Projecten

Calming together

Lopend (juni 2022 - juni 2024)

Jonge kinderen hebben hun ouders nodig om hun emoties te reguleren. Als ze van slag zijn helpen hun ouders door te sussen, vast te houden, te praten, te gebaren om weer tot rust te komen. Dit proces wordt co-regulatie genoemd en vormt de basis voor de verdere sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe verloopt dit proces bij dove en slechthorende kinderen? En welke strategieën werken het best voor deze...

Bekijk dit project

Insight in the conditions to participate in daily life for young children with moderate hearing loss: Towards an acoustic friendly and high-quality linguistic environment

Lopend (september 2021 - september 2023)

Inzicht in de toegang tot spraak voor kinderen met een matig hoorverlies Om gesproken taal te kunnen leren moet je spraak goed kunnen horen. Voor kinderen met een matig gehoorverlies is dit leerproces niet vanzelfsprekend. Zij hebben vaak meer moeite met het leren van taal dan goedhorende leeftijdsgenootjes. De eerste levensjaren zijn belangrijk voor het leren van taal. Daarom richt dit onderzoek...

Bekijk dit project

Together We Can: Participation and Autonomy of People with Deafblindness within a Community-based Support Program.

Lopend (juli 2022 - juli 2024)

Mensen met doofblindheid (DB) hebben zowel een visuele als een auditieve beperking. Wanneer mensen met DB willen participeren in de visuele en auditieve wereld, zorgen hun beperkingen voor grote uitdagingen. In Nederland kunnen zelfstandig wonende mensen met DB maatschappelijke ondersteuning krijgen van twee nationale ondersteuningsdiensten. Deze ondersteuningsdiensten verzorgen toegankelijke,...

Bekijk dit project

Wat ik zeggen wil: Pragmatiek bij jonge dove en slechthorende kinderen.

Lopend (juli 2022 - juli 2023)

Pragmatiek verwijst naar het gebruik van taal in interacties met anderen. Hoe begin je een gesprek? Hoe reageer je op een vraag? Hoe vertel je een verhaal? Dove en slechthorende kinderen en jongeren hebben hier vaak moeite mee. Daarom is het belangrijk om hier al op jonge leeftijd aandacht aan te besteden. Doel en opzet In dit project onderzoeken we pragmatiek bij dove en slechthorende kinderen...

Bekijk dit project

A personal sensory navigation profile: A novel tool to predict successful use of sensory information during navigation in visually impaired individuals

Lopend (juli 2022 - juli 2024)

Een persoonlijk sensorisch navigatieprofiel: een nieuw hulpmiddel om succesvol gebruik van zintuiglijke informatie tijdens navigatie bij slechtziende personen te voorspellen Elke dag navigeren we door de wereld om ons heen. Zelfs zonder visuele beperking is dat niet altijd makkelijk. Daarom krijgen personen met een visuele beperking vaak oriëntatie- en mobiliteitstraining om het navigeren te...

Bekijk dit project

Narrating by example: The effects of an implicit and explicit intervention on oral narrative ability and its relationship with executive functioning in DLD

Lopend (september 2022 - september 2024)

Vertellen naar voorbeeld bij TOS: welke rol spelen impliciet leren en executieve functies hierbij? Kinderen met een taalontwikkeling stoornis (TOS) vinden verhalen vertellen vaak moeilijk. Dat kan invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling. In sociale interactie deel je jouw ervaringen/verhalen met anderen. EF-vaardigheden gebruik je om doelgericht gedrag uit te voeren, zoals het...

Bekijk dit project

Succes in werk met een visuele beperking: longitudinale paden van een bijbaan tijdens de puberteit naar succesvolle arbeidsparticipatie 20 jaar later

Lopend (juli 2022 - juli 2023)

Werk is belangrijk. Het biedt financiële zekerheid, zelfstandigheid, zingeving en (mentale) gezondheid. Voor mensen met een visuele beperking is het vaak lastiger om aan werk te komen. Om hen te helpen en voor een inclusieve samenleving te zorgen, is kennis over succes in werk nodig. Doel en opzet Onderzoek op CBS-data liet zien dat 29% van de gehele beroepsbevolking van mensen met een visuele...

Bekijk dit project

Bekijk het eens door een andere bril!

Lopend (april 2022 - april 2023)

Uit onderzoek blijkt dat nog veel mensen met een verstandelijke beperking, die een briladvies krijgen, in de praktijk geen bril hebben gekregen of niet dragen. Een reden die vaak wordt genoemd, is dat men twijfelt over de meerwaarde van de bril. Een bril kan echter wel vaak een visuele beperking opheffen. Doel en opzet Het doel van dit project is om te onderzoeken welk effect het dragen van een...

Bekijk dit project

Herkennen en bespreken van mentale klachten bij volwassenen met een visuele beperking: evaluatie van de haalbaarheid en potentiële effectiviteit van het leertraject “IdentifEYE” binnen ziekenhuis- en revalidatiezorg

Lopend (maart 2022 - maart 2023)

Zorgprofessionals kunnen een belangrijke rol spelen in het bespreekbaar maken van depressie en angst bij volwassenen met een visuele beperking. Toch blijkt dat zij zich vaak geremd voelen door o.a. gebrek aan kennis, zelfvertrouwen en ondersteuning van collega's. Om zorgprofessionals hierbij te ondersteunen is het leertraject IdentifEYE ontwikkeld. Doel en opzet IdentifEYE is op maat gemaakt...

Bekijk dit project

I don't know what I don't know: Developing a sex education program with and for people with a visual impairment

Lopend (maart 2022 - maart 2024)

‘Ik weet niet, wat ik niet weet’: Een seksueel voorlichtingsprogramma voor en door mensen met een visuele beperking Seksuele voorlichting voor jongeren met een visuele beperking krijgt veel te weinig aandacht. Er bestaat wereldwijd nog geen geschikt voorlichtingsprogramma. Deze jongeren zijn sterk afhankelijk van ouders, begeleiders en leerkrachten voor informatie over seksualiteit en relaties....

Bekijk dit project

Narrative development in Dutch school-aged children with language or hearing impairment in comparison to typical development.

Lopend (augustus 2022 - augustus 2024)

Narratieve ontwikkeling bij Nederlandse schoolkinderen met een taal- of gehoorproblemen, in vergelijking met een normale ontwikkeling Het laten (na)vertellen van plaatjesverhalen is een effectieve methode om taalproblemen bij kinderen te signaleren. Een goede verteltaak meet informatieoverdracht, grammaticaliteit en complexiteit. In Nederland zijn dergelijke verteltaken wel beschikbaar, maar niet...

Bekijk dit project

Move to Succeed: Evaluation of the effectiveness of the program Hexe-Pre

Lopend (september 2022 - september 2024)

Executieve functies (EF’s) maken het mogelijk om je gedrag te sturen. Deze sturing is nodig om doelen te kunnen behalen. Bijvoorbeeld, om goed te kunnen samenwerken met andere mensen of om je diploma te halen. Veel dove en slechthorende (DSH) kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite met het sturen van hun gedrag. Doel en opzet In dit project wordt een training...

Bekijk dit project

Improved assessment = improved care: Differential diagnosis of attachment problems and Autism Spectrum Disorder in adults with a visual impairment and/or moderate to borderline intellectual disability

Lopend (april 2022 - april 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Diversiteit en volwaardig partnerschap in hulpverlening aan kinderen en jeugdigen met CMB en hun communicatiepartners

Lopend (november 2022 - november 2023)

Ouders spelen een centrale rol in het uitvoeren van interventies bij kinderen met Communicatief Meervoudige Beperkingen (CMB). Kennis van cultuur, leefwereld en beleving van cliënten (developmental niche) is essentieel voor het slagen van interventies. Vaak is er sprake van een gat tussen de developmental niche van cliënten (andere cultuur of taal, laaggeletterd) en van hulpverleners (Nederlands,...

Bekijk dit project

In gesprek met thuiswonende ouderen met een visuele beperking over hun sociaal netwerk

Lopend (juni 2022 - juni 2023)

Het hebben van een sociaal netwerk draagt bij aan fysieke en psychologische gezondheid. Thuiswonende ouderen met een visuele beperking hebben gemiddeld minder sociale contacten en voelen zich eenzamer dan ouderen zonder visuele beperking. Binnen de hulpverlening aan deze doelgroep is nog te weinig structurele aandacht voor het sociaal netwerk. Doel en opzet Om ouderen met een visuele beperking...

Bekijk dit project

Taal doe je Samen! Investigating the effects of a parent-child interaction training and the influence of parents’ SES and language backgrounds

Lopend (maart 2022 - maart 2024)

Het onderzoek Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben veel moeite met het leren van taal. Het is nodig dat zij vroeg hulp krijgen. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen hun kind helpen door bijvoorbeeld veel te benoemen en voor te lezen. Om ouders van kinderen met TOS hierbij te ondersteunen, zijn er cursussen. Maar hier doen niet alle ouders aan mee. Doel en...

Bekijk dit project

eFAVO: a multicenter study on the perception of emotions from faces and voices in children with hearing aids

Lopend (juli 2022 - juli 2024)

Ik hoor je lachen, ik zie je huilen: auditieve en visuele emotieherkenning bij kinderen met hoortoestellen Het leren herkennen van emoties is belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Emoties kunnen worden uitgedrukt via stemklanken, maar ook via gezichtsuitdrukkingen. We onderzoeken hoe goed kinderen met hoortoestellen emoties in stemmen en van gezichten kunnen herkennen. En we...

Bekijk dit project

Transitie naar Onderwijs vanuit Zorg voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Lopend (september 2021 - september 2023)

Kinderen met TOS hebben grote moeite met taal leren. Vaak krijgen zij hulp in de vorm van bijvoorbeeld logopedie. Ook kunnen ze extra hulp in de kinderopvang of het gezin krijgen. Sommige kinderen met TOS gaan naar een speciale peuterbehandelgroep en gaan ook naar school als ze vier worden. Een deel van de kinderen kan naar een gewone school, terwijl andere kinderen alleen naar een gewone school...

Bekijk dit project

Social communicative deficits in children with developmental language disorder: from insight to tailored treatment

Lopend (september 2021 - september 2023)

Zwakke sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met TOS Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak problemen met sociaal-communicatieve vaardigheden. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het uiten van gedachtes en gevoelens en begrijpen emotionele uitdrukkingen op gezichten van anderen minder goed. Deze vaardigheden leren wij normaliter op een impliciete, natuurlijke wijze....

Bekijk dit project

Share a story - Joint attention and shared enjoyment in sensory enhanced interactive storytelling for people with hearing impairment and multiple disabilities.

Lopend (september 2021 - september 2023)

Share a story: Interactieve verhalen voor mensen met gehoorproblemen en meervoudige handicaps Voorlezen is een manier om plezier en contact te hebben en samen verhalen te beleven. Voor mensen met meervoudige beperkingen is dit niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als iemand een verstandelijke beperking heeft en slechthorend is, of als iemand doofblind geboren is. Vaak begrijpen zij gesproken of...

Bekijk dit project

Listening effort of DHH students in mainstream primary education under normal, adverse, and facilitating conditions

Lopend (september 2021 - september 2023)

Luisterinspanning bij D/SH leerlingen in het regulier onderwijs Dove/slechthorende (D/SH) kinderen in het regulier onderwijs zijn vaker vermoeid dan horende kinderen. Aannemelijk komt dit omdat zij meer luisterinspanning moeten leveren. Hiermee wordt bedoeld: de moeite die je moet doen om te kunnen verstaan en begrijpen wat er wordt gezegd. In het regulier onderwijs wordt meestal gesproken taal...

Bekijk dit project

Early speech perception as predictor for lexical development in D/HH children

Lopend (september 2021 - september 2023)

Dove en slechthorende (d/sh) kinderen hebben een verhoogd risico op achterstanden in de gesproken taalontwikkeling. Welke kinderen het meeste risico lopen is moeilijk te voorspellen. Doel en opzet In dit project wordt onderzocht of er eerder kan worden vastgesteld of een d/sh kind problemen gaat krijgen in de gesproken taalontwikkeling. Daarvoor worden er twee basisvaardigheden onderzocht: ...

Bekijk dit project

Definition of working memory profiles in children with auditory and/or communicative disorders

Lopend (september 2021 - september 2023)

Problemen in het verbaal werkgeheugen bij kinderen met een auditieve beperking Het verbaal werkgeheugen is belangrijk voor het tijdelijk vasthouden van informatie voor het kunnen verwerken van taal. Bij kinderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsstoornis is er vaak sprake van problemen in het werkgeheugen, waardoor de taalontwikkeling bemoeilijkt wordt. Er zijn geen test- en...

Bekijk dit project

The VQL-6: 6-item Vision-related Quality of life and Limitations questionnaire - An auto-anamnestic screening instrument for a potential need for additional care

Lopend (april 2021 - april 2023)

Mensen met een oogheelkundige aandoening kunnen een achteruitgang in kwaliteit van leven ervaren ten gevolge van hun aandoening. Objectieve metingen van het zicht zijn maar beperkt indicatief voor visueel gerelateerde kwaliteit van leven. Dat heeft tot gevolg dat een potentiële behoefte aan aanvullende zorg bij een patiënt, als gevolg van een achteruitgang in kwaliteit van leven, onzichtbaar kan...

Bekijk dit project

Robot Bart Stops Stress

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

Veel personen met een visuele- en verstandelijke beperking ervaren stress. Mindfulness- en ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen, maar het is vaak lastig om deze zelfstandig vol te houden. De inzet van interactieve robots is opkomst binnen de gehandicaptenzorg, en kan hierbij mogelijk ondersteuning bieden. Wat gaan we onderzoeken? In dit project wordt onderzocht in hoeverre zo’n interactieve...

Bekijk dit project

Improving the detection of depression in adults with visual impairment

Lopend (januari 2021 - juli 2022)

Eén op de drie volwassenen met een visuele beperking ervaart depressieklachten. Dit is minstens twee keer zo vaak als bij de algemene bevolking. Deze klachten worden in de praktijk echter vaak niet gesignaleerd en behandeling blijft uit. Wat is het vraagstuk? Cliënten zijn terughoudend in het bespreken van depressieklachten, omdat ze niet weten hoe ze hun klachten moeten interpreteren, zich...

Bekijk dit project

Visual overload after acquired brain damage: What it is and how we can measure it.

Lopend (mei 2021 - november 2022)

Visuele overprikkeling is een vaak gehoorde klacht na verworven hersenletsel. Een bepaalde hoeveelheid licht of details wordt voor patiënten ineens als hinderlijk ervaren, wat een grote impact heeft op hun leven. Ondanks vele observaties vanuit de klinische praktijk is er nog altijd geen goede definitie voor deze problematiek en lijken er meerdere oorzaken te kunnen zijn (o.a. kapot filter,...

Bekijk dit project

Support for families with children with a rare degenerative metabolic disease (Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis; CLN3 disease (OMIM #204200)

Lopend (januari 2021 - september 2022)

De Neuronale Ceroid Lipofuscinoses (NCLs) zijn een groep van ongeveer 13 zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekten. Ondersteuningsmodule Wij willen een ondersteuningsmodule voor begeleiding van gedrag ontwikkelen die nodig is om goed passende professionele ondersteuning te bieden. Dit doen we met de kennis van eerder uitgevoerd onderzoek en met de expertise van ouders en van NCL-experts. Dit...

Bekijk dit project

Improving Quality of Care and Support: Children and Adolescents with a Functional Visual Disorder

Lopend (februari 2021 - december 2022)

Bij de aandoening Functionele Visuele Klachten neemt de gezichtsscherpte en/of het gezichtsveld af, terwijl er geen verklarende organische oorzaak gevonden kan worden. Vraagstuk Momenteel gebruikt Bartiméus een protocol voor de diagnose en behandeling van Functionele Visuele Klachten bij kinderen en adolescenten dat is gebaseerd op de meest recente Zorgstandaard Conversiestoornis. Hoewel dit een...

Bekijk dit project

Hey Google, I can do it by myself! On the road to more autonomy for people with intellectual disabilities using Google Home smart speakers

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

Voice interface toepassingen (het besturen van apparaten met de stem) kunnen de autonomie van mensen met een visuele- en verstandelijke beperking aanzienlijk vergroten. Denk aan het zelfstandig instellen van een wekker of zelf muziek kiezen. Een meervoudige beperking werpt echter ook hindernissen op in het gebruik van deze apparatuur. Wie hebben er baat bij? In ‘Hey Google, ik kan het zelf!’...

Bekijk dit project

CommunicAble: Development of a dynamic assessment instrument as a basis for communication and language support of young blind and partially sighted children

Lopend (april 2021 - april 2023)

Bij kinderen die worden geboren met een visuele beperking kunnen al vroeg vertragingen en afwijkingen in communicatie en taal ontstaan. Ouders weten niet altijd hoe ze rekening kunnen houden met de individuele mogelijkheden en behoeften van hun kind in de communicatie. Ook professionals kunnen het kind overschatten of onderschatten. Wat is het vraagstuk? Om een duidelijk beeld te krijgen van de...

Bekijk dit project

Meerjarig deelsectorplan 2020-2022 Visueel

Lopend (januari 2020 - januari 2023)

Nederland kent naar schatting 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn. In ons land lijken de mogelijkheden en voorzieningen voor mensen met een visuele beperking relatief goed op peil en daar kunnen we trots op zijn. Toch blijkt dagelijks dat effectieve deelname in de samenleving voor veel mensen met een visuele beperking nog verre van vanzelfsprekend is. Binnen het ZonMw programma...

Bekijk dit project

Meerjarig deelsectorplan 2020-2022 Auditief/Communicatief

Lopend (januari 2020 - januari 2023)

De Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties met specialistische kennis over auditieve en communicatieve beperkingen. Het doel is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om uiteindelijk te komen tot toepassingen die ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De instellingen en organisaties,...

Bekijk dit project

Overgangssubsidie Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten Stichting Koninklijke Kentalis

Afgerond (januari 2019 - oktober 2021)

Een zintuiglijke beperking heeft vaak levenslang invloed op alle facetten van het leven. Bij Kentalis werken ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers - samen met collega ZG-instellingen - aan het ontwikkelen en implementeren van kennis om de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te kunnen geven. We doen dat via drie programmalijnen:...

Bekijk dit project

Overgangssubsidie 2019 programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten - Koninklijke Visio

Afgerond (januari 2019 - oktober 2021)

Visio speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van expertise en kennis, om de best mogelijke zorg en ondersteuning aan mensen met een visuele beperking te bieden. We stellen kennis en expertise ter beschikking aan andere partijen en zetten deze in bij onze eigen dienstverlening in zorg en onderwijs. Sinds 2018 coördineert ZonMw de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten. In dat kader is...

Bekijk dit project

Aanvraag overgangssubsidie Expertisefunctie 2019 Bartiméus

Lopend (januari 2019 - augustus 2020)

Bartiméus is een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Zij ziet het ook als haar opdracht om de maatschappij er bewust van te maken dat er mensen zijn met een visuele beperking en dat dat om aanpassing vergt. We zetten er ook op in om de maatschappij toegankelijker te maken, zodat mensen met een visuele beperking zo...

Bekijk dit project

Continueringsaanvraag 2019 nsdsk

Lopend (januari 2019 - augustus 2020)

“Iedereen kan communiceren”. Dat is de visie van de NSDSK. Soms gaat communiceren niet vanzelf en kan het verschil worden gemaakt met de juiste interventie op het juiste moment. Daarom zet de NSDSK zich in voor een zo vroeg mogelijke signalering, diagnostisering en behandeling van kinderen met gehoorverlies en kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. De NSDSK ontwikkelt de benodigde kennis...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website