VN Verdrag over rechten van mensen met een beperking

Op 14 juli 2016 kreeg het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland een wettelijke basis. Gemeenten hebben een belangrijke taak om uitvoering te geven aan dit Verdrag. ZonMw wil gemeenten daarbij ondersteunen.

Lees meer over het VN Verdrag

Samenwerking met gemeenten: Raad van 15

Via de ‘Raad van 15’, een klankbordgroep van wethouders, betrekt het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder gemeenten bij het programma en de projecten. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten hun gehandicaptenbeleid beter vorm kunnen geven en uitvoeren. Met als doel dat inwoners met een beperking beter kunnen deelnemen aan de samenleving.

Lees meer over de Raad van 15

Voor mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking of mensen met een chronische ziekte is het veel lastiger om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Of het nu om werken, wonen, sociale activiteiten of mobiliteit gaat. Zij willen graag meer grip op hun leven. ZonMw draagt bij aan participatie van mensen met een beperking. Dit doen wij niet alleen door het ontwikkelen van kennis, maar ook door verspreiding en toepassing van deze kennis in de praktijk. Dit kan niet zonder de betrokkenheid en de ervaringskennis van de doelgroep. Zij staan centraal.

Om dit te bereiken zet ZonMw in op:

  • het stimuleren van (door)ontwikkeling van kennis
  • het stimuleren van de bundeling en toepassing van beschikbare kennis met het oog op gerichte verbetering van de praktijk, innovaties en professionalisering
  • het onderling verbinden van activiteiten
  • het bevorderen van samenwerking

Wij hanteren daarbij deze uitgangspunten:

  • Voorwaarde is de betrokkenheid en de ervaringskennis van de doelgroepen; hun inbreng is essentieel.
  • Referentiekader is het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat in 2016 door Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.
  • Onze focus is het bevorderen van eigen regie. Het vermogen om met veranderingen om te gaan, zoals centraal staat bij positieve gezondheid, hoort daarbij.

Het opbouwen en versterken van een kennisinfrastructuur

Dit betekent dat praktijk, onderwijs, beleid, wetenschap en sociaal domein bij elkaar worden gebracht en gestimuleerd worden tot (lokale) samenwerking om kennis op te halen, te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen. Bekijk de infographic van de kennisinfrastructuur.

Decentralisatie en sociaal domein

De vele ontwikkelingen in het sociaal domein als gevolg van de decentralisatie van zorg en welzijn leveren nieuwe kennisvragen op. ZonMw volgt deze ontwikkelingen en neemt initiatieven om samen met andere organisaties antwoorden te vinden op deze nieuwe kennisvragen. Bekijk de pagina Kennis voor Gemeenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website