Projecten

Meerwaarde van Leefstijlmonitoring

Afgerond (januari 2021 - oktober 2021)

Tijdens deze pilot wordt een gezamenlijk onderzoeksvoorstel ontwikkeld gericht op de waarde van leefstijlmonitoring (LSM) voor zelfstandig wonende cliënten met dementie. Bij LSM registreren sensoren in huis de bewegingsactiviteiten van de cliënt. Op basis van zijn ‘eigen’ bewegingsactiviteiten geeft LSM inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon. Sinds 2015 wordt LSM bij ZZG...

Bekijk dit project

Yn'e Buorren 2.0 Tytsjerksteradiel

Afgerond (december 2019 - juni 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk It BetterSkip voor zorg en gezondheid, huisartsenzorg in Eastermar, Kwadrantgroep VVT-organisatie, Gemeente  Tytsjerksteradiel, Welzijnsorganisatie...

Bekijk dit project

Yn'e Buorren 2.0 Achtkarspelen

Afgerond (december 2019 - december 2021)

Doel van het netwerk Het bestaande netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg, zodat ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwer Maatschap Huisartsenpraktijk Groenkamp in Buitenpost, Kwadrantgroep VVT-Organisatie, Gemeente Achtkarspelen, Welzijnsorganisatie is KEaRN,...

Bekijk dit project

Wat beweegt Ouderen?

Lopend (oktober 2020 - juli 2022)

Het project ‘Wat beweegt Ouderen’ is een samenwerking tussen de Stichting Coevorden Gezond, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Adema Architecten en het Zorg Innovatie Forum. Het project wordt uitgevoerd in de wijk Lootuinen: een lage SES-wijk met breed samengestelde populatie. Samen met inwoners (in co-creatie) zijn de vragen, doelen en werkwijze vastgesteld. We hebben vragen gesteld over de wijk...

Bekijk dit project

Versterken netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel: Versterken Netwerk kwetsbare ouderen Nijmegen Lindenholt; verbeteren op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en valrisico Het netwerk wil een multidisciplinaire benadering ontwikkelen op het gebied van signaleren van kwetsbaarheid en signaleren van valrisico. Hiervoor zijn vanuit het bestaande Netwerk twee werkgroepen gestart waarbij de werkers uit de wijk die deskundig zijn op elk...

Bekijk dit project

Versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum Sint Anna

Afgerond (mei 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Ons doel is het versterken van het lokale netwerk, dat betrokken is bij de zorg voor kwetsbare ouderen rondom het Medisch Centrum Sint Anna. Aangesloten organisaties bij het netwerk Er is patiëntenparticipatie. Verder zijn de volgende organisaties betrokken, thuiszorgorganisaties, een ergotherapiepraktijk, een fysiotherapiepraktijk, een expertisecentrum ouderenzorg, het...

Bekijk dit project

Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Nijmegen(Oud West)

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Het netwerk voor kwetsbare ouderen in Nijmegen Oud-West heeft twee onderwerpen gekozen om te onderzoeken. Het doel hiervan is ouderen langer comfortabel thuis te laten wonen. 1 Voorkomen en managen van crises met behulp van effectiever inzetten van advanced care planning(ACP). De netwerkleden zijn hiertoe geschoold in het gebruik van de PRISMA-onderzoeksmethode. Hierbij wordt de periode...

Bekijk dit project

Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Het lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Beuningen heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het ZonMw project Versterken Lokaal netwerk kwetsbare ouderen Beuningen. Het netwerk heeft twee inhoudelijke onderwerpen uitgewerkt: een digitale communicatietool als ondersteuning bij communicatie en het delen van informatie met en over de kwetsbare ouderen in het netwerk en het voorkomen en managen van...

Bekijk dit project

Van zorgnetwerk naar dorpsnetwerk: als zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgers van en met elkaar leren

Afgerond (juli 2019 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het doel is om ouderen uit het dorp te ondersteunen, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit doen we door als burgers en professionals uit de zorg en het sociaal domein van elkaar te leren en onze activiteiten goed op elkaar af te stemmen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Zorg: huisartsen, paramedici, apotheker, verpleging & verzorging,...

Bekijk dit project

Tafel van Goor voor ouderen 639005001

Afgerond (juli 2020 - maart 2022)

Doel van het netwerk De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligers organisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelen en organiseren. De Tafel van Goor wil de wensen...

Bekijk dit project

Samenwerkingsverband Eenzaamheid gemeente Lochem

Afgerond (oktober 2020 - oktober 2021)

Doel van het netwerk Het inventariseren van bestaande (digitale) ontmoetingsmogelijkheden in Lochem en dit inzichtelijk te maken voor oudere inwoners (76+) van Lochem. Ook wordt er een ‘zorgpad’ ontwikkeld waarmee betrokkenen preventief kunnen inspelen op het verminderen van eenzaamheid.  Aangesloten organisaties bij het netwerk Stichting Welzijn Lochem, ZorgSamen, Gemeente Lochem, Stichting...

Bekijk dit project

Samen werken voor ouderen met psychische problemen

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

In dit project werken zorg- en welzijnsorganisaties samen, om samen te zorgen voor goede zorg en ondersteuning van ouderen met psychische problemen, afgestemd op deze ouderen. Hiermee zoeken ze verbinding en gebruiken ze elkaars deskundigheid bij complexe zorgvragen. De organisaties zijn: Ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie,...

Bekijk dit project

Samen Redzamer Overvecht fase 2

Afgerond (januari 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen met behoud van eigen regie.   Doelgroep: Thuiswonende ouderen in Overvecht die (nog) niet structureel in beeld zijn bij buurtteam en/of zorgorganisatie. Aangesloten organisaties bij het netwerk Alle organisaties en initiatieven in Overvecht die zich binnen het sociaal domein richten op ouderen. Doel en...

Bekijk dit project

Proactieve ouderenzorg in netwerk UGC Heyendael Nijmegen

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk wil optimale zorg bieden aan kwetsbare ouderen, door het vroegtijdige opsporen van kwetsbaarheid en proactief (potentiële) medische,- zorg,- en welzijnsproblemen in kaart te brengen. Hierbij is het welzijn van de oudere leidend uitgangspunt. Aangesloten organisaties bij het netwerk In ons netwerk werken we samen met verschillende thuiszorgorganisaties,...

Bekijk dit project

Polderen voor ouderen in de Haarlemmermeer

Afgerond (januari 2020 - december 2021)

Doel Versterken van de samenwerking om kwetsbare ouderen in Rijsenhout zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. Hoe Vanuit de zorggroep Haarlemmermeer is het de bedoeling dat de zorg voor de kwetsbare ouderen rondom de oudere en zijn mantelzorger lokaal georganiseerd wordt, zolang als dit kan en elders als het moet, maar hiervoor goede afstemming onder de zorgverleners met de...

Bekijk dit project

Er Wel Zijn - Eenzaamheid.

Afgerond (mei 2019 - juni 2020)

De manier waarop we de situatie van ons netwerk gaan analyseren is aan de hand van onze nieuwe aanpak en werkwijze: Er Wel Zijn. Hierin is de eerste stap inzicht krijgen in de opeenvolging van life-events, oorzaken en gevolgen. En belangrijker nog: wanneer hadden wie waar wel moeten zijn. Met welke passende interventie. Hieruit kunnen we vervolgens concluderen welke betrokken professionals in ons...

Bekijk dit project

Opstart DementieNetwerk in de Enschede wijken ’t Ribbelt en Stokhorst

Afgerond (februari 2020 - december 2020)

Doel van het netwerk Het versterken van de samenwerking voor zorg en welzijn voor de cliënt met dementie en diens naasten in de wijken Ribbelt en Stokhorst in Enschede. Aangesloten organisaties bij het netwerk Aangesloten bij het netwerk zijn medewerkers uit de wijk Ribbelt en stokhorst van de volgende organisaties: Liberein, Buurtzorg, TMZ, Livio, Ontmoetingscentrum, Huisartsenpraktijk...

Bekijk dit project

Leren zien wat werkt: Video Interventie Ouderenzorg (VIO) bij cliënten met dementie en ernstig probleemgedrag in verpleeghuizen.

Lopend (december 2020 - maart 2024)

Praktijkkwestie In de intramurale zorg voor mensen met dementie is er een groeiende groep cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel naasten en zorgmedewerkers merken dat zij niet goed met dit gedrag om kunnen gaan en hebben behoefte aan een interventie om de communicatie en zorgrelatie met de cliënt te verbeteren. Zo’n interventie is Video Interventie Ouderenzorg (VIO). Hoewel VIO veel wordt...

Bekijk dit project

Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind. Zoeken naar goede balans in complexe alledaagse gezinslevens door samenwerking vanuit zorg, (proto)professionaliteit en (ongevraagde) vriendschap

Lopend (december 2020 - februari 2024)

Wie? Dit project is een samenwerking tussen zorgethisch onderzoekers, ouders van een zorgintensief kind, brussen, belangenverenigingen, vertegenwoordigers van kleinschalige woonzorginitiatieven en daarbij betrokken aanbieders en (PGB-)professionals. Wat? We verkennen de samenwerking tussen gezinnen met zorgintenstieve kinderen en zorgprofessionals. We willen die samenwerking niet alleen helder...

Bekijk dit project

Inzet van robotica en tech in de praktijk van de langdurige gehandicaptenzorg: onderzoek naar (zorg)oproepen door cliënten, belasting van professionals en naasten, en verbetering van relaties

Lopend (december 2020 - oktober 2022)

Praktijkkwestie Cliënten in de langdurende gehandicaptenzorg zijn in hoge mate afhankelijk van professionals en naasten/mantelzorgers. Cliënten willen zo zelfstandig mogelijk zijn. Desondanks doen zij vele malen per dag (zorg)oproepen en komen mensenhanden hen helpen. Professionals willen goede zorg bieden, maar dat komt door de hoeveelheid vragen en oproepen in het geding. Naasten willen geen...

Bekijk dit project

Inclusief samenwerken in de zorg rond mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (december 2020 - december 2023)

Achtergrond Dit project wil samenwerking tussen naasten, cliënten met een licht of matig verstandelijke beperking en hun ondersteuners verbeteren. Dit blijkt niet altijd gemakkelijk. Goede samenwerking is belangrijk voor kwaliteit van zorg én kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. De behoeften en wensen van de cliënt staan centraal, maar ook het perspectief van naasten. Beiden hebben...

Bekijk dit project

Herstellen van én in de triade: het bevorderen van de dialoog en samenwerking in de langdurige ggz

Lopend (december 2020 - augustus 2023)

Doelstelling en praktijkkwestie Dit project richt zich op het bevorderen van de dialoog en samenwerking tussen cliënten, die langdurig afhankelijk zijn van geestelijke gezondheidszorg, hun naasten en zorgverleners. In het Active Recovery Triad (ART) model staat het bevorderen van deze samenwerking, het triadisch werken, centraal. Echter is de samenwerking vaak moeilijk door de veelal diverse...

Bekijk dit project

Een gedeeld verhaal

Afgerond (januari 2021 - oktober 2021)

Persoonlijk herstel is het proces naar een betekenisvol leven, ondanks psychische kwetsbaarheid. Sommige mensen met een ernstige psychische aandoening hebben langdurig behoefte aan 24-uurs zorg. Ook of juist dan is persoonlijk herstel mogelijk. Aandacht voor het levensverhaal kan bijdragen aan persoonlijk herstel en een hernieuwd toekomstperspectief. Ook kan aandacht hiervoor de samenwerking...

Bekijk dit project

Drie kunnen meer dan één. Duurzame tripartite samenwerking in de langdurige zorg.

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie In de langdurige zorg is samenwerking tussen cliënten, naasten en zorgprofessionals van belang. Dit loopt nog niet goed. De drie werelden zijn te weinig onderling afgestemd. Werkwijze Dit project ontwikkelt een werkwijze om dit te verbeteren. Er wordt gewerkt in leergroepen waarin de drie partijen gezamenlijk aan de slag gaan. We doen dat in vier zorgorganisaties, RIBWGO, MEE...

Bekijk dit project

De relatie als fundament: werken aan waardevolle zorgrelaties in de organisatie van verpleeghuiszorg en de toerusting van professionals

Lopend (december 2020 - juni 2023)

Praktijkkwestie Relaties zijn de basis voor goede verpleeghuiszorg. Zorg- en ondersteuningsprofessionals zijn echter niet altijd in staat om waardevolle relaties met bewoners, naasten en mantelzorgers aan te gaan. Vraagstellingen In dit project ontwikkelen we daarom praktische kennis rondom drie vragen: Wat maakt dat bewoners in een verpleeghuis en hun naasten een zorgrelatie als waardevol...

Bekijk dit project

De mens zien met Demenzien: actieonderzoek ter verbetering van de waardigheid en het welbevinden van mensen met dementie middels een interventie ter ondersteuning van de relaties tussen cliënten, mantelzorgers en professionals.

Lopend (december 2020 - juni 2023)

Praktijkkwestie Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van anderen, maar willen óók eigen keuzes blijven maken. Mantelzorgers en zorgverleners willen zorgen voor welbevinden en waardigheid van de persoon met dementie, maar weten niet goed hoe. Demenzien is een methode die hierbij kan helpen. Doelstelling Dit project onderzoekt hoe Demenzien de relatie tussen mensen met dementie,...

Bekijk dit project

Als je het ons vraagt: co-creatie van de zorgrelatie

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Van professionals in de woonzorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en in de verpleeghuiszorg wordt verwacht dat zij eigen regie en participatie stimuleren en tegelijkertijd oog hebben voor kwetsbaarheid. Hierdoor ervaren zij dilemma’s. Cliënten en naasten kunnen ook last hebben van de manier waarop eigen regie vorm krijgt in de praktijk. ...

Bekijk dit project

(Leer) werkplaatsen 'Samen de goede zorg geven' - een onderzoeks- en ontwikkelproject in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is goede samenwerking tussen de familieleden van de cliënten en de beroepskrachten belangrijk. Cliënten kunnen dan vaak beter aangeven wat zij zelf willen, zodat de kwaliteit van de zorg omhoog gaat. Werkwijze In dit project gaan cliënten, familieleden én beroepskrachten van drie instellingen met elkaar nieuwe...

Bekijk dit project

Huisdier en het steunsysteem van de cliënt: ‘Als voor het baasje gezorgd moet worden’

Lopend (december 2020 - januari 2024)

Praktijkkwestie De meeste huishoudens in Nederland hebben huisdieren die deel uitmaken van het gezin. Bij mantelzorgers en zorgverleners in de langdurige zorg bestaat handelingsverlegenheid als de zorg voor het huisdier een uitdaging wordt. Zij kunnen hulp gebruiken bij het samen met de zorgvrager integreren van de rol van het huisdier in zorgplannen. Beoogde resultaten Dit project ontwikkelt...

Bekijk dit project

Vroegsignalering kwetsbare oudere

Afgerond (maart 2020 - december 2020)

Het kernteam van gezondheidscentrum De Weide werkt al een aantal jaren aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Dit aanbod willen zij baseren op behoeften van ouderen in hun werkgebied (buurt, wijk en gemeente). Dit aanbod moet de ouderen in staat stellen zo lang mogelijk, voorzien van de juiste ondersteuning en zorg, thuis te blijven wonen. De...

Bekijk dit project

Regionaal Programma integrale zorg voor kwetsbare ouderen in Westfriesland

Afgerond (mei 2019 - juli 2020)

Subsidieaanvraag betreft de doorontwikkeling van activiteiten binnen het regionaal programma integrale zorg aan kwetsbare ouderen in Westfriesland. Het regionale programma is actief sinds 2016 van waaruit we in de praktijk werken met het geriatrisch zorgmodel. Hierin wordt samengewerkt door professionals vanuit de betrokken organisaties. Ons doel is om, door optimale samenwerking binnen en over de...

Bekijk dit project

Ouderen Netwerk Rijswijk in ontwikkeling

Afgerond (oktober 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Samen met partners in zorg en welzijn bieden van zorg op maat aan thuiswonende (kwetsbare) ouderen met als doel een kwalitatief zo goed mogelijk leven thuis te waarborgen. Dit doen we onder andere door het ontwikkelen van gezamenlijke zorgpaden, delen van expertise, onderwijs ontwikkelen, verbeteren van onderlinge communicatie. Alles met als doel de kwaliteit van de geleverde...

Bekijk dit project

Ontmoetings- en gezondheidscentrum Deurningen

Afgerond (januari 2020 - februari 2022)

Doel van het netwerk Een groot aantal partijen betrokken bij het zorg- en ondersteuningsaanbod in Deurningen werken samen verder aan het ontwikkelen en verbeteren van samenhangende zorg- en ondersteuningsaanbod voor thuiswonende ouderen in Deurningen. Dit zodat ouderen in Deurningen met de juiste zorg en ondersteuning zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het...

Bekijk dit project

Betere zorg en welzijn aan kwetsbare ouderen in Wijchen

Afgerond (november 2020 - januari 2022)

Doel van het netwerk Het doel van het netwerk is betere zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Wijchen. Hierbij wordt gewerkt volgens één gedeelde visie op kwetsbare ouderen, namelijk goed afgestemde en persoonsgerichte ouderenzorg, waardoor kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Binnen ons netwerk in Wijchen zijn aangesloten: ...

Bekijk dit project

Beter Thuis Loosduinen

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Het netwerk Beter Thuis Loosduinen (BTL) heeft het afgelopen jaar veel bereikt en geleerd op drie onderwerpen. 1. Participatie bewoners Onder het motto van “Help ons helpen” zoeken we naar gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Hulpverleners kunnen dit niet alleen. Samenwerking met wijkbewoners is hierin essentieel. Een groep van...

Bekijk dit project

Zorg en ondersteuning in Maarssen-dorp

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Ouderenzorg binnen Maarsen-dorp is een project wat al jaren loopt en steeds beter vorm krijgt. Toch wordt er teveel adhoc gewerkt. We willen de subsidie gebruiken om onder leiding van een projectleider de structuur van het team en het werken met het team in bijvoorbeeld MDO verbeteren en verstevigen. De eerste stap is om dit te bewerkstelligen binnen een HOED, Medisch Centrum Maarssen Dorp (drie...

Bekijk dit project

Zorg en ondersteuning in de Schrijversbuurt in Eindhoven

Afgerond (februari 2020 - december 2020)

Er is nog geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt in Eindhoven, met daarin zorg en welzijn voor ouderen. Dit wijknetwerk willen we gaan oprichten en professionaliseren. Dat is nodig. Een oudere uit de wijk vertelt: "Ik zou zo graag iets willen doen in de wijk waar ik woon, maar waar moet ik naar toe? Het buurthuis is gesloten en er ook geen andere plek waar activiteiten zijn voor ouderen. Ik ben op...

Bekijk dit project

Zorg en ondersteuning in de Hilversumse Meent

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Op 6 kilometer afstand van Hilversum ligt de woonkern De Meent. Met ongeveer 4100 inwoners. De wijk wordt ook wel aangeduid als ‘enclave’ van Hilversum. De bewoners zijn door de ligging meer op Bussum gericht dan op Hilversum. In de Hilversumse Meent is 33% van de bewoners ouder dan 65 jaar. In de Hilversumse Meent werken we samen in het ‘Grote De Meent netwerk’. Hieronder vallen onder andere de...

Bekijk dit project

Zorg Alert

Afgerond (mei 2020 - maart 2021)

Doel van het netwerk Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende wil met dit project een plan ontwikkelen om de samenwerking tussen informele en formele zorgverleners in Leende, Leenderstrijp en Sterksel te verbeteren. Om daarmee kwetsbare en oudere mensen langer zelfstandig en prettig te kunnen laten leven. Daarnaast wil ze de doelgroep begeleiden om het eigen netwerk te vergroten, meer deel te nemen aan...

Bekijk dit project

Wijkgericht werken: een goede samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Tegelen

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

In de huisartsenpraktijk wordt sinds enkele jaren (2013) gewerkt met het zorgprogramma geïntegreerde ouderenzorg. In dit zorgprogramma wordt gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk gestreefd naar een goed zorgnetwerk rondom kwetsbare ouderen. Het zorgprogramma is gebaseerd op persoonsgerichte zorg waarbij de zorgverlening tot stand komt in nauwe afstemming met de ouderen zelf en/of diens...

Bekijk dit project

Werkatelier Maak Ouderen Meester

Afgerond (maart 2020 - mei 2021)

Ouderen stellen hulpvragen pas als het echt moet. De gevolgen zijn verstrekkend in veel gevallen. Zij voelen zich al eenzaam of hebben een forse inzet van zorg of zelfs aanpassing van de woning nodig. Dat kan anders door samenwerking in het netwerk van burgers, vrijwilligers en professionals te verbeteren. De randvoorwaarden zijn al aanwezig in de vorm van een Coöperatie. Leden zijn de gemeente,...

Bekijk dit project

Vitaal Fleringen naam netwerk: Coalitieteam Plus Fleringen

Afgerond (september 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Het doel is om de zelfmanagementvaardigheden van ouderen te versterken, zodat men langer vitaal blijft. Aangesloten organisaties bij het netwerk Dorpsraad Fleringen, de gemeente Tubbergen, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en Wijzoud. Doel en aanpak project Het doel van dit project is om het bestaande netwerk in Fleringen uit te breiden zodat alle partners betrokken...

Bekijk dit project

Vinden, betrekken en versterken kwetsbare migranten ouderen

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk biedt adequate en brede ondersteuning aan kwetsbare (migranten)ouderen die thuis wonen. Het doel van het netwerk is in een vroegtijdig stadium problemen en vraagstukken te signaleren (dementie, eenzaamheid, overbelasting mantelzorg) en het bieden van de juiste ondersteuning. Het netwerk zet in op een goede samenwerking, signalering, en opvolging en innovatie in...

Bekijk dit project

Versterking netwerkinfrastructuur van lokale netwerken huisarts-wijkverpleegkundigen met sociaal domein binnen programma Regioplan in regio Heerenveen en omstreken

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Regio Heerenveen en omstreken, met meer dan 27.000 kwetsbare ouderen 65+, kent meerdere lokale netwerken en een regionaal programma integrale ouderenzorg: Regioplan Heerenveen. Huisartsen en wijkverpleegkundigen werken lokaal goed samen. Nu we de lokale contacten met het sociaal domein willen versterken en uitbreiden om te komen tot een samenhangend aanbod van zorg en welzijn, lopen we op meerdere...

Bekijk dit project

Versterking Netwerk kwetsbare ouderen van Universitair Gezondheidscentrum Heyendael Nijmegen

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

De afgelopen maanden is het netwerk enthousiast aan de slag gegaan met het vormgeven van ons ouderennetwerk. Door het gezamenlijk opstellen van een missie en visie hebben we een stip op de horizon gezet waar we over 5 jaar willen staan. Door ouderen in een vroeg stadium mee te nemen in onze plannen hebben we getoetst of onze ideeën overeen kwamen met de wensen van onze oudere patient. Daarnaast...

Bekijk dit project

Versterking lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Nijmegen Lindenholt

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ongeveer 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal...

Bekijk dit project

Versterking lokaal netwerk kwetsbare ouderen in Gemert

Afgerond (september 2020 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coördinatie van zorg in de driehoek medisch, zorg en welzijn rondom de oudere patiënt / cliënt

Afgerond (december 2019 - maart 2021)

Doel van het netwerk Samen werken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare thuiswonende ouderen, zodat zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Verschillende zorgverleners, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en welzijnsmedewerkers, vormen samen het netwerk Ouderenzorg...

Bekijk dit project

De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

Afgerond (november 2020 - januari 2022)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de wijk. Met de focus op met, voor en door ouderen. Het netwerk richt zich op een hechtere samenwerking tussen de leden, waaronder ouderen. Met aandacht voor wensen en behoeften van ouderen vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen. Aangesloten...

Bekijk dit project

Ontmoeting in Maarssen Dorp!

Afgerond (januari 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen. We stimuleren en faciliteren een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Medisch Centrum Maarssen Dorp, Zorgorganisaties Careyn en...

Bekijk dit project

Netwerk gezond thuis in Cuijk

Afgerond (juli 2019 - mei 2021)

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. En dat zorgverleners samenwerken. In de Noordelijke Maasvallei ondersteunt Syntein huisartsen bij integrale zorgprogramma’s. Syntein werkt nauw samen met zorgaanbieders in verschillende lijnen, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars,...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire diagnostiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Het doel is een netwerk op te zetten waarbinnen huisartsen en praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, een tandarts-geriatrie, klinisch geriaters en tandartsen in Den Bosch voorzien in vroegsignalering, diagnostiek, coördinatie van zorg, scholing en het betrekken van de ouderen bij dit netwerk. Aangesloten organisaties bij het netwerk Bij het netwerk zijn enkele...

Bekijk dit project

Maak de burger Meester in Hilversum

Afgerond (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kwetsbare ouderen in beeld.

Afgerond (januari 2020 - april 2021)

Doel van het netwerk Het in kaart brengen van kwetsbare ouderen en een gezamenlijk overleg inrichten over de inzet van zorg, met als doel het tijdig inzetten van de juiste zorg en het verbeteren van samenhangende zorg door multidisciplinair samen te werken. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk Assen-Noord – praktijkverpleegkundige Thuiszorgorganisatie Icare –...

Bekijk dit project

Keten MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen & ouderenparticipatie

Afgerond (januari 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden (en...

Bekijk dit project

Inrichten netwerkinfrastructuur huisartsenzorg-wijkverpleging- sociaal domein in de Regio Heerenveen; betreft meerdere lokale en gemeentelijke driehoeken

Afgerond (juni 2020 - oktober 2021)

Doel van het netwerk Doel van de pijler ouderenzorg binnen Regioplan Heerenveen is juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional. Doelgroep zijn de ruim 8000 kwetsbare ouderen in de regio Heerenveen Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsencoöperatie Tjongerscoop; thuiszorginstellingen Kwadrantgroep/Friese Wouden en Zuidwest Friesland; gemeenten Heerenveen,...

Bekijk dit project

In gesprek over de dag van morgen: doorontwikkeling van Advance Care Planning in de regio Zuidwest-Nederland

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel van het netwerk Binnen GENERO werken organisaties uit Zuidwest-Nederland samen om zorg en welzijn voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. Aangesloten organisaties bij het netwerk GENERO is een breed netwerk, waaraan gemeenten, GGD, GGZ, onderwijs (MBO, HBO, universitair), eerstelijnszorg,...

Bekijk dit project

Good goan, prettig oud worden in Markelo, fase II Lokaal netwerk ouderenzorg in Markelo

Afgerond (januari 2020 - november 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk wil dat ouderen “good goan”, prettig oud worden in Markelo. De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Het netwerk wil dit bereiken door de samenwerking tussen de netwerkpartners te versterken. Als netwerkpartners samen: elkaar aanvullen, vertrouwen, anticiperen, geen...

Bekijk dit project

Gezond en Gelukkig Moerwijk

Afgerond (januari 2020 - september 2020)

Doel van het netwerk Signaleren, multidisciplinair bespreken en monitoren van kwetsbare of kwetsbaar wordende ouderen in Moerwijk-Oost, zodat zij tijdig de door hen gewenste zorg en ondersteuning krijgen waardoor zij langer gezond en gelukkig thuis kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk Moerwijk, Huisartsenpraktijk Raheel-Maqbool, HWW-zorg, Mooi...

Bekijk dit project

Geïntegreerde zorg kwetsbare ouderen in de Schilderswijk

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Geen brug te ver!

Afgerond (januari 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het formaliseren en optimaliseren van de samenwerking tussen disciplines uit zowel de medische zorg als de sociale zorg(welzijn) om zodoende de oudere, thuiswonende cliënt met multi-problematiek beter te kunnen begeleiden Aangesloten organisaties De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen(POH), fysiotherapeuten, ergotherapeuten, thuiszorg, diëtisten,...

Bekijk dit project

Eerstelijns ouderencentrum Loosduinen

Afgerond (januari 2020 - januari 2022)

Doel van het netwerk Ontwikkeling van een eerstelijns ouderencentrum waarin, vanuit de principes van waardegedreven zorg, dienstverlening wordt verleend aan ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk SHG, Arts en Zorg, Geïntegreerde Zorgapotheken bv Doel en aanpak project De huidige zorgverlening aan ouderen gaat uit van 2 groepen: “kwetsbaar” of “niet kwetsbaar”. Het lijkt wenselijk...

Bekijk dit project

Een levensloopbestendig Hilversumse Meent

Afgerond (januari 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent met de focus op met, voor en door ouderen. We stimuleren en faciliteren een levensloopbestendige prettige leef- en woonomgeving. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk J. van Dok, Huisartsenpraktijk de...

Bekijk dit project

Versterking DementieNetwerk in Enschede Centrum

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Vanwege de aansprekende resultaten van het netwerk in Enschede-Glanerbrug, wil Liberein helpen bij de opstart van een lokaal netwerk in Enschede centrum, vanuit het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Potentiële netwerk deelnemers uit Enschede-Centrum zijn op 14 juni 2018 bijeengeroepen voor een oriëntatie bijeenkomst. Tijdens deze sessie is informatie verstrekt en opgeroepen tot deelname...

Bekijk dit project

Nieuw perspectief op volwassen leven met Duchenne

Lopend (december 2020 - februari 2024)

Aanleiding De levensverwachting van mensen met Duchenne spierziekte is in de afgelopen decennia gestegen van rond de 18 jaar naar 35 á 40 jaar. Door deze verhoogde levensverwachting, veranderen ook de levensfases die mensen met Duchenne doorlopen. Dit zorgt ervoor dat eigen regie en zelfredzaamheid een grotere rol gaan spelen in het leven van mensen met Duchenne en dus ook in de manier waarop...

Bekijk dit project

Zorgnetwerk Elsloo: samen zorgen, samen leren, samen beter

Lopend (april 2022 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Uitbouwen netwerk kwetsbare ouderen Groesbeek door in te zetten op positieve gezondheid en pro actieve zorg

Lopend (september 2022 - september 2023)

Netwerk kwetsbare ouderen Groesbeek In Fase II / III waarin we ons netwerk rondom kwetsbare ouderen in Groesbeek zullen versterken, zetten we in op  positieve gezondheid en pro-actieve zorg. Middels een actieonderzoek gaan we aan de slag met het verbeteren van de werkafspraken met betrekking tot valpreventie en met het voorkomen en managen van crises met behulp van vroegtijdig en effectiever...

Bekijk dit project

Sociale geriatrie Plus team: Úw Plus bij gezond ouder worden!

Lopend (juli 2022 - juli 2023)

De zorg voor en rondom ouderen wordt steeds complexer en veeleisender. Begrippen zoals ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ nemen een steeds duidelijker standpunt in rondom het organiseren van de zorg en dit is precies waarmee wij ons binnen het ‘Geriatrie Plus team’ bezighouden. Onze missie luidt dan ook: Wij zijn dé betrouwbare specialist (op gebied van gezondheidszorg en welzijn) in beweging die met...

Bekijk dit project

Samenhangende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk

Lopend (juli 2022 - juli 2023)

Het netwerk G'Oud in de IJmond is vorig jaar gestart om te zorgen dat alle kwetsbare ouderen in Beverwijk en Heemskerk de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Geconstateerd is dat er twee netwerken zijn; een zorgnetwerk en een sociaal netwerk, terwijl een geïntegreerd netwerk gewenst is. Dit netwerk moet ondersteund en geprofessionaliseerd worden. Ook moet de verbinding tussen formele en...

Bekijk dit project

Netwerk Seni-Oor

Lopend (juni 2022 - juni 2023)

Achtergrond netwerk Netwerk Seni-Oor is een netwerk van zelfstandig professionals, huisartsen en wijkverpleegkundigen in het domein zorg en welzijn. Het netwerk richt zich specifiek op kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Doordat de professionals werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen, ontstaat er een breed gespecialiseerd netwerk dat binnen het...

Bekijk dit project

Het aanbod van zorg en welzijn in de stad Utrecht sluit aan op het dagelijks leven van mensen met dementie die thuis wonen.

Lopend (september 2022 - september 2023)

In de stad Utrecht hebben praktijkprofessionals elkaar gevonden in een gezamenlijke opgave; beter aansluiten op dat wat nodig is in het dagelijks leven van mensen met dementie, thuis en in de wijk.  In een ontwikkelwerkplaats gaan we met 8 verschillende praktijkwerkers (zorg én welzijn) en een actieonderzoeker van de Hogeschool Utrecht vanaf september verschillende cycli doorlopen. De...

Bekijk dit project

Professionaliseren en verduurzamen Netwerken ouderenzorg Noordoost Friesland FASE II

Lopend (april 2022 - april 2023)

De Fase 1 subsidie heeft Ferbynt de kans gegeven om vanaf de basis te bekijken wat er nodig is in de regio om de samenwerking tussen huisartsenpraktijk, wijkverpleging en gebiedsteam te verbeteren. De huidige situatie is in kaart gebracht aan de hand van het regiobeeld, een uitgebreide omgevingsanalyse en persoonlijke interviews. Ook is voor dit onderzoek actief aansluiting gezocht bij het...

Bekijk dit project

Duurzaam lokaal netwerk thuiswonende (kwetsbare) ouderen Westerpark (Westerpark)

Lopend (april 2022 - april 2023)

De ambitie in deze volgende fase van het lokaal netwerk thuiswonende ouderennetwerk Westerpark is het uitbreiden, professionaliseren en verduurzamen van het netwerk om zo de integrale zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten (blijvend) te verbeteren. Met als resultaat: ruimte creëren voor professionals om persoonsgericht en vraaggericht te kunnen werken, zodat kansen worden geschept voor...

Bekijk dit project

Borging De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Missie: elkaar ontmoeten in de buurt. Visie: wij willen als netwerk staan voor: wijkgericht, met verbinding tussen de lokale groepen, iedereen draagt wat bij, divers aanbod aan activiteiten, voor en door senioren en/of buurtbewoners, voor oud en jong en een kernteam helpt waar nodig. Onze doelgroep is ouderen uit de buurt. Aangesloten organisaties Medisch Centrum Hoog Bergen, Zorgorganisaties...

Bekijk dit project

Kwetsbare ouderenzorg in een structureel zorgnetwerk

Lopend (mei 2022 - november 2022)

Het doel van kernteam Huisartsenpraktijk Noorderpark is integrale ouderenzorg te realiseren voor alle kwetsbare thuiswonende ouderen. In 2020 is met subsidie gewerkt aan dezelfde taal en gedeeld eigenaarschap. Resultaat: meer proactieve casefinding en meer interdisciplinaire samenwerking. De doelen zijn drieledig: Onderzoek naar de meerwaarde van uitbreiding van kernteam met fysiotherapeut,...

Bekijk dit project

Tijdige ondersteuning in Geldrop

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Tijdige ondersteuning in Geldrop Het netwerk richt zich op alle bewoners in Geldrop, waaronder ouderen. Doel van het netwerk is dat ouderen langer zelfstandig, comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Het netwerk biedt hierbij informatie en hulp, vanuit de gedachte van positieve gezondheid, waarbij de oudere de eigen regie neemt en daarin indien nodig wordt ondersteund. Aangesloten...

Bekijk dit project

NOKC (Netwerk Overleg Kralingen-Crooswijk): Ophalen en verspreiden van informatie

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Het netwerk ‘welzijn 65+’ bestaat uit diverse partijen die al geruime tijd werkzaam zijn in het gebied Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Een mix bestaande uit zorg-, ondersteunings-, en welzijnspartijen. Ketenzorgbreed zijn er losse schakels. Deze wilden wij graag koppelen, zodat wij elkaar nog sneller weten te vinden met als doel de samenwerking te bevorderen. In fase I hebben we ons gericht op het...

Bekijk dit project

Maak ouderen meester

Lopend (oktober 2021 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Borging Ontmoetingen in Maarssen Dorp

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is een uitgangspunt. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en natuurlijk de...

Bekijk dit project

Borging Levensloopbestendig Hilversumse Meent

Lopend (maart 2022 - september 2022)

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in de Hilversumse Meent, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is een uitgangspunt. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en...

Bekijk dit project

Verduurzaming Netwerk Ouderenzorg Schilderswijk

Lopend (september 2022 - maart 2023)

In de Schilderswijk is de zorgbehoefte groot, maar ook de verwachting dat deze behoefte binnen de familie wordt opgelost is groot. Het doel van dit verduurzamingstraject is om de betrokkenheid van mantelzorg zo in te richten dat de drempel laag is voor patiënt, mantelzorger en professional om de juiste hulp en ondersteuning in te schakelen. Hiervoor hebben we een trapsgewijs model uitgewerkt.  Op...

Bekijk dit project

In gesprek over de dag van morgen: verduurzaming Advance Care Planning in de regio Zuidwest-Nederland

Lopend (april 2022 - december 2022)

Door de wensen en voorkeuren van (kwetsbare) ouderen tijdig te bespreken en vast te leggen, kunnen belastende medische behandelingen en onderzoeken worden voorkomen dan wel uitgesteld en de kwaliteit van leven worden verhoogd. Dit vraagt om bewustwording, bredere kennisuitwisseling en het meer bespreekbaar maken en standaardiseren van het proces rondom proactieve zorgplanning. We willen binnen...

Bekijk dit project

Samenhangende Dementie-ondersteuning door en voor in Zuidoost, Amsterdam

Lopend (september 2022 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen werken voor ouderen met psychische problemen. Verduurzaming (Fase III)

Lopend (april 2022 - oktober 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Ouderen langer thuis in de wijk Dichteren

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderennetwerk poli en MDO in Prins Alexander

Lopend (januari 2023 - januari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

OuderenNet Delden: Verduurzamen van de afstemming in de zorg aan kwetsbare ouderen in Delden

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

Na het doorlopen van fase I en fase II hebben we inmiddels een stabiel en goed lopend netwerk neergezet: Dementienet Delden. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat het netwerk verduurzaamt en zo niet meer weg te denken is binnen de ouderenzorg in Delden. Fase III willen we hiervoor gebruiken. Zo willen we het komend half jaar het netwerk gefaseerd verder uitbreiden van dementerende ouderen naar...

Bekijk dit project

Netwerk Gezond Oud en Thuis

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. Door het inzetten van casemanagement voor kwetsbare ouderen willen we de knelpunten rondom het vlot inzetten van de juiste zorg oplossen. Door het integrale team rondom de kwetsbare ouderen goed te organiseren waarbij er aandacht wordt...

Bekijk dit project

Het netwerk Sociaal Centrum Eijsden de plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken

Lopend (juni 2022 - april 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fleringen Vitaal Plus

Lopend (september 2022 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eerstelijns ouderencentrum

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

In de voorgaande fase zijn zes concepten uitgewerkt die vormgeven aan een waardegedreven eerstelijns ouderencentrum. De essentie is gebaseerd op een sterk netwerk van eerstelijnszorg, sociaal domein / welzijn en specialisten uit de tweede lijn. Van de zes concepten zijn er enkele die sterk afhankelijk zijn van een locatie en lokale welzijnspartner. Dat past niet binnen de tijdspanne van deze...

Bekijk dit project

Een brug te ver fase 3

Lopend (september 2022 - maart 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Brakkenstein beweegt en ontmoet, project Fase 11/111

Lopend (juni 2022 - juni 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Betekenisvol ontmoeten en samenwerken in Naarden

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samenwerkingsverband Eenzaamheid Lochem

Lopend (mei 2022 - november 2022)

In 2019 ontving Stichting Welzijn Lochem subsidie voor Fase I (ontwikkelsubsidie): Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg. In deze fase was de urgentie om partners te vinden en motiveren om in te zetten op het thema eenzaamheid onder ouderen van 76+ onderzocht. Er is in november 2019 een convenant ondertekend hierover door alle leden van het netwerk. Grote belangstelling om aan dit thema te...

Bekijk dit project

Ouderen Netwerk Rijswijk in beweging

Lopend (oktober 2022 - april 2023)

Het Ouderen Netwerk (ONR) is in 2017 gestart vanuit de huisartsenpraktijken in Oud-Rijswijk. Bij het bieden van zorg op maat aan kwetsbare ouderen liepen we tegen problemen aan die in de wijk opgelost moesten worden. Deze problemen waren multifactorieel van aard en we zijn gestart met de thema’s woonsituatie van ouderen en communicatie rondom de zorg. De wens lag er om de zorg vanuit de wijk beter...

Bekijk dit project

Aansluiting bij bewoners met dementie met zorgmijdend gedrag en een niet westerse achtergrond in hun context

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Deelproject 1 betreft onderzoek naar ondersteuning op maat aan bewoners met geheugenklachten met een niet-westerse achtergrond, en hun mantelzorgers. Weten zij de weg naar professionele hulp? Willen en kunnen ze duidelijkheid krijgen over wat er aan de hand is en of ze hulp kunnen krijgen? We betrekken sleutelfiguren vanaf de start. Deze sleutelfiguren brengen ons in contact met de doelgroep en...

Bekijk dit project

Wijknetwerk Zorg en Welzijn Muiden; Welzijn op Recept voor ouderen in Muiden

Lopend (januari 2022 - juli 2023)

Ouderen in Muiden willen zo lang mogelijk in de eigen buurt blijven wonen en de regie op hun eigen leven behouden. Dit met de nodige zorg en steun vanuit de omgeving. Aansluiten bij deze behoeften biedt een grote uitdaging voor alle partners van zorg en welzijn in de wijk. Vanuit deze ontwikkeling is het wijknetwerk Zorg en Welzijn Muiden tot stand gekomen, om zorg, hulp en steun in samenhang...

Bekijk dit project

Dementienet Delden: Verbeteren van de afstemming in de zorg aan kwetsbare ouderen in Delden

Afgerond (februari 2021 - augustus 2021)

Achtergrond netwerk Het DementieNet-netwerk Delden is vorig jaar gestart en wil de zorg en het welzijn voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie in Delden verbeteren. Het netwerk bestaat uit de volgende partners: huisartsenpraktijken van den Helder, Deldense huisartsengroep en overige zorgverleners zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, logopedie, fysiotherapie, casemanagers, wijkverpleging,...

Bekijk dit project

Borging Geriatrisch Netwerk Berg en Dal

Afgerond (januari 2021 - december 2021)

Doelen project en netwerk Binnen dit project richt het Netwerk Berg en Dal zich op het versterken van de structuur van de netwerksamenwerking en borging van de in de deelprojecten ontwikkelde protocollen/werkafspraken. Het uiteindelijke doel is de blijvende verbetering van de zorg en welzijn van de kwetsbare ouderen/mensen met dementie en hun mantelzorgers in Berg en Dal. We doen dit door: ...

Bekijk dit project

Beter Thuis Loosduinen verankert in de wijk

Lopend (januari 2021 - oktober 2021)

Het wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen richt zich op het creëren van een situatie waarin kwetsbare inwoners en patiënten van Loosduinen ‘Beter thuis’ kunnen functioneren. In toenemende mate worden patiënten in hun thuissituatie, of in hun wijk, (na)behandeld, gerevalideerd of verpleegd en verzorgd. Al deze patiënten zijn (al) kwetsbaar. Terugdringen van hun kwetsbaarheid, of het voorkomen van de...

Bekijk dit project

Zichtbaar maken wat werkt. Een onderzoek naar betekenisvolle verbinding tussen volwassen cliënten met een verstandelijke beperking, naasten en begeleiders in intramurale zorg.

Lopend (december 2020 - maart 2024)

Achtergrond Professionals benadrukken in één adem het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. Goede samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning en het welbevinden van alle betrokken partijen. We kennen vooral voorbeelden van ‘spaak’ lopende samenwerking. Daarom gaan we in dit project op zoek naar positieve...

Bekijk dit project

Zicht op zingeving. Samen zoeken naar implementatiemogelijkheden van aspecten van zingeving in de dagelijkse zorg voor ouderen in een ouderenzorginstelling

Afgerond (januari 2021 - november 2021)

Het doel van dit project is het opzetten van onderzoek naar zingeving in een instelling voor langdurige ouderenzorg: ‘Liemerije’. Hiermee dragen we bij aan kennis en inzicht rond zingeving en spiritualiteit in (ouderenzorg)instellingen. We brengen ideeën van cliënten, medewerkers en naasten samen. Zo sluit de onderzoeksaanpak goed aan op de praktijk en de aanwezige kennis en ervaring. Vanuit...

Bekijk dit project

YD-CAN! – Het bevorderen en ondersteunen van de regie en samenwerking (rond de relatie) tussen jonge mensen met dementie, naasten & zorgverleners in de periode rond opname in het verpleeghuis en daarna.

Lopend (december 2020 - juni 2023)

Praktijkkwestie Circa 12.000 mensen jonger dan 65 jaar hebben in Nederland dementie. Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen, voor de persoon zelf en voor hun naasten. Doelstelling YD-CAN! (spreek uit: “It can”), is een actiegericht onderzoek waarin we interventies gaan bedenken, uitvoeren & testen die de regie & samenwerking (rond de relatie) tussen jonge mensen met dementie,...

Bekijk dit project

WINST: Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking

Lopend (december 2020 - april 2023)

Praktijkkwestie De rol van naasten in het herstelproces van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) blijkt vaak onduidelijk en lastig in de praktijk. Werkwijze en doelstelling In dit project richten we ons op cliënten met EPA die langdurig verblijven in een GGZ instelling of beschermde woonvorm en hun naasten. Middels actieonderzoek zullen we inventariseren wat...

Bekijk dit project

Tacit knowledge: een kwalitatieve studie naar het gebruik en de overdraagbaarheid van impliciete kennis in de zorg en ondersteuning voor mensen met (Z)EVMB

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Ouders en professionals gebruiken, naast expliciete kennis, ook impliciete, onuitgesproken kennis (‘tacit knowledge’) in de zorg voor mensen met (Z)EVMB. Doelstelling en werkwijze Wij richten ons in dit project (1) op het verder concretiseren van impliciete kennis (2) hoe deze wordt opgebouwd en ingezet, (3) op de randvoorwaarden (4) en op de overdraagbaarheid ervan. Dit...

Bekijk dit project

Samen werken aan betere samenwerking: Het ontwikkelen en implementeren van een toolkit voor een effectiever samenspel tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en cliënten

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Veel zorgorganisaties hebben de afgelopen jaren een uitgebreid mantelzorgbeleid op papier gezet, waarin de naaste als partner in de zorg wordt gezien. In de dagelijkse praktijk gaat het echter vaak anders. Zorgprofessionals en mantelzorgers hebben vaak andere ideeën over wat goede zorg is en wie wat zou moeten doen. Doelstelling en werkwijze Om onuitgesproken opvattingen,...

Bekijk dit project

SAMEN STERKER: Gezamenlijke ontwikkeling van een onderzoek naar de impact van het Cultural Formulation Interview op de vertrouwensrelatie tussen cliënt en professional in de GGZ

Afgerond (januari 2021 - maart 2022)

De geestelijke gezondheidszorg voor mensen met psychiatrische problemen lijkt minder goed aan te sluiten bij cliënten met een migratieachtergrond. Het doel van het ‘SAMEN STERKER’ project is een onderzoek te ontwikkelen waarmee we bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Het onderzoek Dit onderzoek zullen wij -een team dat bestaat uit ervaringsdeskundigen (cliënten en naasten), GGZ...

Bekijk dit project

Samen optrekken. Praktijkonderzoek naar mogelijkheden om betekenisvolle relaties in de intramurale langdurige zorg te faciliteren.

Lopend (december 2020 - december 2023)

Achtergrond Ouderen wonen steeds langer thuis, ook als ze veel zorg nodig hebben. Als een oudere naar een verpleeghuis gaat neemt dat bij naasten veel zorg uit handen. Hoe naasten daarna de relatie met de oudere kunnen onderhouden en met (zorg)medewerkers kunnen opbouwen blijft onderbelicht. Doelstelling De praktijkorganisaties Florence en Laurens willen in dit onderzoek, in het kader van...

Bekijk dit project

Ruimte voor Zorg: verbeteren van kwaliteit vanuit een relatiegerichte benadering

Lopend (december 2020 - december 2023)

Ruimte voor Zorg: verbeteren van kwaliteit vanuit een relatiegerichte benadering Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) staan het verbeteren van kwaliteit van leven, zorg en werk in het verpleeghuis centraal. De relaties tussen cliënt, naaste en zorgverlener beïnvloeden hoe kwaliteit van verpleeghuiszorg wordt ervaren. Ruimte voor Zorg is een verhalende methodiek die...

Bekijk dit project

Participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun eigen regie

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Zeer kwetsbare thuiswonende ouderen ervaren beperkingen op meerdere levensgebieden en hebben complexe zorgbehoeften. Goede langdurige zorg valt of staat met de mate waarin deze ouderen zelf regie kunnen voeren. Dit vereist een zorgrelatie waarin zij samen met professionals tot een goede afstemming komen van verwachtingen, behoeften en (on)mogelijkheden. Dit maakt de zorgrelatie...

Bekijk dit project

Ontwikkeling van een toolkit: Best practices voor het bieden van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met gevorderde dementie

Lopend (december 2020 - december 2023)

Praktijkkwestie Voor iedereen is het belangrijk om dingen te doen die iets voor je betekenen, activiteiten waar je plezier aan beleeft, die aansluiten bij jouw interesses en mogelijkheden. Dit worden betekenisvolle activiteiten genoemd. Betekenisvolle activiteiten verbeteren de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en sociale relaties van mensen met dementie en hun naasten. Welke betekenisvolle...

Bekijk dit project

Fit, Vitaal, Sociaal Baarn. Het netwerk richt zich op samenwerking met instanties rond ouderen met betrekking tot valpreventie. Dit met de pijlers bewegen, voeding en sociale contacten. De valpreventie is gericht op zelfstandig wonende ouderen van 75+.

Afgerond (januari 2021 - januari 2022)

Doel van het netwerk Vallen is een groot en ernstig probleem, daarom gaan samenwerkingspartners in Baarn na een succesvolle eerste fase van de ‘subsidie ouderenzorg’ verder samenwerken om dit aan te pakken. Deze samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld de fysiotherapeuten, diëtiste, huisarts, wijkverpleging, apotheker, Seniorenraad en een welzijnsorganisatie. Doel en aanpak project In dit...

Bekijk dit project

Kleur in de Wijk; zorg, welzijn en ondersteuning voor ouderen met een migratie achtergrond in Almere.

Afgerond (februari 2021 - augustus 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Van beweging naar gezamenlijke impact; het creëren van een infrastructuur in de wijk voor toekomstbestendige ouderenzorg

Lopend (december 2021 - december 2022)

De komende periode zet de netwerkorganisatie 'Samen voor kwetsbare ouderen 010' de kracht van initiatieven in de wijk centraal, om zo de kansen in de lokale context optimaal te benutten. We pakken eventuele knelpunten aan en versterken het lerend vermogen van het netwerk op lokaal en regionaal niveau. Met het actie-onderzoek willen we inzichten en handvatten krijgen voor de verduurzaming hiervan....

Bekijk dit project

Schilderswijk/Transvaal; samen gezond en veilig thuis

Lopend (februari 2022 - februari 2023)

In de wijken Schilderswijk en Transvaal in Den Haag leeft al langer de wens om de samenwerking tussen partijen in de wijk structureler vorm te geven. Een kerngroep gaat aan de slag om samenwerking op twee niveaus vorm te geven. Als eerste, samenwerking tussen de verschillende huisartsenpraktijken om elkaar te helpen met het in kaart brengen van de kwetsbare ouderen. We onderzoeken wat de...

Bekijk dit project

Naar een lokaal netwerk mondzorg ouderen Flevoland - Flevotand senior

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Een goede mondgezondheid is een randvoorwaarde om ouderen langer en in goede gezondheid thuis te laten wonen. Helaas blijken veel professionals niet op de hoogte te zijn van de relatie tussen slechte mondgezondheid en algemene gezondheidsproblemen. Dit vereist de nodige bewustwording. Er is namelijk een relatie tussen mondgezondheid en ziektes als diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen...

Bekijk dit project

Lokaal Netwerk Zandvoort Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol.

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Met deze aanvraag willen wij graag een vervolg geven aan fase 1 van het Lokaal Netwerk Zandvoort. Wij willen dit Lokaal Netwerk Zandvoort graag voortzetten omdat organisaties, instellingen, zorgverleners, ouderen en mantelzorgers aangaven dat er behoefte is aan een integrale aanpak op het gebied van de ondersteuning en begeleiding van de zelfstandig wonende kwetsbare oudere in Zandvoort. In de...

Bekijk dit project

Gezond Oud Thuis in Eindhoven

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

GOudT staat voor een aanpak, die gericht is op nabijheid, samenwerking en ondersteuning op welzijn, wonen en zorg van de oudere inwoner in de eigen leef- en woonomgeving. Nabijheid, maar tegelijkertijd stimuleren dan wel aanmoedigen en ondersteunen van de eigen regie en verantwoordelijkheden, die bij het ouder worden horen. We willen de samenwerking in het netwerk GOudT binnen de wijk Gestel...

Bekijk dit project

Gelukkig en gezond oud in de Reeshof

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Het professionele netwerk rondom ouderen kent een lange geschiedenis met betrekking tot onderlinge samenwerking. Echter altijd op tijdelijke basis gerelateerd aan een specifiek onderwerp. In fase 1 hebben partijen de intentie uitgesproken om gezamenlijk een netwerk ouderen te vormen met als doel de Reeshof ouderenvriendelijk te maken. Verduurzaming van dit netwerk willen we bereiken door: 1) De...

Bekijk dit project

Campus voor het Leven

Lopend (december 2021 - december 2022)

Het project Campus voor het Leven heeft als doel de zorg en ondersteuning van ouderen in Zuid integraal en laagdrempelig te organiseren. Dit middels netwerken die vanuit diverse disciplines samenwerken om ouderen met kwaliteit van leven prettig en gezond thuis te laten wonen. HIerbij wordt uitgegaan van de vraag en behoefte van ouderen in Zuid. In Zuid zijn er al diverse netwerken actief door en...

Bekijk dit project

Saasveld Zorg Veur Mekaar Plus

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Hoe bijzonder is het, dat inwoners van Saasveld zelf het initiatief hebben genomen om aan de slag te gaan met zorg en welzijn in hun dorp. De gemeente Dinkelland en de Stichting Welzijn Dinkelland Tubbergen hebben gehoor gegeven aan de oproep van inwoners voor een Dorpsondersteuner. Nu wil de werkgroep graag een stap verder zetten en de samenwerking met zorgprofessionals versterken en samen met...

Bekijk dit project

Verbeteren netwerkleren en optimaliseren aanbod voor migrantenouderen Nijmegen

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

In Nijmegen werken verschillende organisaties in zorg en welzijn al bijna tien jaar samen om oudere migranten en hun families beter te bereiken en te ondersteunen. Het netwerk bestaat uit meerdere sub-netwerken, die zich o.a. bezighouden met het organiseren van ontmoetingsgroepen voor oudere migranten en het delen van kennis over oudere migranten en dementie. Ook is er een klankbordgroep...

Bekijk dit project

Netwerk Haren Vitaal 2.0 - Vitaal in Haren!

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

In Haren, het meest vergrijsde gebied van de gemeente Groningen, wordt via het project Vitaal in Haren! ingezet op eenzaamheidsvermindering bij thuiswonende ouderen. Via actie-begeleidend onderzoek achterhalen we in vier dorpen via bijeenkomsten de behoeften van ouderen. Samen met het Netwerk Vitaal Haren 2.0 gaat een actieonderzoeker van het Zorg Innovatie Forum aan de slag. Het netwerk...

Bekijk dit project

Vinden, betrekken en versterken kwetsbare migranten ouderen Dordrecht

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

De aanpak van het netwerk is gericht op het bereiken van de migrantenouderen en hun mantelzorgers. Het gaat erom hen te betrekken, te bouwen aan vertrouwen en hen te verbinden met de reguliere netwerken. Deelnemende organisaties zijn: Internos Thuiszorg, Het Parkhuis (verpleging en verzorging), Het Spectrum(Zorgcentrum), Buurtwerk, Ketenzorgdementie Waardenland. Het doel is het creëren van...

Bekijk dit project

ZorgAlert

Lopend (oktober 2021 - oktober 2022)

Naam Netwerk Samen Slim & Sterk in Zorg Leende (SSSZL) Doel van het netwerk De gemeenschapskracht vergroten. Meewerkende organisaties Alle formele en informele zorg- en hulpverleners in Leende. Doelstelling project Het doel van ZCGGL is dat inwoners vitaal, zelfstandig, en prettig blijven wonen, hun netwerk uit-  breiden en hen te ondersteunen bij voorkomende problemen. Als SSSZ willen wij...

Bekijk dit project

Transitional Care Unit: Bestendig (naar) Thuis

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Het aantal kinderen met chronisch complexe ziektes neemt toe. Deze ziektes zijn vaak zo ernstig dat deze kinderen langdurig in het ziekenhuis moeten verblijven wegens afhankelijkheid van een beademingsapparaat, voedingspomp en/of ingewikkelde medicatie. Zo’n langdurig ziekenhuisverblijf doet kind en gezin geen goed, en alles moet op alles gezet worden om het kind ondanks de complexe situatie thuis...

Bekijk dit project

Van betekenis zijn voor elkaar in Bussum Zuid

Afgerond (januari 2021 - januari 2022)

Doel van het netwerk Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Bussum Zuid, waaronder ouderen. We stimuleren en faciliteren het ‘van betekenis zijn voor elkaar’, je gesteund en gehoord voelen in de wijk en ondersteunen de zelfredzaamheid en eigen veerkracht van ouderen, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Met het concept ‘Positieve...

Bekijk dit project

Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van jonge en oudere verpleeghuisbewoners met een dementie

Lopend (december 2020 - maart 2024)

Achtergrond Dementie is een progressief verlopende ziekte en mensen overlijden vaak aan een longontsteking of hart-vaat aandoeningen. In onderzoek bij zowel oudere als jongere verpleeghuisbewoners is echter vermagering/uitdroging de meest voorkomende doodsoorzaak. Dit komt doordat in het beloop van dementie vaak problemen met eten en drinken voorkomen. Onderzoeksvragen In 2009 is de richtlijn...

Bekijk dit project

Versterken lokale netwerken kwetsbare ouderen rondom Medisch Centrum Sint Anna

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Groepspraktijk Sint Anna en huisartsenpraktijk Drenth & Vlaar zijn gevestigd binnen Medisch Centrum Sint Anna, ligt tussen de vier wijken in. Binnen het Medisch Centrum werken diverse huisartsenpraktijken en overige zorgverleners, zoals apotheek, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie en wijkverpleging met elkaar samen. Veel ingeschreven patiënten zijn niet alleen vanuit de aanleunende wijken...

Bekijk dit project

Thuiscoach

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het project de Thuiscoach richt zich op thuiswonende ouderen in Amsterdam-Zuid die het lastig vinden om zelfstandig passende zorg en ondersteuning te vinden. De inzet van een thuiscoach begeleidt de ouderen in dit proces met als gevolg vermindering van eenzaamheid. Plan van Aanpak Er is een ruime aanbod van (in)formele zorg en welzijn welke niet altijd bekend is óf onvoldoende aansluit op...

Bekijk dit project

Eerstelijnsouderencentrum shg

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Momenteel heeft SHG reguliere samenwerkingsafspraken rondom patiënten (met VVT-organisaties, de gemeente, buurtcoaches, fysiotherapeuten, etc.). Hiernaast werken er meerdere disciplines binnen een centrum van SHG en is er intensief contact met apothekers. SHG beoogt een nieuw zorgconcept neer te zetten, welke zich richt op ouderen en de verbinding tussen het medisch en sociaal domein legt (intern...

Bekijk dit project

Fit, vitaal, sociaal Baarn. Creëren van draagvlak voor het opzetten van een netwerk ten behoeve van ouderen. Dit door samenwerking tussen de domeinen sport, zorg- en welzijnsorganisaties te intensiveren en versterken.

Afgerond (februari 2020 - december 2020)

Binnen Baarn zijn er 6000 65-plussers en is er veel aanbod om hen te ondersteunen. Er is geen structurele samenwerking tussen partijen van de diverse domeinen zoals welzijn, zorg, ondersteuning en sport. De verwachting is dat door een heldere samenwerking de casefinding van en motivering van ouderen beter zal gaan. Hierdoor kunnen meer effecten bij de doelgroep bereikt worden, wanneer dit met meer...

Bekijk dit project

Gezond ouder worden in je eigen buurt

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk In de Tilburgse wijk Reeshof zijn reeds verschillende samenwerkingsverbanden actief rondom oudere wijkbewoners. Het doel van dit ontwikkeltraject is om deze netwerken met elkaar te verbinden. Aangesloten organisaties bij het netwerk ContourdeTwern, Thebe, WonenBreburg, KBO, Stichting eerstelijnszorg, Wijkraad. Doel en aanpak project Door de vergrijzing neemt het aantal...

Bekijk dit project

Gezondheid en Welzijn voor ouderen in Berg en Dal

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

"Het netwerk kwetsbare ouderen in het dorp Berg en Dal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor omgang met probleemgedrag voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. De eerste ervaringen zijn positief en wijzen erop dat: 1) de onderlinge samenwerking verbeterd, 2) er beter gebuikt gemaakt wordt van elkaars expertise, 3) er proactiever wordt gehandeld bij probleemgedrag,...

Bekijk dit project

Goat Goan: prettig oud worden in Markelo.

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Er komen steeds meer ouderen en ze blijven langer thuis wonen. De zorgvraag wordt complexer en er wordt steeds meer een beroep gedaan op zorg en welzijn. De huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, de thuiszorgorganisatie/wijkverpleging Carint Reggeland en de brede welzijnsorganisatie Salut waren in Markelo ieder op hun eigen wijze bezig met dezelfde doelgroep, in dit geval de thuis wonende...

Bekijk dit project

Haagsehout handelt ‘kennisdelen ontwikkeling netwerkzorg voor ouderen in het Haagsehout’

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Het netwerk is 6 jaar geleden tot stand gekomen na een lobby geïnitieerd vanuit MC Loudon. Aanleiding was de wens van MC Loudon en andere partijen om meer gezamenlijk op te trekken en uitdagingen het hoofd te bieden. Het Netwerk richt zich op ouderen, met name kwetsbare ouderen. MC Loudon hanteert hierbij een brede definitie. Inzet van MC Loudon is om reeds in beeld te zijn bij de aanzet van...

Bekijk dit project

Intensieve zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in Bussum

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

De inwoners van Bussum vergrijzen sterk en in grotere mate dan landelijk. Het is essentieel de toenemende zorg voor kwetsbare ouderen goed te organiseren gezien toename werk met gelijke middelen en zorgverleners. Vanuit de wijk willen wij deze zorg goed aanbieden. Er wordt samengewerkt met wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, wijkcoaches van de gemeente, specialist ouderengeneeskunde,...

Bekijk dit project

Keten MDO vroegsignalering ouderen

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Het vertrekpunt voor deze subsidie is het al bestaande lokale netwerk MDO, hetgeen verder wordt doorontwikkeld naar een keten MDO vroegsignalering, welke onderdeel is van het initiatief Havenue, voor oudere zorgvragers (wijken Kralingen-Crooswijk en Centrum) met een kans op of reeds ontstane (dreigende) ontregeling. De oorzaak van de (mogelijke) ontregeling kan op verschillende vlakken liggen, en...

Bekijk dit project

Kleur in de Wijk Almere. Zorg, Welzijn en Ondersteuning voor ouderen met een migratie achtergrond in Almere

Afgerond (september 2020 - augustus 2021)

Doel van het netwerk Het Netwerk Kleurrijk Almere wil zorg en ondersteuning verbeteren voor ouderen met een migratieachtergrond en passend welzijnsaanbod initiëren zodat ook oudere migranten waardig oud kunnen worden in deze jonge groeistad. Aangesloten organisaties bij het netwerk Aangesloten instellingen zijn Zorggroep Almere, Welzijnsinstelling de Schoor, Vrijwilligers- en Mantelzorg...

Bekijk dit project

Kwetsbare ouderen langer thuis (KOLT)

Afgerond (november 2020 - maart 2021)

Doel van het netwerk De behandeldienst van Beweging 3.0 biedt specialistische kennis met betrekking tot de ouderenzorg in de eerste lijn. Binnen ons netwerk richten wij ons op thuiswonende ouderen met complexe meervoudige problematiek. Ons doel is om deze ouderen met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk De behandeldienst bestaat...

Bekijk dit project

Eenzaamheidsbestrijding bij ouderen en Verbeteren communicatie huisartsenzorg, wijkverpleging en 1stelijnsverblijf.

Afgerond (juni 2019 - juli 2020)

In de gemeente Wijchen wonen ongeveer 40.876 inwoners, waarvan circa 19% ouder is dan 65 jaar. In het centrum wonen procentueel veel ouderen (tussen 21 – 55% van de inwoners in postcodegebied 6602). Veel inwoners wonende in het centrum zijn ingeschreven bij één van de huisartsenpraktijken, die in het centrum van Wijchen gevestigd zijn: huisartsenpraktijk Theloesen – Van Oorschot,...

Bekijk dit project

Domeinoverstijgend Samenwerken, gemeente Bunnik

Afgerond (mei 2020 - januari 2021)

De aanleiding van het netwerk is de complexiteit van de toegang tot en de coördinatie van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daardoor is vanuit het perspectief van de inwoner sprake van een voortdurende herhaling van zetten. Zorg en ondersteuning voor ouderen gaat vaak over systeemgrenzen (Zvw/Wlz/Wmo) heen. De weg naar passende, tijdige zorg en ondersteuning is hierdoor onvoldoende te...

Bekijk dit project

Dementie-net Delden

Afgerond (april 2020 - december 2020)

Het netwerk bestrijkt de kernen Delden, Bentelo en AmbtDelden en heeft 11.000 inwoners waarvan 1.388 inwoners 75 jaar en ouder zijn. Het grootste deel van de inwoners is ingeschreven bij de aangesloten praktijken. Het netwerk richt zich op bevorderen en optimaliseren van de samenwerking rondom de cliënt (en systeem) met dementie. Doelmatig handelen en het verbeteren van zorg en welzijn staat...

Bekijk dit project

Op de plek; Ontwikkeling zorgpad voor een integraal aanbod van zorg en welzijn voor ouderen met een lage zelfredzaamheid en geen of beperkt netwerk

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Het netwerk Ouderen en Veerkracht in de gemeente Aalten wil met het project 'op je plek' een zorgpad creëren voor integrale eerstelijns zorg, welzijn en zingeving voor ouderen met een lage zelfredzaamheid en geen of beperkt sociaal netwerk. Er zijn twee verbeterteams (één in kern Aalten en één kern Dinxperlo). Er wordt een structurele aanpak gecreëerd door middel van actie-onderzoek ondersteund...

Bekijk dit project

Aanpak eenzaamheid senioren begint bij beroepsonderwijs

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Ruim de helft van de 75-plussers kampt met eenzaamheid. Tegelijkertijd krijgen ook bijna alle thuiswonende ouderen vroeg of laat te maken met medewerkers uit de thuiszorg. Omgekeerd is het dus aannemelijk dat álle thuiszorgmedewerkers te maken krijgen met oudere cliënten die eenzaam zijn. Toch maakt het onderwerp eenzaamheid landelijk nog geen expliciet deel uit van het curriculum van...

Bekijk dit project

Gouden Mannen

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het programma ‘Gouden Mannen’, uitgevoerd in Amsterdam, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder oudere mannen met een migratie achtergrond. Het gaat vooral om oudere, geïsoleerde mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag zelfbeeld hebben....

Bekijk dit project

Polderen voor ouderen in de Haarlemmermeer

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Het netwerk is ca 5 jaar geleden gestart. In 2008 is het netwerk begonnen met de geriatriecirkel (ontschotten). Dit betrof een initiatief van 4 huisartsen. In de afgelopen jaren zijn binnen de Haarlemmermeer ten behoeve van de ontwikkeling van “Wijkgerichte zorg voor thuiswonende ouderen” diverse initiatieven opgepakt. Het netwerk heeft een regionale en lokale pijler. Het regionale netwerk is...

Bekijk dit project

Alles voor ouderenzorg (Aalsmeer)

Afgerond (juni 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het doel van het wijksamenwerkingsverband is het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Voor de ouderen in de wijk betekent dit: zo lang mogelijk gezond thuis. Als onderdeel van de aanpak gaat het netwerk aan de hand van het regenboog model identificeren waar nog meer uitdagingen liggen en brengt men hierin prioritering aan. Aangesloten organisaties bij het netwerk...

Bekijk dit project

Brakkenstein beweegt en ontmoet.

Afgerond (juni 2020 - mei 2021)

Professionals en vrijwilligers die één op één contact hebben met ouderen in de wijk Brakkenstein signaleren dat veel ouderen een klein sociaal netwerk hebben, ze nauwelijks de deur uitkomen en weinig bewegen. Alhoewel ouderen dit zelf ook vaak als probleem ervaren, lukt het hen doorgaans niet om de eigen situatie te veranderen. In dit project gaan aanbieders van activiteiten in de wijk (zoals...

Bekijk dit project

Coördinatie van zorg in de driehoek medisch, zorg en welzijn rondom de oudere patiënt / cliënt

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Dit project beoogt het netwerk voor ouderen vanuit huisartsenpraktijk Deil naar een hoger niveau te tillen waardoor de zorg verbetert. Wij hebben als doel het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de zorg voor de oudere verbetert en de patiënt zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen.

Bekijk dit project

Coördinatie van zorg rondom de oudere.

Afgerond (januari 2020 - december 2020)

Dit project beoogt het netwerk van zorgprofessionals in Deil naar een hoger niveau te tillen, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen verbetert. De inzet van de beproefde aanpak van RadboudUMC/DementieNet vraagt een investering voor procesondersteuning die toewerkt naar het creëren van zelfstandige netwerken die werken volgens PDCA-cyclus. Er worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor...

Bekijk dit project

De Mond Niet Vergeten, verbeteren mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen in regio Amstelveen en omstreken.

Afgerond (september 2020 - september 2021)

Doel van het netwerk Het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen door samenwerking tussen huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en mondzorgpraktijken. Door tijdige ondersteuning bij dagelijkse mondverzorging en verwijzing naar de mondzorgpraktijk kan achteruitgang van de mondgezondheid worden voorkomen. Aangesloten organisaties bij het netwerk ...

Bekijk dit project

De Verbinding Bergharen en omgeving

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Uitbreiden en verstevigen van lokale zorg- en welzijnspartijen om zodoende gestructureerd en toekomstbestendig de zorg rondom ouderen, woonachtig in Bergharen en omgeving te verbeteren. Aangesloten organisaties bij het netwerk Fysiotherapiepraktijk ‘De fysioo’, Huisartsenpraktijk Nillesen-Hermens, Buurtzorg, de Zonnebloem, de Katholieke Ouderenbond (KBO) en de...

Bekijk dit project

Lokaal lerend netwerk ouderenzorg Capelle aan den IJssel

Afgerond (mei 2019 - april 2020)

VVT aanbieders, stichting Capelse Huisartsen, gemeente Capelle aan den IJssel en Welzijn Capelle hebben de behoefte gezamenlijk de zorg en ondersteuning voor (kwetsbare) Capellenaren beter te organiseren in een netwerk. Voor een gedegen start hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden: onder andere een enquête onder alle huisartspraktijken en deelnemende organisaties in het netwerk over...

Bekijk dit project

Versterken lokaal netwerk kwetsbare ouderen rondom huisartsengroep Grave

Afgerond (oktober 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderennetwerk Presikhaaf- Arnhem; geen brug te ver!

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Netwerk Ouderen Arnhem - Presikhaaf is ontstaan in 2008 toen men een gezamenlijk pand betrok (gezondheidscentrum Presikhaaf). Hierdoor kon men elkaar eenvoudiger vinden en is de betrokkenheid bij elkaars projecten groter geworden. Het gaat om de volgende professionals: huisartsen, POH’ers, fysiotherapeuten en apothekers. Deze samenwerking gaat verder dan de wandelgangen, men weet elkaar te vinden...

Bekijk dit project

Professionaliseren lokaal netwerk ouderen Leidschendam-Voorburg

Afgerond (maart 2020 - april 2021)

Binnen Leidschendam-Voorburg werkt een groot aantal partijen al geruime tijd samen rond het thema ‘Zelfredzame Inwoners’. Ouderenzorg maak hier onderdeel vanuit. Het netwerk voelt zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat op het niveau van de wijk en regio - waar ouderen wonen - de ondersteuning en zorg beschikbaar is, en dat de leefomgeving geschikt is. Om ouderen daadwerkelijk langer...

Bekijk dit project

Samen - Redzamer in Overvecht

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Het netwerk Gezonde Wijk Overvecht heeft Mira Media als extern adviseur gekozen om het netwerk te ondersteunen bij het verwerven van inzicht in de positie, knelpunten en kansen voor een nog betere afstemming van welzijn (het sociaal domein) met sociale en medische zorg voor ouderen in de wijk. In Overvecht is tot nu toe veel aandacht besteed aan de organisatie van integrale zorg en de start van...

Bekijk dit project

Samen met de Kralingse ouderen -Werken aan samenhangende zorg en ondersteuning voor de ouderen in Kralingen-

Afgerond (augustus 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk De eerste wens was om het los-vaste karakter waarin de partijen elkaar incidenteel samen kwamen, om te buigen naar een structurele samenwerking in de vorm van een vlechtwerk bestaande uit professionals, vrijwilligers en sociaal netwerk met Wmo-ondersteuning. De tweede wens was om het netwerk qua expertise te verbreden en meer inhoudelijke samenhang en verbinding tussen de...

Bekijk dit project

Samenhangende ouderenzorg Hubertusduin

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Het netwerk is ontstaan vanuit gezondheidscentrum Hubertusduin is circa 8 jaar geleden het netwerk ouderenzorg opgericht. Sinds die tijd is het netwerk uitgebreid met meer structurele overleggen, de introductie van een MDO en het opleiden van de POH’s. Het netwerk is gericht op ouderen van 65+. Dit zijn gezonde ouderen, ouderen met beginnende kwetsbaarheid en kwetsbare ouderen. Doelstelling van...

Bekijk dit project

Samenwerking in de wijk Ommoord - Rotterdam Prins Alexander

Afgerond (mei 2019 - mei 2020)

Door een in november 2018 georganiseerde bijeenkomst ‘ondervoeding bij 65+’ers’ in de wijk Ommoord komt dit netwerk tot stand. De bijeenkomst werd georganiseerd door gemeente, Hogeschool Rotterdam en ZorgImpuls. Het netwerk bestaat uit professionals met een sterke intrinsieke motivatie op het thema ‘ondervoeding bij ouderen’ en is nog in een opstartfase. Bedoeling is om met deze professionals het...

Bekijk dit project

Senioren langer zelfstandig thuis door de kracht van lokale samenwerking op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn, Ondersteuning en Financiën.

Afgerond (mei 2020 - april 2021)

Doel van het netwerk Ondersteuning van senioren bij een goede voorbereiding en het maken van passende keuzes binnen het brede spectrum van wonen, zorg, welzijn en financiën, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en leven op een fijne, veilige en toegankelijke manier. Aangesloten organisaties bij het netwerk ErinThuis werkt nauw samen met organisaties vanuit zowel...

Bekijk dit project

Tafel van Goor voor ouderen

Afgerond (juni 2019 - september 2020)

De Tafel van Goor is een tafel/netwerk waar steeds meer professionele en vrijwilligersorganisaties uit Goor zich vanaf mei 2018 bij aangesloten hebben. De doelstelling die zij met elkaar nastreven is dat niemand vergeten wordt bij alle activiteiten die zij voor jong en oud onafhankelijk van elkaar door de jaren heen ontwikkelden. De Tafel van Goor wil de wensen en behoeften van alle inwoners van...

Bekijk dit project

Thuis* - Centrum voor zelfredzaamheid (Netwerk Rondom Thuis - ten behoeve van kwetsbare thuiswonende senioren in Tilburg (*)Thuis idzv Tilburghuis)

Afgerond (mei 2020 - juni 2021)

Doel van het netwerk Een aantal zorgpartijen wil het bestaande aanbod in Tilburg van zorg en ondersteuning voor thuiswonende (kwetsbare) ouderen makkelijker toegankelijk te maken en daarin meer samenhang te creëren. Zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsen, fysio, apotheek, dagbegeleiding, mantelzorgondersteuning,...

Bekijk dit project

Versterk de kwetsbare ouderen Westerpark (en omgeving)

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderennetwerk MC Mook

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Te komen tot een gezamenlijk plan voor patiënt, mantelzorg en betrokken hulpverleners voor doelgroep kwetsbare ouderen. Aangesloten organisaties bij het netwerk MC Mook, Mook (Huisarts, POH) ZZG Zorggroep, regio Nijmegen/ team Mook (Wijkverpleegkundige, SOG) Buurtzorg, team Mook (Wijkverpleegkundige) Synthese, Mook (Maatschappelijk werk) Netwerk 100, Nijmegen...

Bekijk dit project

Ouderennetwerk in Prins Alexander

Afgerond (mei 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ouderen zorgnetwerk Dichteren: ouderen langer thuis in de wijk

Afgerond (mei 2020 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lokaal Netwerk Samen Zandvoort

Afgerond (september 2020 - april 2021)

Zandvoort is een gemeente waar het aantal senioren met 26% relatief groot is in vergelijking met het landelijk gemiddelde (18%). Daarnaast is in sprake van 'dubbele vergrijzing.'. Ouderen blijven bovendien steeds langer zelfstandig wonen. Voor zorg en ondersteuning zijn zij afhankelijk van formele zorgverleners zoals huisarts en thuiszorg, en daarnaast van informele zorgverleners, namelijk...

Bekijk dit project

lokaal netwerk Tiel en Ophemert

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Doel netwerk Partners in zorg en welzijn in Tiel en Ophemert richten zich op het bieden van optimale zorg, ondersteuning en welzijn aan thuiswonende, kwetsbare ouderen met (vermoeden van) dementie. Specifiek thema waarop het lokale netwerk zich richt is een adequate dementieketen. Voor het netwerk is de coördinatie bij een werkgroep belegd. Hierin zijn de deelnemende netwerkorganisaties...

Bekijk dit project

Ontmoetings- en gezondheidscentrum voor ouderen in Deurningen.

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Het wijkteam van Carintreggeland in Deurningen biedt zorg en ondersteuning aan de relatief grote groep ouderen woonachtig in dit Twentse dorp. Hiertoe werkt het wijkteam samen met huisartsenpraktijk Frankhuisen uit Weerselo. Beiden horen al enige tijd geluiden vanuit de doelgroep dat verbinding, ontmoeting en zorg en -ondersteuningsdiensten in Deuningen gemist worden. Voor bijna al deze diensten...

Bekijk dit project

Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2)

Afgerond (maart 2020 - april 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk Overasselt wil zijn samenwerking rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door een verdiepingsslag te maken in de communicatie (met behulp van VIP Samenwerken) en de multidisciplinaire zorgplannen. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsenpraktijk Overasselt, Heumen ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen Netwerk 100, Rijk van Nijmegen Malderburch, Rijk...

Bekijk dit project

Optimaliseren van (digitale) ondersteuning en zorg voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals wonend en werkend in de thuissituatie

Afgerond (oktober 2020 - februari 2021)

Doel van het netwerk Het realiseren van integrale samenwerking en een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning & zorg voor thuiswonende ouderen met dementie & hun mantelzorger. Aangesloten organisaties bij het netwerk Het huidige netwerk bestaat uit zorgorganisaties (Carintreggeland, Alerta, Zorggroep Sint Maarten,TMZ), gemeenten (Samen14), onderwijs- en kennisorganisaties (ROC van...

Bekijk dit project

Organisatienetwerk: optimale samenhangende zorg voor ouderen in de Bijlmermeer.

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het netwerk Ouderenzorg is onze zorg is een jong netwerk en bevindt zich in de groeifase. Het netwerk richt zich op de kwetsbaar zelfstandige ouderen van 75 jaar en ouder of 65 jaar en ouder, wanneer het een ingeschreven patiënt in een achterstandswijk betreft. Het netwerk is actief in Amsterdam-Zuidoost. Aangesloten organisaties bij het netwerk Huisartsen,...

Bekijk dit project

Ouderen gezonder en langer thuis

Afgerond (februari 2020 - januari 2021)

Organisaties willen de bestaande netwerksamenwerking rond kwetsbare thuiswonende ouderen van 75 jaar en ouder in Etten-Leur en Zundert graag structureel verbreden naar andere domeinen en de samenwerking verder verdiepen. Deelnemende organisaties zijn: Het Huisartsenteam, Avoord, Thebe, Surplus, Stichting Welzijns Zundert, Indigo, Breburg, gemeente Etten-Leur, Gemeente Zundert en CZ...

Bekijk dit project

Ouderen in Beweging - Hoogeveen

Afgerond (juni 2019 - mei 2020)

Deze projectaanvraag richt zich op het versterken van het ZIF en Anders Oud Netwerk door een aanvullend lokaal netwerk op te richten in Hoogeveen, gericht op twee specifieke onderwerpen (1. beweging van ouderen individueel gericht op bv. beter herstel voor en na ziekenhuisopname, en voorkomen van valincidenten en 2. daarnaast is het netwerk gericht op het verbeteren van bewegingsmogelijkheden van...

Bekijk dit project

Ouderen Netwerk Rijswijk

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Ongeveer een jaar geleden is vanuit huisartsenpraktijk de Hof gestart met het bouwen van een ouderennetwerk in Oud-Rijswijk.Het netwerk richt zich op organisaties binnen Oud-Rijswijk die direct te maken hebben met kwetsbare ouderen. Via de zorg/hulpverleners in het netwerk zijn de ouderen en mantelzorgers betrokken bij het netwerk. Binnen het netwerk willen we de deelnemers meer betrokken krijgen...

Bekijk dit project

Ouderen op de Kaart (OOK) Culemborg

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische, zorg en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de oudere verbeterd en hij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kan wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk van Roijen, Huisartsenpraktijk Parijsch, Sociaal Wijkteam Culemborg,...

Bekijk dit project

Lokaal netwerk Gezond Ouder Worden in West Betuwe

Afgerond (september 2020 - mei 2021)

Doel van het netwerk Het versterken van de samenwerking tussen professionals vanuit medische-, zorg- en welzijnshoek waardoor de leefstijl, zorg en welzijn van de ouderen verbetert en zij zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis kunnen wonen. Aangesloten organisaties bij het netwerk GGD Gelderland Zuid, Huisartsenpraktijk Achterweg, Huisartsenpraktijk Salomé en Steerneman, Team Sociaal...

Bekijk dit project

Eenzaamheid? Aanbellen!

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Doel Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is een bewonersinitiatief uit Apeldoorn-Zuid die het omzien naar elkaar vergroot. Het project ‘Eenzaamheid? Aanbellen!’ richt zich op het doorbeken van eenzaamheid bij buurtgenoten. Plan van Aanpak Buurt assistenten worden ingezet om eenzaamheid in de buurt op te sporen. Zij komen in contact met alle buurtgenoten door huis aan huis aan te bellen. De buurt...

Bekijk dit project

Football Memories

Afgerond (februari 2020 - januari 2022)

Doel Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van Football Memories. Football Memories richt zich op het voorkomen van eenzaamheid door betekenisvolle ontmoetingen tot stand te brengen. De doelgroep van Football Memories zijn ouderen die kampen met eenzaamheid en/of (beginnende) dementie. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen...

Bekijk dit project

Geinoord Met En Voor Elkaar

Afgerond (februari 2020 - maart 2022)

Doel Op dinsdagmorgen organiseert SV Geinoord in Nieuwegein het wandelvoetbal voor senioren. ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’ is een uitbreiding van deze activiteit. Deze bijeenkomst richt zich op inwoners van 75 jaar en ouder uit Nieuwegein. Het doel is hen samen te brengen en eenzaamheid te verminderen. Plan van Aanpak Elke dinsdag zijn deelnemers welkom op het sportpark van de vereniging. Er is...

Bekijk dit project

Gezond Oud Worden In Nederland: GO-WIN

Afgerond (februari 2020 - december 2021)

Doel Stichting Ouderen Feijenoord, Inclusia en Indigo preventie hebben de methodiek GO-WIN (Gezond Oud Worden In Nederland) ingezet voor migranten ouderen vanaf 75 jaar met als doel het verminderen van eenzaamheidsgevoelen. Het project richt zich ons op Marokkaanse ouderen in gebied Feijenoord. Plan van Aanpak Allereerst is de bestaande GO-WIN methodiek aangepast aan de doelgroep 75 plus...

Bekijk dit project

Gouda tegen Eenzaamheid - Netwerk Samen voor Goud

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het project Gouda tegen Eenzaamheid – Netwerk Samen voor Goud heeft als doel het verminderen van sociale eenzaamheid onder ouderen. Daarbij wordt er gericht op het signaleren van eenzaamheid en het opbouwen van duurzame contacten tussen jongeren en ouderen. Plan van Aanpak Een straattafel is een ontmoetingsplek op straat of in een openbare ruimte, waar mensen kunnen aanschuiven voor gratis...

Bekijk dit project

Het Beste van Kampen

Afgerond (februari 2020 - december 2021)

Doel In Het Beste van Kampen slaan de vijf grootste culturele instellingen van Kampen, Welzijn Kampen en de gemeente Kampen de handen ineen. Met kunst en cultuur als middel, wordt er met dit project bijgedragen aan de positieve gezondheid en het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen. Samen met 75-plussers worden culturele activiteiten ontwikkeld. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingswensen en...

Bekijk dit project

In gesprek over eenzaamheid: een aanvulling op de training 'Verbinden met eenzaamheid'

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel GGD Brabant-Zuidoost biedt de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ (Movisie, 2018) aan. Deelnemers geven regelmatig aan behoefte te hebben aan handvatten om het gesprek aan te gaan met eenzame ouderen. Fontys Hogescholen ontwikkelt handvatten met als doel ondersteuning bieden bij gesprekken over eenzaamheid. Het doel van het project is om de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ aan te vullen...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Huiskamers Aa en Hunze

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Huiskamers zijn ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare ouderen met vitale ouderen als vrijwilliger en voedingsbodemr. In sommige huiskamers zijn deelnemers duidelijk meer kwetsbaar en soms dementerend. Huiskamers zijn ook voedingsbodem voor andere sociale en verbindende dorpsinitiatieven. Een sociaal web in dorpen maakt korte lijnen in ondersteuning en hulpverlening mogelijk. Er is direct...

Bekijk dit project

BuurtBLIK Heemstede

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel BuurtBLIK/Stadsreporters is gericht op een beweging op gang brengen waarin senioren film-podcast- of fotoreportages maken die gedeeld worden door diverse partners uit de wijk. Daarmee dragen zij bij aan saamhorigheid in de wijk, zichtbaarheid van senioren en de actieve rol die zij daarin (kunnen) spelen. Zij nemen deel aan een diverse samenleving waarin iedereen meedoet en van betekenis kan...

Bekijk dit project

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen merkten we dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met ons initiatief willen wij deze ouderen vroegtijdig signaleren en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. We doen dit door de inzet van...

Bekijk dit project

Van eenzaamheid naar verbondenheid in de gemeente Borger-Odoorn

Afgerond (februari 2020 - oktober 2021)

Hoofddoel Voorkomen en terugdringen van eenzaamheid onder ouderen door middel van het bevorderen van de verbondenheid. Doelgroep Senioren met eenzame gevoelens en vrijwilligers. Inhoud van ons initiatief Het ontwikkelen van ontmoetingsbankjes voor eenzame senioren. Speciaal getrainde vrijwilligers nemen plaats op de bankjes om een verbindend gesprek aan te gaan. Het ontwikkelen van een...

Bekijk dit project

Walking Football

Afgerond (februari 2020 - september 2021)

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60 plussers in gemeente Maasgouw. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Tijdens een partijtje mag er niet worden gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt en de bal mag niet boven heuphoogte komen....

Bekijk dit project

Who is there?

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam en een op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Voor het structureel verminderen van eenzaamheid onder ouderen is het belangrijk dat sociale netwerken opnieuw worden opgebouwd en sociale vaardigheden worden gerevitaliseerd. Who is there? biedt een directe opname in een actief bestaand sociaal netwerk (ik hoor erbij), met...

Bekijk dit project

Zondagsociëteit

Afgerond (februari 2020 - september 2021)

Seniorenvereniging Theresia LB, Stadstuin Theresia, Zorginstelling Thebe, Zorgatelier Buitentuin en De Zonnebloem werken aan een vernieuwend en duurzaam concept. Vanuit de buurtzorg wordt er (zorg voor en door elkaar) een aantrekkelijk aanbod opgezet voor eenzame ouderen om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen, vooral op momenten dat er geen professionele verzorger aanwezig is. Uit gesprekken...

Bekijk dit project

'Spelen Met Tijd' improvisatiecursus voor eenzame buurtgenoten van 75+

Afgerond (februari 2020 - februari 2022)

Doel Spelen met tijd richt zich op het trainen van improvisatie- en expressievermogen van ouderen om zo uit hun sociaal isolement te komen. Door het leren van een positieve basishouding worden de sociale vaardigheden verrijkt. Plan van Aanpak Spelen met tijd organiseert improvisatiebijeenkomsten waarin deelnemers luisteren en kijken naar elkaars verhalen. Door de bijeenkomsten maken ouderen op...

Bekijk dit project

Alleen is maar Alleen 2.0

Afgerond (februari 2020 - december 2021)

Doel ‘Alleen is maar alleen 2.0’ richt zich op eenzame 75-plussers in Capelle aan den IJssel. Het is een maatjesproject met speciale groepsbijeenkomsten. Bewustwording, signaleren van eenzaamheid in de eigen straat of buurt, het stimuleren van contact en dit waar nodig ook faciliteren om eenzaamheid te voorkomen, te verzachten of te doorbreken is het doel van dit project. Plan van Aanpak ...

Bekijk dit project

Blijf je nog even?

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel “Blijf je nog even?”, dat horen (thuis)zorgmedewerkers vaak. Veel zelfstandig wonende ouderen (75+), die afhankelijk zijn van zorg, voelen zich eenzaam. Ze hebben minder mensen om zich heen, gaan minder de deur uit en kunnen (levens)vragen moeilijk kwijt. Eenzame ouderen ontlenen zin aan één-op-één gesprekken over levensvragen. In Den Haag bezoekt een gespreksmaatje, voor minstens een jaar,...

Bekijk dit project

In je Uppie

Afgerond (januari 2020 - april 2021)

Doel Stichting Welzijn Het bolwerk heeft in de gemeente Dantumadiel en Noardeast Fryslân ‘In je Uppie’ gesprekken georganiseerd over thema’s als afscheid, spijt en familie. Ouderen praten hier niet snel over, maar piekeren hier wel in hun eentje over. Het In je Uppie programma is neergezet om de sociale en emotionele eenzaamheid bij thuiswonende ouderen te voorkomen en bestrijden volgens de In je...

Bekijk dit project

Koffietijd

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het Platform Welzijn Ouderen Berkel-Enschot is actief voor ouderen in het dorp. Er woont een grote groep zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen. Deze ouderen zijn kwetsbaar op het gebied van mobiliteit, (dreigend) isolement of een ziektebeeld. Door diverse redenen kunnen zij niet aansluiten bij het reguliere aanbod. Koffietijd is opgezet om deze doelgroep wél te bereiken. Het voorkomt of...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Westerwolde

Lopend (mei 2020 - mei 2022)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid. Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke...

Bekijk dit project

Souvenirs uit andere tijden - storytelling voor meer verbinding en contact

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

Stichting Sociaal Vitaal heeft de werkvorm verhalentafel ontwikkeld. Een verhalentafel focust zich op het activeren van positieve levensverhalen in verschillende levensfasen. Het gaat over thema’s die iedereen meemaakt en die in overleg met de doelgroep worden ingevuld. Doel hiervan is om ouderen die zich eenzaam voelen de gelegenheid te bieden om positieve ervaringen uit hun leven met anderen...

Bekijk dit project

Tijd van je leven

Afgerond (februari 2020 - januari 2022)

Doel De interventie Tijd van je leven is gericht op vermindering van (emotionele) eenzaamheid. Kunst en cultuur wordt hierbij ingezet als middel voor verbinding tussen mensen. De interventie is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen. In workshops werken de deelnemers aan zelfgekozen thema’s en kunstvormen. Tegelijkertijd praat men over de thema’s. Zo komen diepgaande gesprekken op gang....

Bekijk dit project

Uitbreiding Verborgen Schatten in Amsterdam

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel BedtimeStories heeft in samenwerking met de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan het project Verborgen Schatten geïmplementeerd in diverse buurtcentra. De methodiek heeft kwetsbare ouderen geactiveerd, waarbij de literatuur centraal staat. De wekelijks terugkerende interactieve voorleessessies werden geleid door een voorleesacteur, waar wisselende herkenbare maandthema´s zijn behandeld. Plan...

Bekijk dit project

VerhalenVanger + - voor senioren

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het programma VerhalenVanger richt zich op het verminderen van eenzaamheidsgevoelens bij ouderen wonend in of rondom het woon- zorgcentrum Osdorperhof (Amsterdam Nieuw-West). Door de organisatie van creatieve workshops worden ouderen verbonden met andere buurtbewoners, jong en oud en van diverse culturele achtergronden. Plan van Aanpak De VerhalenVanger workshops, ontwikkeld door ZID...

Bekijk dit project

Versterking Seniorenplezier

Afgerond (februari 2020 - februari 2021)

Doel ‘Seniorenplezier’ biedt thuiswonende kwetsbare ouderen uit Wormer en omgeving een huiskamer en richt zich het bestrijden van eenzaamheid. Ouderen kunnen binnenlopen voor een kop koffie of aanschuiven bij een diner. Ook worden er uitjes georganiseerd, bijvoorbeeld naar de bollenvelden. Hierdoor doen de ouderen nieuwe contacten op, vergroten ze hun sociale netwerk en worden ze weerbaarder. ...

Bekijk dit project

Voorstel Het Danspaleis in Rotterdam in 2020; Faciliteren infrastructuur Aanpak Eenzaamheid

Afgerond (januari 2020 - juli 2021)

Doel De missie van ‘Het Danspaleis’ is om ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden door hun kwaliteit van leven te verbeteren met dans en muziek, en daarmee eenzaamheid aan te pakken. Plan van Aanpak Het Danspaleis is een ouderwets gezellige dansmiddag voor ouderen en hun omgeving, die georganiseerd wordt in zorgcentra en Huizen van de Wijk. De doelgroep bestaat uit ouderen die zowel...

Bekijk dit project

Wijkgericht Vriendschappelijk Huisbezoek

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Humanitas, afdeling Utrecht en de Zonnebloem Utrecht werken samen om wijkgericht eenzame ouderen (75+) in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn te helpen uit hun sociaal isolement te komen. In dit project zijn hulpvragers aan oudere vrijwilligers (75+) gekoppeld die de wijk goed kennen en goed geschoold worden om een deelnemer te activeren. Plan van Aanpak De stuurgroep, Voor en Door...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Stadskanaal

Lopend (februari 2020 - mei 2022)

‘Sociaal Vitaal’ is een beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid. Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke...

Bekijk dit project

SamenUit!

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het project ‘SamenUit!’ is gericht op het verbinden van jong en oud in de regio Twente, met als doel het bestrijden van eenzaamheid. Plan van Aanpak Tijdens het project SamenUit! Zijn er activiteiten georganiseerd voor kwetsbare ouderen onder de begeleiding van een vaste groep vrijwilligers. Het initiatief is verder uitgebouwd door ouderen te betrekken bij het lespakket van het ROC. De...

Bekijk dit project

Koffietijd Online - Taalmaatjes

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

Doel Koffietijd Online - taalmaatjes stelt senioren op een innovatieve manier in staat om betekenisvol te zijn. Taalmaatjes zijn senioren die anderen helpen beter Nederlands te praten en de cultuur beter te begrijpen. De Maatjes voeren wekelijks een gesprek middels videobellen. Het doel is het voorkomen en bestrijden van gevoelens van existentiële eenzaamheid. Plan van Aanpak Taalmaatjes zijn...

Bekijk dit project

Meetinstrument: Het Goede Gesprek

Afgerond (februari 2020 - september 2021)

Doel Het Goede Gesprek is een maatjesproject waarin getrainde vrijwilligers gespreksmaatjes zijn voor ouderen. Het doel is het bieden van ondersteuning bij zingeving en levensvragen. Door een ingrijpende gebeurtenis kan het leven op zijn kop staan. Denk aan het verlies van een partner of aan een ernstige ziekte. Levensvragen zijn niet op te lossen, iemand moet er mee leren leven. Een Goed Gesprek...

Bekijk dit project

Oba maatje

Afgerond (februari 2020 - november 2021)

Doel Met het project ‘OBA Maatje’ richt de OBA zich op ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de bibliotheek te komen, maar nog onverminderd van lezen houden. Met OBA Maatje wil de OBA bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen, vooral de 75-plussers. Vrijwilligers brengen ten minste elke maand een bezoek aan een zogenaamde thuislezer met een selectie boeken of...

Bekijk dit project

Ontmoeting in Beweging, gezamenlijk, gezond en gezellig

Afgerond (januari 2020 - januari 2021)

Doel Ontmoeting in Beweging stimuleert senioren om in beweging te komen en daarbij anderen te ontmoeten. Het programma is gericht op kwetsbare senioren die niet meer op eigen kracht mee kunnen doen aan recreatieve en/of sportieve activiteiten. Chronische, lichamelijke en psychische beperkingen, vaak samen met armoedeproblematiek, maken dat mensen eenzaam thuis zitten en zelf de stap niet meer...

Bekijk dit project

Ontmoeting maakt alles mooier!

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het PieterBrueghelHuis is een uniek ontmoetingshuis voor en door burgers in de gemeente Meierijstad. Het project Ontmoeting maakt alles mooier! helpt mensen met een klein of geen netwerk om anderen te ontmoeten, met als doel het verminderen van eenzaamheid. Plan van Aanpak Samen met de projectpartners wordt er gezocht naar mensen die zich eenzaam voelen. Na contactlegging volgt er tijd om...

Bekijk dit project

Ouderenkamer in de moskee

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel Het is zichtbaar in Rotterdam dat ouderen met een migratieachtergrond vaker eenzaam zijn dan andere ouderen. Door gebrekkige taalbeheersing en onbekendheid met de mogelijkheden aan activiteiten nemen ze minder deel aan bestaande activiteiten. Daarnaast hebben zij vaak behoefte om samen te komen met mensen waar ze een geschiedenis en cultuur mee delen. Aan de slag gaan met deze doelgroep is...

Bekijk dit project

rollator wandelgroep Aalsmeer

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel De Rollatorwandelclub is in 2019 gestart met als doel het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Daarbij leren de ouderen ook hoe ze het beste met de rollator om kunnen gaan. De doelgroep bestaat uit ouderen die voor de gezelligheid komen wandelen, ouderen die zich nog onzeker voelen met het lopen met een rollator, ouderen die mobieler willen worden of wat aan hun conditie...

Bekijk dit project

SamenKracht.nu

Afgerond (februari 2020 - augustus 2021)

Doel 'Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn' is het motto van SamenKracht.nu. SamenKracht.nu is een community methodiek, waarbij via dialoogbijeenkomsten ouderen zich meer bewust worden van de eigen situatie, wensen, mogelijkheden en 'geefkracht'. Dit alles wordt gedeeld in gelijkwaardige dialoog met professionals, vrijwilligers en buurtgenoten. Het thema eenzaamheid wordt zo bespreekbaar...

Bekijk dit project

Tsezame

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

In het project “Tsezame” ("samen") wordt een bemiddelingsfunctie ontwikkeld om eenzame ouderen van 75+ op basis van hun interesses aan elkaar te koppelen. Het doel is 8 mensen te bemiddelen naar 4 koppels om samen activiteiten te ondernemen. De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die tussen ouderen bemiddelen. De start wordt gemaakt door het organiseren van een laagdrempelige...

Bekijk dit project

Thuis in Duivendrecht

Afgerond (februari 2020 - november 2021)

Thuis in Duivendrecht is een samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals, welzijn en gemeente. Zij richt zich op het bouwen van een duurzaam netwerk rond eenzame, sociaal geïsoleerde ouderen. Tijdens het project worden 10 ouderen (cliënten) begeleidt. Thuis in Duivendrecht benaderd eenzaamheid van twee kanten: Omgeving: Het sociale netwerk wordt bekeken en versterkt waar nodig door middel van...

Bekijk dit project

Theaterclub ‘Samen uit!’

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Met het project Theaterclub ‘Samen uit!’ willen we samen met de zorgpartners in de regio een theaterclub oprichten voor ouderen in Vlaardingen van 75 jaar en ouder waar ze in groepsverband voorstellingen bezoeken. Ze programmeren en organiseren, uiteraard met onze hulp en die van de partners, iedere maand een theatervoorstelling op de zondagmiddag. De clubleden worden opgehaald, ontvangen leuke...

Bekijk dit project

Handmassage tegen eenzaamheid, wijk Woudhuis/Osseveld in Apeldoorn

Lopend (februari 2020 - mei 2022)

Talma Borgh is een thuis voor welzijn met zorg. In het najaar van 2019 startte in de wijk Ossevelt/Woudhuis het project handmassage tegen eenzaamheid. Liefdevolle aanraking,via handmassage is een goed instrument om contact te maken met eenzame ouderen. Vanuit Talma Borgh worden er 15 vrijwilligers opgeleid tot handmasseurs. Tijdens het project wordt een handmasseur voor 10 weken gekoppeld aan een...

Bekijk dit project

De Taalvereniging

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

De Taalvereniging organiseert bijeenkomsten met taalactiviteiten voor ouderen, waarbij ouderen samen aan de slag gaan met taal en in gesprek over taal. Van mei tot en met juli 2020 vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats. Het initiatief is gericht op ouderen met gevoelens van eenzaamheid in Amsterdam-Oost. Met de Taalvereniging willen de initiatiefnemers ouderen dichterbij elkaar brengen door...

Bekijk dit project

De Kruiskamp gaat "effebuurten"

Lopend (februari 2020 - december 2021)

In de wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch start het project ‘effebuurten’. Gezelschapsspel ‘effebuurten’ maakt de tongen los. Tijdens het spel delen de spelers het wel en wee van alle dag met elkaar. Op een laagdrempelige en leuke manier leren mensen elkaar (nog beter) kennen. Ze verbreden en versterken zo hun netwerk en beperken zo de vorm van sociale eenzaamheid. De doelgroep zijn de senioren...

Bekijk dit project

Oosters bewegen

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

Oosters Bewegen is een beweegactiviteit om sociale eenzaamheid onder senioren van 75 jaar en ouder in de gemeente Heumen terug te dringen. Denk hierbij aan Tai-Chi en Chi-gong of wandelyoga. Het betreft een buiten beweegactiviteit, dicht bij locaties waar veel senioren wonen en waar men een kopje koffie kan drinken. De lessen worden zowel staand, zittend of steunend op de rollator gegeven. De...

Bekijk dit project

Bakkie op de bakfiets

Afgerond (februari 2020 - november 2021)

Het doel van het project is het in beeld krijgen en ondersteunen van eenzame ouderen in Zoetermeer die zelf niet in staat zijn de weg naar sociale contacten en zinvolle dagbesteding te vinden. De sociaal makelaar gaat op een bakfiets met een mobiel terras de wijken in. De sociaal makelaar spreekt ouderen aan, nodigt hen uit om met elkaar in gesprek te gaan en informeert over de mogelijkheden voor...

Bekijk dit project

Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s)-based Initiatives and Arts-based Program (Kunst in de Zorg)

Lopend (december 2019 - juni 2021)

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van senioren. Hoewel de positieve impact van kunstinitiatieven op senioren veelal wordt herkend en nationaal en internationaal wordt ondersteund in de literatuur, is het bewijs voor de impact nog versnipperd. Bovendien ontbreekt het aan passend onderzoek naar de implementatie en...

Bekijk dit project

Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met een dementie

Lopend (oktober 2017 - februari 2022)

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. Het UNICITY-project, fase II In fase I van dit project is een vertaling gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma in drie pilotregio’s. Dit had als doel een...

Bekijk dit project

Sharing stories, met tips en tops aan de slag

Afgerond (januari 2020 - november 2021)

Doel Stichting Sociaal Vitaal heeft het spel Sharing Stories ontwikkeld dat ouderen die zich eenzaam voelen de gelegenheid biedt om positieve ervaringen uit hun leven met anderen te delen onder begeleiding van een vrijwilliger. De doelgroep van dit project zijn ouderen van 75 jaar en ouder. Plan van Aanpak Aan de hand van de thema’s durf, plezier, liefde en succes delen de deelnemers positieve...

Bekijk dit project

in beweging door kletsbenkskes

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Bewegen combineren met ontmoeten en een goed gesprek op een 'kletsbenkske'; dat is de kern van dit project. In de gemeente Landerd staan diverse bankjes waarop mensen kunnen rusten tijdens een wandeling. We leggen deze plekken vast in een wandelroute en creëren waar nodig nieuwe rustplekken met bankjes. We stimuleren mensen om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en met elkaar in gesprek...

Bekijk dit project

Inzet VR-brillen tegen eenzaamheid

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Samen met vrijwilligers gaan we in gemeente Meierijstad in gesprek met verenigingen over dementie en de gevolgen daarvan, middels inzet van VR-brillen. VR-brillen laten je ervaren wat het is om dementie te hebben. Door de brillen op deze manier in te zetten, verwachten we dat er meer begrip ontstaat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We willen namelijk voorkomen dat mensen met dementie...

Bekijk dit project

The making of the landmark

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

Tijdens het project gaan we met ouderen op zoek naar een gedicht dat we koppelen we aan een afbeelding van een (historische) plek in Zwijndrecht. De zogenaamde landmark. De keuze van de plek en het gedicht wordt door de deelnemers van het project gemaakt. Dit vormt uiteindelijk onderdeel van een boek. Tijdens het project bezoeken de ouderen samen met vrijwilligers plekken binnen de gemeente,...

Bekijk dit project

straatmadeliefjes

Afgerond (februari 2020 - november 2021)

Het Beweegcollectief (BM&M), KBO-Mook, Proteion en ZZG gaan met dit project eenzaamheid terugdringen. Door het organiseren van wandelommetjes door het dorp wordt het contact bevorderd. Het project gebruikt de methode positieve gezondheid IPH. In Mook wonen 894 ouderen van 75 jaar en ouder waarvan 33% emotioneel eenzaam is. Aan het einde van het project hebben we met onze methode 120 kwetsbare...

Bekijk dit project

Meer contact in uw buurt

Afgerond (februari 2020 - december 2021)

In ‘Meer contact in uw buurt’ leren deelnemers wat ze zelf kunnen doen om de persoonlijke eenzaamheid te verminderen. Twee groepen senioren ontvangen drie maal per week een gepersonaliseerde e-mail. Deze e-mails bevatten informatie, bewustwordingsoefeningen en opdrachten over eenzaamheid. Het leerproces wordt ondersteund door tweewekelijkse groepsbijeenkomsten. Na verloop van tijd gaat de...

Bekijk dit project

Samen-redzaam

Afgerond (februari 2020 - februari 2021)

Het project ‘Samen-redzaam’ is ontstaan door enerzijds de toename van eenzaamheid onder ouderen en anderzijds door de vraag van vrijwilligers bij Present, die graag langer betrokken willen zijn bij een stadsgenoot. Met deze beide signalen gaan wij in het project Samen-redzaam aan de slag. Om samen eenzaamheid te doorbreken, om van elkaars gezelschap te genieten en om nieuwe betekenisvolle...

Bekijk dit project

Samen verbinden

Afgerond (februari 2020 - februari 2021)

Door het aanbieden van laagdrempelige gespreksgroepjes in de eigen wijk helpen we ouderen die eenzaamheid ervaren om de eerste stap te zetten richting verbinding. De cursus is bedoeld voor minder vitale ouderen die zelfstandig wonen en die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Zij zijn cliënt bij een zorgorganisatie voor huishoudelijke ondersteuning of wijkverpleging. De medewerkers kennen hun...

Bekijk dit project

Oud voor mekaar

Afgerond (februari 2020 - mei 2021)

In de gemeente Hoogeveen is sprake van een hoge eenzaamheidsscore onder 75-plussers. Door de inzet van de lokale partner ‘Stichting Sport en Beweeg’ met 23 sport- en beweeggroepen voor senioren, kunnen we inzetten op het verminderen van de sociale eenzaamheid binnen deze doelgroep. De senioren sporten en bewegen in een groep die precies past bij hun wensen en sportieve mogelijkheden. Qua leeftijd...

Bekijk dit project

lokaal eenzaamheids-signaleringsnetwerk met bedrijven

Afgerond (februari 2020 - november 2020)

Het project is een samenwerking tussen MeerWaarde (sociaal werk), Axxicom (thuishulp) en Rabobank Schiphol (bedrijfsleven), en vormen een sterke kerntriade. We zetten in op eenzame inwoners in Haarlemmermeer. Dagelijks zien de vele bedrijven en organisaties in Haarlemmermeer inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Lokale bedrijven, zoals de groenteboer, zijn essentieel om de aanpak tegen...

Bekijk dit project

KlusPlus

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

KlusPlus is bestemd voor ouderen die niet zo goed meer weten wat ze willen en kunnen. Het doel is om een oudere zo zelfstandig mogelijk aan de slag te laten gaan bij een bedrijf of organisatie in de buurt. Door een klus te doen die past bij hun talenten en interesses wordt de zingeving verhoogd. Klusplus werkt met vrijwilligers: de Kluscoaches. Deze gaan in gesprek met de ouderen bij de ouderen...

Bekijk dit project

De kracht van zorglandbouw (oude titel: Op weg naar Zorglandbouw 2.0)

Lopend (mei 2019 - juli 2023)

Zorgboerderijen bieden onderscheidende zorg De zorglandbouw biedt zorg, begeleiding of een woon- of logeerplek aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische aandoeningen. Het is een bijzondere zorgvorm die zich onderscheidt door de manier waarop de zorgboeren de deelnemers (of cliënten) benaderen. Werken en meedoen aan allerlei activiteiten met dieren en gewassen – in...

Bekijk dit project

Fysieke en farmacologische vrijheidsbeperkende interventies in het ziekenhuis: Ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard

Afgerond (juni 2018 - mei 2020)

In Nederlandse ziekenhuizen worden op dagelijkse basis vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het toedienen van rustgevende medicatie of het vastbinden van een patiënt. Geen richtlijn Vrijheidbeperkende maatregelen zijn soms nodig om medische behandeling mogelijk te maken, maar hebben ook nadelen. Het risico op doorligwonden of een...

Bekijk dit project

De Haagse Learning Community Wijk 3.0. Integratie van de langdurige zorg thuis tussen zorg en het sociale domein in de regio Haaglanden

Afgerond (januari 2019 - januari 2022)

De Haagse bevolking zal de komende 25 jaar sterk verouderen. Veel van die ouderen zijn 'kwetsbaar' en hebben daardoor langdurige zorg nodig. Goede zorg verlenen aan al deze ouderen wordt steeds moelijker, onder andere door de tekorten van zorgmedewerkers, afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers en verandering zoals de afschaffing van bejaardenhuizen. Samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Leren van en met elkaar: Extended Twinning!

Afgerond (januari 2019 - juli 2021)

Met het project 'Leren met en van elkaar: Extended Twinning!' wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Vervolg op leernetwerk Twinning: Extended Twinning! Het project is een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, dat het mbo- en hbo-onderwijs en de...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Autisme

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken experts vanuit diverse perspectieven (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samen aan het ontwikkelen van kennisproducten die op termijn de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming De producten voorzien in behoeften in...

Bekijk dit project

Noordelijk leernetwerk integrale ouderenzorg thuis, wijkverpleging en sociaal domein gaan voor samen leren en ontwikkelen

Afgerond (januari 2019 - oktober 2021)

De doelstelling van het project ‘Wijkverpleegkundigen en sociale professionals duurzaam verbonden als lerende professionals’ draagt bij aan: - interdisciplinair teamleren, - integrale persoonsgerichte ouderenzorg en - multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Lerende netwerken Dit wordt gedaan door een thematische aanpak in een lerend netwerk van ouderen, (toekomstige) wijkverpleegkundigen en...

Bekijk dit project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Afgerond (januari 2019 - augustus 2021)

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs? Regio's met leernetwerken Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in...

Bekijk dit project

CHALLENGE! Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking

Lopend (januari 2019 - juli 2022)

De bestaande kennis over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag is niet altijd genoeg om goed met deze mensen om te gaan. Het probleemgedrag gaat vaak niet weg, of er komt nieuw probleemgedrag. Wij denken dat er ook andere kennis nodig is: kennis die te maken heeft met ervaring en gevoel, en met wat je goed en fout vindt. Begeleiders kunnen die kennis nu niet altijd gebruiken....

Bekijk dit project

Sociaal-emotionele zelfmanagement ondersteuning door coaches aan cliënten en hun mantelzorgers

Lopend (januari 2019 - augustus 2021)

De periode na het revalideren van een hersenletsel wordt door veel ex-cliënten als zwaar ervaren. Deze stap naar zelfstandigheid, zonder de hulp van professionals, blijkt vaak lastiger dan gedacht.  Ervaringsdeskundige vrijwilligers Begin 2019 is de Universiteit Maastricht samen met revalidatiecentrum Adelante en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een tweejarig project gestart dat zich...

Bekijk dit project

Evaluatie van een behandeling voor personen met zwakbegaafdheid en verslaving

Lopend (januari 2019 - oktober 2023)

Het Leger des Heils heeft voor mensen met zwakbegaafdheid, comorbide verslaving en andere psychiatrische stoornissen een nieuw behandelprogramma geschreven. Dit programma kent 4 fasen: stabilisatie, behandeling, herstel en resocialisatie. Het programma is gebaseerd op bestaande behandelinterventies waaronder Community Reinforcement Approach en Cognitieve Gedragstherapie plus. Doel van het...

Bekijk dit project

Improving ADL nursing care of long-term care clients.

Lopend (januari 2019 - mei 2023)

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer: hulp bij wassen en aankleden en ondersteuning bij eten en drinken en bij bewegen. Voortbouwen op Basic...

Bekijk dit project

Wijk-up call! Leernetwerk Amsterdam Zuidoost

Afgerond (januari 2019 - juli 2021)

Doel van het onderzoeksproject WIJK-UP call!! is om thuiswonende ouderen in Amsterdam Zuidoost met complexe problematiek passende integrale zorg en ondersteuning te bieden.  Samen werken aan betere ouderenzorg en competentieontwikkeling Samenwerking tussen zorg- en welzijnsmedewerkers, de ouderen, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ROC van Amsterdam in verschillende zorg-...

Bekijk dit project

Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

De wijkverpleegkundige praktijk en het verpleegkunde onderwijs zijn 2 aparte werelden die door het Nijmeegs Leerlandschap een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook zorg en welzijn zijn 2 aparte werelden die we dichter bij elkaar willen brengen. Samen leren en werken in duobanen De zorgprofessionals van het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde gaan samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Proactieve Integrale Ouderenzorg thuis: kennis delen en verspreiden via leernetwerk wijkverpleging Utrecht

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de zorg aan ouderen thuis. De zorgvraag en context zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dit vraagt om andere competenties van (toekomstige) professionals, zoals wijkgericht samenwerken, indiceren, en preventie. Wijkverpleegkundigen geven aan dat zij behoefte hebben aan kennis om goede zorg te leveren. Studenten ervaren dat wat zij...

Bekijk dit project

Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; Een coproductie van zorg en welzijn

Afgerond (januari 2019 - juli 2021)

Integrale zorg waarbij professionals van de zorg en het sociale domein gezamenlijk kwetsbare thuiswonende oudere begeleiden wordt nog onvoldoende in de praktijk gerealiseerd. Doel Het doel van dit project is om gezamenlijk met de professionals, mbo en hbo docenten, mbo en hbo studenten van het zorg en het sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg...

Bekijk dit project

Verbreden en verdiepen van WijkLink naar het sociaal domein en de langdurige ouderenzorg

Afgerond (januari 2019 - april 2021)

WijkLink is hét (digitale) ‘leernetwerk’ wijkverpleging van Oost Nederland. WijkLink bestaat op 1 oktober 2018 uit ruim 1600 actieve deelnemers: intra- en extramuraal werkende, hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden en mbo- en hbo-docenten van 21 zorginstellingen en 4 scholen. Inspelen op de behoefte Binnen een leernetwerk worden ervaringen, kennis, vragen, dilemma’s en goede...

Bekijk dit project

Waardegedreven eHealth

Afgerond (januari 2019 - maart 2020)

Aanleiding Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017/2018), echter substantiële opschaling van eHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017/2018). Doel Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van...

Bekijk dit project

Wie zorgt in de wijk?

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Ouderenzorg in Almere krijgt steeds meer aandacht. Er komen steeds meer ouderen in een stad die aanvankelijk vooral ingesteld was op gezinnen. Dit zorgt voor specifieke uitdagingen. Het leernetwerk ‘wijkverpleegkundigen’ signaleert dat een goede samenwerking met de wijkteams hiervoor van groot belang is. Met dit project willen professionals, ouderen, studenten, docenten en bestuurders van en met...

Bekijk dit project

SIVIL - Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken

Lopend (november 2017 - januari 2023)

Doel SIVIL stelt zich ten doel de aandacht voor en het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg te verbeteren. Rutgers en Vilans werken samen aan dit project om hiermee bij te dragen aan het bevorderen en behouden van de kwaliteit van leven van ouderen en intimiteit en seksualiteit een onderdeel te laten zijn van zorg. Werkwijze De afgelopen twee jaar hebben Rutgers...

Bekijk dit project

Exploring tailored strategies for diagnosing and treating post-traumatic stress disorder in adults with visual impairment: based on participatory action research

Afgerond (januari 2018 - augustus 2020)

Achtergrond Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een aandoening waarbij extreme stress en angst wordt ervaren door een traumatische gebeurtenis. Ook mensen die slechtziend of blind zijn kunnen PTSS ontwikkelen. Doelstelling en werkwijze Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de rol van een visuele beperking bij (de ontwikkeling van) PTSS en mogelijkheden voor behandeling....

Bekijk dit project

Development of a Mentalization Based Treatment protocol for adults with psychological/psychiatric problems and a Visual Impairment (MBT-VI) and Mentalization Based Support for their relatives and caregivers (MBS-VI).

Afgerond (december 2017 - december 2021)

Mensen met een visuele beperking hebben vaker te maken met psychische/psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking. Doel Het doel van dit project is om een protocol - een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) interventie – te ontwikkelen voor het behandelen van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen. Het protocol zorgt ervoor dat alle...

Bekijk dit project

Samen kom je verder: Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen beter in beeld

Lopend (september 2018 - maart 2022)

Doel Ook mensen met verstandelijke beperkingen krijgen steeds vaker te maken met dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking betekent dat de betrokkenen weten dat dementie voor kan komen bij deze mensen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en met een verschillend beloop. Ook is het van belang dat de dementie tijdig...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website