Over dit programma

Effectiviteit en kosten

Het programma Doelmatigheidsonderzoek financiert al sinds 1999 onderzoek naar effectiviteit in verhouding tot de kosten van niet-farmaceutische zorg. De onderzoeken leveren kennis op over welke zorg meerwaarde heeft en welke zorg beter niet (meer) toegepast kan worden. Deze kennis vormt hiermee de basis voor goede en betaalbare zorg.

Bekijk ook de video 'Wat is doelmatigheidsonderzoek?'

Type onderzoek

Binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek gaat het om een vergelijking van één (of meerdere) interventie(s), ten opzichte van de standaardzorg in Nederland waarvan de effectiviteit bekend is, of ten opzichte van afwachtend beleid. Hieronder valt ook zorgevaluatie-onderzoek naar interventies die als standaardzorg gelden, maar waar de effectiviteit nog niet (voldoende) van is vastgesteld. Onder interventies verstaan we alle diagnostische, therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheidszorg. Het gaat dan om diagnostiek, chirurgische ingrepen, paramedische zorg en toepassing van medische hulpmiddelen.

Betere en betaalbare zorg

In 2020 heeft het ministerie van VWS 48,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om het programma te verlengen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het programma DoelmatigheidsOnderzoek is één van de instrumenten die het ministerie inzet voor een betere en betaalbare zorg. In de zorgakkoorden spraken verschillende zorgpartijen af om de groei van zorguitgaven de komende tijd in te perken. De kennis uit doelmatigheidsonderzoek is hierbij van groot belang.

Doelstelling van het programma DO 2022 - 2026

De kerndoelstelling van het programma is maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande kennis ontwikkelen over de doelmatigheid van innovatieve en bestaande niet-farmaceutische interventies.

Om de kerndoelstelling te realiseren is de uitvoering van het programma gericht op drie programmadoelen:

 • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante kennis
 • Ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande kennis en snelle uitvoering van studies
 • Ontwikkelde kennis toegankelijk en bruikbaar maken

Bekijk de Programmatekst DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026

Subsidievormen

Het programma DO 2022 - 2026 kent verschillende subsidievormen:

 • Open subsidierondes: doelmatigheidsstudies naar effectiviteit en kosten van interventies
 • Voorbereidende studies: deze subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Typen studies die in aanmerking komen zijn: pilotstudie, haalbaarheids-studie, systematische review, meta-analyse.
 • Stimuleringssubsidies: met deze subsidie kunnen aanvragers samenwerkingsverbanden opzetten en/of intensiveren en aanvullende ondersteuning en expertise inschakelen, zoals methodologische ondersteuning vanuit een universitair medisch centrum of Health Innovation Netherlands (HI-NL).
 • Gerichte subsidierondes. Om actuele en beleidsurgente doelmatigheidsvragen van beleidspartijen te agenderen voor onderzoek kunnen er gerichte subsidierondes worden uitgezet. Wanneer er een gerichte subsidieronde is, volgt hier meer informatie.

Bekijk het overzicht met subsidiemogelijkheden voor doelmatigheidsonderzoek

Doelmatigheidsonderzoek in uitvoering

In de afgelopen 20 jaar is er al veel doelmatigheidsonderzoek gedaan. Op deze pagina vindt u informatie over eerdere subsidierondes, waarvan er nog diverse onderzoeken in uitvoering zijn. De volgende subsidierondes worden toegelicht:

 • Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda
 • SEENEZ
 • Procedure Voorwaardelijke Toelating van Zorginstituut Nederland
 • Onderzoek naar effectiviteit van hulphonden bij epilepsie
 • Opschaling innovatie: Versnelde uitbreiding van netwerkzorgbenadering ParkinsonNet naar andere aandoeningsgebieden

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website