Vragen over het programma Voor elkaar!

Waarom de overstap van vouchers naar projectsubsidies?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Waarom projectsubsidies?

Uit de dialoogbijeenkomsten met het veld die VWS eerder organiseerde, is gebleken dat een andere aanpak voor de projectsubsidies wenselijk is. In plaats van vouchers wordt gekozen voor een samenhangend subsidieprogramma bij ZonMw dat resulteert in criteria voor bereik en impact voor het beleidskader per 2023. 

> Naar het rapport over de dialoogbijeenkomsten

Wat houden de projectsubsidies in?

De projecten die gesubsidieerd worden hebben een beperkte looptijd. Het aantal leden van een organisatie is bij de ZonMw projectsubsidies niet relevant. De criteria zullen verschillen per subsidieoproep. Vanaf eind dit jaar gaan er verschillende subsidierondes open. Om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen en thema’s aan bod te laten komen. In een  subsidieoproep staat omschreven wat de eisen zijn van die specifieke subsidieronde.

Met de verschillende subsidierondes hebben veel meer organisaties en nieuwe initiatieven kans om een aanvraag voor hun project in te dienen. Samenwerken en inbreng van ervaringsdeskundigheid blijven belangrijke vereisten voor alle subsidierondes.

Aanvragen worden beoordeeld op bereik en impact van het project (voor uw achterban). Dit betekent onder andere:

 • in welke mate is het gelukt om duidelijk te omschrijven hoe het project bijdraagt aan de verbetering van de positie van patiënten door een effectieve werkwijze van de patiënten- of gehandicaptenorganisatie
 • uit welke concrete producten of welke activiteiten bestaat het project en hoe dragen die bij aan de behoefte van de brede achterban
 • wat is er na afloop van het project verbeterd voor patiëntengroepen op het gebied van kwaliteit van leven, eigen regie, gezondheid en zorg, werk en inkomen etc.

Er is ruimte voor vernieuwing: 'patiëntenbeweging 2.0'. Nieuwe aanvragers kunnen zijn:

 • nieuwe organisatievormen en nieuwe initiatieven. Voorbeeld: organisaties die niet als vereniging opereren, maar bijvoorbeeld als een platform, netwerk, (online) actiegroep om bepaalde belangen te behartigen.
 • organisaties voor mantelzorgers en naasten; als zij kunnen aangeven wat hun activiteit oplevert voor de patiënt
 • lokale initiatieven, bijvoorbeeld samen met een gemeente, gericht op leven met een ziekte of een beperking.

Wat is de rol van ZonMw?

ZonMw heeft het programma Voor elkaar! vorm gegeven samen met de organisaties die zich richten op patiënten, cliënten en naasten. VWS stelde daar bepaalde voorwaarden aan, zoals de eis voor aandoeningsoverstijgende thema’s. De komende vier jaar richt zonMw verschillende subsidierondes in waarop u als organisatie een beroep kunt doen.

Welke subsidieoproepen komen er in 2019?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op de volgende tijdstippen in 2019 gaat er een subsidieoproep van het programma Voor elkaar! open.

 • 21 februari Open oproep 1
 • 18 maart oproep Beleid & Strategie
 • 2 april oproep Netwerksubsidie 1
 • 8 augustus Open oproep 2
 • Week 9 september oproep Netwerksubsidie 2

Open oproep

Twee keer per jaar wordt er een ‘open subsidieoproep’ georganiseerd. In zo’n open oproep staat het thema niet vast. U kunt dus op elk onderwerp indienen. Zolang het gaat om innovatieve projecten die bevorderen dat mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen.
 
Bij een open oproep dient u eerst een projectidee in. Bij een positief advies door de programmacommissie kunt u een uitgewerkte aanvraag indienen, met daarin onder andere een plan van aanpak.

Netwerksubsidie

Om samenwerking te stimuleren, stellen wij organisaties in 2019 twee keer in de gelegenheid om een netwerksubsidie aan te vragen. Het gaat om een relatief klein bedrag om samenwerking op poten te zetten. Het kan gaan om samenwerking tussen patiëntenorganisaties onderling. Maar het kan ook gaan om samenwerking tussen patiëntenorganisatie(s) en andere organisaties die nodig zijn om bepaalde doelen te behalen of bepaalde activiteiten uit te voeren.

Oproep Beleid & Strategie

De oproep Beleid & Strategie is bedoeld voor organisaties met lidorganisaties of voor een samenwerkingsverband van een groot aantal organisaties. De subsidie die zij in deze ronde aan kunnen vragen, kunnen zij inzetten om een doel te realiseren op strategisch of beleidsniveau waar de beoogde doelgroep uiteindelijk baat bij heeft. In de loop van maart 2019 volgt er meer informatie over deze ronde.

Wat is een 'open' oproep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een open oproep staat het thema niet vast. U kunt dus op elk onderwerp indienen. Zolang het gaat om innovatieve projecten die bevorderen dat mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen.
 
Bij een open oproep dient u eerst een projectidee in. Bij een positief advies door de programmacommissie kunt u een uitgewerkte aanvraag indienen, met daarin onder andere een plan van aanpak.

Een open oproep wordt 2x per jaar open gesteld. Dat biedt u de gelegenheid om een aanvraag in te dienen als u er klaar voor bent.

Een projectvoorstel indienen, hoe werkt dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw streeft er naar om organisaties die een projectvoorstel in willen dienen voldoende tijd te geven voor het opstellen van het projectvoorstel. En om de procedure zo eenvoudig mogelijk te houden en de beoordeling zo snel mogelijk te doen.

Hoe lang duurt de hele procedure vanaf het moment dat een subsidieronde is opengesteld?

 • Tijd en ondersteuning voor patiëntenorganisaties
  • De benodigde stappen om een voorstel in te dienen en de eisen en voorwaarden worden helder uitgelegd.
  • Organisaties krijgen ruim de tijd om een aanvraag op te stellen en in te dienen.
  • PGOsupport biedt ondersteuning (zoals in de vorm van training en advies) over het indienen van een projectvoorstel.
 • De zogenaamde 'open oproepen' zijn  opgedeeld in 2 stappen. Eerst dient u een projectidee in. Daar hoeft u nog geen uitgewerkt plan van aanpak aan toe te voegen. Als een projectidee van de programmacommissie een positief advies krijgt, kunt u een uitgewerkte aanvraag indienen, met onder andere een plan van aanpak.
 • Snelle maar zorgvuldige beoordeling door ZonMw
  • De beoordelingsprocedure duurt maximaal 8 weken
  • De beoordeling gebeurt door mensen die niet betrokken zijn bij de aanvragende partijen, maar wel relevante deskundigheid hebben.

Hoe worden voorstellen beoordeeld?

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de subsidieaanvragen. De commissie bestaat uit mensen met relevante deskundigheid, zoals expertise en ervaring met vrijwilligerswerk, mantelzorg, organisatieverandering, vernieuwing, zorg voor en begeleiding van mensen met een beperking of chronische ziekte, et cetera. ZonMw waarborgt dat commissieleden geen belangen hebben of betrokken zijn bij de organisaties die een aanvraag kunnen indienen.

De commissie beoordeelt de voorstellen op criteria over samenwerking, kwaliteit, relevantie, bereik en impact. De advisering van de commissie over de kwaliteit en relevantie kan plaatsvinden door panels, referenten of werkgroepen.

Welke projecten krijgen een projectsubsidie?

De projecten worden beoordeeld op de samen opgestelde criteria en voorwaarden. Deze kunnen per subsidieronde verschillend zijn. Maar het gaat in ieder geval om criteria over relevantie, kwaliteit, aandoeningsoverstijgend, bereik en impact. 

Projecten dienen betrekking te hebben op de taken van patiënten, cliënten, gehandicaptenorganisaties en het bereik en impact op de doelgroep. Het is dus niet mogelijk om onderzoek naar de aandoening zelf aan te vragen. Dat is uiteraard wel mogelijk in andere programma’s van ZonMw. 

Let op: het gaat niet om zorg- of welzijnsorganisaties voor mensen met een (chronische) ziekte of beperking, of cliënten in de ggz.

Hoeveel projecten krijgen subsidie? 

Projecten die voldoen aan de gestelde criteria komen in aanmerking voor subsidie. Het totaalbudget van de projectsubsidies is gelijk gebleven aan dat van de vouchers. Omdat het criterium van organisaties met een instellingsubsidie is losgelaten, zullen waarschijnlijk  meer organisaties en initiatieven een aanvraag doen dan bij de vouchers. En er zullen ook meer verschillende soorten patiënten- en gehandicaptenorganisaties een voorstel indienen.

Kan ik mijn aanvraag nog na de deadline indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ZonMw is om juridische redenen verplicht strikt vast te houden aan de deadline die in de subsidieoproep staat. Neem dus het zekere voor het onzekere en dien je aanvraag ruim vóór die tijd in.

Welke criteria worden nu gehanteerd om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, en waarom?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel organisaties organiseren al activiteiten die de positie van hun achterban versterken. Waarom dan toch een toetsingskader ontwikkelen om bereik en impact te meten?

Door projectvoorstellen te beoordelen op bereik en impact, krijgen die voorstellen die de beste bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de patiënt de grootste kans om gehonoreerd te worden. Dit komt de patiënt het meest ten goede.

Organisaties die zich richt op patiënten, cliënten of naasten kan meedoen, ongeacht de grootte of de organisatievorm. Let op: het gaat niet om zorg- of welzijnsorganisaties voor mensen met een (chronische) ziekte of beperking, of cliënten in de ggz.

Er zijn scherpe eenduidige criteria nodig om alleen de beste projecten te selecteren en elke organisatie dezelfde kansen te bieden. Om tot gedeelde criteria te komen, wordt de definitie samen met de relevante organisaties bepaald.

Het samen definiëren van bereik en impact helpt iedereen nóg kritischer kijken naar de activiteiten die ontplooid moeten worden om echt iets te veranderen voor uw achterban. Dit draagt er aan bij dat de kwaliteit en effectiviteit van de activiteiten steeds groter wordt. 

Waarom hanteert VWS het criterium aandoeningsoverstijgend?

Uit de dialoogbijeenkomsten en eerdere evaluaties blijken patiënten grote behoefte te hebben aan doelen die verder strekken dan de aandoening. Trends zoals VN Verdrag over mensen met een beperking, digitalisering en positieve gezondheid dragen hieraan bij. Dit is aanleiding om in de projecten in te zetten op het bereiken van deze aandoeningsoverstijgende doeleinden. Als wordt ingezet op aandoeningsoverstijgende activiteiten zal de positie van patiënten op alle levensgebieden kunnen toenemen. Het gaat dan niet alleen om de aandoening zelf, of om de zorg, maar om beter mee kunnen doen in de samenleving, met meer eigen regie.

Waarom samenwerking?

Samenwerking is essentieel voor het slagen van de gestelde doelen. Juist op aandoeningsoverstijgende activiteiten is goede samenwerking van belang. Door goede samenwerking wordt het bereik onder doelgroep ook groter. Dit vergroot de kans dat resultaten breder in de praktijk worden toegepast, waardoor de positie van meer patiënten wordt versterkt (impact).

ZonMw zal  op verschillende manieren en momenten organisaties in de gelegenheid stellen om samen te werken of aansluiting bij elkaar te zoeken. Daarvoor worden bijvoorbeeld bijeenkomsten, een enquête en een platform ingezet.

Voor elkaar! Waarom is gekozen voor deze naam?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het programma voor de projectsubsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties heeft deze naam gekregen om twee redenen.

Voor elkaar drukt niet alleen uit dat u het als patiënten- en gehandicaptenorganisatie voor de mensen doet die u vertegenwoordigt, maar ook dat u iets voor elkaar kunt betekenen door de krachten te bundelen en van elkaar te leren. 

De andere betekenis ligt in de uitdrukking: iets voor elkaar krijgen. Doel van het programma is dat u als patiënten- en gehandicaptenorganisatie veel voor elkaar krijgt om de positie van de patiënt te versterken. 

Vragen over de beoordeling van de subsidieaanvragen
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wordt er bij de beoordeling van de aanvragen gekeken naar een goede spreiding over diverse thema’s? En krijgen kleine organisaties even veel kansen als aanvragers uit grotere organisaties met meer menskracht?

ZonMw beoordeelt op de criteria, eisen en voorwaarden uit de subsidieoproep. Vervolgens kan er worden gekeken naar variatie in thema’s en soorten aanvragers. 

Krijgen we terugkoppeling op onze aanvraag?

Elk project krijgt terugkoppeling over de beoordeling van ZonMw.

Worden de aanvragen openbaar gemaakt?

Alleen de gehonoreerde aanvragen komen openbaar op de website te staan.

Wat is de uiterlijke startdatum van een gehonoreerd project?

Nadat het bericht is verstuurd of een project wel of niet  is gehonoreerd, moeten de gehonoreerde projecten officieel binnen 6 maanden starten. 

Wie beoordelen de subsidieaanvragen?

De beoordeling van de subsidieaanvragen doet de programmacommissie van Voor elkaar! Wilt u weten wie er in de programmacomissie zitten?

Contact
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als u op deze pagina geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Mail in dat geval naar: participatie@ZonMw.nl

Heeft u vragen over de instellingssubsidies? Of wilt u meer weten over de herziening van het beleidskader PGO?

Ga dan naar de website van DUS-I

Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via participatie@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website