vanuit het gehele geneesmiddelenveld.

  Samenwerking op gebied eerste lijn

  Ook dit jaar staat de samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Bijwerkingencentrum Lareb, College ter Beoordeling Geneesmiddelen (CBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Geneesmiddelenbulletin (GeBu), met ondersteuning door het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) garant voor specifieke aandacht voor de klinische praktijk in de eerste lijn. Verschillende subsessies zijn hier specifiek op gericht en staan dan ook uitgelicht vermeld.
  De inhoud van verschillende onderdelen van het congres, zowel plenair als in de subsessies, is specifiek gericht op de eerstelijns zorgprofessionals. De sessies specifiek gericht op de klinische praktijk in de eerste lijn behandelen behoefte van patiënten aan medicijninformatie, biologicals, geneesmiddelen en milieu en farmogenetica in de eerste lijn.

  Plenaire thema’s: Impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief en FAST

  De aftrap van het GGG-congres wordt gedaan door de nieuwe algemeen directeur van ZonMw Véronique Timmerhuis. Vervolgens krijgen twee actuele thema’s in de plenaire sessies de aandacht. ’s Morgens staat de impact van geneesmiddelen vanuit patiëntenperspectief centraal: drie jonge, sterke vrouwen komen aan het woord die vanwege hun aandoening genoodzaakt zijn medicijnen te gebruiken. Zij zullen vanuit verschillende perspectieven de impact van medicijngebruik belichten. Zowel vanuit hun persoonlijke ervaring als vanuit een professionele context als apotheker-onderzoeker, gynaecoloog en vanuit het perspectief van jongeren met een chronische ziekte.

  ’s Middags staat de plenaire sessie in het teken van ‘FAST’. Een mooi en toepasselijk acroniem voor ‘Future Affordable and Sustainable Therapies’; een nieuw initiatief op het gebied van therapieontwikkeling, dat bestaande activiteiten met elkaar verbindt en nieuwe activiteiten initieert om het gehele proces van therapieontwikkeling te ondersteunen. Kwartiermaker van FAST Michel Dutrée zal samen met Hanneke de Kort, Annemiek Verkamman en Carla Hollak toelichten wat FAST inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, welke kansen er liggen en waarom Nederland hierin een vooraanstaande positie kan verwerven. Een blik dus naar de nabije toekomst.

  Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. De onderwerpen variëren van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen, registraties voor onderzoek, delen van extra bijvangst, therapietrouw, psychedelica als medicijn en resultaten van onderzoek naar hart- en vaatziekten.

  Nieuw dit jaar is de extra I-sessieronde met interactieve sessies die betrekking kunnen hebben op interactiviteit, inspiratie, innovatie, implementatie en informatie. Onderwerpen die hier onder andere op het programma staan zijn: AVG en andere ethische en juridische problemen, Versnellen en opstarten van multicenter onderzoek en Innovaties op gebeid van digitale farmaceutische zorgverlening.

  > Bekijk het volledige programma

  OPROEP

  Heeft u momenteel een probleem met de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor zeldzame aandoeningen? Is er een dreigend probleem met een geneesmiddel voor een zeldzame aandoening? Of heeft u vragen over hoe u zelf een (nieuwe) behandeling optimaal beschikbaar kunt maken voor een zeldzame aandoening?
  Meld uw casus hier aan of stel een vraag. Tijdens de interactieve sessie ‘Medicijn voor de Maatschappij’ kijken we of en hoe we kunnen helpen.

  Deadline: 5 maart 2020

  ]]>
  news-5283 Thu, 06 Feb 2020 08:01:35 +0100 Groot onderzoek naar dosisvermindering geneesmiddelen voor psoriasis https://www.radboudumc.nl/nieuws/2020/groot-onderzoek-naar-dosisvermindering-geneesmiddelen-voor-psoriasis Prof. dr. Elke de Jong en dr. Juul van den Reek van de afdeling Dermatologie van het Radboudumc ontvangen samen met de afdeling Dermatologie van UZ Gent een subsidie van 1,6 miljoen euro uit het BeNeFIT programma voor een groot onderzoek naar dosisvermindering van de nieuwste biologische geneesmiddelen voor psoriasis. news-5328 Wed, 05 Feb 2020 13:00:00 +0100 In memoriam Dick Kaasjager https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/in-memoriam-dick-kaasjager-1/ Dankbaar voor de inspirerende samenwerking betreuren wij het verlies van Dick Kaasjager.
  Humor, gedrevenheid en bevlogenheid: de eerste woorden die ons te binnen schieten als we denken aan Dick Kaasjager.
  Het droevige bericht dat hij is overleden volgt nog geen drie weken op zijn telefoontje dat hij zijn taken als commissievoorzitter moet neerleggen omdat hij ongeneeslijk ziek is.

  Voor meerdere programma’s van ZonMw is zijn rol in programmacommissies van grote betekenis geweest. In het verleden was hij voorzitter van het programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking, vice-voorzitter van onze programmacommissie Patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid en was hij maar liefst 10 jaar een zeer actief lid van de Commissie Evaluatie Regelgeving.

  Een greep uit de reacties vanuit andere programma’s illustreert hoe zeer Dick gemist zal worden:

  Als commissievoorzitter van het Onderzoeksprogramma ggz heeft hij zich overtuigend ingezet om verbinding tot stand te krijgen tussen de ggz-partijen. Hij leidde de commissievergaderingen en bijeenkomsten met enthousiasme en humor, en liet daarbij alle partijen met hun verschillende meningen altijd in hun waarde.

  Ook voor het programma Ethiek en Gezondheid heeft hij veel betekend. Zijn humor maakte dat de vergaderingen, die meestal pittig zijn met een complexiteit aan ethische onderwerpen en diversiteit aan professionals die zich hierover buigen, luchtig bleven. Iedereen kreeg de ruimte voor zijn of haar inbreng, maar Dick bewaakte de essentie. Met grote belangstelling zette hij zich in voor ethiek en de verbinding van ethiek met gezondheid in de breedste zin van het woord.

  Gedrevenheid en enthousiasme kenmerken ook zijn bijdrage aan het programma Grote Trials. Als interim-voorzitter zat hij in de eerste week meteen een vergadering en interviewdag voor. Zijn enthousiasme en open blik werkten fijn en de interactie met de commissie was heel prettig. Op de vraag of hij de commissie niet interim maar vast zou willen voorzitten zei hij direct ‘ja’, ook al zat hij op dat moment met vrienden op een terras in de zon in het buitenland.

  Vanuit ZonMw is een rouwadvertentie in het NRC Handelsblad geplaatst op 4 februari 2020.

  Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

  ]]>
  news-5265 Tue, 04 Feb 2020 08:13:28 +0100 4 februari: Wereldkankerdag https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/wereld-kankerdag/ Op Wereldkankerdag staan we wereldwijd stil bij de impact van #kanker. ZonMw financiert verschillende soorten #onderzoek naar kanker om met #kennis de #zorg en gezondheid te verbeteren. Op deze dag lichten we een aantal projecten voor u uit. news-5241 Wed, 29 Jan 2020 14:04:34 +0100 Vallen en breuken voorkomen door terughoudendheid met medicijnen https://www.innovatiekringdementie.nl/a-2018/vallen-en-breuken-voorkomen-door-terughoudendheid-met-medicijnen Ouderen zijn extra gevoelig voor bijwerkingen van medicijnen. Geneesmiddelen die duizeligheid en/of sufheid kunnen geven, verhogen hun risico om te vallen en iets te breken. Natuurlijk kunnen niet alle medicijnen die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan van botbreuken zomaar worden gestopt. Soms zal men dat risico op de koop toe nemen. Maar met kritisch gebruik - met name van psychofarmaca - moeten minder valpartijen en breuken haalbaar zijn, zeggen artsen. news-5185 Fri, 17 Jan 2020 14:02:00 +0100 Geluk zit in een klein pilletje: ‘Ik ben gewoon een veel relaxter mens met antidepressiva’ https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/geluk-zit-in-een-klein-pilletje-ik-ben-gewoon-een-veel-relaxter-mens-met-antidepressiva~b519684f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Fchristiaan-vinkers-882a372b_geluk-zit-in-een-klein-pilletje-ik-ben-activity-6624281159180398593-JcNA%2F Schrijver Suzanne Rethans keilde met haar liefdesverdriet in een diepe, donkere put van emoties. Met welgekozen antidepressiva klom ze er weer uit, werd weer een vrolijke moeder en wilde toen stoppen met haar medicatie. Dat hebben haar kinderen gemerkt.