Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Tafel van Goor is een netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften in relatie tot thema’s zoals eenzaamheid, dementie en laaggeletterdheid van alle inwoners van Goor, ook de meest kwetsbaren, in beeld krijgen. De organisaties die aangesloten zijn bij de Tafel van Goor willen er met elkaar voor zorgen dat de mensen die deelnemen aan een activiteit ook van de andere activiteiten op de hoogte worden gebracht. Op deze manier kunnen er verbindingen ontstaan en kan een grotere groep inwoners bereikt worden. De doelstelling van de Tafel van Goor is bij te dragen aan het vergroten van de sociale cohesie in Goor, het realiseren en ontwikkelen van activiteiten voor en met jongeren en ouderen gericht welzijn en gezondheid, en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen alle betaalde en vrijwillige initiatieven. Er wordt werk gemaakt van het versterken van intergenerationeel samenwerken. Kort gezegd: niemand mag vergeten worden om te participeren in dat wat voor jong en oud helpend is voor een gezond en goed leven.

In fase I van de ontwikkelsubsidie (lokale netwerken samenhangende ouderenzorg) hebben initiatiefnemers gewerkt aan een uitbreiding van het netwerk, waardoor er directe betrokkenheid van de doelgroep in de vorm van de ouderenvereniging uit Goor is ontstaan. Daarnaast is er een activiteitenkalender opgesteld en uitgevoerd, waardoor er mooie verbindingen zijn ontstaan. Dit alles heeft ertoe geleid dat er een gezamenlijke visie, missie en doelstellingen zijn geformuleerd en dat eind oktober veertien partijen de intentieverklaring hebben ondertekend.

 

De Tafel van Goor heeft de wens, nu het fundament is gelegd, om verder te bouwen. De netwerkpartners hebben daarom twee inhoudelijke onderwerpen gekozen:

1.- Het vergroten van de kennis omtrent het thema eenzaamheid, zodat er een gedifferentieerd aanbod van activiteiten ontstaat dat aansluit bij de behoefte van de doelgroep.

- Kennisnemen van de verschillende vormen, oorzaken en uitingsvormen van eenzaamheid in context van positieve gezondheid en bijpassende interventies om eenzaamheid te voorkomen, op te lossen dan wel te de gevolgen ervan te verzachten;

- Inventarisatie van de behoefte van de doelgroep (wordt de doelgroep bereikt en heeft de doelgroep ook

profijt van de activiteiten?);

- Bekendheid van het aanbod aan activiteiten vergroten.

 

2.- Het versterken van het eigenaarschap en het vergroten van de synergie tussen de deelnemende partijen aan de Tafel van Goor.

- Wat is de verbindende factor en hoe blijven de partijen ook in de toekomst verbonden?

- Hoe werken netwerken en op welke wijze wordt er invulling gegeven aan verantwoordelijkheden. Kan roulerend voorzitterschap het eigenaarschap van de leden vergroten?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website