Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Samen werken, samen leren' wordt door DSiN, Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo en de LFB uitgevoerd. Hiertoe werken drie onderzoekers samen: Sofie Sergeant (Disability Studies in Nederland), Kim van den Boogaard (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking) en Henriëtte Sandvoort (Landelijke Belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking LFB). 'Samen werken, samen leren' kent drie verschillende onderdelen, namelijk: 1. het trainen en coachen van projectleiders en projectleden; 2. uitvoeren van evaluatie-onderzoek; 3. adviseren over het (verder) vormgeven van participatie in projecten van het ZonMW-programma Gewoon Bijzonder.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Samen Werken Samen leren beoogt de volgende resultaten op te leveren:

A) TOERUSTING 1. Ontwikkeling Trainingspakket Participatief Onderzoek CABRIO 2. Ontwikkeling reflectie-instrument ‘Ebb’ 3. Ontwikkeling tekenlabo als interview-methode zonder vragen 4. Online vlog

B) EVALUATIEONDERZOEK 1. Inzicht in de manier waarop mensen met een beperking binnen ieder project van het ZonMw NPG Gewoon Bijzonder participeren 2. Overzicht van de opbrengsten van participatie van mensen met een beperking en/of verwanten voor: a) het project, b) de projectleden met en zonder beperking en c) het totale ZonMw NPG Gewoon bijzonder 3. Overzicht van de opbrengsten voor de deelnemers van de in A ontwikkelde training en coaching en aanpassingen die nodig zijn voor het gebruik van het trainings- en coachingstraject voor toekomstige calls van ZonMw.

C) ADVISERING ZONMW Advies over realisatie van participatie binnen het ZonMw NPG Gewoon Bijzonder

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Relevantie

Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren zodat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Participatie van mensen met een beperking aan gehonoreerde projecten is een belangrijke voorwaarde. Participatie betekent in dit geval dat mensen met een beperking en/of hun verwanten als projectlid deelnemen aan de gehonoreerde projecten. Participatie kan verschillende vormen aannemen, waarbij het doel van een project medebepalend is.

Binnen de gehonoreerde projecten kan worden samengewerkt met mensen met een intensieve zorgvraag en/of verwanten. Mensen met een verstandelijke beperking zonder intensieve zorgvraag kunnen tevens participeren. Een projectteam hoeft de doelgroep niet te betrekken, mits goed beargumenteerd.

De projectleden van onderhavig project Samen werken, samen leren zullen nauw samenwerken met co-onderzoekers met een beperking. De projectleden hebben ruime expertise op het gebied van participatie en empowerment van mensen met een beperking en hebben in de uitvoering van de werkpakketten succesvol samengewerkt.De LFB heeft ruime ervaring in het coördineren van de inzet van ervaringsdeskundigen en kan bemiddelen in het koppelen van mensen met en zonder een beperking die willen samenwerken in de gehonoreerde projecten.

 

Plan van aanpak

Gewoon Bijzonder stimuleert kennisontwikkeling, -bundeling en -toepassing om de praktijk van zorg en ondersteuning te verbeteren. Het programma levert tevens kennis op die participatie en eigen regie van mensen met een beperking versterkt. Bovendien stimuleert het programma een duurzame kennisinfrastructuur. Onderhavig project sluit aan bij deze doelstellingen middels drie projectonderdelen:

 

1. Toerusting van de projectleiders en andere projectleden van de gehonoreerde projecten binnen de call Oproep voor Relevante Netwerken door training en coaching op maat op het gebied van samenwerking en participatie. Dit aanbod bestaat uit een algemene basistraining en uit coaching toegespitst op participatie in het specifieke project. De basistraining legt een fundament voor de coaching op maat van projectleiders en projectleden. In deze coaching is o.a. aandacht voor keuze en uitvoer van participatieve methoden en technieken en het vormgeven van participatie binnen de projectteams. Projectleiders worden aan de hand van projectleidersbijeenkomsten toegerust op het (verder) vormgeven van participatie binnen ieder project.

 

Tranzo (postdoc), DSiN (aio) en de LFB (co-onderzoeker) zorgen samen voor de toerusting van de projectteams.

 

2. Evaluatieonderzoek om na te gaan wat participatie van mensen met een beperking en/of verwanten binnen de gehonoreerde projecten oplevert voor zowel het project als voor de projectleden met en zonder beperking.

a) Een aio (DsiN) en co-onderzoeker zullen met actieonderzoek nagaan hoe mensen met een beperking binnen ieder project participeren en wat deze samenwerking op projectniveau oplevert. In een participatief proces tussen onderzoekers en projectleden wordt praktische kennis ontwikkeld en toegepast. Om ook verbaal moeilijk te bereiken mensen kennis te laten delen met de onderzoekers, zal geput worden uit creatieve onderzoeksmethoden. Op basis van uitkomsten van dit actieonderzoek zullen uitspraken worden gedaan over hoe participatie binnen de projecten bijdraagt aan de programmadoelstellingen van Gewoon Bijzonder.

 

b) De postdoc (Tranzo) zal effecten van samenwerking binnen de projecten nagaan op het niveau van de individuele projectleden. Projectleden zonder en met een beperking (of verwanten) van de gehonoreerde projecten zullen kwantitatief en kwalitatief worden bevraagd om zowel hun visie op samenwerking en participatie in kaart te brengen als mogelijke ontwikkeling in ervaren regie en participatie (projectleden met een beperking) en het zich in staat voelen tot het stimuleren van deze ervaren regie en participatie (projectleden zonder een beperking).

 

Daarnaast zal de op maat ontwikkelde training en coaching worden geëvalueerd en aangepast voor toekomstige calls door Tranzo (postdoc) en de LFB. Hierbij zullen ook de (tussentijdse) resultaten van de evaluatie op projectniveau vanuit DSiN worden meegenomen. Zo komt een (herzien) trainings- en coachingsaanbod beschikbaar en wordt een duurzame kennisinfrastructuur gestimuleerd.

 

3. Advies: op basis van de (tussentijdse) evaluaties wordt ZonMw geadviseerd over het realiseren van participatie binnen Gewoon Bijzonder als geheel. Daarnaast zullen de (tussentijdse) evaluaties worden gebruikt om de projectleden van de gehonoreerde projecten en overige geïnteresseerden te adviseren over het (verder) vormgeven van participatie in projecten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website