Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel mensen hebben na de behandeling voor kanker moeite om hun leven weer op te pakken. Soms hebben ze daarbij last van spanningen of een sombere stemming en dit kan de kwaliteit van leven verminderen. Stepped care is een zorgprogramma waarin behandelmethoden worden aangeboden tegen spanningen en somberheid. Het bijzondere is dat deze methoden stapsgewijs en aansluitend op de behoefte van de patiënt worden georganiseerd. In dit project bestaat het model uit:

Stap 1: waakzaam afwachten.

Bij deze stap wordt er twee weken afgewacht omdat klachten in deze periode spontaan kunnen afnemen. Als de klachten niet afnemen gaat de patiënt verder met stap 2, eventueel daarna stap 3 en als dat niet helpt stap 4.

Stap 2: een begeleide zelfhulpcursus via een boekje of via internet.

Stap 3: gesprekken met een gespecialiseerde verpleegkundige.

Stap 4: behandeling door een psycholoog of psychiater.

 

Uit het onderzoek blijkt dat dit stepped care model kosteneffectief is om klachten van somberheid en spanning te verminderen en om de kwaliteit van leven te verbeteren bij mensen die behandeld zijn voor kanker en last hebben van spanningen, somberheid of angst.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de 75 patienten in de stepped care group, was de eerste stap een periode van 2 weken afwachten (Step 1). Van deze patienten was 28% hierna hersteld (HADS-A or HADS-D < 7). Van de 54 patienten die niet spontaan herstelden, wilden 50 door met de zelfhulpcursus (Step 2). Van hen voltooiden 20 de cursus (adherence rate 40%). Na Step 2 was 34% hersteld. Van de overige 33 patienten, wilden 19 patienten geen verdere hulp, gingen 11 patienten naar step 3 (gesprekstherapie met een verpleegkundige) en 3 patienten meteen naar stap 4 (psychotherapie of medicatie). Na stap 3 herstelde 9% en na stap 4 17%. Over het gehele stepped care model herstelde 53% (de overall adherence rate was 60%).

Intention-to-treat analyses lieten zien dat het beloop van psychische distress over de tijd (tot 1 jaar follow-up) significant anders (beter) was voor de patienten in de stepped care studie-arm (HADS-totaal (assessment * group: p = .002; HADS-D (assessment * group: p = .0005).

 

Stepped care bleek kosteneffectief. De cost-utility analyses laten zien dat de kosten in de interventiegroep lager waren (incremental costs €-2,941), maar dit verschil was niet significant. De QALYs gained ware hoger in de interventiegroep(incremental effects .154). Op de cost-utility plane, lag 89% van de bootstrapped cost-utility paren in het zuid-oost kwadrant, hetgeen er op wijst dat stepped care kosteneffectiever is dan gebruikelijke zorg.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: Vaststellen van de kosteneffectiviteit van een stepped care zorgprogramma bij hoofd-halskanker (HNC) patiënten met angst of depressie.

Studie-opzet: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Follow up op 3, 6,9, en 12 maanden.

Studie populatie: HNC patiënten met depressie (minor of major) of een gegeneraliseerde angststoornis zoals gemeten met het Composite International Diagnostic Interview (CIDI).

Interventie: Een stepped care strategie met 4 stappen: 1) Watchful waiting, 2) Zelfhulp via Internet, 3) Problem Solving Therapy door een verpleegkundige, 4) Intensievere psychotherapie en/of medicatie. Patiënten in de controlegroep krijgen de gebruikelijke zorg (meestal geen interventie of intensieve psychotherapie en/of medicatie).

Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-HN35, QLQ-LC13), patienttevredenheid (EORTC PATSAT) en kosten.

Statistische analyse: Herhaalde ANOVA zal gebruikt worden om de effectiviteit van de interventie aan te tonen. Longitudinale veranderingen zullen geevalueerd worden met GEE-analyses. Een cost-utility analyse voor (veranderingen) in kwaliteit van leven (EQ-5D) zal worden uitgevoerd. Kosten data zullen worden verzameld met de TIC-P en PRODISQ Modules.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontwikkeling van de interventie

In nauwe samenwerking met de patiëntenverenigingen is de zelfhulpcursus AllesOnderControle aangepast voor patiënten met hoofd-halskanker (www.hoofdzaken-vumc.nl) en voor patiënten met longkanker (www.levenmetlongkanker-vumc.nl). De inhoud is aangepast met informatie over kanker, de behandeling en de mogelijke gevolgen voor kwaliteit van leven. Gedurende deze cursus worden methoden aangereikt, waar de patiënt zelfstandig mee aan zijn of haar problemen kan werken. Hij/zij krijgt hierbij ondersteuning per telefoon of e-mail. De cursus bestaat uit 5 lessen. Bij iedere les is casuïstiek toegevoegd die aansluit bij de beleving van iemand die behandeld is voor hoofd-hals- of longkanker. Hiervoor zijn in samenwerking met patiëntenverenigingen interviews gehouden met patiënten. Op basis van deze interviews is de casuïstiek ontwikkeld.

 

Tussentijdse resultaten: Gedurende 18 maanden werden 1143 patiënten gescreend op angst en depressie door middel van OncoQuest, een touch screen computer systeem. Van hen hadden 155 patiënten (14%) psychische distress. Van de 112 patiënten die voldeden aan de in- en exclusiecriteria participeerden er 51 in de studie (48%).

Van hen werden er tot nu toe 29 in de interventiegroep geloot en 22 in de controlegroep. In de interventiegroep had 80% na de interventie geen distress meer, hetzij door spontaan herstel (28%), hetzij door de begeleide zelfhulpcursus (52%), versus 25% in de controlegroep.

Om een effect size van 0.50 aan te tonen, zijn er in totaal 126 patienten nodig (power 80%, significantieniveau 5%). De studie loopt momenteel door.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Summary

Objective: To evaluate cost-effectiveness of a stepped care strategy to improve symptoms of depression or anxiety in lung (LC) and head and neck (HNC) cancer patients.

Research question: In the Netherlands over 10.000 patients are diagnosed with LC or head HNC every year of whom 25-50% have anxiety or depression as comorbid condition.

Is a stepped care strategy applied in an oncological setting more (cost-)effective to improve symptoms of anxiety and depression compared with care as usual?

Study design: Randomised controlled trial. Follow up at 3, 6, 9 and 12 months.

Study population: LC and HNC patients with DSM-IV diagnoses of depression (minor or major) or a generalized anxiety disorder as measured with the Composite International Diagnostic Interview (CIDI).

Intervention: Stepped care model with 4 steps: 1. Watchful waiting, 2. Internet-based self-help, 3. Problem Solving Therapy applied by a nurse, and 4. Specialised psychological interventions and/or antidepressant medication. Control group patients will receive care as usual which most often is no intervention or referral to specialised intervention.

Outcome measures: Primary outcome is the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Secondary outcome measures are quality of life questionnaires (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-HN35, EORTC QLQ-LC13), patient satisfaction with care (EORTC QLQ-PATSAT), and costs (health care utilization and work loss).

Sample size calculation: To demonstrate an effect size of 0.50, 63 patients are needed in each group (power 80%, significance level 5%).

Planning: All patients are screened for distress using a computerized touch screen system. Patients with distress will be interviewed using the CIDI and included in case of depression or anxiety. After stratification for tumour site (LC vs. HNC) and stage (stage I-II vs. III-IV), 126 patients will be randomly assigned to the intervention or control group.

Statistical analysis: Repeated ANOVA will be used to determine efficacy of intervention. Longitudinal changes over time will also be evaluated using GEE-analyses. A cost-utility analysis will be performed for (changes) in quality of of life (EQ-5D). Cost data are collected with the TIC-P and the appropiate PRODISQ modules.

Time schedule: Preparation: 6 months; Patient inclusion and intervention: 36 months; Clinical follow-up, data-management, economic evaluation and final analysis and preparation of report 6 months.

 

Samenvatting

Doel: Vaststellen van de kosteneffectiviteit van een stepped care zorgprogramma bij long- (LC) en hoofd-halskanker (HNC) patiënten met angst of depressie.

Vraagstelling: In Nederland worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten gediagnosticeerd met LC of HNC, waarvan 30-50% comorbide angst of depressie heeft na behandeling. Is een stepped care zorgprogramma meer (kosten)effectief vergeleken met standaard zorg om angst en depressie te verminderen?

Studie-opzet: een gerandomiseerde gecontroleerde trial. Follow up op 3, 6,9, en 12 maanden.

Studie populatie: LC en HNC patiënten met depressie (minor of major) of een gegeneraliseerde angststoornis zoals gemeten met het Composite International Diagnostic Interview (CIDI).

Interventie: Een stepped care strategie met 4 stappen: 1) Watchful waiting, 2) Zelfhulp via Internet, 3) Problem Solving Therapy door een verpleegkundige, 4) Intensievere psychotherapie en/of medicatie. Patiënten in de controlegroep krijgen de gebruikelijke zorg (meestal geen interventie of intensieve psychotherapie en/of medicatie).

Uitkomstmaten: Primaire uitkomstmaat is de Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-HN35, QLQ-LC13), patienttevredenheid (EORTC PATSAT) en kosten.

Groepsgrootte berekening/data-analyse: Om een effect size van 0.50 aan te tonen, zijn er 63 patienten nodig in elke groep (power 80%, significantieniveau 5%). Alle patienten worden gescreened voor distress middels een touchscreen computersysteem. Het CIDI interview wordt uitgevoerd bij patienten met distress; als daaruit een DSM-IV depressie of angststoornis blijkt worden patienten gevraagd te participeren. Na stratificatie voor tumorlocatie (LC vs HNC) en tumorstadium (I-II vs III-IV), worden 126 patienten gerandomiseerd in een interventie- en een controlegroep.

Statistische analyse: Herhaalde ANOVA zal gebruikt worden om de effectiviteit van de interventie aan te tonen. Longitudinale veranderingen zullen geevalueerd worden met GEE-analyses. Een cost-utility analyse voor (veranderingen) in kwaliteit van leven (EQ-5D) zal worden uitgevoerd. Kosten data zullen worden verzameld met de TIC-P en PRODISQ Modules.

Tijdpad: De totale duur van de studie is 48 maanden. Voorbereiding zal 6 maanden duren. Inclusie van patiënten en interventie zal 36 maanden zijn en follow-up, kostenanalyse en economische evaluatie zal 6 maanden duren.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website