Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Programma: ‘Maak de burger meester’ in Hilversum.

 

Door kwetsbare inwoners van Hilversum serieus te nemen in hun zorg en ondersteuningsvraag, te luisteren naar wat voor hen belangrijk (en nodig) is biedt hen weer de kans actief te zijn in de samenleving en andere inwoners als vanouds te ‘ontmoeten’.

Dat is geen eenzijdige verwachting, het vraagt voor zowel betrokken inwoners, als zorg- en dienstverleners een andere attitude in de benaderingswijze van de vraag, maar ook in de visie op zorg en dienstverlening in het algemeen.

 

Met deze subsidieaanvraag wil het samenwerkingsverband aan de hand van twee thema’s onderzoeken hoe bij zorg- en dienstverleners die andere attitude te bereiken en wat dit betekent in voor de zorg- en dienstverlening zelf als de inwoner hier meer centraal in komt te staan.

 

Dit is ingegeven vanuit een studiereis gehouden naar Denemarken (Esbjerg) om daar kennis te nemen van een effectieve vraag- en persoonsgerichte aanpak. Hieruit zijn een aantal succesfactoren zichtbaar geworden die ook in Hilversum goed te implementeren zijn en waarover in grote lijnen consensus bestaat. Deze factoren zijn:

- Alle professionals hanteren een overeenkomstige benadering (en uitgangspunten) om in gesprek te gaan met de cliënt/ patiënt. We noemen dit ‘De andere vraag’. Het komt erop neer dat inzicht ontstaat wat de cliënt/ patiënt aangeeft nodig te hebben om weer zelfstandig, zelfredzaam en tevreden te kunnen zijn

- Professionals stemmen het aanbod af op basis van wat ‘nodig’ en niet wat alleen vanuit professioneel oogpunt gewenst of noodzakelijk is.

- De combinatie van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid (een beter inzicht in de eigen situatie) en benaderingswijze van professionals, gecombineerd met de inzichten uit het Deense coördinatiemodel bieden een krachtig en vooral herkenbaar vertrekpunt voor versterking van de samenwerking in de wijk.

 

Het praktische thema Valpreventie biedt hiervoor een mooie kapstok. Inhoudelijk is dit de afgelopen jaren inhoudelijk goed uitgewerkt en is er geen discussie over het nut en de kwaliteit ervan. Valpreventie is echter niet alleen een aanbod dat door een enkele zorgverlener wordt uitgevoerd. Het is een multidisciplinair proces van signalering tot en met de ervaring van de inwoner dat deze zich veiliger voelt in en buitenshuis.

Dat vraagt om een gezamenlijk bewustzijn, onderling begrip en kennis van elkaar.

Wat daarvoor nodig is en hoe je samen dit ‘leer- en ervaringsproces’ doorloopt willen we het komende jaar onderzoeken. De ervaring hieruit kunnen van groot belang zijn om binnen de samenwerking op andere thema’s toe te kunnen passen.

 

Het tweede thema is fundamenteler en raakt de totale samenwerking van de samenwerkingspartners in de aanpak van de ouderenzorg in Hilversum. Met elkaar zijn we op zoek naar een andere aanpak waarbij het besef is dat een ‘kanteling’ nodig is van ‘aanbod’gericht naar ‘vraag’gericht. Dat staat in het algemeen haaks op hoe organisatie en financiering van de diverse organisaties plaatsvindt. In de dagelijkse praktijk waarbij zorg- en dienstverleners actief samenwerking geeft dat belemmeringen omdat een gemeenschappelijk focus op de vraag en het samen keuzes maken daarin ontbreekt.

 

 

Met deze subsidie wil het samenwerkingsverband laten onderzoeken welk leerproces zorg- en dienstverleners kunnen doorlopen om door de lijnen heen met elkaar op één lijn te komen in twee tot drie teams die in de verschillende wijken, in en rond gezondheidscentra werkzaam zijn.

Met de ervaringen hieruit kunnen we ook op andere plaatsen de kennis aan andere teams overdragen.

 

Het Athena Instituut van de VU is gevraagd het samenwerkingsverband hierbij te begeleiden door het uitvoeren van een actieonderzoek. Dit onderzoek is volledig geïntegreerd in het proces.

 

Het project start op 1 juli 2019 en loopt tot 30 juni 2020.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website