Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project onderzocht de uitdagingen voor het opbouwwerk in tijden van COVID-19 en de 1,5-meter-samenleving. Resultaten laten zien dat COVID-19 de drie basistaken van het opbouwwerk - beschermen & versterken, stimuleren & ondersteunen, verbinden & beïnvloeden - onder druk zet. De kerntaken van het opbouwwerk krijgen nauwelijks gestalte zonder fysieke aanwezigheid van de opbouwwerker in de wijk. Resultaten tonen dat de tal van informele verbindingen tussen burgers uitgehold worden: niet alleen vanwege de praktische belemmeringen als gevolg van fysieke afstand, maar ook door een veranderende motivatie en attitude van burgers. Om met uitdagingen om te gaan passen de opbouwwerkers verschillende strategieën toe zoals stil, expliciet en creatief verzet; het principe van Kan-Wel; het smeden van allianties en het bieden van praktische ondersteuning. Blijven aanpassen, denken in scenario’s en kijken wat wel kan blijft het credo voor de opbouwwerkers in tijden van COVID-19 en de toekomst.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten laten zien dat de eerste focus van het opbouwwerk mn. gericht was op het beschermen en ondersteunen van burgers, ze probeerden zo veel als mogelijk behoeftes van buurtbewoners in beeld te krijgen en op te pakken. Met een wat-kan-wel attitude hebben ze zich onvermoeid en met een beproefd instrumentarium ingezet om voor buurtbewoners zichtbaar aanwezig en van dienst te zijn. Daarnaast hebben ze met gebruik van digitale tools en binnen de beperkingen van de maatregelen processen om tot gemeenschapsvorming te komen gestimuleerd en hebben ze informele en formele initiatieven met elkaar verknoopt, de tweede en derde kerntaak van het opbouwwerk. Ondanks dat Covid-19 aanvankelijk onderlinge solidariteit en helpende handen op gang bracht is een maatschappelijke impact van Covid-19 dat gemeenschapsprocessen om diverse redenen onder druk zijn komen te staan. Een punt van zorg en een belangrijke opgave voor het opbouwwerk, om het samenleven na Covid-19 van een impuls te voorzien.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Omgaan met de COVID-19 crisis houdt momenteel de zorg en welzijnssector flink bezig en stelt nieuwe eisen aan het

welzijnswerk. Hoe we ons werk deden moest snel aangepast worden. Zo hebben, bijvoorbeeld, veel sociaal werkers hun

diensten en contact met cliënten online geplaatst. Echter, opbouwwerkers zijn per definitie actief en fysiek aanwezig in wijken. Daar ondersteunen ze, onder andere, burgerinitiatieven en werken aan sociale samenhang tussen burgers. Deze initiatieven zijn voor veel welzijnsorganisaties en gemeenten een core business: ze vormen het middel bij uitstek om samen- en zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Burgerinitiatieven worden echter sterk getroffen door COVID-19 en de bijbehorende maatregelen, en ook opbouwwerkers kunnen hun werk niet op dezelfde manier verder blijven doen. Het is te verwachten dat deze omstandigheden nog lang gaan duren. Daarom is het belangrijk om te verkennen: Hoe kan opbouwwerk vorm krijgen en een bijdrage blijven leveren aan sociale samenhang en burgerinitiatieven in de 1,5 meter samenleving?

 

Het beoogde doel van het project is om een overzicht te creëren van mogelijke aanpakken die (regionaal en landelijk) als inspiratie gebruikt kunnen worden door opbouwwerkers en burgerinitiatieven om – ondanks de maatregelen in het kader van COVID-19 – het initiëren, faciliteren en/of ondersteunen van activiteiten en initiatieven in de wijk voort te zetten. Deze good-practices worden samengebracht in een aantal toegankelijke producten voor opbouwwerkers, burgerinitiatieven e.a. professionals in het sociale domein (o.a. addendum op de professionele standaard van opbouwwerkers, blogs/vlogs, artikel in laagdrempelig (vak)tijdschrift).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website