Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit ontwikkelproject richt zich op leefstijl van mensen met een matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking, omdat hun zorgvraag op het gebied van leefstijl bijzonder complex en intensief is. Dit komt enerzijds door de complex in elkaar grijpende gezondheids- en cognitieve problemen, anderzijds vanwege hun sterke afhankelijkheid van anderen. Deze doelgroep wordt verder aangeduid met ‘mensen met VB’.

Onderzoeken van o.a. de partners uit dit project onderschrijven dat mensen met VB veelal een ongezonde leefstijl hebben: zij bewegen onvoldoende en eten niet gezond. Dit brengt een scala aan gezondheidsrisico’s met zich mee. Een gezonde leefstijl geeft echter grote potentiële gezondheidswinst, positieve effecten op gedrag en geeft meer mogelijkheden tot participatie in de maatschappij. Mensen met VB hebben voor een gezonde leefstijl ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert; een gezondheidsbevorderende omgeving.

 

Mensen met VB gaven eerder aan dat ze bij het aannemen van een gezonde leefstijl een goede ondersteuning van hun professionele begeleiders en hun sociale en fysieke omgeving missen. Professionele begeleiders, medewerkers van zorgorganisaties die dagelijkse ondersteuning bieden aan mensen met VB tijdens woon- en dagactiviteiten, geven aan dat ze onvoldoende toegerust zijn om mensen met VB te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Bovendien is onbekend in hoeverre de fysieke en sociale omgeving waarin mensen met VB wonen, werken en recreëren een gezondheidsbevorderende omgeving is. In dit project gaan de samenwerkende partners de uitdaging aan mensen met VB te verleiden tot een gezonde leefstijl door bij te dragen aan een gezondheidsbevorderende omgeving.

 

Vier Nederlandse onderzoeksgroepen, die onderzoek uitvoeren naar de leefstijl (voeding en beweging) van mensen met VB, werken in dit project samen met mensen met VB, hun vertegenwoordigers en 19 zorgorganisaties om

1) een leertraject voor professionele begeleiders binnen de praktijk te ontwikkelen; en,

2) een omgevingsscan te ontwikkelen: een hulpmiddel, waarmee sociale, fysieke en beleidskenmerken van de omgeving die een gezonde leefstijl stimuleren, in kaart worden gebracht. Deze kan gebruikt worden om een meer gezondheidsbevorderende omgeving voor mensen met VB te creëren. De fysieke en sociale omgeving worden verder aangeduid met ‘omgeving’.

 

Dit ontwikkelproject sluit aan op recente kennis en ervaringen van zowel internationale als de 4 betrokken onderzoeksgroepen en is als volgt opgebouwd:

- Project 1A onderzoekt welke ondersteuning mensen met VB aangeven nodig te hebben van hun professionele begeleiders en de sociale omgeving om de vertaalslag te maken van ‘weten wat gezond is’ naar werkelijk gezond gedrag.

- Project 1B onderzoekt welke kennis- en competentiebehoeften de professionele begeleiders hebben en welke voorwaarden er in de fysieke omgeving nodig zijn om goede ondersteuning te bieden op het gebied van leefstijl van mensen met VB.

- In project 2 wordt de kennis uit project 1A en 1B gebundeld. In co-creatie tussen mensen met VB, hun vertegenwoordigers, onderzoekers, praktijk en onderwijsinstellingen worden twee producten ontwikkeld:

Project 2A) een leertraject met verschillende, op individuele behoeften afgestemde leerinterventies voor professionele begeleiders, gericht op het verbeteren van de ondersteuning van een gezonde leefstijl van mensen met VB; en,

Project 2B) een omgevingsscan waarmee geëvalueerd kan worden in welke mate de omgeving een gezonde leefstijl bevordert.

- In project 3 worden het leertraject en de omgevingsscan vervolgens geïmplementeerd en wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar uitvoerbaarheid en werkzaamheid.

 

Tijdens dit project worden mensen met een matige VB zelf actief betrokken bij de projecten, voor mensen met (zeer) ernstige VB worden proxies betrokken. Door in te zetten op zowel de professionele begeleiders als de omgeving van mensen met VB wordt een innovatieve stap gezet in het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met VB.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website