Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het kennisnetwerk Meer op Eigen Benen heeft als doel om beter zicht te krijgen op de participatiebarrières en -kansen voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de grootstedelijke multiculturele context, alsmede op zinvolle zorg en ondersteuningstrajecten vanuit verschillende instellingen (forensische zorg, reclassering, gemeente, zorginstellingen), waarbij aandacht is voor de rol van de sociale omgeving en de bredere samenleving (de "participatiesamenleving"). Voor dit deelproject heeft het BSC samenwerking gezocht met Middin een zorgorganisatie in Den Haag, waar Cordaan vaker mee samenwerkt op dit thema.

 

Het kennisnetwerk concentreert zich op 3 vragen:

1. Welke factoren zijn van invloed op participatie (werken, leren sociale relaties) van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking in de complexe grootstedelijke context, en in hoeverre en op wat voor wijze speelt de etnische achtergrond daar een rol bij?

2. Welke aanpakken zijn het meest effectief om de participatie van deze jongvolwassenen te bevorderen?

3. Hoe kunnen verworven inzichten worden vertaald naar de zorgpraktijk en naar beroepsopleidingen?

 

Het kennisnetwerk heeft als taak om nieuwe inzichten te genereren over de participatiekansen en barrières van jongvolwassenen, met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de vraag naar de etnische factor.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar zijn twee onderzoekers/promovendi geselecteerd en aangesteld (januari 2017) en twee co-onderzoekers die de opleiding tot ervaringsdeskundige hebben volbracht (najaar 2017). De onderzoekers hebben zich niet alleen de wetenschappelijke literatuur machtig gemaakt maar intensief contact gehad met de gemeente en vooral de deelnemende praktijkorganisaties. Ze hebben de onderzoeksvraag aangescherpt waarbij de thema’s ‘geld’ en ‘zelfzorg’ centraal komen te staan. De onderzoeksplannen zijn afgestemd met de klankbordgroep en zijn ook goedgekeurd door de onderzoeksschool en de Ethische Commissie van de UvA. Tegelijkertijd is samen met de co-onderzoekers en de praktijkorganisaties gezocht naar ingangen om de doelgroep te bereiken. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van participerende observaties. We staan aan het begin van de data-verzamelingsperiode en dat loopt tot nu toe redelijk goed, al is de doelgroep, zoals we wisten, niet makkelijk benaderbaar en vooral niet makkelijk te verbinden aan langdurige trajecten. Het probleem van de doelgroep die we willen onderzoeken is ook het probleem van het onderzoek.

In de komende periode zal dataverzameling voorop staan waarbij al veel contacten zijn gelegd door beide promovendi. Daarnaast zullen er klankbordbijeenkomsten georganiseerd worden die we, in verband met het belang van de uitwisseling met zowel de Haagse als Amsterdamse partners samen zullen vormgeven. Ook staat een thematische sessie op de agenda in het najaar zoals we afgelopen jaar een bijeenkomst hebben gehad over de internationale vergelijking van de zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad' is gericht op betere zorg voor jongvolwassenen (18-25 jaar) met licht verstandelijke beperkingen en ernstige problemen.

 

Het vraagstuk

In de grote stad hebben jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking, in een sleutelperiode in hun leven, steeds meer moeite om te participeren in de samenleving. Wonen, werken en het hebben en houden van sociale relaties gaan uitermate moeizaam. Door de toenemende complexiteit van het leven in de grote stad, is deze groep erg kwetsbaar. Mede door de verstandelijke beperking ontstaan vaak ernstige problemen zoals schulden, dakloosheid, criminaliteit, verslaving, gecompliceerd moederschap en psychische stoornissen. (In jargon worden ze daarom LVB ++ genoemd)

Doordat de verstandelijke beperking niet altijd (h)erkend wordt, en de bijkomende problematiek complex is, vallen deze jongvolwassenen vaak buiten de boot. Ze krijgen te weinig of de verkeerde zorg of ondersteuning. Soms zitten ze wel in een hulpverleningstraject (bijvoorbeeld 24uurszorg) maar stappen ze er snel uit, omdat ze 'het zelf wel kunnen', met vaak ernstige gevolgen. Ze zijn dus niet alleen kwetsbaar, ook hun levenspad is vaak grillig.

In de grote steden is de etnische diversiteit van deze jongvolwassen bovendien groot. Ze hebben bijvoorbeeld een Marokkaanse of Surinaamse achtergrond, of (steeds vaker) een vluchtelingenachtergrond. Deze etnische factor zou een rol kunnen spelen bij de kansen en barrières voor participatie, bijvoorbeeld in de wijze waarop jongvolwassen met een beperking tegen zichzelf aan kijken, hoe het sociale netwerk 'werkt', hoe de zorgverlening met hen omgaat (er is meer handelingsverlegenheid) en hoe de bredere samenleving met ze omgaat. Soms is er sprake van "dubbele discriminatie".

Over het leven en deelname aan de samenleving van deze jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met zware problemen c.q. een intensieve zorgvraag bestaat nog onvoldoende kennis. Hoe kan inzicht in hun participatiekansen en barrières leiden tot betere zorg en ondersteuning?

 

Nieuw onderzoek

In twee grote steden, Amsterdam en Den Haag worden daarom 40 jongvolwassenen in de leeftijdsfase tussen 18 en 25 jaar, gedurende 2,5 jaar intensief gevolgd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve kwalitatieve, participatieve methoden. Het doel is meer inzicht te krijgen in problemen en de aanloop daarnaartoe en wat duurzame vormen van ondersteuning en zorg kunnen zijn zodat jongvolwassenen meer op eigen benen kunnen staan. In het onderzoek staat de beleving en het leven van jongvolwassenen zelf centraal, en ze doen ook actief mee in het onderzoek. Daarnaast wordt gekeken naar de rol van het sociale netwerk, de professionals en de bredere samenleving. Het onderzoek bestaat uit twee promotie-trajecten. Tegelijkertijd worden twee jongvolwassenen met een verstandelijke beperking opgeleid als 'junior-onderzoeker'.

 

Kennisbundeling

Tegelijkertijd wordt ingezet op de bundeling van bestaand academisch (internationaal) onderzoek en de uitwisseling van impliciete en expliciete kennis onder professionals. Deze uitwisseling zal samen met het nieuwe onderzoek, samengebracht worden in de nieuwe academische werkplaats 'Meer op eigen benen', waar academici, beleidsmedewerkers van de gemeente, en zorginstellingen samenkomen. Bijeenkomsten vinden plaats op locatie in Den Haag en Amsterdam waardoor van elkaar geleerd wordt. Naast de kernpartners (genoemd in deze aanvraag) zullen ook andere organisaties die zich bezig houden met de thematiek gevraagd worden deel te nemen aan bijeenkomsten (denk aan politie, Leger des Heils, GGZ). Het uiteindelijke doel van het netwerk is om de zorgverlening voor de groep "LVB++" te verbeteren.

 

Implementatie

Tevens wordt gebruik gemaakt van innovatieve vormen van leren, waarbij er aandacht is voor het initieel onderwijs (MBO en HBO) en het veranderen van bestaande professionele praktijken (via leernetwerken, het trainen van professionals middels e-learning en films die inzicht geven over de doelgroep en hun participatiekansen en barrières). Bovendien zullen de vruchten van het netwerk ook landelijk worden verspreid. Met dit doel zal een internationale bijeenkomst worden georganiseerd,en zal de bundeling van bestaand onderzoek gecommuniceerd worden via landelijke websites (o.a Kennisplein gehandicapten, Ben Sajet Centrum, kenniscentrum LVB). Ook zullen de bevindingen uit het nieuwe onderzoek breed gecommuniceerd worden (oa via www.socialevraagstukken.nl) en omgezet worden in curricula van het initieel onderwijs, in kennisbundels en modules e-learning en film.

 

Het kernnetwerk bestaat uit het Ben Sajet centrum (samenwerkingsverband AMC,VUMC, UvA, HvA, InHolland, Cordaan, Ons Tweede Thuis, Stichting Actief Burgerschap, Amsterdam Health and Technology Institute en Gemeente Amsterdam), ROC Amsterdam, de Gemeente Den Haag, de Haagse Hogeschool, Middin en ROC Mondriaan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website