Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen onderzoekt de ontwikkeling en toepassing van kennis over de ondersteuning van zelfbepaling voor mensen met verstandelijke beperking(en).

 

Belangrijke vragen zijn:

- Kunnen we de kernbehoeften van mensen met beperkingen beter in kaart brengen en zorg en ondersteuning daarop baseren?

- Als we beter leren luisteren naar wat jonge mensen met beperkingen willen in het leven, kunnen we hen dan ook beter helpen om daar naartoe te groeien?

 

Wij onderzoeken door te sturen op de pilaren van:

- Meten & weten

- Ondersteunen & verbeteren

- Leren & doceren

 

Door actieve deelname van alle partners worden de resultaten van de projecten direct toepasbaar gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten/verwanten, begeleiders en (kennis)managers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de uitwerking van de onderzoeksprotocollen in overleg met de partners en in afwisseling met verkennend veldonderzoek. Deze protocollen zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de ethische toetsingscommissies verbonden aan de deelnemende universiteiten en goedgekeurd. De uitvoering is opgestart met werving van deelnemers en het verzamelen van de eerste data. Het kennisdelen en verspreiden is van start gegaan middels de eerste twee denktank-bijeenkomsten, die vruchtbaar zijn verlopen. Dit betrof onder andere het beoordelen van implementeerbaarheid van reeds ontwikkelde kennisproducten op het gebed van zelfbepaling. Daarnaast zijn onder andere via de consultatiefunctie van het Netwerk nieuwe kennisvragen opgehaald. Kennisvragen en leads voor implementatie zijn verwerkt in nieuwe projectvoorstellen . Ook heeft kennisdelen plaatsgevonden door middel van een praktijksymposium over zelfbepaling, diverse nationale en internationale presentaties op congressen en diverse nationale en internationale publicaties. Kortom, de resultaten liggen op het terrein van opstarten en uitvoeren, met eerste resultaten op het gebied van kennisdelen, passend bij de eerste fase van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking is respect voor eigen keuze het eerste grondbeginsel (VN, 2007). Grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap voor mensen met (verstandelijke) beperkingen (VB) en een intensieve zorgvraag zijn dan ook prioriteiten in de langdurige zorg. Hiertoe worden verschillende initiatieven genomen; van afbouwen van vrijheidsbeperkingen tot inzet van instrumenten om cliënten zelf te laten aangeven hoe zij zorg ervaren. Zelfbepaling vraagt echter ook om een zorgomgeving vol relevante en motiverende keuzemogelijkheden, met mensen die openstaan voor eigen keuze van mensen met VB en verwanten, en die ondersteunen bij (het toewerken naar) belangrijke keuzemomenten. Kennis en hulpmiddelen om tot zo’n zorgomgeving te komen zijn echter nog onvoldoende voorhanden of geïmplementeerd.

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen (NSKK) is gericht op ondersteuning van zelfbepaling. Het NSKK is een open en duurzaam netwerk met activiteiten in drie pijlers: Meten & weten, Ondersteunen & verbeteren, en Leren & doceren. Deze pijlers vormen een lerende omgeving voor mensen met VB, verwanten, hulpverleners, opleiders en onderzoekers. Het NSKK kent 6 deelprojecten:

 

(1) Meten & weten:

Deelproject 1a ondersteunt cliënten- en zorgorganisaties bij het verkrijgen van inzicht in de mate van zelfbepaling van hun cliënten en leden. We gebruiken hiervoor de basisMinimale DataSet (MDS). Volgens de zelfdeterminatie theorie (ZDT) dragen zelfbepaling, type motivatie om zelf keuzes te maken en vervulling van psychologische basisbehoeften (autonomie, verbondenheid, competentie) bij aan welbevinden en vermindering van gedragsproblemen. Deelproject 1b toetst deze veronderstelling bij mensen met LVB en gedragsproblemen. Daarnaast ontwikkelen we in deelproject 1b een instrument voor het vaststellen van de zelfbepaling en type motivatie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) (op basis van informatie uit deelproject 1c). Deze instrumenten dragen vervolgens bij aan een domeinspecifieke MDS voor zelfbepaling. Deelproject 1c gaat samen met mensen met EMB, hun ouders/verwanten en hulpverleners na welke keuzemogelijkheden relevant zijn voor de ontwikkeling van de zelfbepaling van mensen met EMB. Tevens ontwikkelen we samen met het Kennisplein een transitiematrix zodat mensen met EMB en ouders/verwanten goed geïnformeerd kunnen toewerken naar (door henzelf aangegeven) belangrijke transities in hun leven. Daarnaast brengen we vragen en behoeften in kaart van personen met EMB en hun ouders/verwanten die toewerken naar een belangrijke transitie in hun leven.

 

(2) Ondersteunen & verbeteren:

In deelproject 2a gebruiken we de experience-based co-design methode waarbij mensen met VB, verwanten, hulpverleners en onderzoekers samen nagaan waar in de dagelijkse zorgpraktijk mogelijkheden liggen om de zelfbepaling van cliënten te ondersteunen en hoe (veranderingen in) begeleiding hieraan kan bijdragen. Dit doen participanten op basis van wetenschappelijke kennis uit de deelprojecten onder Meten & weten en eigen ervaringskennis. Deelproject 2b verleent op basis van de opgebouwde kennis consultatie aan partijen in de zorg die behoefte hebben aan explicitering, analyse, onderbouwing en verbetering van methoden gericht op zelfbepaling.

 

(3) Leren & doceren:

We dragen bij aan de ontwikkeling en verbetering van (bestaande) lesmethoden en methodieken aan hulpverleners, verwanten en mensen met VB. Dit doen we voor MBO, HBO, WO en postacademisch onderwijs; scholing aangeboden door zorgorganisaties; en opleidingen tot ervaringsdeskundige (o.a. LFB).

 

Het NSKK is een open netwerk dat wordt getrokken door twee bestaande Academische Werkplaatsen (AWs): AW Leven met een Verstandelijke Beperking (Tranzo, Tilburg University) waarin 10 zorgorganisaties en de LFB participeren en AW ’s Heeren Loo-Vrije Universiteit. In de deelprojecten werken we samen met cliëntenorganisaties LFB, BOSK en Per Saldo, en voor deelproject 1c met de Academische Werkplaats EMB van ’s Heeren Loo en Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoeksteam voor 1b wordt verrijkt door een co-onderzoeker met LVB (LFB) en neemt deel aan de kweekvijver. Overstijgend aan de deelprojecten is een denktank ingesteld van mensen met VB, verwanten, hulpverleners, de voorzitters van beide AWs en RINO Zuid. In de pijler leren & doceren werken we samen met VGN, MBO, HBO (Hogeschool Zuyd), Universiteiten en RINO Zuid. Producten en kennis worden verspreid via het Kennisplein.

 

Effectieve ondersteuning van zelfbepaling kan een ‘game changer’ zijn zodat langdurige zorg niet alleen mensen met VB veilig houdt, maar ook hun persoonlijke groei en het realiseren van keuzemogelijkheden mogelijk maakt. Het NSKK hoopt als netwerk deze vernieuwing te optimaliseren en te versnellen.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website