Projectomschrijving

Onvrijwillig afscheid nemen kan leiden tot onzekerheid en later tot separatieangst. Separatieangst houdt in dat iemand overmatige angst ervaart over de scheiding van zijn huis of mensen met wie een sterke binding bestaat. Deze angst komt aanzienlijk vaker voor bij mensen met een matig tot lichte verstandelijke beperking dan bij anderen. Het risico is het grootst bij cliënten die daarnaast ook een visuele beperking hebben. Voor de behandeling van de separatieangst is Technologie ondersteunende Therapie voor Separatieangst (TTSA) ontwikkeld. Via een speciale iPhone app vinden cliënten steun bij hun  begeleiders. Onderzoek toont aan dat cliënten na een paar weken al snel minder klachten ervaren.

Werkwijze

De technologie bestaat uit twee iPhone applicaties met de naam Shakem. De ene applicatie is voor mensen met een verstandelijke beperking, de andere applicatie is voor hun begeleiders. Cliënten kunnen aangeven hoe zij zich voelen wanneer de begeleider op dat moment niet in de buurt is, door de smileys aan te raken: blij, boos, verdrietig, bang of help. Door de berichtjes achteraf te bespreken ervaart de cliënt dat hij altijd bij zijn begeleider terecht kan, ook als ziet hij hem niet. Het gebruik van de Shakem kan bijdragen tot het verminderen van separatieangst. 

Opbrengst

Resultaten over alle cliënten tonen aan dat angst, uitdagend gedrag en eenzaamheid zijn afgenomen en het welzijn is toegenomen. 

Samenwerkingspartners

TTSA is een resultaat van de samenwerking tussen Bartiméus, Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling ontwikkelingspedagogiek, EMGO+ en Stichting Accessibility. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website van Bartiméus

English summary

Involuntary separation can lead to insecurity and eventually to separation anxiety. Separation anxiety means that someone experiences severe anxiety about the separation from his home or people with whom they feel strongly connected. Separation anxiety occurs significantly more often in people with a mild to moderate intellectual disability than in people without such disabilities. The risk is greatest in persons who also have a visual impairment. TTSA has been developed for the treatment of separation anxiety. By means of an especially developed iPhone clients feel supported by their caregivers. Research shows that clients experience less anxiety after just a few weeks. 

How does it work?

The technology that is used during this treatment of separation anxiety, consists of two iPhone apps called Shakem. One application is for persons with intellectual disabilities, the other app is for their caregivers. Clients can indicate how they feel when the caregiver, at that time, isn't present. This is done by touching smileys: happy, angry, sad, frightened or help. By discussing the messages the client will experience that he can always go to the caregiver for support, even if he doesn’t see him. The use of the Shakem may help reduce separation anxiety. 

What are the benefits?

Overall results on all of the clients indicate that the degree of anxiety, challenging behaviour and loneliness decreased and the level of well-being increased. 

Partners

TTSA is a result of the collaboration between Bartiméus, VU University Amsterdam, department of Child and Family Studies, EMGO+ and Accessibility Foundation. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website