Veelgestelde vragen

Eerste subsidieoproep Onbeperkt meedoen!

Onbeperkt meedoen! is een uitgebreid programma met veel eisen. Wat is de reden hiervan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is een uitgebreid programma en dat beseffen we ons heel goed. De reden is dat we projecten willen financieren die iets toevoegen en echt een verandering teweeg brengen. Zo is bijvoorbeeld implementatie een lastig criterium, maar ontzettend belangrijk. We vragen die criteria uit omdat hier op wordt beoordeeld door de programmacommissie. Als de indieners voldoen aan deze criteria, dan kan de programmacommissie een goed beeld vormen wat er gaat gebeuren in de projecten en daarmee kan de haalbaarheid het beste bekeken worden.

Wat wordt bedoeld met onzichtbare drempels?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het VN-verdrag Handicap wordt er al veel gewerkt aan de zichtbare drempels. Maar er zijn ook onzichtbare drempels of belemmeringen in bijvoorbeeld opleiding, werk of om te komen van opleiding naar werk. Met onzichtbare drempels wordt bedoeld dat het gaat om drempels die niet fysiek zijn. Het kan ook om zichtbaar leed of ongemak gaan dat onderbelicht is en waarvoor te weinig aandacht is. Geef dit concreet in je aanvraag aan. Het gaat in deze subsidieoproep dus over onderbelichte zaken die onvoldoende aan het licht zijn gekomen afgelopen jaren.

Betekent het dat projecten voor zichtbare drempels niet in deze subsidieronde mogen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Qua zichtbare drempels gebeurt best veel op het gebied van het VN-verdrag Handicap en met dit programma willen we iets doen dat écht wat toevoegt. De aanvraag kan zich wel richten op zichtbare drempels, zoals beschreven onder het kopje ‘Wat wordt bedoeld met onzichtbare drempels?‘ maar de programmacommissie heeft de focus van dit programma gesteld om te richten op onzichtbare drempels. Omschrijf daarom goed wat het doel is van jouw project en hoe je daar wilt komen en waarom dat aansluit bij de doelen van het programma Onbeperkt meedoen!

Ik heb twee projectideeën voor ogen (opschalen en doorontwikkelen), kan ik dat in één aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat is mogelijk. Maar let vooral op de haalbaarheid ervan binnen 12 maanden. Maak een goed plan van aanpak met een stevige onderbouwing dat het haalbaar is binnen 12 maanden en binnen het maximaal beschikbare budget van €100.000 voor één project. Als de programmacommissie inschat dat je te veel hooi op je vork neemt, dan wordt het wellicht niet als een haalbaar project gezien.

Welke partijen mogen samenwerkingspartners zijn?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

vastgestelde samenwerking.” De samenwerking van de organisaties die de aanvraag indienen verschilt per aanvraag, de context, het doel en de vraagstelling. Belangrijk is dat het een bestaande duurzame samenwerking is die organisatorisch, financieel en inhoudelijk naar aantoonbare resultaten heeft geleid/gaat leiden. We laten aan de aanvragers zelf wie geschikte samenwerkingspartners zijn, gemeenten, onderwijsinstellingen, MKB of andere organisaties. Dit hoeven niet perse non-profitorganisaties te zijn.

Uit hoeveel organisaties moet een samenwerking minimaal bestaan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij stellen hier geen minimaal aantal aan. Ga na welke en waarom dit de juiste partijen zijn met relevante expertise om het doel te behalen. Omdat het zo contextafhankelijk is, is het aan de aanvrager om de programmacommissie te overtuigen van het samenwerkingsverband.

Is het een harde eis dat het samenwerkingsverband al 2 jaar bestaat?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De 2 jaar samenwerking is geen hard vereiste, maar je moet kunnen aantonen dat je een duurzame samenwerkingsopzet hebt die geschikt is voor om jouw plan te doen slagen.
De programmacommissie wil graag zien dat er al wordt samengewerkt en dat er de nodige ervaring is. Laat in de aanvraag zien dat de samenwerking die jullie kiezen de juiste samenstelling is voor het idee dat jullie willen aanpakken. Je moet met de juiste partijen, ervaring en kennis aan tafel zitten.

Zijn de samenwerkingspartners formele of informele partners? Dus professionals of vrijwilligers?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het samenwerkingsverband hebben we het over organisaties die je opneemt in je samenwerkingsverband. Maar of dat formele samenwerkingspartners zijn of een groep die dat op vrijwillige basis doet dat maakt niet uit. Een mix kan juist een goed samenwerkingsverband zijn, zolang zij bijdragen aan je doelen. Wat wel een vereiste is, is dat ervaringsdeskundigen een gelijkwaardige rol krijgen in je project en van A tot Z betrokken zijn. In principe zijn alle partners formele partners nadat ze zijn opgenomen in het samenwerkingsverband.

Waar is het format van de samenwerkingsovereenkomst te vinden?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het indienen van het projectidee is het nog niet nodig om dit format aan te leveren. Beschrijf eerst kort  uit welke partijen de samenwerking bestaat en waarom dit de juiste partijen zijn om jouw idee te realiseren.  Het formulier samenwerkingsovereenkomst vragen we pas op bij de uitgewerkte aanvraag. De formulieren staan in de subsidieoproep onder het kopje ‘downloads en links’ op pagina 9.

Wat is de rol van de regiocoach en zijn er opleidings- of werkervaringseisen verbonden aan de regiocoach?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De regiocoach speelt een belangrijke rol bij het daadwerkelijk borgen van een project in de praktijk. In de factsheet staat omschreven waaraan een regiocoach moet voldoen. We vragen ook naar een Curriculum Vitae. Zowel in de subsidieoproep als in dit factsheet staat omschreven wat van een regiocoach wordt verwacht.

Kan een regiocoach iemand van de gemeente zijn? Bijvoorbeeld de strategisch adviseur onderwijs-arbeidsmarkt?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat kan zeker. In de subsidieoproep op pagina 4 en in de factsheet regiocoach staat meer informatie. Neem deze goed door.

Wie stelt een regiocoach aan en moet de coach 1 persoon zijn of mag een projectteam deze rol oppakken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvrager is zelf verantwoordelijk om een regiocoach aan te stellen. Mocht je daar niet uitkomen, benader dan de Coalitie voor Inclusie of ZonMw. Wij denken niet inhoudelijk mee over de projecten, maar geven graag advies over het vinden van een juiste regiocoach.
De regiocoach is één persoon.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een regiocoach (tbv begroting)?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvrager stelt de begroting vast en kiest een regiocoach. Dat kan dus per aanvrager verschillen.

Mag je ook tijd begroten voor samenwerken in het netwerk?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uiteraard, dat mag.

Hoeveel mensen moeten we bereiken in het samenwerkingsverband?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Daar is geen minimum aantal voor ingesteld, maar het liefst zo veel mogelijk. Het zijn regionaal ingestoken projecten, het bereik is daarmee relatief. Het gaat erom dat jouw doelgroep zo goed mogelijk kan profiteren van de resultaten van het project.

Wat wordt verstaan onder een gelijkwaardige positie van een ervaringsdeskundige?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We willen dat ervaringsdeskundigen vanaf het begin van het project op een gelijkwaardige manier deelnemen. Ervaringsdeskundigen zijn onderdeel van de projectgroep, net zoals alle andere deelnemers. En passend bij de mogelijkheden van de ervaringsdeskundige zoek je met elkaar naar manieren waarop de ervaringsdeskundigen meedenken en meedoen.

Hoe sterk wordt vastgehouden aan de leeftijdsgrens 15-25 jaar?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De subsidieoproep richt zich op jongeren die in de onderwijsperiode zitten of die in de transitie van onderwijs naar werk.  Dit is dan een logische leeftijd. Een kleine afwijking is dan geen groot probleem, zolang het plan zich richt op deze doelgroep in deze fase.

Ik ben ervaringsdeskundige, kan ik ergens als ambassadeur aanhaken?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het nauw samenwerken met ervaringsdeskundigen, vanaf begin tot eind van het project, is een harde eis voor het programma Onbeperkt meedoen!. Als je als ervaringsdeskundige graag bij een project wilt aanhaken, meld dit bij de Coalitie voor Inclusie. Zij kunnen daarover met je meedenken.

Wat zijn referenten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een referentenpanel zitten mensen met relevante expertise op het gebied van onderwijs, opleiding en werk. Dus het kunnen mensen zijn die werkzaam zijn in het onderwijs, werkgevers of mensen die bij werkgeversraden zitten of ervaringsdeskundigen die hier ervaring mee hebben. Dus het is een mix van mensen die relevante expertise hebben op dit gebied. Het referentenpanel kan per subsidieronde verschillen.

Hoeveel projecten mogen een uitgewerkte aanvraag indienen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dat bepaalt de programmacommissie. Zij kijken naar hoe goed de projectideeën aansluiten bij de gestelde criteria. De projecten die daar het best bij aansluiten worden uitgenodigd een uitgewerkte aanvraag te schrijven. Maar ook hoeveel financiering aangevraagd wordt. Als veel projecten ingediend worden met een lager bedrag dan kunnen meer aanvragen naar de volgende ronde doorgaan. Worden plannen ingediend met grote bedragen dan kunnen minder aanvragen door. Er mag maximaal € 100.000 per project aangevraagd worden.

Hoeveel pagina's mag het projectidee maximaal bevatten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het projectidee mag maximaal 6 pagina’s bevatten in lettertype 10 Arial. Het is belangrijk om gebruik te maken van het aanvraagformulier dat in de subsidieoproep staat. Dat is een vereiste om het projectidee in te leveren.

Is er gedurende de uitvoering van het project ondersteuning vanuit het Programmateam Onbeperkt meedoen!?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inhoudelijk kan ZonMw altijd adviseren gedurende de looptijd van het project. ZonMw faciliteert de communicatie van resultaten en uitwisselen van ervaringen tussen de lopende projecten. Dit gebeurt bijvoorbeeld via bijeenkomsten tussen de regiocoaches. Ook worden site visits georganiseerd, bijeenkomsten (digitaal of op locatie) tussen de projectleden om ervaring, kennis en knelpunten te delen met elkaar. ZonMw kan ook helpen bij bredere communicatie van de resultaten van projecten via bijvoorbeeld nieuwsbrieven en sociale media. Input hiervoor wordt altijd door de projectleden zelf aangeleverd. 

Gaan de aanvragers met elkaar een lerend netwerk vormen?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ja, dat is zeker de bedoeling. We willen de regiocoaches met elkaar in contact brengen zodat ze elkaar kunnen helpen en elkaars ervaringen kunnen benutten. We willen projectideeën financieren die een verschil gaan maken. In een lerend netwerk wordt dat verschil steeds groter waarin kennisoverdracht belangrijk en duurzaam is in plaats van dat het losse eilandjes die op zichzelf bezig zijn.

Zijn er vereisten aan de implementatie van de projectopbrengsten?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We willen met dit programma dat alle gehonoreerde projecten een blijvende verandering in de praktijk realiseren. Dus met hun project een deel van het VN-verdrag Handicap implementeren waar de doelgroep blijvend profijt van heeft. Dat vindt ZonMw belangrijk.

Is cofinanciering toegestaan? En moeten toezeggingen al binnen zijn voor indienen eerste plan?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is belangrijk dat als de subsidie stopt je door gaat met jouw project en de implementatie hiervan. Daar is vaak geld voor nodig. Cofinanciering is geen vereiste, maar wel heel welkom. Dit geeft namelijk een blijk van commitment van de verschillende partijen die financieel bijdragen.

Nee dat hoeft nog niet. In de fase van projectidee vragen we een grove begroting. De uiteindelijke exacte begroting wordt opgevraagd bij de uitgewerkte aanvraag. Daar moet het wel zeker zijn dat de cofinanciering aanwezig is op het moment dat het project gefinancierd wordt.

Wat is een indicatie voor in te brengen cofinanciering als het gaat om uurloon? Hanteren jullie hier een richtbedrag?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvrager geeft zelf een uurloon aan bij de begroting. Als dat redelijke bedragen zijn, dan zal de financiële afdeling van ZonMw daar mee akkoord gaan. Het is aan de aanvrager zelf om dit te bepalen. We vragen vaak waar het uurloon op wordt gebaseerd, dat kan opgevraagd worden door onze financiële administratie.

Is deze subsidieoproep op het gebied van onderwijs, opleiding, werk eenmalig? Of komt de subsidieoproep jaarlijks terug??
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit is de eerste subsidieoproep binnen dit programma. We gaan een soortgelijke oproep volgend jaar ook inrichten, maar de thema’s waar we ons dan richten zijn nog niet bekend. De verwachting is niet dat de volgende subsidieoproep weer over onderwijs, opleiding en werk gaan, maar op andere thema’s. ZonMw heeft nu van het ministerie van VWS opdracht gekregen voor de komende drie jaar, maar we weten niet wat daarna gebeurt.

Welk soort projecten zoeken jullie? Een praktische toepassing met bijvoorbeeld 10 jongeren of een meer conceptueel, structuurversterkend project met beleidsimplicaties?
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Daar kan ZonMw geen antwoord op geven. Maak voor jezelf deze afweging met de subsidieoproep en de programmatekst in je achterhoofd.

Hoe zit het met de verklaring geen staatssteun? ( I.v.m. de NOW-regeling)
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit programma zijn er twee staatssteunregels die van kracht zijn. Op het moment dat hier vragen over zijn, neem dan contact op met ZonMw. Per situatie wordt dit bekeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website