Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De uitvoering van het project is in januari 2019 van start gegaan onder de nieuwe naam: WAVE!

 

Inmiddels zijn 13 van de 14 outsider-onderzoekers gestart in ‘hun’ casus rondom 1 hoofdpersoon met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

 

De meeste outsider-onderzoekers zijn nu enkele maanden bezig en zij werken aan een probleemdefinitie. Dat doen zij ieder op hun eigen manier, waarbij zij ook ieder op een verschillende manier gebruik (zeggen te) maken van hun professionele dan wel persoonlijke repertoire.

 

Er zijn 9 studenten van verschillende hogescholen afgestudeerd binnen WAVE. Momenteel zijn er 5 nieuwe studenten en 3 aios AVG aan de casussen en outsider-onderzoekers gekoppeld. Daarnaast worden vanuit project WAVE gastlessen gegeven (HvA, HR). Er wordt toegewerkt naar het structureel onderbrengen in onderwijs bij de betrokken HBO’s (in leerwerkplaatsen zoals bij de HAN of minor zoals bij HvA) en bij de AVG-opleiding.

 

Project WAVE heeft te maken gehad met enkele tegenvallers:

-1 zorgaanbieder is afgehaakt. Deze plaats is ingenomen door een nieuwe zorgaanbieder.

-1 zorgaanbieder heeft nog geen casussen aangeleverd. Inmiddels voeren we daarom ook gesprekken met een andere geïnteresseerde zorgaanbieder.

-1 outsider-onderzoeker is na een eerste kennismaking met de casus definitief afgehaakt.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In iedere casus wordt toegewerkt naar concrete handelingsopties. Dit vraagt echter om wederzijds vertrouwen en ‘kennis-making’; er zijn, luisteren, vragen stellen, enz. Afhankelijk van de hoofdpersoon en de rest van de casus.

 

Outsider-onderzoekers bevinden zich veelal nog in die beginfase, nog voor het eerste van de vier momenten waarop zij hun eerste indrukken gaan delen met de insiders.

Het is nu dan ook te vroeg om handelingsopties te formuleren, maar hieronder volgen enkele voorlopige voorbeelden waarmee nu door de outsider-onderzoekers in gezamenlijkheid met de betrokkenen wordt geëxperimenteerd:

 

-Verleiden tot contact op een heel ontspannen, niet doelgerichte, sensitieve, ontvankelijke, rustige, afgestemde manier (specifiek: in de tuin zitten en wachten tot hoofdpersoon uit zichzelf toenadering zoekt, dat uitbouwen).

-Het d.m.v. gesprekken verzamelen van de bij de betrokkenen bestaande beelden van de hoofdpersoon, met als doel deze beelden uit te gaan drukken op een creatieve manier om uitwisseling hierover te faciliteren, waarbij ook nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor wat de hoofdpersoon leuk vindt.

-Net zolang doorgaan tot professionals wél de verwanten willen betrekken; in gesprek blijven, vragen stellen, je niet uit het veld laten slaan - vanuit de insteek dat het aanwakkeren van het nagenoeg niet bestaande contact met de familie voor een hoofdpersoon die ruim twintig jaar thuis heeft gewoond en nu het grootste deel van de dag in een afgesloten ruimte doorbrengt, van levensbelang is.

-Samen spelen verdiepen.

-Samen onderzoeken waar interesses en als positief gewaardeerde gebeurtenissen in het leven van hoofdpersoon aansluiten bij mogelijkheden in het eigen netwerk. Bijvoorbeeld: met de wettelijk vertegenwoordiger en persoonlijk begeleider brainstormen over wat er nodig is om de hoofdpersoon een rit in de zijspan van een motor te laten ondernemen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen jaren is er veel kennis en kunde ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een VB en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Helaas blijkt deze kennis en kunde niet altijd toereikend waardoor zorgprofessionals dikwijls met hun handen in het haar zitten. Tevens is er vanaf de jaren ‘90 een ontwikkeling in de zorg gaande waarin veiligheid, transparantie, professionalisering en verantwoording prioriteit krijgen. Deze trend leidt ertoe dat een andersoortig, veelal impliciet instrumentarium (emoties, verbeelding, intuïtie, morele kennis) van professionals meer en meer op de achtergrond raakt, terwijl in de omgang met MVG juist deze kennis van grote waarde is. MVG wordt namelijk gezien als het gevolg van een interactie tussen de persoon en zijn omgeving; iemand wordt onvoldoende/te eenzijdig begrepen. In deze interactie spelen feiten, betekenissen, belangen, normen en waarden een grote rol in hoe het gedrag wordt geduid en er vervolgens naar wordt gehandeld. In deze aanvraag beschrijven wij hoe we met behulp van een nieuw en duurzaam samenwerkingsverband blijvend zoeken naar aanvullende mogelijkheden om de zorg op een zodanige wijze te organiseren dat er geen/nauwelijks sprake is van een interactie met als gevolg MVG. De essentie van deze zoektocht is om voor de huidige zorgcontext relatief nieuwe bronnen en perspectieven aan te boren, met name gericht op het vergroten van ruimte voor het meer impliciete instrumentarium van professionals. Daartoe combineren we langdurig onderzoek in 14 casussen met een ‘lerende buitenring’, uitmondend in een lerende gemeenschap op basis van gedeelde kennis (‘Community of Practice’).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website