Projecten

Doorontwikkeling mobiele participatiecoach voor ouderen

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

Er zijn zorgen over de verborgen ondersteuningsbehoefte onder thuiswonende ouderen in Amsterdam, zeker nu de vergrijzing toeneemt, ouderen langer thuis moeten blijven en de kans op sociaal isolement toeneemt. Gelukkig is er een uitgebreid ondersteunings- en zorgaanbod beschikbaar, maar deze moet de bewoner zelf inschakelen. Dit is voor veel ouderen, met name met een klein netwerk, erg lastig te...

Bekijk dit project

Aanpak eenzaamheid senioren begint bij beroepsonderwijs

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Ruim de helft van de 75-plussers kampt met eenzaamheid. Tegelijkertijd krijgen ook bijna alle thuiswonende ouderen vroeg of laat te maken met medewerkers uit de thuiszorg. Omgekeerd is het dus aannemelijk dat álle thuiszorgmedewerkers te maken krijgen met oudere cliënten die eenzaam zijn. Toch maakt het onderwerp eenzaamheid landelijk nog geen expliciet deel uit van het curriculum van...

Bekijk dit project

Gouden Mannen

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het programma ‘Gouden Mannen’ dat op dit moment in Amsterdam wordt uitgevoerd, levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid onder oudere mannen met een migratie achtergrond. Het gaat vooral om oudere, geïsoleerde mannen met een laag inkomen die geen werk (meer) hebben, niet of nauwelijks participeren in de maatschappij, zich gediscrimineerd voelen en een laag...

Bekijk dit project

Eenzaamheid? Aanbellen!

Lopend (februari 2020 - januari 2021)

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid is een bewonersinitiatief uit Apeldoorn-Zuid die het omzien naar elkaar vergroot. Onze buurtassistenten bellen huis aan huis aan om met alle buurtgenoten in contact te komen. Dat is een effectieve methode gebleken om eenzaamheid op te sporen. Doordat de buurtassistent uitnodigt tot participatie, drempels slecht en mensen verbind, lukt het ons om eenzaamheid te...

Bekijk dit project

Football Memories

Lopend (februari 2020 - juli 2021)

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van Football Memories. Ouderen ontmoeten elkaar in het stadion waar ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen over het rijke voetbalverleden van hun favoriete club. Elke sessie duurt 90 minuten met een kwartier theepauze. Voor veel deelnemers zijn sociale interacties als deze niet meer zo vanzelfsprekend. De doelgroep van...

Bekijk dit project

Geinoord Met En Voor Elkaar

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Op dinsdagmorgen organiseert SV Geinoord in Nieuwegein het wandelvoetbal voor senioren. ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’ is een uitbreiding van deze activiteit. Dit project richt zich op inwoners van 75 jaar en ouder uit Nieuwegein. Het doel is hen samen te brengen en eenzaamheid te verminderen. Vanaf 4 februari 2020 zijn de deelnemers elke dinsdag welkom op het sportpark van de vereniging. Er is...

Bekijk dit project

Gezond Oud Worden In Nederland: GO-WIN

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Stichting Ouderen Feijenoord, Inclusia en Indigo preventie gaan de methodiek GO-WIN (Gezond Oud Worden In Nederland) inzetten voor migranten ouderen vanaf 75 jaar. We richten ons op Marokkaanse ouderen in gebied Feijenoord. De afgelopen jaren is GO-WIN succesvol uitgevoerd voor migranten ouderen van 50 tot 60 jaar. Echter, 75+ migranten ervaren ook eenzaamheid; 59% van de Marokkaanse ouderen...

Bekijk dit project

Gouda tegen Eenzaamheid - Netwerk Samen voor Goud

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het verminderen van met name sociale eenzaamheid onder ouderen. We hebben twee speerpunten centraal staan: Signaleren van eenzaamheid en duurzame contacten opbouwen tussen jongeren en ouderen. Met het realiseren van diverse straattafels in de stad, doen we signalen op van eenzaamheid onder ouderen. Door jongeren te laten deelnemen aan bezoekteams investeren we in duurzame relaties met ouderen. ...

Bekijk dit project

Het Beste van Kampen

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

De vijf grootste culturele instellingen en Welzijn Kampen ontwikkelen samen met 75-plussers culturele activiteiten. Uitgangspunt zijn de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van de ouderen. Onderweg ontstaan nieuwe sociale netwerken, (her)ontdekken plussers hun talenten, voelen deelnemers zich uitgedaagd en gewaardeerd en leren organisaties beter in te spelen ouderen die nu niet kunnen deelnemen....

Bekijk dit project

In gesprek over eenzaamheid: een aanvulling op de training 'Verbinden met eenzaamheid'

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

GGD Brabant-Zuidoost biedt de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ (Movisie, 2018) aan. Deelnemers geven regelmatig aan behoefte te hebben aan handvatten om het gesprek aan te gaan met eenzame ouderen. Fontys Hogescholen ontwikkelt handvatten met als doel ondersteuning bieden bij gesprekken over eenzaamheid. Het doel van het project is om de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ aan te vullen met...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Huiskamers Aa en Hunze

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Onze Huiskamers zijn ontmoetingsplaatsen voor kwetsbare ouderen met vitale ouderen als vrijwilliger. In sommige huiskamers zijn deelnemers duidelijk meer kwetsbaar en soms dementerend. Dit is kostenbesparend vanuit de WMO voor de gemeente. Huiskamers zijn ook voedingsbodem voor andere sociale en verbindende dorpsinitiatieven. Een sociaal web in dorpen maakt korte lijnen in ondersteuning en...

Bekijk dit project

BuurtBLIK Heemstede

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

In ons project ‘BuurtBLIK’ maken 75-plussers films over de wijze waarop ouderen zich verbinden met de wereld om hen heen. Zij brengen daarvoor plekken in beeld waar ouderen samenkomen. Eenzaamheid onder ouderen is groter dan ooit. De BuurtBLIK-films helpen mensen die verbinding zoeken om die stap wél te zetten. Want bijna alle senioren, ook de makers van de films, weten dat het heel lastig is om...

Bekijk dit project

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen merkten we dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met ons initiatief willen wij deze ouderen vroegtijdig signaleren en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. We doen dit door de inzet van...

Bekijk dit project

Van eenzaamheid naar verbondenheid in de gemeente Borger-Odoorn

Lopend (februari 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Walking Football

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60 plussers in gemeente Maasgouw. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Tijdens een partijtje mag er niet worden gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt en de bal mag niet boven heuphoogte komen....

Bekijk dit project

Who is there?

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam en een op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Voor het structureel verminderen van eenzaamheid onder ouderen is het belangrijk dat sociale netwerken opnieuw worden opgebouwd en sociale vaardigheden worden gerevitaliseerd. Who is there? biedt een directe opname in een actief bestaand sociaal netwerk (ik hoor erbij), met...

Bekijk dit project

Zondagsociëteit

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Seniorenvereniging Theresia LB, Stadstuin Theresia, Zorginstelling Thebe, Zorgatelier Buitentuin en De Zonnebloem werken aan een vernieuwend en duurzaam concept. Vanuit de buurtzorg wordt er (zorg voor en door elkaar) een aantrekkelijk aanbod opgezet voor eenzame ouderen om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen, vooral op momenten dat er geen professionele verzorger aanwezig is. Uit gesprekken...

Bekijk dit project

'Spelen Met Tijd' improvisatiecursus voor eenzame buurtgenoten van 75+

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Een serie van 12 improvisatiebijeenkomsten voor eenzame 75-plussers. Zij maken, door te luisteren en te kijken naar elkaars verhalen, op informele wijze kennis met hun buurtgenoten en deze theatrale methode. Ze worden uitgedaagd, onder begeleiding van theaterdocent Joanne Swaan, blokkades die de spontaniteit tegenhouden bewust op te heffen. Door luisteren, kijken, emotionele expressie, timing,...

Bekijk dit project

Alleen is maar Alleen 2.0

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

‘Alleen is maar alleen 2.0’ richt zich op eenzame 75-plussers in Capelle aan den IJssel. Het is een maatjesproject met speciale groepsbijeenkomsten. Deze zijn erop gericht het gevoel van eigenwaarde en controle van de ouderen te vergroten. Deelnemers worden gestimuleerd om mee te doen met buurtactiviteiten. Zo neemt het netwerk van de ouderen weer toe. Professionals en vrijwilligers van Welzijn...

Bekijk dit project

Blijf je nog even?

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

“Blijf je nog even?”, dat horen (thuis)zorgmedewerkers vaak. Veel zelfstandig wonende ouderen (75+), die afhankelijk zijn van zorg, voelen zich eenzaam. Ze hebben minder mensen om zich heen, gaan minder de deur uit en kunnen (levens)vragen moeilijk kwijt. Eenzame ouderen ontlenen zin aan één-op-één gesprekken over levensvragen. In Den Haag bezoekt een gespreksmaatje, voor minstens een jaar, om de...

Bekijk dit project

In je Uppie

Lopend (januari 2020 - april 2021)

We organiseren in de gemeente Dantumadiel en Noardeast Fryslân themagesprekken voor ouderen over schurende thema's als afscheid, spijt en familie. Ouderen praten hier niet snel over, maar piekeren hier wel in hun eentje over. De doelgroep zijn dorpsbewoners van 75 jaar en ouder. De deelnemers wonen thuis en zijn vaak alleen. Vrouwen én mannen, hoog- en laagopgeleid, vitaal en kwetsbaar. We geven...

Bekijk dit project

Koffietijd

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het Platform Welzijn Ouderen Berkel-Enschot is actief voor ouderen in het dorp. Er woont een grote groep zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen. Deze ouderen zijn kwetsbaar op het gebied van mobiliteit, (dreigend) isolement of een ziektebeeld. Door diverse redenen kunnen zij niet aansluiten bij het reguliere aanbod. Koffietijd is opgezet om deze doelgroep wél te bereiken. Het voorkomt of bestrijdt...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Westerwolde

Lopend (mei 2020 - augustus 2021)

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid. Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke...

Bekijk dit project

Souvenirs uit andere tijden - storytelling voor meer verbinding en contact

Lopend (februari 2020 - juni 2021)

Stichting Sociaal Vitaal heeft de werkvorm verhalentafel ontwikkeld. Een verhalentafel focust zich op het activeren van positieve levensverhalen in verschillende levensfasen. Het gaat over thema’s die iedereen meemaakt en die in overleg met de doelgroep worden ingevuld. Doel hiervan is om ouderen die zich eenzaam voelen de gelegenheid te bieden om positieve ervaringen uit hun leven met anderen...

Bekijk dit project

Tijd van je leven

Lopend (februari 2020 - juli 2021)

Het project ‘Tijd van je leven’ gaat over culturele activiteiten en elkaar ontmoeten. Het doel is eenzaamheid te voorkomen. Het project is voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 75 jaar. Het project omvat een ontmoetingsdag, workshops en een tussen- en eindpresentatie. De ontmoetingsdag is de 1e stap naar een vertrouwensband tussen deelnemers en kunstenaars. In workshops werken de deelnemers aan...

Bekijk dit project

Uitbreiding Verborgen Schatten in Amsterdam

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

BedtimeStories gaat in samenwerking met de Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan het project Verborgen Schatten implementeren in diverse ontmoetingscentra. De methodiek activeert kwetsbare ouderen, waarbij de literatuur centraal staat. Het weer “gezien” worden als degene die hij/zij diep van binnen is, het leven dat ze hebben geleefd en de verbinding met de andere deelnemers door middel van...

Bekijk dit project

VerhalenVanger + - voor senioren

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Dit programma bestaat uit wekelijkse, creatieve workshops voor ouderen uit het zorgcentrum Osdorperhof (Amsterdam Nieuw-West) en buurtbewoners. De methode VerhalenVanger, ontwikkeld door ZID Theater, wordt hierbij toegepast. Deze methode daagt deelnemers uit hun verhaal met elkaar te delen. De gevangen verhalen worden vervolgens op theatrale wijze gepresenteerd op het openbare, maandelijkse...

Bekijk dit project

Versterking Seniorenplezier

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

‘Seniorenplezier’ biedt kwetsbare ouderen uit Wormer en omgeving een huiskamer. Ouderen kunnen binnenlopen voor een kop koffie of aanschuiven bij een diner. Ook worden er uitjes georganiseerd, bijvoorbeeld naar de bollenvelden. Hierdoor doen de ouderen nieuwe contacten op, vergroten ze hun sociale netwerk en worden ze weerbaarder. De activiteiten zijn echter niet kostendekkend. Doormiddel van het...

Bekijk dit project

Voorstel Het Danspaleis in Rotterdam in 2020; Faciliteren infrastructuur Aanpak Eenzaamheid

Lopend (januari 2020 - juli 2021)

De missie van ‘Het Danspaleis’ is om ouderen in Nederland vitaal en inclusief te houden door hun kwaliteit van leven te verbeteren met dans en muziek, en daarmee eenzaamheid aan te pakken. Het Danspaleis is een ouderwets gezellige dansmiddag voor ouderen en hun omgeving, die georganiseerd wordt in zorgcentra en Huizen van de Wijk. Daarnaast is er de Muzieksalon, waar deelnemers elkaar ontmoeten...

Bekijk dit project

Wijkgericht Vriendschappelijk Huisbezoek

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Humanitas, afdeling Utrecht en de Zonnebloem Utrecht werken samen om wijkgericht eenzame ouderen (75+) in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn te helpen uit hun sociaal isolement te komen. Uit gemeentelijke cijfers blijkt dat de eenzaamheid in deze wijken relatief hoog is. Humanitas en de Zonnebloem vormen voor en door 75-plussers een gezamenlijke stuurgroep die op zoek gaat naar vrijwilligers om...

Bekijk dit project

Sociaal Vitaal Stadskanaal

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

‘Sociaal Vitaal’ is een beweegprogramma voor kwetsbare, thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 tot 85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid. Het project bestaat uit een voorbereidingsfase, een persoonlijke...

Bekijk dit project

SamenUit!

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

‘SamenUit!’ wil oud en jong verbinden. SamenUit! organiseert uitstapjes voor een steeds grotere groep kwetsbare ouderen in de regio Twente. De uitstapjes zorgen voor verbinding, zingeving, gevoel van welbevinden en opbouw van sociale contacten met als doel om eenzaamheid tegen te gaan. SamenUit! heeft een vaste groep vrijwilligers die de uitstapjes uitvoeren. De afgelopen jaren heeft SamenUit! al...

Bekijk dit project

Koffietijd Online - Taalmaatjes

Lopend (februari 2020 - december 2020)

Koffietijd Online stelt senioren in de gelegenheid om via videobellen contact te houden. Voor mensen die tijdelijk of langdurig niet mobiel genoeg zijn om het huis uit te gaan kan videobellen waardevol zijn. Taalmaatjes zijn senioren van 75 jaar of ouder die eenzaamheid ervaren of het leuk vinden om aan dit project mee te doen. Taalstudenten zijn mensen die Nederlands willen praten en oefenen....

Bekijk dit project

Meetinstrument: Het Goede Gesprek

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Een goed gesprek is zeer waardevol en welkom bij met name ouderen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid. De betekenis van zo’n gesprek willen wij in beeld brengen. Door een ingrijpende gebeurtenis kan het leven op zijn kop staan. Denk aan het verlies van een partner of aan een ernstige ziekte. Levensvragen zijn niet op te lossen, iemand moet er mee leren leven. Een Goed Gesprek kan...

Bekijk dit project

Oba maatje

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Met het project ‘OBA Maatje’ richt de OBA zich sinds 2018 op alle ouderen die niet meer in staat zijn zelfstandig naar de bibliotheek te komen, maar nog onverminderd van lezen houden. Enthousiaste vrijwilligers brengen ten minste elke maand een bezoek aan een zogenaamde thuislezer met een selectie boeken of andere media. Door een zorgvuldige koppeling tussen de vrijwilliger en thuislezer vormt de...

Bekijk dit project

Ontmoeting in Beweging, gezamenlijk, gezond en gezellig

Lopend (januari 2020 - januari 2021)

We laten mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen, waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en gezelligheid. Beweging en verbetering van de vitaliteit is voor veel deelnemers de ‘hoofdreden’ om mee te doen. We bieden een laagdrempelig en aantrekkelijk beweegprogramma met drie ‘veilige’ sporten: zwemmen, wandelen en stoelgym plus aangepaste stoelyoga. Dit doen we 40 weken per jaar, 2x per...

Bekijk dit project

Ontmoeting maakt alles mooier!

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

Het PieterBrueghelHuis is een uniek ontmoetingshuis voor en door burgers in de gemeente Meierijstad. We willen met ‘Ontmoeting maakt alles mooier!’ mensen met een klein of geen netwerk helpen met het ontmoeten van anderen. Dit doen we door de inzet van buddy’s, het organiseren van activiteiten op zondagen en het uitbreiden van het activiteitenprogramma door de weeks. Samen met de projectpartners...

Bekijk dit project

Ouderenkamer in de moskee

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

We zien in Rotterdam dat ouderen met een migratieachtergrond vaker eenzaam zijn dan andere ouderen. Door gebrekkige taalbeheersing en onbekendheid met de mogelijkheden nemen ze minder deel aan bestaande activiteiten. Daarnaast zien we dat er vaak behoefte is om samen te komen met mensen waar ze een geschiedenis en cultuur mee delen. In samenwerking met Stichting Ouderen Feijenoord gaan we een...

Bekijk dit project

rollator wandelgroep Aalsmeer

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

We zijn in 2019 gestart met onze rollator wandelgroep. Elke week gaan we wandelen en aansluitend drinken we een kop koffie met zijn allen. Bij slecht weer huren we een zaal in sportcentrum en organiseren we binnen activiteiten zoals een parcours wandelen. Ook als mensen geen rollator hebben, maar wel willen meedoen, dan zijn ze van harte welkom. Onze doelgroep bestaat uit ouderen die voor de...

Bekijk dit project

SamenKracht.nu

Lopend (februari 2020 - augustus 2021)

'Ertoe doen, meedoen en van betekenis zijn' is het motto van SamenKracht.nu. SamenKracht.nu is een community methodiek, waarbij via dialoogbijeenkomsten ouderen zich meer bewust worden van de eigen situatie, wensen, mogelijkheden en 'geefkracht'. Dit alles wordt gedeeld in gelijkwaardige dialoog met professionals, vrijwilligers en buurtgenoten. Het thema eenzaamheid wordt zo bespreekbaar vanuit...

Bekijk dit project

Tsezame

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In het project “Tsezame” ("samen") wordt een bemiddelingsfunctie ontwikkeld om eenzame ouderen van 75+ op basis van hun interesses aan elkaar te koppelen. Het doel is 8 mensen te bemiddelen naar 4 koppels om samen activiteiten te ondernemen. De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die tussen ouderen bemiddelen. De start wordt gemaakt door het organiseren van een laagdrempelige...

Bekijk dit project

Thuis in Duivendrecht

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Thuis in Duivendrecht is een samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals, welzijn en gemeente. Zij richt zich op het bouwen van een duurzaam netwerk rond eenzame, sociaal geïsoleerde ouderen. Tijdens het project worden 10 ouderen (cliënten) begeleidt. Thuis in Duivendrecht benaderd eenzaamheid van twee kanten: Omgeving: Het sociale netwerk wordt bekeken en versterkt waar nodig door middel van...

Bekijk dit project

Theaterclub ‘Samen uit!’

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Met het project Theaterclub ‘Samen uit!’ willen we samen met de zorgpartners in de regio een theaterclub oprichten voor ouderen in Vlaardingen van 75 jaar en ouder waar ze in groepsverband voorstellingen bezoeken. Ze programmeren en organiseren, uiteraard met onze hulp en die van de partners, iedere maand een theatervoorstelling op de zondagmiddag. De clubleden worden opgehaald, ontvangen leuke...

Bekijk dit project

Handmassage tegen eenzaamheid, wijk Woudhuis/Osseveld in Apeldoorn

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Talma Borgh is een thuis voor welzijn met zorg. In het najaar van 2019 startte in de wijk Ossevelt/Woudhuis het project handmassage tegen eenzaamheid. Liefdevolle aanraking,via handmassage is een goed instrument om contact te maken met eenzame ouderen. Vanuit Talma Borgh worden er 15 vrijwilligers opgeleid tot handmasseurs. Tijdens het project wordt een handmasseur voor 10 weken gekoppeld aan een...

Bekijk dit project

De Taalvereniging

Lopend (februari 2020 - april 2021)

De Taalvereniging organiseert bijeenkomsten met taalactiviteiten voor ouderen, waarbij ouderen samen aan de slag gaan met taal en in gesprek over taal. Van mei tot en met juli 2020 vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats. Het initiatief is gericht op ouderen met gevoelens van eenzaamheid in Amsterdam-Oost. Met de Taalvereniging willen de initiatiefnemers ouderen dichterbij elkaar brengen door...

Bekijk dit project

De Kruiskamp gaat "effebuurten"

Lopend (februari 2020 - november 2020)

In de wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch start het project ‘effebuurten’. Gezelschapsspel ‘effebuurten’ maakt de tongen los. Tijdens het spel delen de spelers het wel en wee van alle dag met elkaar. Op een laagdrempelige en leuke manier leren mensen elkaar (nog beter) kennen. Ze verbreden en versterken zo hun netwerk en beperken zo de vorm van sociale eenzaamheid. De doelgroep zijn de senioren...

Bekijk dit project

Bewegen als Chinezen

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Bewegen als Chinezen is een beweegactiviteit om sociale eenzaamheid onder senioren van 75 jaar en ouder in de gemeente Heumen terug te dringen. Denk hierbij aan Tai-Chi en Chi-gong of wandelyoga. Het betreft een buiten beweegactiviteit, dicht bij locaties waar veel senioren wonen en waar men een kopje koffie kan drinken. De lessen worden zowel staand, zittend of steunend op de rollator gegeven. ...

Bekijk dit project

Bakkie op de bakfiets

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Het doel van het project is het in beeld krijgen en ondersteunen van eenzame ouderen in Zoetermeer die zelf niet in staat zijn de weg naar sociale contacten en zinvolle dagbesteding te vinden. De sociaal makelaar gaat op een bakfiets met een mobiel terras de wijken in. De sociaal makelaar spreekt ouderen aan, nodigt hen uit om met elkaar in gesprek te gaan en informeert over de mogelijkheden voor...

Bekijk dit project

Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s)-based Initiatives and Arts-based Program

Lopend (december 2019 - december 2020)

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van senioren. Hoewel de positieve impact van kunstinitiatieven op senioren veelal wordt herkend en nationaal en internationaal wordt ondersteund in de literatuur, is het bewijs voor de impact nog versnipperd. Bovendien ontbreekt het aan passend onderzoek naar de implementatie en...

Bekijk dit project

Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met een dementie

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. Het UNICITY-project, fase II In fase I van dit project is een vertaling gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma in drie pilotregio’s. Dit had als doel een...

Bekijk dit project

Sharing stories, met tips en tops aan de slag

Lopend (januari 2020 - april 2021)

Stichting Sociaal Vitaal heeft het spel Sharing Stories ontwikkeld dat ouderen die zich eenzaam voelen de gelegenheid biedt om positieve ervaringen uit hun leven met anderen te delen onder begeleiding van een vrijwilliger. Het spel focust zich op het activeren van positieve levensverhalen in verschillende levensfasen rondom de thema’s plezier, durf, liefde en succes. Herinneringen worden met...

Bekijk dit project

in beweging door kletsbenkskes

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Bewegen combineren met ontmoeten en een goed gesprek op een 'kletsbenkske'; dat is de kern van dit project. In de gemeente Landerd staan diverse bankjes waarop mensen kunnen rusten tijdens een wandeling. We leggen deze plekken vast in een wandelroute en creëren waar nodig nieuwe rustplekken met bankjes. We stimuleren mensen om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en met elkaar in gesprek...

Bekijk dit project

Inzet VR-brillen tegen eenzaamheid

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Samen met vrijwilligers gaan we in gemeente Meierijstad in gesprek met verenigingen over dementie en de gevolgen daarvan, middels inzet van VR-brillen. VR-brillen laten je ervaren wat het is om dementie te hebben. Door de brillen op deze manier in te zetten, verwachten we dat er meer begrip ontstaat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We willen namelijk voorkomen dat mensen met dementie...

Bekijk dit project

The making of the landmark

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

straatmadeliefjes

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

Het Beweegcollectief (BM&M), KBO-Mook, Proteion en ZZG gaan met dit project eenzaamheid terugdringen. Door het organiseren van wandelommetjes door het dorp wordt het contact bevorderd. Het project gebruikt de methode positieve gezondheid IPH. In Mook wonen 894 ouderen van 75 jaar en ouder waarvan 33% emotioneel eenzaam is. Aan het einde van het project hebben we met onze methode 120 kwetsbare...

Bekijk dit project

Senioren in gesprek in eigen buurt

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In ‘Senioren in gesprek in eigen buurt!’ leren deelnemers wat ze zelf kunnen doen om de persoonlijke eenzaamheid te verminderen. Twee groepen senioren ontvangen drie maal per week een gepersonaliseerde e-mail. Deze e-mails bevatten informatie, bewustwordingsoefeningen en opdrachten over eenzaamheid. Het leerproces wordt ondersteund door tweewekelijkse groepsbijeenkomsten. Na verloop van tijd gaat...

Bekijk dit project

Samen-redzaam

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

Het project ‘Samen-redzaam’ is ontstaan door enerzijds de toename van eenzaamheid onder ouderen en anderzijds door de vraag van vrijwilligers bij Present, die graag langer betrokken willen zijn bij een stadsgenoot. Met deze beide signalen gaan wij in het project Samen-redzaam aan de slag. Om samen eenzaamheid te doorbreken, om van elkaars gezelschap te genieten en om nieuwe betekenisvolle...

Bekijk dit project

Samen verbinden

Lopend (februari 2020 - februari 2021)

Door het aanbieden van laagdrempelige gespreksgroepjes in de eigen wijk helpen we ouderen die eenzaamheid ervaren om de eerste stap te zetten richting verbinding. De cursus is bedoeld voor minder vitale ouderen die zelfstandig wonen en die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Zij zijn cliënt bij een zorgorganisatie voor huishoudelijke ondersteuning of wijkverpleging. De medewerkers kennen hun...

Bekijk dit project

Oud voor mekaar

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

In de gemeente Hoogeveen is sprake van een hoge eenzaamheidsscore onder 75-plussers. Door de inzet van de lokale partner ‘Stichting Sport en Beweeg’ met 23 sport- en beweeggroepen voor senioren, kunnen we inzetten op het verminderen van de sociale eenzaamheid binnen deze doelgroep. De senioren sporten en bewegen in een groep die precies past bij hun wensen en sportieve mogelijkheden. Qua leeftijd...

Bekijk dit project

lokaal eenzaamheids-signaleringsnetwerk met bedrijven

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Het project is een samenwerking tussen MeerWaarde (sociaal werk), Axxicom (thuishulp) en Rabobank Schiphol (bedrijfsleven), en vormen een sterke kerntriade. We zetten in op eenzame inwoners in Haarlemmermeer. Dagelijks zien de vele bedrijven en organisaties in Haarlemmermeer inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Lokale bedrijven, zoals de groenteboer, zijn essentieel om de aanpak tegen...

Bekijk dit project

KlusPlus

Lopend (februari 2020 - mei 2021)

KlusPlus is bestemd voor ouderen die niet zo goed meer weten wat ze willen en kunnen. Het doel is om een oudere zo zelfstandig mogelijk aan de slag te laten gaan bij een bedrijf of organisatie in de buurt. Door een klus te doen die past bij hun talenten en interesses wordt de zingeving verhoogd. Klusplus werkt met vrijwilligers: de Kluscoaches. Deze gaan in gesprek met de ouderen bij de ouderen...

Bekijk dit project

De kracht van zorglandbouw (oude titel: Op weg naar Zorglandbouw 2.0)

Lopend (mei 2019 - augustus 2022)

Zorgboerderijen bieden onderscheidende zorg De zorglandbouw biedt zorg, begeleiding of een woon- of logeerplek aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische aandoeningen. Het is een bijzondere zorgvorm die zich onderscheidt door de manier waarop de zorgboeren de deelnemers (of cliënten) benaderen. Werken en meedoen aan allerlei activiteiten met dieren en gewassen – in...

Bekijk dit project

Fysieke en farmacologische vrijheidsbeperkende interventies in het ziekenhuis: Ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard

Afgerond (juni 2018 - mei 2020)

In Nederlandse ziekenhuizen worden op dagelijkse basis vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het toedienen van rustgevende medicatie of het vastbinden van een patiënt. Geen richtlijn Vrijheidbeperkende maatregelen zijn soms nodig om medische behandeling mogelijk te maken, maar hebben ook nadelen. Het risico op doorligwonden of een...

Bekijk dit project

De Haagse Learning Community Wijk 3.0. Integratie van de langdurige zorg thuis tussen zorg en het sociale domein in de regio Haaglanden

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

De Haagse bevolking zal de komende 25 jaar sterk verouderen. Veel van die ouderen zijn 'kwetsbaar' en hebben daardoor langdurige zorg nodig. Goede zorg verlenen aan al deze ouderen wordt steeds moelijker, onder andere door de tekorten van zorgmedewerkers, afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers en verandering zoals de afschaffing van bejaardenhuizen. Samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Leren van en met elkaar: Extended Twinning!

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Met het project 'Leren met en van elkaar: Extended Twinning!' wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Vervolg op leernetwerk Twinning: Extended Twinning! Het project is een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, dat het mbo- en hbo-onderwijs en de...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Autisme

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken experts vanuit diverse perspectieven (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samen aan het ontwikkelen van kennisproducten die op termijn de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming De producten voorzien in behoeften in...

Bekijk dit project

Noordelijk leernetwerk integrale ouderenzorg thuis, wijkverpleging en sociaal domein gaan voor samen leren en ontwikkelen

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

De doelstelling van het project ‘Wijkverpleegkundigen en sociale professionals duurzaam verbonden als lerende professionals’ draagt bij aan: - interdisciplinair teamleren, - integrale persoonsgerichte ouderenzorg en - multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Lerende netwerken Dit wordt gedaan door een thematische aanpak in een lerend netwerk van ouderen, (toekomstige) wijkverpleegkundigen en...

Bekijk dit project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs? Regio's met leernetwerken Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in...

Bekijk dit project

CHALLENGE! Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking

Lopend (januari 2019 - juli 2022)

De bestaande kennis over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag is niet altijd genoeg om goed met deze mensen om te gaan. Het probleemgedrag gaat vaak niet weg, of er komt nieuw probleemgedrag. Wij denken dat er ook andere kennis nodig is: kennis die te maken heeft met ervaring en gevoel, en met wat je goed en fout vindt. Begeleiders kunnen die kennis nu niet altijd gebruiken....

Bekijk dit project

Sociaal-emotionele zelfmanagement ondersteuning door coaches aan cliënten en hun mantelzorgers

Lopend (januari 2019 - april 2021)

De periode na het revalideren van een hersenletsel wordt door veel ex-cliënten als zwaar ervaren. Deze stap naar zelfstandigheid, zonder de hulp van professionals, blijkt vaak lastiger dan gedacht.  Ervaringsdeskundige vrijwilligers Begin 2019 is de Universiteit Maastricht samen met revalidatiecentrum Adelante en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een tweejarig project gestart dat zich...

Bekijk dit project

Evaluatie van een behandeling voor personen met zwakbegaafdheid en verslaving

Lopend (januari 2019 - oktober 2023)

Het Leger des Heils heeft voor mensen met zwakbegaafdheid, comorbide verslaving en andere psychiatrische stoornissen een nieuw behandelprogramma geschreven. Dit programma kent 4 fasen: stabilisatie, behandeling, herstel en resocialisatie. Het programma is gebaseerd op bestaande behandelinterventies waaronder Community Reinforcement Approach en Cognitieve Gedragstherapie plus. Doel van het...

Bekijk dit project

Improving ADL nursing care of long-term care clients.

Lopend (januari 2019 - april 2022)

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer: hulp bij wassen en aankleden en ondersteuning bij eten en drinken en bij bewegen. Voortbouwen op Basic...

Bekijk dit project

Wijk-up call! Leernetwerk Amsterdam Zuidoost

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Doel van het onderzoeksproject WIJK-UP call!! is om thuiswonende ouderen in Amsterdam Zuidoost met complexe problematiek passende integrale zorg en ondersteuning te bieden.  Samen werken aan betere ouderenzorg en competentieontwikkeling Samenwerking tussen zorg- en welzijnsmedewerkers, de ouderen, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ROC van Amsterdam in verschillende zorg-...

Bekijk dit project

Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

De wijkverpleegkundige praktijk en het verpleegkunde onderwijs zijn 2 aparte werelden die door het Nijmeegs Leerlandschap een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook zorg en welzijn zijn 2 aparte werelden die we dichter bij elkaar willen brengen. Samen leren en werken in duobanen De zorgprofessionals van het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde gaan samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Proactieve Integrale Ouderenzorg thuis: kennis delen en verspreiden via leernetwerk wijkverpleging Utrecht

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de zorg aan ouderen thuis. De zorgvraag en context zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dit vraagt om andere competenties van (toekomstige) professionals, zoals wijkgericht samenwerken, indiceren, en preventie. Wijkverpleegkundigen geven aan dat zij behoefte hebben aan kennis om goede zorg te leveren. Studenten ervaren dat wat zij...

Bekijk dit project

Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; Een coproductie van zorg en welzijn

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Integrale zorg waarbij professionals van de zorg en het sociale domein gezamenlijk kwetsbare thuiswonende oudere begeleiden wordt nog onvoldoende in de praktijk gerealiseerd. Doel Het doel van dit project is om gezamenlijk met de professionals, mbo en hbo docenten, mbo en hbo studenten van het zorg en het sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg...

Bekijk dit project

Verbreden en verdiepen van WijkLink naar het sociaal domein en de langdurige ouderenzorg

Lopend (januari 2019 - april 2021)

WijkLink is hét (digitale) ‘leernetwerk’ wijkverpleging van Oost Nederland. WijkLink bestaat op 1 oktober 2018 uit ruim 1600 actieve deelnemers: intra- en extramuraal werkende, hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden en mbo- en hbo-docenten van 21 zorginstellingen en 4 scholen. Inspelen op de behoefte Binnen een leernetwerk worden ervaringen, kennis, vragen, dilemma’s en goede...

Bekijk dit project

Waardegedreven eHealth

Lopend (januari 2019 - maart 2020)

Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017), echter substantiële opschaling van EHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017). Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van zorg, zodat in de toekomst de...

Bekijk dit project

Wie zorgt in de wijk?

Lopend (januari 2019 - juli 2021)

Ouderenzorg in Almere krijgt steeds meer aandacht. Er komen steeds meer ouderen in een stad die aanvankelijk vooral ingesteld was op gezinnen. Dit zorgt voor specifieke uitdagingen. Het leernetwerk ‘wijkverpleegkundigen’ signaleert dat een goede samenwerking met de wijkteams hiervoor van groot belang is. Met dit project willen professionals, ouderen, studenten, docenten en bestuurders van en met...

Bekijk dit project

SIVIL - Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken

Lopend (november 2017 - augustus 2020)

Doel Rutgers en Vilans gaan met diverse praktijkpartners de zorg voor seksualiteit en intimiteit in verpleeghuizen verbeteren, zodat de kwaliteit van leven van ouderen bevorderd en behouden kan worden. Werkwijze Met Viattence, BrabantZorg en Archipel ontwikkelen we diverse elementen voor nascholing en drie instrumenten om zorgprofessionals in verpleeghuizen te versterken met kennis,...

Bekijk dit project

Exploring tailored strategies for diagnosing and treating post-traumatic stress disorder in adults with visual impairment: based on participatory action research

Lopend (januari 2018 - augustus 2020)

Mensen met een visuele beperking zijn kwetsbaarder voor risico’s, zoals ongevallen of schendingen van de zelfstandigheid. Dit kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op afdelingen binnen revalidatie-instellingen voor blinden en slechtzienden, die gespecialiseerd zijn in psychische/psychiatrische problematiek, komen vaak cliënten langs met trauma-gerelateerde angstklachten....

Bekijk dit project

Development of a Mentalization Based Treatment protocol for adults with psychological/psychiatric problems and a Visual Impairment (MBT-VI) and Mentalization Based Support for their relatives and caregivers (MBS-VI).

Lopend (december 2017 - september 2020)

Mensen met een visuele beperking hebben vaker te maken met psychische/psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking. Doel Het doel van dit project is om een protocol - een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) interventie – te ontwikkelen voor het behandelen van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen. Het protocol zorgt ervoor dat alle...

Bekijk dit project

Samen kom je verder: Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen beter in beeld

Lopend (september 2018 - maart 2022)

Doel Ook mensen met verstandelijke beperkingen krijgen steeds vaker te maken met dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking betekent dat de betrokkenen weten dat dementie voor kan komen bij deze mensen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en met een verschillend beloop. Ook is het van belang dat de dementie tijdig...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website