Over dit programma

Disability Studies in Nederland (DSiN) is een stichting die in 2009 is opgericht om in Nederland het vakgebied disability studies te vestigen. DSiN stimuleert onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies. Door het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis wil DSiN werken aan sociale verandering en bijdragen aan participatie en inclusie van mensen met beperkingen.

Het programma

Tussen 2010 en 2012 werd een eerste onderzoeksprogramma uitgevoerd. Dit was een gezamenlijk initiatief van ZonMw, handicap + studie (expertisecentrum voor onderwijs en handicap) en NWO, met het Revalidatiefonds als partner, om tot een structureel onderzoeks- en onderwijsprogramma disability studies in Nederland te komen. In dit programma is onderzocht hoe mensen met uiteenlopende functiebeperkingen -fysiek, verstandelijk, zintuiglijk en psychisch-  leven en hoe vanuit de samenleving tegen hen wordt aangekeken. Het maakte de consequenties van deze blik zichtbaar en wilde voorwaarden scheppen voor beleid en inrichting van de samenleving. Het betrof alle levensterreinen waarbij recht gedaan werd aan hoe mensen met functiebeperkingen hun positie definiëren en over hun leven nadenken.

Doelstellingen

  • Ontwikkelen van een structureel en samenhangend programma van onderzoek en onderwijs op het gebied van disability studies in het HBO en WO
  • Bevorderen van theoretische en conceptuele kennis over dit onderwerp
  • Creëeren van kansen voor onderzoekers, docenten en leidinggevenden met een functiebeperking
  • Bouwen aan een kennisnetwerk van betrokken belanghebbenden, zoals onderzoekers, belangenbehartigers, docenten, professionals op het gebied van zorg, arbeid en beleid en ervaringsdeskundigen
  • Werken aan een inclusieve stad of gemeente
  • Verbinden van praktijk en wetenschap, en van wetenschappelijke-, praktijk- en ervaringskennis

Voor de eerste subsidieronde in 2010 kwamen 71 projectideeën binnen. Dit resulteerde in dertien uitgewerkte subsidieaanvragen, waarvan zeven projecten zijn gehonoreerd. Het ging om onderzoeksprojecten op het gebied van leefsituatie, mechanismen van uitsluiting, participatie/betrokkenheid en 'disability' en beeldvorming. Verdere informatie en resultaten vindt u onder het tabblad Projecten.

Leerstoelen

Sinds 2012 is aan de Hogeschool Rotterdam een lectoraat ‘Disability studies, diversiteit in participatie’ gevestigd in de persoon van Mieke Cardol. Vanaf december 2013 bekleedt Geert van Hove de eerste disability studies leerstoel in Nederland, gevestigd aan de VU in Amsterdam (bij het EMGO+ instituut, afdeling Metamedica van het VUmc).

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website