Alles over Fase II: de uitwerkingssubsidie voor lokale netwerken ouderenzorg

De subsidieregelingen binnen het programmaonderdeel 'Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg' bestaan uit 3 verschillende fases: Fase I, II en III. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over Fase II - de uitwerkingssubsidie voor lokale netweken die ouderenzorg bieden. Voor deze uitwerkingssubsidie kunt u tot en met 30 april 2019 (14.00 uur) een aanvraag indienen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Dan kunt u uw vraag altijd via e-mail aan ons stellen. 

De subsidieoproep kunt u hier downloaden. Let op! U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

De subsidieoproep van Fase II - de uitwerkingssubsidie

Welke subsidiemogelijkheden heeft Fase II voor mijn netwerk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een project kan maximaal 12 maanden duren. Per project kunt u maximaal € 49.500,- aanvragen. Voor deze subsidieronde is een totaalbedrag van € 1.485.000,- beschikbaar. Dit betekent dat in deze ronde niet meer dan 30 aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Per netwerk kan per subsidieronde maximaal 1 aanvraag voor de uitwerkingssubsidie worden ingediend.

Waar kan mijn netwerk de uitwerkingssubsidie voor gebruiken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidieoproep richt zich op lokale netwerken samenhangende ouderenzorg die in een fase van ontwikkeling zijn waarbij de volgende onderdelen gezamenlijk uitgewerkt kunnen worden:

 • De visie op de ontwikkeling van uw netwerk (waar wil het netwerk staan over 2 – 3 jaar?).
 • Doelstelling en ambitie van uw netwerk, inclusief de verander-, leer- en kennisdoelen van het netwerk.
 • De positie, knelpunten en kansen van uw netwerk binnen de lokale context.
 • Omschrijving van de participatie van cliënten en mantelzorgers in uw netwerk.
 • Een onderbouwde keuze voor minimaal twee inhoudelijke onderwerpen (zie onderstaand kader ter inspiratie) binnen uw samenhangend aanbod die u met uw netwerk wilt verbeteren. Uw keuze onderbouwt u op basis van de knelpunten die worden ervaren door uzelf, cliënten, mantelzorgers en samenwerkingspartners.
Aan welke voorwaarden moet mijn netwerk voldoen als ik een uitwerkingssubsidie wil aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De uitwerkingssubsidie van de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg fase II’ is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk. Een lokaal netwerk moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw netwerk beoogt een samenhangend aanbod welzijn, ondersteuning en zorg te creëren of verder te ontwikkelen. Dit aanbod moet gebaseerd zijn op behoeften van ouderen en/of mantelzorgers in uw werkgebied (buurt, wijk, gemeente). Dit aanbod stelt ouderen in staat zolang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen.
 • Uw netwerk werkt al enige tijd als team samen aan het bieden van samenhangende ondersteuning en zorg aan thuiswonende ouderen in de wijk(en) en heeft de behoefte de samenwerking binnen het netwerk (nog) beter op elkaar af te stemmen.
 • Er is een intentieverklaring tot samenwerking opgesteld.
 • De coördinatie van uw netwerk is expliciet belegd.
 • Huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg zijn vertegenwoordigd in uw netwerk.
 • Als de domeinen welzijn, ondersteuning en zorg nog geen onderdeel zijn van uw netwerk dan is uitbreiding op deze domeinen, waarbij welzijn, ondersteuning en zorg in afstemming worden geboden, een ontwikkeldoel van uw netwerk. 
 • U beoogt actieve participatie van cliënten en mantelzorgers in uw netwerk verder uit te werken of te borgen. Met participatie bedoelen we concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de projecten.
 • Vanuit het netwerk zijn er mensen vanuit verschillende disciplines betrokken bij het opstellen van de aanvraag.
 • Er is een regulier multidisciplinair overleg (MDO) ingericht.
 • U beoogt als netwerk gezamenlijk verder te werken aan de procesmatige en inhoudelijke ontwikkeling van uw netwerk en de samenwerking formeel vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst.
 • Het samen met een actieonderzoeker voorbereiden van de aanvraag en het uitvoeren van het project is een verplicht onderdeel.
 • Eén persoon wordt aangesteld als projectleider/penvoerder van het project. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is contactpersoon voor ZonMw.
 • De subsidie wordt aangevraagd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een Nederlandse organisatie.
De uitwerkingssubsidie van Fase II moet ik samen met een actieonderzoeker aanvragen. Hoe vind ik een actieonderzoeker?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben een overzicht met de contactgegevens van actieonderzoekers die bij ons hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor projecten binnen deze subsidieoproep. U kunt zelf contact met een van hen opnemen om uw projectidee te bespreken. Als u een actieonderzoeker wilt benaderen die (nog) niet in het overzicht staat, dan vragen wij u - voordat u met uw aanvraag begint - eerst contact met ons op te nemen. U kunt ons een e-mail sturen of bellen.

Waarom hebben jullie bij deze subsidieoproep voor actieonderzoek gekozen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door samen met de actieonderzoeker (de ontwikkeling van) uw netwerk te onderzoeken leert u wat er goed gaat en wat er beter kan. U krijgt ook inzicht in waarom dat zo is. Daarnaast helpt een actieonderzoeker u om kennis die andere netwerken al hebben opgedaan te vertalen naar uw eigen netwerk. De actieonderzoeker kan - samen met u - de kwaliteit van uw werk (of project) verhogen door uw netwerk te begeleiden en passende methodieken en interventies in te zetten. Met actieonderzoek is het delen van kennis eenvoudig en vanzelfsprekend: zo kunnen lokale netwerken van elkaar leren en tegelijk hun eigen netwerk onderzoeken en verbeteren.

Wat kan ik verwachten als ik een actieonderzoeker heb gevonden die mij gaat helpen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De actieonderzoeker begeleidt u vanaf het schrijven van de subsidieaanvraag tot de afsluiting van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Samen selecteert u de inhoudelijke onderwerpen die u wilt oppakken, uitwerken en onderzoeken. De actieonderzoeker helpt u de juiste methoden in te zetten bij het opstellen van de probleemanalyse, het vormgeven van de visie van het netwerken en het uitvoeren van de evaluatie.

De actieonderzoeker helpt u ook bij het 'leren'. U staat met uw netwerk steeds weer stil bij hoe het gaat. Wat gaat goed en waarom? Is te verklaren waarom het gaat zoals het gaat? Wat is voor ons nog een grote uitdaging en wat hebben we nodig om knelpunten die wij nu ervaren op te lossen? Zo bent u met elkaar continu aan het verbeteren.

Tot slot stimuleert de actieonderzoeker om de vaak impliciete ervaringskennis van de netwerkleden expliciet te maken - zodat deze waardevolle kennis makkelijker over te dragen is naar professionals van andere organisaties en lokale netwerken.

 

Ik wil graag meer weten over actieonderzoek. Waar vind ik hierover meer informatie?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de 'Handreiking actieonderzoek voor lokale netwerken' geven wij u informatie over actieonderzoek. Wat is actieonderzoek? Waarom passen we actieonderzoek toe in deze subsidieoproep en hoe vindt u een actieonderzoeker die u helpt bij het doen van uw aanvraag? De antwoorden op deze vragen vindt u in deze handreiking.

Ik zie kansen om met deze subsidie mijn netwerk verder te ontwikkelen. Hoe pak ik dit nu aan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U start met het benaderen van een actieonderzoeker. Op de pagina Actieonderzoekers Uitwerkingssubsidie Fase II staan actieonderzoekers met wie u contact op kunt nemen. Heeft u een actieonderzoeker gekozen? Dan spreken jullie samen af wat jullie gaan onderzoeken en hoe het ontwikkeltraject eruit ziet. Wat zijn de kennis-, leer- en veranderdoelen en aan welke thema's gaan jullie werken? Dit leggen jullie vast in een plan van aanpak.

De volgende stap is het opstellen van een begroting waarin de verwachte kosten staan. Tot slot vraagt u - samen met de actieonderzoeker - de subsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen. Uw aanvraag mag - met bijlagen - maximaal uit 10 A4'tjes bestaan. Uw aanvraag dient u in via ons digitale indieningssysteem ProjectNet. Hoe u dit doet, leest u in de subsidieoproep.

 

Waar vind ik de subsidieoproep?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hier vindt u de subsidieoproep en het aanvraagformulier.

Wat is de looptijd van deze subsidieronde?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U kon tot en met 30 april 2019 een subsidieaanvraag doen. Op dit moment kunt u dus geen aanvraag meer bij ons indienen.

Hoe kan ik de uitwerkingssubsidie van Fase II voor mijn netwerk aanvragen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit doet u door het aanvraagformulier in te vullen. In dit formulier vertellen wij u stap voor stap wat wij nodig hebben om uw projectaanvraag te beoordelen.

Ik dien voor het eerst een projectaanvraag in bij jullie. Hoe werkt dat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

U moet dan een account aanmaken in ProjectNet. Hoe dit moet, staat in de handleiding die u hieronder kunt downloaden. Let op! Het verwerken van een nieuw gebruikersaccount kan enkele werkdagen duren. Zorg dus dat u op tijd een account aanmaakt.

Handleiding ProjectNet

Wat moet ik - met mijn netwerk - aan het einde van de looptijd van het project aan jullie opleveren?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt
 • Een financiële eindafrekening
 • Een samenwerkingsovereenkomst die alle samenwerkende partijen in het netwerk hebben ondertekend
 • Een eindverslag waarin het netwerk alle behaalde resultaten beschrijft.

Uw netwerk stelt - samen met de actieonderzoeker - deze documenten op. In het eindverslag beschrijft u - naast de concrete eindproducten - ook hoe uw netwerk het actieonderzoek heeft ervaren en wat het netwerk van het traject heeft geleerd. In het eindverslag staat in elk geval:

 • een beschrijving van het proces dat het netwerk tijdens het doen van het actieonderzoek heeft doorlopen.
 • een reflectie op de waarde van alle activiteiten en de belangrijkste geleerde lessen daaruit.
 • welke verbeteringen het netwerk heeft gerealiseerd door 2 (inhoudelijke) onderwerpen te onderzoeken en uit te werken.
 • hoe praktijkleren en kennisontwikkeling hebben bijgedragen aan de verbeteringen.
 • welke inzichten en/of werkzame principes het netwerk heeft vastgesteld die de zorgpraktijk hebben verbeterd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om interventies, methodieken, werkwijzen, functieomschrijvingen en samenwerkingsvormen die zijn gebruikt.
 • hoe het netwerk de resultaten heeft geborgd of (op korte termijn) gaat borgen.
 • hoe het samenwerken binnen het netwerk is ontwikkeld en of (en hoe) een uitbreiding met welzijn, ondersteuning en zorg is gerealiseerd.
 • hoe het netwerk actief cliënten en mantelzorgers heeft laten participeren in het actieonderzoek en wat dit heeft opgeleverd.
Mijn netwerk bestaat al langer en kan hulp gebruiken bij het borgen en uitbreiden van het netwerk. Welke subsidie kan ik aanvragen in Fase III?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hierover volgt later meer informatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website