Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal heeft een multidisciplinaire aanpak

ontwikkeld voor omgang met probleemgedrag voor thuiswonende mensen met dementie en hun

mantelzorgers. De eerste ervaringen zijn positief en wijzen erop dat: 1) de onderlinge

samenwerking verbeterd, 2) er beter gebuikt gemaakt wordt van elkaars expertise, 3) er

proactiever wordt gehandeld bij probleemgedrag, 4) er meer analyses worden uitgevoerd en 5)

meer begeleidingsplannen zijn opgesteld.

Ook heeft het netwerk gewerkt aan het dementievriendelijker maken van het dorp Berg en Dal.

Er is structureel informatie verstrekt via wijkkrant en nieuwsbrieven van de gemeente. Er is bij

ondernemers en verenigingen gepeild in hoeverre er draagvlak is voor het beter toegankelijk

maken van de voorzieningen. Zij zijn gemotiveerd om mee te doen aan training over hoe je

omgaat met dementie en de ervaringen van het dorp Berg en Dal gaan verspreid worden in de

andere kernen van de gemeente Berg en Dal.

Het netwerk heeft een tweetal spiegelgesprekken gehouden met mantelzorgers en actieve

burgers om bij hen na te gaan welke verbeterpunten er nog zijn in Berg en dal. Deze

gesprekken hebben richting gegeven aan de verbeteringen op het gebied van probleemgedrag

en dementievriendelijkheid. Het netwerk heeft deze methode omarmd en zal jaarlijks de

participatie van ouderen op deze wijze vormgeven. Ook heeft deze ervaring ertoe geleid dat in

de werkgroepen die bezig gaan met dementievriendelijkheid mensen met dementie en/of mantelzorgers worden betrokken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eindresultaten in het geriatrisch netwerk ven Berg en Dal betreffen: wat betreft probleemgedrag: 1) er is een protocol opgesteld wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende disciplines (huisarts, wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, verpleegkundig specialist en de casemanager). Sinds half december wordt er volgens dit protocol gewerkt.

Wat betreft dementievriendelijk: elke twee weken wordt er in het wijkblad een artikel gepubliceerd over dementie, om zodoende de kennis te vergroten. Er is een protocol vroeg signalering opgesteld en gebruikt bij de informatievoorziening. Een mooi resultaat is dat de gemeente Berg en Dal heeft aangegeven Dementievriendelijkheid over de gehele gemeente uit te rollen (niet alleen de kern Berg en Dal). Er zijn verschillende ondernemers en verenigingen bereid gevonden om mee te doen met Dementievriendelijk te worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het geriatrisch netwerk in dorp Berg en Dal is 6 jaar geleden opgericht, omdat dit dorp een sterk vergrijzende populatie heeft. Het doel van het netwerk is de zorg voor en de ondersteuning aan kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal optimaal te regelen door duidelijke samenwerking, verantwoordelijkheidsverdeling en coördinatie tussen oudere, zijn/haar omgeving/mantelzorgers en de professionals. Alle aanwezige thuiszorgorganisaties, de huisartsenpraktijk, de gemeente en het sociale wijkteam doen mee. Het netwerk heeft inhoudelijk speerpunten met aparte werkgroepen over dementie, palliatieve zorg, welzijn en wonen. De werkwijze van het netwerk voor kwetsbaar complexe ouderen bestaat uit: signaleren, het in kaart brengen, casemanagement, en bespreking in een MDO (frequentie maandelijks) en het bieden van zorg op maat met de focus op welzijn. Toch zijn er nog zorg- en welzijnsproblemen waar het netwerk verder aan wil werken, om daarmee ook de integratie en het niveau van samenwerking binnen het netwerk te verbeteren.

 

Professionals in het netwerk ervaren dat de meeste crisissituaties ontstaan door verschillende vormen van probleemgedrag, zoals b.v. agressie, dwalen en zorg weigeren. Dit is het geval zowel bij de doelgroep van mensen met cognitieve problemen / dementie, als ook kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. Het dorp Berg en Dal kent daarbij specifieke problematiek; relatief veel ouderen zijn hoog opgeleid. Zorg weigeren en isolement komt hierbij vaak voor. Middels dit actieonderzoek willen ze dat de professionals van het netwerk thuiswonende kwetsbare ouderen/mensen met dementie met probleemgedrag en hun mantelzorgers beter kunnen begeleiden door de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde en verbeterde kennis en competenties.

 

Een ander doel richt zich op welzijn namelijk het verbeteren van de dementievriendelijkheid van het dorp. In samenwerking met de gemeente is er een vragenlijst verspreid onder de burgers. Op basis van de uitkomst hiervan wil het net netwerk door dit actieonderzoek twee concrete verbeteringen ontwerpen en implementeren. Het doel is om op twee concrete punten de dementievriendelijkheid van het dorp Berg en Dal te verbeteren. Ook zal in deze projectperiode structurele inbedding van participatie van de oudere worden geborgd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website