Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel project:

 

Het doel van het project is dat cliëntenraden in de eerstelijnszorg ook de belangen van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden gaan vertegenwoordigen. :

1. De nieuwe en bestaande cliëntenraden pakken begrijpelijkheid en toegankelijkheid van zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden als thema op en vervullen een rol als aanjager om dit te verbeteren

2. De nieuwe en bestaande cliëntenraden ontdekken manieren om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden te consulteren over het werk van de raad (te laten participeren bij het beleid en te betrekken bij het werk van de raad)

 

Concrete doelen:

- Vergroten bewustwording en kennis bij cliëntenraden eerstelijnszorg via een proeftuin bij minimaal 2 en maximaal 3 cliëntenraden over toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

- De cliëntenraden in de proeftuin krijgen inzicht in de toegankelijkheid van de zorg en de organisatie aan de hand van bestaande tools (zoals de prakijkcheck en de sneltest)prioriteren van acties en uitbrengen van een advies.

- De cliëntenraden in de proeftuin zetten bestaande medezeggenschaps-handvatten in en ontdekken manieren om participatie, inspraak en betrokkenheid bij de cliëntenraad te stimuleren onder mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

- Ontwikkelen van een handreiking en workshop voor cliëntenraden eerstelijnszorg

- Verspreiden van de opgedane lessen en kennis onder nog op te richten cliëntenraden eerstelijnszorg

 

Medezeggenschap mag zijn tanden laten zien en kan een aanjagende rol vervullen in het aanpakken van zaken die bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg voor alle mensen. Die aanjaagrol toont de meerwaarde van een cliëntenraad en zorgt voor een verdere versterking van de medezeggenschap. Dit is bij uitstek het moment aangezien per 1 juli 2020 nieuwe wetgeving van kracht is.

 

Het uiteindelijke doel is dat cliëntenraden bijdragen aan een meer toegankelijke eerstelijns-organisatie waar iedereen kwalitatief goede, persoonsgerichte zorg krijgt en waar iedereen mee kan beslissen in het eigen zorgproces en in het beleid van de organisatie.

Met als nevendoel is dat cliëntenraden inzicht krijgen in hoe zij medezeggenschap zo kunnen organiseren dat deze inclusief is voor mensen van alle niveaus van gezondheidsvaardigheden. Denk daarbij aan: werkvormen om ervaringen op te halen, begrijpelijke vragenlijsten, geen lange stukken tekst voor vergaderingen (of begrijpelijke samenvattingen) en concrete onderwerpen op cliëntenraadsvergaderingen.

 

Plan van aanpak:

 

November – december 2020

- Werven van minimaal 2 en maximaal 3 proeftuinen: cliëntenraden (in oprichting) van gezondheidscentra, tandheelkundige praktijken, fysiotherapiepraktijken, huisartsenposten of andere aanbieders in de eerstelijnszorg waaraan zij verbonden zijn

- Ontwikkelen van startbijeenkomst (inhoud, werkvormen, programma) voor cliëntenraden

 

Januari

Startbijeenkomsten met deze cliëntenraden over toegankelijke zorg voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden i.c.m. met hun taken en mogelijkheden rondom medezeggenschap

 

Februari

Voorbereiding / planning van de praktijkcheck en themabijeenkomst met de eerstelijnsorganisaties. Werving eigen patiënten en afspraken maken met Stichting ABC.

 

Maart - april

- Uitvoering (online) praktijkcheck in de proeftuinen door eigen patiënten en taalambassadeurs van Stichting ABC kijken naar de website, een patiëntenbrief of vragenlijst en geven hun feedback over begrijpelijkheid. Leden van de cliëntenraad en de zorgorganisatie kijken mee. Deze sessie wordt opgenomen waardoor (onderdelen hiervan) kunnen worden getoond aan alle medewerkers in de themabijeenkomst.

- Themabijeenkomst in de proeftuinen met cliëntenraad en enkele medewerkers van de eerstelijns zorgaanbieder. Bevat: presentatie over gezondheidsvaardigheden en toegankelijke zorg, ervaringen uit de praktijkcheck van ervaringsdeskundigen en raadsleden, samen invullen ‘sneltest gezondheidsvaardige organisaties’, discussie en eerste prioritering m.b.v. medezeggenschapstools.

 

Mei

- Pharos en LSR ondersteunen raden op afstand (via mail, telefoon, digitaal) bij het opstellen van een advies. M.b.v. instrument voor ziekenhuizen (een uitwerking van de sneltest) van Pharos en verschillende medezeggenschapstools van het LSR.

- Pharos en het LSR monitoren het geheel en halen via interviews ervaringen op van de cliëntenraden..

- Geleerde lessen vastleggen in een workshop en een korte handreiking bestemd voor clientenraden van andere zorgaanbieders eerstelijn. De workshop vindt bij voorkeur face-to-face op locatie plaats vanwege het interactieve karakter, maar kan indien nodig online plaatsvinden.

 

Juni/juli

- Opmaak en verspreiding van de handreiking

- Afronding en online plaatsen van de workshop

- Opstellen eindverslag

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website