Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gevolgen van de COVID-19 epidemie en begeleidende maatregelen hebben een grote impact op de bevolking en zijn niet gelijk verdeeld. Mensen kunnen op verschillende wijze kwetsbaar zijn voor zowel het virus als de aanpak ervan met het risico dat bestaande gezondheidsverschillen toenemen. De maatschappelijke gevolgen van COVID-19 worden door verschillende partijen in beeld gebracht, vaak via (digitale) vragenlijsten. Kwetsbare groepen zijn in deze peilingen vaak moeilijk te herkennen, als mensen al bereikt worden en deelnemen. Hierdoor is onvoldoende duidelijk wat de werkelijke aard en omvang van de problemen zijn. Voor passende oplossingsstrategieën gericht op preventie, herstel en zorg is het van belang om inzicht te verwerven in de problemen, het bestaande aanbod en de wijze waarop domeinoverstijgende samenwerking, vroegsignalering, samenwerking tussen informele en formele zorg en burgerparticipatie hieraan kunnen bijdragen.

Met een gemeenschapsgerichte participatieve aanpak zullen we in Utrecht samen kwetsbaarheden bij COVID-19 inzichtelijk maken en oplossen. Wij richten ons specifiek op 1) inzicht krijgen in de aard en omvang van gezondheidseffecten bij kwetsbare groepen voor de maatregelen van COVID-19, 2) het identificeren en indien nodig ontwikkelen van best practices voor vroegsignalering en oplossingsstrategieën specifiek voor deze doelgroep en 3) het verspreiden van de resultaten naar andere regio’s en landen. We gebruiken kwalitatieve en kwantitatieve methoden en onderscheiden drie fasen: A) inventarisatie van de problemen, B) identificeren en ontwikkelen van oplossingsstrategieën en C) verspreiding en implementatie van kennis en interventies. In alle fases wordt intensief met de doelgroep en lokale partners samengewerkt.

Een regionale aanpak waarborgt dat contextgebonden factoren in ogenschouw worden genomen. De kennis die we opdoen over deze aanpak verspreiden we nationaal en internationaal via bestaande netwerken van de aanvragende partners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website