Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Leren van en met elkaar, Extended Twinning heeft een leernetwerk gevormd met professionals, studenten en ervaringsdeskundigen uit zowel het onderwijs als de praktijk. Er wordt verbinding gelegd tussen het sociale en het zorgdomein én met de cliëntvertegenwoordigers zelf. Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van kennismaking met elkaar, met elkaars werkpraktijk en met de huidige praktijk van zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen in de wijk.

Deelnemers hebben geparticipeerd tijdens leernetwerkbijeenkomsten die werden georganiseerd rondom een relevant thema, hebben getwind met een collega uit een ander domein en hebben gewerkt aan twee opdrachten waarbij de actuele (geïntegreerde) ouderenzorg werd onderzocht. De bijdrage van de ouderen in het project wordt positief gewaardeerd: zij zijn actief betrokken bij de leernetwerkbijeenkomsten en fungeren als klankbord bij het uitvoeren van opdrachten.

Het project heeft inmiddels een samenwerking opgebouwd met de gemeente Rotterdam. Vertegenwoordigers van de gemeente participeren tijdens de leernetwerkbijeenkomsten.

Een groep van ongeveer 30 studenten Verpleegkunde is bij het project betrokken, vanuit de minor Wijkzorg. De studenten doen onderzoek naar (best) practises in geïntegreerde ouderenzorg in de wijken van Rotterdam.

In het komend jaar zal verder geïnvesteerd worden in het leernetwerk en zal worden gewerkt aan verschillende opbrengsten, welke deels hun toepassing zullen vinden in het verpleegkunde- en Social Work onderwijs en deels gedeeld zullen worden met een breed publiek.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opbrengsten van het project zijn nog klein. Het eerste projectjaar heeft in het teken gestaan van kennismaking. Deelnemers hebben inmiddels kennisgemaakt met professionals uit onderwijs en praktijk, uit het zorg en uit het sociale domein. Tevens is verbinding ontstaan met de vertegenwoordiging van de doelgroep van ouderen zelf. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten, welke een ieder weer kan toepassen in de eigen werkpraktijk. Professionals leren domein overstijgend werken en denken, docenten hebben veel nieuwe inzichten over de praktijk van zorg en welzijn. Door studenten al tijdens de opleiding te betrekken bij het project, maken zij vroegtijdig kennis met nieuwe domeinen en leren zij direct van de ouderen zelf.

In het tweede projectjaar zal de focus meer verschuiven naar het behalen van eerder gestelde projectresultaten. Te denken valt aan het vastleggen van verworven kennis en ervaringen ten behoeve van onderwijs en werkpraktijk, het borgen van deze opbrengsten door aanpassingen door te voeren in het huidige onderwijs en het breed delen van opbrengsten door middel van het organiseren van of deel nemen aan een symposium en het schrijven van publicaties.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project “Leren met en van elkaar: Extended Twinning!” wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de zorg- en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Het project geeft een vervolg aan het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning wat het mbo- en hbo-onderwijs en de wijkverpleegkundige zorgpraktijk verbindt. Het leernetwerk Extended Twinning maakt een verdiepings- en verbredingsslag door een extra verbinding met het sociaal domein én met de groep van ouderen zelf. Het twinnen, een methode waarbij docenten, professionals en ouderen (of studenten, begeleiders en ouderen) in elkaars praktijk meelopen, is een beloftevolle methode en blijft daarom centraal staan. Het draagt bij tot kennismaken en kennis en ervaringen te delen van elkaars beroepspraktijk en het is daarmee een middel om interprofessionele samenwerking te stimuleren.

 

Daarnaast werken groepen van docenten, studenten, ouderen en zorgprofessionals afzonderlijk, maar ook in gemixte vorm, aan casuïstiek en opdrachten uit de wijkpraktijk in relatie tot integrale ouderenzorg. Op voorhand zijn genoemd zingeving en betekenisvol leven, zelfmanagement en samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en wmo-consulent bij indicatiestelling en organisatie van zorg. Deelnemers delen ervaringen en resultaten met elkaar binnen zogeheten netwerkbijeenkomsten. Ook is er ruimte om daar gezamenlijk te werken aan andere belangrijke thema’s. Ouderen zullen hierin een belangrijke rol innemen. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen en een samenwerkingspartner van zowel de social workers als wijkverpleegkundigen.Het is belangrijk dat de ouderen in staat zijn om hun ervaringskennis door te geven aan anderen. Daarnaast zullen ouderen in de rol van adviseur, in de diverse werkgroepen de individuele professionals en studenten ondersteunen in het uitwerken van casuïstiek en opdrachten. Om onze ambities te realiseren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

 

1. Het versterken van competenties van zorgprofessionals, social workers, docenten en

studenten verpleegkunde en social work (mbo en hbo) rondom het indiceren en organiseren

van samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen waarbij

sprake is van complexe (meervoudige) problematiek. Hierbij wordt expliciet ingezet op de rol

van regisseur en samenwerker;

2. Het delen van reflecties en ervaringen in een breed samengesteld gezelschap van

professionals, docenten, ervaringsdeskundigen en studenten om van daaruit te werken aan

producten voor onderwijs en praktijk, te weten:

- casusbeschrijvingen en opdrachten voor wijkprofessionals en studenten met een focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie;

- een verhalenbundel geschreven vanuit perspectief van ouderen met focus op het aanbieden van integrale zorg aan kwetsbare ouderen in de thuissituatie. We gebruiken daarbij de storytelling methode.

- een ervaringen bundel met geleerde lessen van professionals, docenten en studenten vanuit de twinning;

- richtlijnen en/of methodiekbeschrijvingen (zorgpaden) die het interprofessionele samenwerken in de wijk ondersteunen.

 

Een projectgroep let op de opbouw en borging van het leernetwerk. Hierin zijn alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd: Hogeschool Rotterdam, Albeda College, Inholland, Laurens, Humanitas, Buurtwerk, B&A Groep, Het Van Kleef Instituut, OSO Rotterdam en Genero ouderen- en mantelzorgforum.

Vanuit de projectgroep worden verschillende activiteiten voor het leernetwerk in gang gezet. In het eerste projectjaar staat het elkaar en elkaars werk leren kennen, het verbinden en kennis delen als professional en samenwerkingspartner centraal. In het tweede jaar wordt gestuurd op het ontwikkelen van producten voor zowel het onderwijs- als de wijkpraktijk. Naast de projectgroep kent het project een ring van experts en belangstellenden. Zij werken in aanpalende projecten en/of in vergelijkbare organisaties, maar nemen niet actief deel in de projectuitvoering. Wel participeren zij in het leernetwerk en kunnen ze deelnemen aan de brede leernetwerk activiteiten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website